Prevod sa češkog na persijski jezik

Besplatni online prevod sa češkog na persijski jezik

Za online prevod sa češkog na persijski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevođenje sa češkog na persijski jezik

Navedena usluga je svima dostupna, uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford ima poslovnice na trenutno više od 20 lokacija u celoj zemlji.

S obzirom na to da su prevodioci i sudski tumači u svakoj od njih zaposleni, to je klijentima primarno na raspolaganju kompletna obrada svih dokumenata i dokumentacija. A navedena usluga se odnosi kako na njihovo direktno prevođenje sa češkog jezika na persijski, tako isto i na uslugu overe, jer je sve to u potpunosti usklađeno sa zakonom.

Napominjemo da osim dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja, te svih onih koja se podnose nadležnim službama, kao što su na primer potvrde svih vrsta, zatim izjave i saglasnosti, ali i uverenja, pomenuti stručnjaci kompletno obrađuju i ličnu, kao i poslovnu i tehničku dokumentaciju.


Prevođenje sa češkog na persijski
Prevođenje sa persijskog na češki

Dostupni su i prevodi građevinske i tehničke dokumentacije sa češkog jezika na persijski, a po zahtevu klijenata mogu da budu kompletno obrađena i sva pravna akta, to jest ona dokumenta koja su na određeni način vezana za oblasti sudstva ili prava.

Naravno da sve što je navedeno predstavlja, zapravo samo manji deo ponude usluga, jer ovi stručnjaci kompletno obrađuju sva dokumenta koja klijenti prethodno dostave, a ako oni ispoštuju pravilo i na uvid prilože i originale.

Da ne bi bilo nikakve zabune, naglašavamo da zvanično ovlašćeno lice ima obavezu originalna dokumenta i njihovu sadržinu da uporedi sa prevodima, kako bi bilo utvrđeno da li se radi o potpuno istim materijalima.Budući da ova institucija omogućuje zainteresovanima i samo uslugu overe prethodno prevedenih dokumenata, tada može doći do određenih propusta, pa će tom prilikom lektori i korektori njih ispraviti i prevedene materijale uskladiti sa originalima. Svakako da usluga redakture može na zahtev klijenata da bude primenjena i na sve ostale materijale u čijim prevodima ima grešaka.

Ukoliko neko zahteva hitan prevod dokumenata sa češkog jezika na persijski, biće mu dozvoljeno da kasnije na uvid donese ili pošalje originale. Zapravo je neophodno da konkretne sadržaje skenira i na mejl adresu najbližeg predstavništva pomenute institucije pošalje.

Svakako originale klijenti mogu poslati kako preporučenom poštanskom pošiljkom i preko kurirske službe, tako isto imaju pravo i da ih u samo poslovnicu lično donesu.

Od svakog klijenta pojedinačno zavisi i da li će se odlučiti za opciju ličnog preuzimanja prethodno prevedenih i overenih dokumenata ili će odabrati onu, koja podrazumeva da će mu konkretne sadržaje kurirska služba isporučiti na željenu adresu. Međutim, zainteresovani za taj vid preuzimanja moraju znati da je u pitanju usluga, koja se dodatno naplaćuje, a da isključivo služba za za dostavu u tom slučaju ima pravo cenu i da formira.

Preporučuje se svakom klijentu, koji je zainteresovan za obradu dokumenata u datoj varijanti jezika da zatraži od nadležnih informacije o postupku nadovere. Inače, pomenuta usluga je dostupna u namenskim odeljenjima osnovnih sudova i odnosi se na overu Apostille pečatom. S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač nisu ovlašćeni za stavljanje takozvanog Haškog pečata, kako ga još nazivaju, njihova obaveza nije da informišu klijente o toj vrsti overe. Neophodno je da svako od njih pojedinačno kontaktira nadležne i sazna da li taj pečat mora biti stavljen na dokumenta i u kom momentu, jer se najčešće praktikuje da Apostille pečat bude stavljen pre ili posle postupka prevoda i overe od strane zvanično ovlašćenog lica.

Dostavljanje svih ostalih materijala, za koje se zahtevaju direktni prevodi sa češkog jezika na persijski je mnogo jednostavnije, jer nije obavezno na uvid priložiti originale. Zato i napominjemo da klijenti takve sadržaje mogu na obradu poslati elektronski, a predviđeno je i da bude isti takav način njihovog preuzimanja nakon pruženih usluga. Naravno da svi kojima takav vid ili slanja ili preuzimanja ne odgovara, imaju pravo da izaberu i druge opcije koje su u ponudi.

Sve vrste sadržaja iz oblasti marketinga će sudski tumači i prevodioci na osnovu iznetih zahteva klijenata da profesionalno prevedu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a tom prilikom će se primarno pridržavati svih onih pravila, koja važe za reklamiranje.

A pored njih, oni će obraditi i popularne, kao i stručne tekstualne sadržaje, zatim udžbenike i novinske članke, ali i časopise i književna dela.

Kada se zahteva prevođenje filmova sa češkog jezika na persijski, odnosno reklamnih poruka, te serija i emisija, ali i mnogih drugih audio i video materijala, klijentima se nude i usluge njihovog titlovanja, odnosno sinhronizovanja, tako da praktično govoreći na jednom mestu dobijaju kompletno obrađene sadržaje tog tipa.

Ne samo da mogu zahtevati uslugu, koja uključuje simultano, šapatno ili konsekutivno prevođenje u toj jezičkoj kombinaciji, nego zainteresovani mogu da izvrše i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje. S obzirom na to da je u pitanju specifična usluga, jer prevodioci i sudski tumači mogu sve tri varijante usmenog prevoda da primene, to se i zahteva da klijent njih informiše o tome kako bi trebalo određeni događaj da bude organizovan. Misli se prvenstveno na informacije o mestu njegovog održavanja, zatim o tačnom trajanju i svakako o broju osoba, koje bi tom prilikom trebalo da uzmu učešće. A pomenuti stručnjaci će na osnovu tih podataka i kreirati ponudu za navedenu uslugu.

Vrlo je važno napomenuti i to da su zaposleni ove institucije specijalizovani i za optimizaciju svih internet sadržaja, uzevši u obzir da prilikom njihovog prevoda on i implementiraju SEO alate (Search Engine Optimisation). Na taj način klijentima, koji zahtevaju prevod programa i aplikacija sa češkog jezika na persijski, odnosno internet prodavnica i web sajtova, kao i online kataloga i ostalih sadržaja, oni omogućuju da dobiju propisno prilagođene web materijale svim onim pravilima, koja se primenjuju u okviru internet pretrage, a što će rezultirati njihovom boljom pozicioniranošću u glogalnoj pretrazi i to za odabrane reči i izraze.

Prevođenje filmova sa češkog jezika na persijski i usluga sinhronizacije/titlovanja

Osnovna usluga koju pružaju prevodioci i sudski tumači podrazumeva obradu kako igranih i dokumentarnih, tako isto i crtanih filmova, ali i animiranih, s tim što će biti izvršeni i direktni prevodi serija sa češkog na persijski jezik, kao i reklamnih poruka, zatim televizijskih, odnosno radijskih emisija različite tematike i namene (zabavne, dečije, informativne, obrazovne i druge), te svih ostalih video i audio materijala koje klijent prethodno dostavi. A u sklopu obrade svih tih sadržaja se nudi i usluga njihovog titlovanja, odnosno sinhronizovanja, tako da u samoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford svi zainteresovani dobijaju u najkraćem mogućem roku sve video i audio materijale kompletno obrađene.

Svakako da može biti ponuđena i usluga usmenog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, a ukoliko na nekom događaju učestvuju govornici oba navedena jezika. S obzirom na to da zaposleni u ovoj instituciji izvršavaju kako simultani prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i šapatni, odnosno konsekutivni, naročito je važno da ponuda za navedenu uslugu bude sa puno pažnje formirana, to jest da se izabere adekvatna vrsta usmenog prevoda. A da bi to moglo da bude sprovedeno, klijent se obavezuje podatke o prostoru u kome će manifestacija biti održana da dostavi, kao i da pomenute stručnjake informiše o tome koliko bi ljudi trebalo tom događaju da prisustvuje, ali i o tome koliko će dana, odnosno sati trajati. Ističemo da se ponuda za uslugu usmenog prevoda može isključivo kreirati na osnovu tih informacija, a u skladu sa njom će biti ponuđeno klijentima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Isto tako moramo napomenuti da je dostupan direktan prevod knjiga sa češkog na persijski jezik, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata mogu obraditi kako bilo koji udžbenik, tako isto i svako književno delo. Osim toga, oni su specijalizovani i za prevod tekstova, a koji mogu biti i popularni i stručnih, ali i za obradu časopisa i članaka iz novina.

Usluge korekture i lekture se primenjuju za sve vrste sadržaja, za koje je prethodno direktan prevod u navedenoj varijanti jezika urađen, ali osobe koje su tu uslugu pružile nisu poštovale pravila persijskog jezika, ali ni pravila prevođenja, tako da u određenim materijalima ima grešaka. U tom slučaju se zadužuju lektori i korektori da te greške prvo pronađu, a zatim i da ih u skladu sa aktuelnim pravilima isprave kroz postupak takozvane redakture.

Kada sudski tumači i prevodioci budu obrađivali marketinške materijale po zahtevu klijenata, oni će se posebno pozabaviti oblikovanjem reklamne poruke koja se u njima nalazi, a kako bi je prilagodili pravilima persijskog jezika i na taj način približili osobama kojima je on maternji.

Posebno je važno naglasiti da svi klijenti, kojima su potrebni direktni prevodi web sadržaja sa češkog na persijski jezik u sklopu svake poslovnice ove institucije na raspolaganju imaju i uslugu optimizacije. Radi se o primeni alata poznatih kao SEO (Search Engine Optimisation), a što isključivo ima za cilj da omogući programima, web sajtovima i online prodavnicama, kao i internet katalozima, zatim različitim vrstama aplikacija i ostalim onlajn sadržajima da se pozicioniraju mnogo bolje na internetu.

Direktan prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa češkog na persijski jezik

Uz maksimalno poštovanje aktuelnih zakonskih odredbi će biti urađeni direktni prevodi poslovne dokumentacije sa češkog jezika na persijski, a u koju osim rešenja o osnivanju pravnog lica spadaju i poslovne odluke, zatim fakture i revizorski, kao i finansijski i godišnji poslovni izveštaji, zatim osnivački akt i statut preduzeća, ali i mnoga druga dokumenta koja se na poslovni proces ili nekog preduzetnika ili firme odnose.

Zakonom je predviđeno da prevodioci i sudski tumači nakon pružene usluge primene i pravila overe, to jest da potvrde da je sadržina svakog prevedenog dokumenta potpuno ista kao i u originalu.

Neophodno je iz tog razloga da klijent prilikom slanja sadržaja na obradu priloži i originalna dokumenta, a da bi proces obrade bio u potpunosti ispoštovan i maksimalno pojednostavljen, savetuje se vlasniku dokumenata da kontaktira osnovni sud i sazna da li Haški (Apostille) pečat treba da bude stavljen na ta dokumenta i u skladu sa kojim principom (na početku postupka obrade ili nakon izvršenog prevoda i overe konkretnog dokumenta).

Ukoliko to bude bilo potrebno, ovi stručnjaci će kompletno obraditi i sve vrste izjava i uverenja, odnosno saglasnosti i potvrda, kao što su na primer uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i potvrda o slobodnom bračnom stanju, zatim saglasnost za zastupanje i potvrda o stanju računa u banci, te uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i sva ostala dokumenta koja se podnose brojnim nadležnim službama.

Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za direktno prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa češkog jezika na persijski, odnosno svih onih dokumenata koje su vezana ne samo za oblast nauke, nego i za obrazovanje (diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, naučni patenti, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju, naučni radovi, uverenje o položenim ispitima i mnoga druga).

Važno je istaći i to da sudski tumač i prevodilac u skladu sa iznetim zahtevima mogu da prevedu u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a nakon toga i overe sva lična dokumenta, poput recimo radne, dozvole za boravak i vozačke, odnosno saobraćajne dozvole, te uverenja o državljanstvu, svih izvoda iz matičnih knjiga (rođenih, umrlih i venčanih), a svakako će biti izvršen i direktan prevod potvrde o prebivalištu sa češkog jezika na persijski, odnosno kompletna obrada lične karte, pasoša i ostalih ličnih dokumenata.

Sva ona dokumenta koja čine najpre tehničku, a potom i građevinsku i medicinsku, kao i tendersku dokumentaciju će biti obrađena, ako to neki klijent zahteva. A osim lekarskih nalaza, građevinskih projekata i uputstava za rukovanje, kompletna obrada može biti izvršena i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i za deklaracije proizvoda, zatim dokumentaciju o medicinskim proizvodima i svakako za ostala dokumenta, koja se smatraju delom jedna od pomenutih dokumentacija, a ukoliko klijent u potpunosti bude ispoštovao pravilo te na uvid dostavio prvo originale.

Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač ostvariti zahtev svakome klijentu, kome su potrebni prevodi punomoćja za zastupanje sa češkog jezika na persijski, a oni isto tako kompletno obrađuju i sva ostala pravna akta (ugovori, licence, presude o razvodu braka, tekovine Evropske Unije, sertifikati, sudske žalbe, sudske odluke i rešenja, sudske tužbe i ostala dokumenta iz oblasti sudstva i prava).


Izračunajte cenu prevođenja sa češkog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na češki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje