Prevod materijala sa češkog na grčki jezik

Besplatni online prevod sa češkog na grčki jezik

Za online prevod sa češkog na grčki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima uz mnoge druge usluge nudi i prevođenje sa češkog jezika na grčki. Ova usluga podrazumeva kompletna obradu dokumenata, odnosno njihov prevod i overu pečatom sudskog tumača. Tako, na jednom mestu dobijate dokument koji možete da koristite u bilo kojoj situaciji kao i svaki drugi originalnom dokument.

Pored prevoda pasoša, krštenice, umrlice, venčanog lista i vozačke dozvole, svim zainteresovanim klijentima nudimo i prevođenje sa češkog jezika na grčki za ostala lična, ali i poslovna dokumenta. Pored već pomenutih, prevodimo i radnu, dozvolu za boravak i saobraćajnu dozvolu, ali i potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, te fakture, osnivački akt i statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnih lica, kao i sve vrste poslovnih izveštaja, počev od finansijskih, preko godišnjih, pa do revizorskih.

Prevodioci i sudski tumači obrađuju i sva pravna akta, kako punomoćja za zastupanje i licence, tako i sertifikate i ugovore, odnosno tekovine Evropske Unije i sve vrste sudskih presuda, odluka, tužbi, rešenja i žalbi.

Svi klijenti kod nas mogu dobiti i prevod sa češkog jezika na grčki za ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, poput različitih vrsta izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja. Pored svega što smo pomenuli prevodimo i dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja to jest nauke, pa osim naučnih patenata i radova, te rezultata naučnih istraživanja, prevodimo i seminarske i diplomske radove, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, ali i diplome i dodatke diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavne planove i programe fakulteta i ostala dokumenta iz ove grupe.


Prevođenje sa češkog na grčki
Prevođenje sa grčkog na češki

Postupak prevođenja dokumenata je precizno određen zakonom i razlikuje se u odnosu na obradu drugih sadržaja. A to znači da su klijenti dužni da na uvid dostave originalna dokumenta, jer sudski tumač pre stavljanjanja svog pečata na njihov prevod sa češkog jezika na grčki mora da se uveri da su u pitanju isti sadržaji. U slučaju da primeti odstupanja, dužan je da obavesti klijenta o tome i da predloži uslugu redakture, koju takođe možete dobiti u našim poslovnicama.

Pored mogućnosti da dokumenta pošaljete kurirskom službom ili preporučenom poštanskom pošiljkom, možete i da ih donesete lično u našu poslovnicu, a i mi vama po završetku obrade dokumenta ili dostavljamo na željenu adresu preko kurirske službe ili ih preuzimate lično. Usluga dostave obrađenih dokumenata na adresu se naplaćuje potpuno nezavisno od prevoda i overe dokumenata, a po ceni kurirske službe.

Hitan prevodom dokuemenata podrazumeva njegovu brzu izradu, pa je tada klijentima dozvoljeno da dokumenta na prevod prvo pošaljem mejlom, a posle toga i da originale dostave na najbrži mogući način.

Uz sve što smo pomenuli, klijenti su u obavezi i da samostalno dobiju informaciju o stavljanju haškog, to jest Apostille pečata na konkretna dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa češkog jezika na grčki. Ovaj pečat možete dobiti u osnovnom sudu u vašem mestu, pa vas tamo i očekuju sve potrebne informacije o njemu.Pored dokumenata, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obrađuju i sve ostale vrste sadržaja. A pod tim najpre mislimo na prevod sa češkog jezika na grčki za sve vrste časopisa, knjiga i udžbenika. Takođe prevodimo i internet sajtove, odnosno sve ostale sadržaje vezane za web (online katalozi, prodavnice, softver, odnosno programi i aplikacije i ostalo).

Kada to zahtevaju naši klijenti, izvršićemo i usmeno prevođenje sa češkog jezika na grčki, to jest primeniti prevođenje uz pomoć šapata, simultano ili konsekutivno, a u skladu sa vrstom događaja. Klijenti kod nas mogu da izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim uslovima.

Prevođenje sa češkog jezika na grčki se odnosi i na obradu video i audio materijala (filmovi, serije, reklamne poruke, emisije i drugo), ali i njihovu sinhronizaciju, to jest titlovanje, ako tako žele naši klijenti.

Prevodilac i sudski tumač će u istoj jezičkoj kombinaciji obraditi i tekstualne sadržaje, kako one namenjene javnom plasiranju, tako i stručne. Što se teme tekstova tiče, ona se može odnositi na ma koju od pomenutih oblasti: građevinska industrija, turizam, medicina, farmacija, finansije, bankarstvo, ekonomija, pravo, informacione tehnologije, ekologija i zaštita životne sredine, filozofija, psihologija, sociologija, ali i mnoge druge naučne discipline.

Prevodi faktura i poslovnih odluka sa češkog na grčki jezik

Kada je u pitanju prevođenje faktura i poslovnih odluka sa češkog jezika na grčki, morate znati da vas kod nas očekuje i njihova overa i to pečatom ovlašćenog sudskog tumača. A na taj način dobijate pravno važeći dokument, jer ovaj pečat potvrđuje da je prevod u potpunosti veran originalnom sadržaju.

Osim faktura, sudski tumač i prevodilac obrađuju i sva ostala dokumenta vezana za poslovanje, kako rešenja o osnivanju pravnih lica, tako i osnivački akt i statut preduzeća, ali i revizorske, godišnje i finansijske poslovne izveštaje i sva ostala dokumenta vezana za poslovanje kompanije, odnosno preduzetnika.

Takođe obrađujemo i ona dokumenta koja ulaze u sastav tehničke, ali i tenderske, odnosno građevinske i medicinske dokumentacije, a pod tim se prvenstveno misli na lekarske nalaze i građevinske projekte, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno deklaracije proizvoda i ostala slična dokumenta. Obrađujemo i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavne planove i programe fakulteta, kao i prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, odnosno seminarske radove, rezultate naučnih istraživanja i naučne i diplomske radove, te naučne patente i ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a tiču se oblasti nauke i obrazovanja.

Sudski tumači i prevodioci obrađuju u istoj kombinaciji jezika i tekovine Evropske Unije, a izvršiće prevod sa češkog jezika na grčki i za različite vrste sertifikata i licenci, odnosno sve tipove ugovora, ali i sudskih odluka, tužbi, presuda, rešenja i žalbi. Kada je to potrebno, obradićemo i saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stalnom zaposlenju i o redovnim primanjima, ali i uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i o stanju računa u banci i ostale tipove potvrda, saglasnost i izjava, ali i uverenja, to jest da ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama kada je to potrebno.

Imajte na umu da se proces prevođenja dokumenata sa češkog jezika na grčki razlikuje u odnosu na obradu drugih sadržaja pa je neophodno da nam na uvid dostaviti originale i da se u nadležnom sudu u vašem mestu raspitate o tome da li se za vaša dokumenta zahteva stavljanje Apostille pečata ili ne.

Prevođenje udžbenika sa češkog jezika na grčki

Uz prevod udžbenika sa češkog na grčki jezik, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i književna dela, odnosno romane, poeziju, prozu i beletristiku. Kada je to potrebno našim klijentima izvršićemo i obradu stručnih, ali i ilustrovanih, odnosno dečijih i ostalih vrsta časopisa, kao i članaka iz novina. Takođe vam nudimo i prevođenje sa češkog na grčki jezik za tekstualne sadržaje bilo koje namene, dužine i tematike, tako da osim onih koji se odnose na oblast filozofije, psihologije i sociologije, u istoj kombinaciji jezika prevodimo i tekstove vezane za oblast politike, finansija i ekonomije, te prava i bankarstva, odnosno građevinske industrije, menadžmenta, turizma, marketinga, ekologije i zaštite životne sredine, ali i komunikologije i mnogih drugih naučnih disciplina. Posebno naglašavamo da se kod ovih sadržaja dostavljanje može izvršiti i putem mejla, a na isti način klijenti mogu dobiti prevedene tekstove.

Sve one sadržaje koji su vezani za oblast interneta, odnosno sajtove, online kataloge, ali i web prodavnice i sve tipove aplikacija i programa takođe obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika i to uz maksimalno poštovanje svih pravila dobre optimizacije sadržaja za internet pretraživače, tako da će se oni vrlo brzo naći među prvim rezultatima pretrage.

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, ali i profesionalni titleri, to jest umetnici čija obaveza je sinhronizacija sadržaja, a koji su isto u našem timu će obraditi sve vrste video, odnosno audio materijala, počev od reklamnih poruka, kako onih koje će biti emitovane na radiju, tako i onih koje bi trebalo da se emituju na televiziji, preko serija i informativnih, zabavnih, dečijih, ali i obrazovnih emisija, pa do animiranih, igranih, dokumentarnih i crtanih filmova. Ova usluga je specifična u tom smislu što vam uz njihovo prevođenje sa češkog na grčki jezik nudimo i sinhronizaciju i titlovanje.

Prevod reklamnih letaka sa češkog na grčki jezik

Ne samo reklamne letke, već i sve ostale sadržaje koji su namenjeni reklamiranju, kako kompanije, tako i određenih proizvoda ili usluga obrađujemo u ovoj jezičkoj kombinaciji. A to znači da kod nas možete dobiti prevod sa češkog jezika na grčki i za vizit kartice i plakate, ali i PR tekstove, brošure i kataloge. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac izvršiti maksimalno profesionalnu obradu ovih sadržaja, te na adekvatan način prilagoditi reklamnu poruku koja se u njima nalazi duhu grčkog jezika, koji je u ovom slučaju ciljani jezik i na taj način potencijalnim korisnicima usluga, odnosno kupcima proizvoda koji se reklamiraju omogućiti da se sa njima upoznaju.

Kod nas možete dobiti i uslugu lekture, to jest korekture koja je namenjena svim onim materijalima koje je neko već prevodio u ovoj kombinaciji jezika, ali tom prilikom je načinio određene greške, koje će svakako ispraviti lektori i korektori koji su u našem timu.

Pored svih pomenutih usluga u pisanoj formi, prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev vrše i usmeno prevođenje sa češkog jezika na grčki, koje podrazumeva primenu simultanog, šapatnog ili konsekutivnog prevoda, a sve u skladu sa koncepcijom događaja koji se organizuje. Baš iz tog razloga od klijenata tražimo da nas na vreme obaveste o samoj organizaciji događaja, broju učesnika, prostoru u kome će biti održan, te trajanju, na osnovu čega ćemo pripremiti ponudu. A u okviru te ponude se osim usluge usmenog prevoda u navedenoj kombinaciji jezika može naći i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koje takođe nudimo našim klijentima i to po vrlo povoljnim cenama.


Poslovnica češki na grčki grčki na češki
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 2100 2400 2100 2400
Paraćin 2100 2400 2100 2400
Beograd 2100 2400 2100 2400
Novi Beograd 2100 2400 2100 2400
Banovo Brdo 2100 2400 2100 2400
Mladenovac 2100 2400 2100 2400
Kragujevac 2100 2400 2100 2400
Niš 2100 2400 2100 2400
Leskovac 2100 2400 2100 2400
Sombor 2100 2400 2100 2400
Ćuprija 2100 2400 2100 2400
Čačak 2100 2400 2100 2400
Kraljevo 2100 2400 2100 2400
Požarevac 2100 2400 2100 2400
Smederevo 2100 2400 2100 2400
Užice 2100 2400 2100 2400
Novi Sad 2100 2400 2100 2400
Pančevo 2100 2400 2100 2400
Zemun 2100 2400 2100 2400
Zrenjanin 2100 2400 2100 2400
Šabac 2100 2400 2100 2400
Novi Pazar 2100 2400 2100 2400
Valjevo 2100 2400 2100 2400
Bor 2100 2400 2100 2400
Voždovac 2100 2400 2100 2400
Zaječar 2100 2400 2100 2400
Sremska Mitrovica 2100 2400 2100 2400
Ruma 2100 2400 2100 2400
Subotica 2100 2400 2100 2400
Kruševac 2100 2400 2100 2400
Vranje 2100 2400 2100 2400
Inđija 2100 2400 2100 2400
Vršac 2100 2400 2100 2400
Pirot 2100 2400 2100 2400
Stara Pazova 2100 2400 2100 2400
Aranđelovac 2100 2400 2100 2400
Zvezdara 2100 2400 2100 2400
Obrenovac 2100 2400 2100 2400
Kikinda 2100 2400 2100 2400

Izračunajte cenu prevođenja sa češkog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na češki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje