Prevod materijala sa češkog na poljski jezik

Besplatni online prevod sa češkog na poljski jezik

Za online prevod sa češkog na poljski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


U Prevodilačkom centru Akademije Oxford su i oni stručnjaci koji će na zahtev zainteresovanih klijenata izvršiti prevod na češkog jezika na poljski. A ova usluga se primenjuje na sve vrste dokumenata, počev od ličnih, preko poslovnih do dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja, ali i na ostale tipove materijala. Prevodioci i sudski tumači će na zahtev klijenata obraditi i tekovine Evropske Unije, ali i sudske presude, odnosno odluke, rešenja, žalbe i tužbe, kao i sve tipove ugovora, odnosno punomoćja za zastupanje, te licence i sertifikate, ali i sva ostala pravna akta.

A klijente kod nas očekuju i prevodi građevinske, medicinske, tehničke i dokumentacije za tender, kao i svih vrsta poslovnih i ličnih dokumenata. Takođe prevodilac i sudski tumač između ostalog će obraditi i lekarske nalaze, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, uputstva za rukovanje, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koja nismo pomenuli, a koja čine pomenute vrste dokumentacija. Obrađujemo i bilanse uspeha i stanja, poslovne odluke, rešenja o osnivanju pravnih lica, ali i statute preduzeća, te finansijske, odnosno revizorske i godišnje poslovne izveštaje, osnivački akt preduzeća, odnosno rešenja o osnivanju pravnih lica i sva ostala poslovna dokumenta.

Podrazumeva se da ćemo izvršiti prevod sa češkog jezika na poljski i za uverenje o državljanstvu, pasoš, ličnu kartu, ali i sve tipove dozvola, kako radne, tako i vozačke, odnosno saobraćajne dozvole za boravak. A prevodimo i ona dokumenta koja klijenti moraju da predaju nadležnim institucijama u mnogim situacijama, a pritom se misli prvenstveno na uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, te potvrdu o stalnom zaposlenju i o slobodnom bračnom stanju, mada će prevodilac i sudski tumač obraditi i sve ostale tipove uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava.


Prevođenje sa češkog na poljski
Prevođenje sa poljskog na češki

Takođe vršimo prevođenje sa češkog jezika na poljski i za ona dokumenta koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja, što znači da prevodimo i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te diplome i dodatka diplomi, a u istoj kombinaciji jezika obrađujemo i rezultate naučnih istraživanja, naučne patente i radove, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, prepise ocena, ali i potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima, kao i diplomske, odnosno seminarske radove.

U principu, bilo koji dokument da vam je potreban preveden u ovoj kombinaciji jezika, kod nas ćete dobiti ne samo njegov prevod, već i overu. A za overu u ovom slučaju je zadužen sudski tumač u našem timu, koji stavljanjem svog pečata na preveden dokument zapravo potvrđuje da je on u potpunosti veran originalnom i kao takav može da se koristi u svakoj situaciji. Da bismo mogli da ispoštujemo uobičajenu proceduru obrade dokumenata, klijenti su dužni da nam na uvid dostave originale, što mogu da učine slanjem preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe ili jednostavnom dostavom na našu adresu, ali isključivo lično. Naravno, sve ostale sadržaje imate mogućnost da nam pošaljete na mejl, jer se za njih ne zahteva slanje originala na uvid. Ali čak i dokumenta možete da nam dostavite na mejl, ali samo u određenoj situaciji, to jest kada su vam njihovi prevodi sa češkog jezika na poljski potrebni vrlo brzo, stim da se podrazumeva da i tada morate da dostavite originale na uvid, ali to možete da učinite naknadno i to uz poštovanje zadatog roka. Mi vama prevedena i overena dokumenta dostavljamo preko kurirske službe na adresu, što podleže dodatnoj naplati, a možete i da ih preuzmete lično u našoj poslovnici. Sve ostale sadržaje možemo da vam pošaljemo i putem mejla.Što se tiče prevođenja ostalih materijala, možemo da vam ponudimo obradu web sajtova, internet prodavnica i kataloga, ali i svih tipova programa i aplikacija. Takođe prevodimo i književna dela, odnosno članke iz novina, udžbenike, ali i ilustrovane stručne, zabavne, dečije i sve druge vrste časopisa. Prevodilac i sudski tumač vrše i usmeno prevođenje sa češkog jezika na poljski, a specijalizovani su i za konsekutivno i simultano, kao i za prevođenje uz pomoć šapata. Kada je to potrebno, klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali i uslugu redakture materijala koji su već prevedeni u ovoj jezičkoj kombinaciji.

Prevodimo i audio i video sadržaje, odnosno reklamne poruke, filmove, serije i sve tipove emisija vršimo i njihovo titlovanje i sinhronizaciju. Tekstove različite tematike, namene, dužine i složenosti, isto obrađujemo u ovoj jezičkoj kombinaciji.

Prevodi tekovina Evropske Unije sa češkog jezika na poljski

Uzevši u obzir da su tekovine Evropske Unije vrlo specifična dokumenta, ne čudi što u našoj zemlji postoji vrlo mali broj stručnjaka koji su specijalizovani za njihovu obradu. A samim tim je veća važnost koju imaju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, koji će na vaš zahtev izvršiti i njihovo prevođenje sa češkog na poljski jezik, ali i overu.

A obrađujemo i ostala pravna akta, počev od različitih vrsta ugovora, preko punomoćja za zastupanje, pa do licenci i sertifikata, sudskih presuda, žalbi, odluka, tužbi i rešenja. Takođe prevodimo i apsolutno sva poslovna, ali i lična dokumenta, odnosno ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju i ostala).

Pored pomenutih dokumenata obrađujemo i ona koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja, što znači da će prevodilac i sudski tumač obraditi u najkraćem mogućem roku i po vrlo povoljnim uslovima i diplome i dodatke diplomi, prepise ocena, odnosno uverenje o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, kao i rezultate naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i mnoga druga dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a tiču se pomenutih oblasti. Kod nas vas očekuju i prevodi sa češkog na poljski jezik za ona dokumenta koja ulaze u sastav kako građevinske, tako i medicinske, odnosno tehničke i dokumentacije za tendere, a samim tim što na jednom mestu dobijate ne samo prevod, već i overu sudskog tumača morate nam na uvid dostaviti i originalna dokumenta, ali izvršiti i sve potrebne provere od stavljanju haškog, odnosno Apostille pečata na konkretna dokumenta.

Prevođenje web sajtova češkog jezika na poljski

Svi zainteresovani klijenti u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford mogu da dobiju i profesionalan prevod internet sajtova sa češkog na poljski jezik. Ova usluga podrazumeva ne samo puko prevođenje sadržaja, već i njegovu optimizaciju za internet pregledače. Na taj način se obrađenim sajtovima omogućuje da budu među prvim rezultatima pretrage, što se maksimalno pozitivno odražava i na poslovanje vlasnika.

Sudski tumači i prevodioci će izvršiti i usmeni prevod sa češkog na poljski jezik kada je to potrebno, a kako su oni specijalizovani i za simultano i za prevođenje uz pomoć šapata, odnosno konsekutivno, to koja vrsta usmenog prevoda će biti primenjena za vaš događaj, isključivo zavisi od same njegove organizacije.

U istoj kombinaciji jezika obrađujemo i tekstualne sadržaje, kako one čija tema je vezana za oblasti oblasti politike, ekonomije, bankarstva, prava i finansija, tako i one koji su vezani za turizam, medicinu, obrazovanje, psihologiju, sociologiju i filozofiju, ali i one koji se tiču oblasti komunikologije, marketinga, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno menadžmenta, informacionih tehnologija, građevinske industrije i svih ostalih grana prirodnih i društvenih nauka koje ovom prilikom nismo pomenuli.

Prevod PR tekstova sa češkog na poljski jezik

Jedna od najzastupljenijih vrsta reklamnih materijala u savremenom svetu svakako su PR tekstovi koje će obraditi naši stručnjaci u ovoj kombinaciji jezika kada je to potrebno. A osim prevođenja PR tekstova sa češkog jezika na poljski, obrađujemo i ostale materijale koji su vezani za oblast marketinga, kako vizit kartice i reklamne letke i flajere, tako i brošure, kataloge, pa čak i plakate. Naravno, prevodilac i sudski tumač će na maksimalno profesionalan način obraditi reklamnu poruku koja se u njima nalazi, a koja je često običnim posmatračima teško uočljiva, tako da će oni na maksimalno profesionalan način izvršiti njeno prilagođavanje u duhu ciljanog jezika što je u ovoj situaciji poljski.

Vršimo i redakturu materijala kada ima potrebe za tim i za ovu uslugu su zaduženi lektori i korektori u našem timu. A obrađujemo i sve vrste knjiga, počev od udžbenika, preko dela proze i poezije, pa do romana, odnosno beletristike. Ukoliko to zahtevaju naši klijenti, izvršićemo i prevod sa češkog jezika na poljski za stručne, odnosno zabavne, ilustrovane i druge vrste časopisa.

Prevodimo i članke iz novina, a što se tiče usluge obrade audio i video materijala znajte da vas kod nas očekuje njihova kompletna obrada, koja uz prevođenje sa češkog jezika na poljski podrazumeva i sinhronizaciju, ali i titlovanje. Ova usluga se ne odnosi samo na filmove, već i na reklamne


Poslovnica češki na poljski poljski na češki
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 2100 2400 2100 2400
Paraćin 2100 2400 2100 2400
Beograd 2100 2400 2100 2400
Novi Beograd 2100 2400 2100 2400
Banovo Brdo 2100 2400 2100 2400
Mladenovac 2100 2400 2100 2400
Kragujevac 2100 2400 2100 2400
Niš 2100 2400 2100 2400
Leskovac 2100 2400 2100 2400
Sombor 2100 2400 2100 2400
Ćuprija 2100 2400 2100 2400
Čačak 2100 2400 2100 2400
Kraljevo 2100 2400 2100 2400
Požarevac 2100 2400 2100 2400
Smederevo 2100 2400 2100 2400
Užice 2100 2400 2100 2400
Novi Sad 2100 2400 2100 2400
Pančevo 2100 2400 2100 2400
Zemun 2100 2400 2100 2400
Zrenjanin 2100 2400 2100 2400
Šabac 2100 2400 2100 2400
Novi Pazar 2100 2400 2100 2400
Valjevo 2100 2400 2100 2400
Bor 2100 2400 2100 2400
Voždovac 2100 2400 2100 2400
Zaječar 2100 2400 2100 2400
Sremska Mitrovica 2100 2400 2100 2400
Ruma 2100 2400 2100 2400
Subotica 2100 2400 2100 2400
Kruševac 2100 2400 2100 2400
Vranje 2100 2400 2100 2400
Inđija 2100 2400 2100 2400
Vršac 2100 2400 2100 2400
Pirot 2100 2400 2100 2400
Stara Pazova 2100 2400 2100 2400
Aranđelovac 2100 2400 2100 2400
Zvezdara 2100 2400 2100 2400
Obrenovac 2100 2400 2100 2400
Kikinda 2100 2400 2100 2400

Izračunajte cenu prevođenja sa češkog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na češki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje