Prevod materijala sa češkog na francuski jezik

Besplatni online prevod sa češkog na francuski jezik

Za online prevod sa češkog na francuski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Klijenti kojima su potrebni prevodi sa češkog jezika na francuski ma koje vrste materijala, mogu i ovu uslugu dobiti u svakoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford u Srbiji. Prevodioci i sudski tumači za oba jezika, koji su članovi našeg tima će, prema potrebama naših klijenata obraditi baš sve tipove materijala, počev od poslovnih i ličnih dokumenata, preko tekstova, knjiga i časopisa, pa do internet sajtova, reklamnih sadržaja i usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika.

Prevod dokumenata sa češkog jezika na francuski iziskuje posebnu pažnju, jer klijentima omogućujemo da dobiju njihovu kompletnu obradu, oddnosno da uz njihovo prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji, dobiju i njihovu overu. Za overu prevoda su zaduženi ovlašćeni sudski tumači, te tako dobijate dokument koji se smatra važećim, sa stanovišta zakona, odnosno prava. Zapravo, ovaj pečat potvrđuje da je prevod veran originalu, pa zato treba da nam na uvid dostavite i originalna dokumenta, jer sudski tumač pre stavljanja svog pečata vrši njihovo upoređivanje sa originalima. Ako se desi da primeti odstupanja između njih, predlaže uslugu lekture i korekture, to jest redakture prevoda, koju će izvršiti lektori i korektori u našem timu, a posle toga će se pristupiti overi.

Sva dokumenta koja želite da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika nam možete doneti lično ili poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, ali i preko kurirske službe. A mi vama isporučujemo prevedena i overena dokumenta na adresu ili ih preuzimate lično. Dostava na adresu se naplaćuje odvojeno od osnovne usluge, a po ceni kurirske službe koja vam ih dostavlja. Plaćanje ove usluge će izvršiti klijenti kada budu preuzimali pošiljku.

Samo kada vam je prevođenje sa češkog jezika na francuski bilo kog dokumenta potrebno hitno, možete da ih prvo pošaljete na mejl, a da u najkraćem mogućem roku dostavite i originale na uvid. Materijale za koje nije potrebna overa nam možete poslati i mejlom, a isto tako ih i dobiti po završetku obrade.


Prevođenje sa češkog na francuski
Prevođenje sa francuskog na češki

Proces obrade dokumenata, u pojedinim slučajevima podrazumeva i stavljanje Apostille pečata, to jest haškog, za koji nisu zaduženi prevodioci i sudski tumači. A to znači da vi treba samostalno da saznate sve o tome, jer se haški pečat ne stavlja na sva dokumenta, već samo na ona koja određuje zakon. A i tada se stavlja ili pre ili po završetku obrade dokumenata od strane stručnjaka Akademije Oxford. Zato i jeste bitno da se u nadležnom, osnovnom sudu raspitate prvo da li treba uopšte staviti Apostille pečat na dokumenta za koja želite da izvršimo prevod sa češkog jezika na francuski, a ako treba, onda i da li se taj pečat stavlja posle ili pre obrade naših stručnjaka.

Klijenti kod nas mogu dobiti obradu svih ličnih dokumenata, počev od vozačke i saobraćajne dozvole, pasoša i lične karte, preko izvoda iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, potvrde o prebivalištu i uverenja o državljanstvu, pa do dozvole za boravak i radne dozvole.

Prevodilac i sudski tumač obrađuju u istoj kombinaciji jezika i sva dokumenta koja čine tehničku, poslovnu, ali i medicinsku, tendersku i građevinsku dokumentaciju, kao i dokumenta koja se predaju nadležnim službama (saglasnosti, potvrde, uverenja i izjave). Takođe, vršimo prevod sa češkog jezika na francuski i za nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodatke diplomi, ali i uverenja o položenim ispitima, rezultate naučnih istraživanja, te svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, naučne patente i radove, kao i seminarske i diplomske radove i sva ostala dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja, ali i nauke.U slučaju potrebe, sudski tumači i prevodioci obrađuju i sva pravna akta, kako licence i ugovore, tako i punomoćja za zastupanje i tekovine Evropske Unije, ali i sve vrste sertifikata, tako i sudske odluke, žalbe, presude, tužbe i rešenja.

Uz prevođenje sa češkog jezika na francuski za sva dokumenta, vršimo i obradu tekstova bilo koje tematike, namene i dužine, te sadržaje časopisa, članke iz novina, ali i udžbenike i književna dela. Klijenti kod nas mogu dobiti i prevod internet sadržaja, odnosno programa, sajtova, web prodavnica i kataloga, kao i svih vrsta aplikacija. A sa češkog jezika na francuski prevodimo i materijale koji su namenjeni reklamiranju (PR tekstovi, plakati, reklamni flajeri, vizit karte, katalozi, brošure i ostali), a vršimo i usmeno prevođenje u istoj kombinaciji jezika. Pored simultanog, prevodilac i sudski tumač će, u skladu sa zahtevima događaja primeniti i konsekutivno, ali i prevođenje uz pomoć šapata. Kada to dozvoljavaju zahtevi događaja, svm zainteresovanim klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevođenje filmova, serija, emisija i reklamnih poruka sa češkog jezika na francuski ćemo takođe izvršiti u najkraćem moguem roku. Ali to nije sve kada je u pitanju obrada ovakvih materijala, jer klijenti kod nas mogu da dobiju i njihovo titlovanje, ali i sinhronizaciju, odnosno kompeltnu obradu.

Prevođenje dokumentacije za tendere sa češkog na francuski jezik

Jedna od oblasti koju obrađuju naši prevodioci i sudski tumači se odnosi na prevod tenderske dokumentacije sa češkog jezika na francuski. A sem toga, prevode i sva dokumenta koja čine medicinsku, tehničku, ali i poslovnu i građevinsku dokumentaciju. Tako, pored prevoda poslovnih odluka, rešenja o osnivanju pravnog lica, te svih vrsta poslovnih izveštaja (revizorski, godišnji, finansijski), oni obrađuju i sledeća dokumenta: osnivački akt preduzeća, bilansi stanja, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, statute preduzeća, uputstva za rukovanje, lekarske nalaze, bilanse uspeha, deklaracije proizvoda, građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno sva ostala dokumenta koja nismo ovom prilikom pomenuli, a koja čine pomenute tipove dokumentacija.

U istoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i dokumenta vezana za oblast nauke i obrazovanja, ali i sva lična dokumenta, poput krštenice, pasoša, uverenja o državljanstvu, te lične karte, umrlice i venčanog lista, odnosno potvrde o prebivalištu. Prevodilac i sudski tumači će izvršiti prevod sa češkog jezika na francuski i za sve tipove dozvola, a pod tim najpre mislimo na radnu, vozačku, saobraćjnu, te dozvolu za boravak.

Kod nas klijenti mogu dobiti i prevod u navedenoj kombinaciji jezika i za sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u različitim situacijama, što podrazumeva obradu svih tipova izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja (potvrda o stalnom zaposlenju i o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i ostala slična dokumenta). Punomoćja za zastupanje, ugovore, licence, tekovine Evropske Unije, ali i presude o razvodu braka, te sve vrste sudskih tužbi, odluka, ali i žalbi, presuda i rešenja, odnosno sertifikate takođe obrađujemo prema vašim zahtevima, te vršimo njihovo prevođenje sa češkog jezika na francuski i overu pečatom sudskog tumača.

Da bi proces obrade dokumenata prošao bez poteškoća, klijenti su u obavezi da izvrše sve potrebne provere u vezi sa stavljanjem Apostille pečata na konkretna dokumenta, kao i da ispoštuju u potpunosti proceduru dostave materijala na prevod, to jest da tom prilikom dostave i originale na uvid.

Prevod igranih filmova sa češkog jezika na francuski

Iako klijenti kod nas mogu dobiti prevođenje igranih filmova sa češkog na francuski jezik, mi takođe vršimo i njihovu finalnu obradu. A to znači da klijenti dobijaju i njihovo titlovanje, to jest sinhronizaciju. Osim igranih, prevodimo i animirane, ali i dokumentarne i crtane filmove, kao i sve vrste serija i emisija, odnosno televizijske i radijske reklame poruke.

A sa češkog na francuski prevodimo i književna dela, odnosno prozu, poeziju, romane i beletristiku, kao i sve vrste udžbenika i časopisa, te novinske članke.

U bilo kojoj našoj poslovnici klijenti mogu dobiti i uslugu redakture, koja se primenjuje za sve nekvalitetno prevedene sadržaje u ovoj kombinaciji jezika.

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obrađuju i tekstualne sadržaje, bez obzira da li su u pitanju popularni ili stručni tekstovi. Osim onih čija je tema vezana za oblast prava, politike, ekonomije, bankarstva i finansija, vršimo prevođenje sa češkog na francuski jezik i za tekstove čija tema je vezana za ma koju od pomenutih oblasti: građevinska industrija, komunikologija, medicina, obrazovanje, nauka, farmacija, informacione tehnologije, turizam, ekologija i zaštita životne sredine, filozofija, menadžment, sociologija, marketing, psihologija i mnoge druge naučne discipline.

Prevodi reklamnih plakata sa češkog na francuski jezik

Usluga koju će takođe izvršiti naši prevodioci i sudski tumači podrazumeva prevođenje reklamnih plakata sa češkog jezika na francuski i njihovo prilagođavanje ciljanom jeziku. To prilagođavanje se primarno odnosi na reklamnu poruku koju oni nose, kako bi se potencijalnim klijentima kojima je francuski maternji jezik omogućilo bolje upoznavanje sa predmetom reklamiranja.

Pored prevoda plakata, nudimo vam i obradu ostalih vrsta materijala iz oblasti marketinga, poput katalog, brošura, PR tekstova, ali i reklamnih letaka i flajera, odnosno vizit kartica.

Kada je to potrebno, prevodilac i sudski tumači će izvršiti i usmeno prevođenje sa češkog jezika na francuski, te će u skladu sa zahtevima događaja primeniti konsekutivno, šapatno ili simultano prevođenje. Potrebno je takođe da nam dostavite sve informacije o događaju koji organizujete, odnosno gde će biti održan, koliko bi trebalo da traje, koliko će biti učesnika i slično, kako bismo mogli da pripremimo najbolju moguću ponudu. Kada to dozvoljavaju zahtevi događaja, klijentima ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najpristupačnijim cenama.


Poslovnica češki na francuski francuski na češki
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1900 2200 1900 2200
Paraćin 1900 2200 1900 2200
Beograd 1900 2200 1900 2200
Novi Beograd 1900 2200 1900 2200
Banovo Brdo 1900 2200 1900 2200
Mladenovac 1900 2200 1900 2200
Kragujevac 1900 2200 1900 2200
Niš 1900 2200 1900 2200
Leskovac 1900 2200 1900 2200
Sombor 1900 2200 1900 2200
Ćuprija 1900 2200 1900 2200
Čačak 1900 2200 1900 2200
Kraljevo 1900 2200 1900 2200
Požarevac 1900 2200 1900 2200
Smederevo 1900 2200 1900 2200
Užice 1900 2200 1900 2200
Novi Sad 1900 2200 1900 2200
Pančevo 1900 2200 1900 2200
Zemun 1900 2200 1900 2200
Zrenjanin 1900 2200 1900 2200
Šabac 1900 2200 1900 2200
Novi Pazar 1900 2200 1900 2200
Valjevo 1900 2200 1900 2200
Bor 1900 2200 1900 2200
Voždovac 1900 2200 1900 2200
Zaječar 1900 2200 1900 2200
Sremska Mitrovica 1900 2200 1900 2200
Ruma 1900 2200 1900 2200
Subotica 1900 2200 1900 2200
Kruševac 1900 2200 1900 2200
Vranje 1900 2200 1900 2200
Inđija 1900 2200 1900 2200
Vršac 1900 2200 1900 2200
Pirot 1900 2200 1900 2200
Stara Pazova 1900 2200 1900 2200
Aranđelovac 1900 2200 1900 2200
Zvezdara 1900 2200 1900 2200
Obrenovac 1900 2200 1900 2200
Kikinda 1900 2200 1900 2200

Izračunajte cenu prevođenja sa češkog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na češki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje