Prevajanje iz perzijskega v angleški jezik


Poleg tega, da v dani kombinaciji jezikov lahko obdelajo katerokoli vrsto materialov v pisani obliki, sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvajajo tudi simultano, zatem konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje iz perzijskega v angleški jezik. Kdorkoli ima potrebo za tem oziroma to ustreza vrsti tolmačenja, lahko v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zahteva tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Strankam bo omogočeno tudi, da angažirajo strokovnjake, ki so specializirani za uporabo pravil tako imenovane redakcije. Pravzaprav korektorji in lektorji omenjene institucije analizirajo predhodno prevedene vsebine katerekoli vrste, da bi na ta način ugotovili, kje so storjene napake oziroma kakšne vse napake v njih obstajajo. Potem jih v skladu s pravili korekture in lekture na najboljši možni način odpravijo.

Na zahtevo strank lahko izvedemo tudi prevajanje besedil iz perzijskega v angleški jezik, pri čemer je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov obdelajo tudi znanstvena in poljudna besedila različne kompleksnosti tematike in dolžine. Seveda poskrbijo tudi za prevajanje revij kot tudi književnih del in učbenikov pa tudi časopisnih člankov.


Prevajanje iz perzijskega v angleški jezik
Prevajanje iz angleškega v perzijski jezik

Konkretna institucija zaposluje tudi strokovnjake, specializirane za sinhronizacijo video in zvočnih materialov kot tudi profesionalne podnaslavljalce. Prav iz tega razloga vsakdo, ki zahteva neposredno prevajanje takšnih vsebin, v sami poslovalnici te institucije lahko dobi njihovo kompletno obdelavo.

V ponudbi je tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz perzijskega v angleški jezik, pri čemer ti strokovnjaki obdelujejo, tako brošure in zloženke oziroma reklamne letake in vizitke kot tudi kataloge pa tudi vsebino plakatov in PR člankov ter številne druge materiale, ki so povezani predvsem s področjem marketinga.

Če je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači pri obdelavi spletnih strani ali spletnih katalogov oziroma spletnih prodajaln pa tudi programske opreme (aplikacije in programi katerekoli vrste) izvajajo tudi ustrezno implementacijo orodij SEO (Search Engine Optimisation), s čimer pozitivno vplivajo na kotiranje vseh teh materialov na omrežju.

Stranke lahko vse te vsebine pošljejo na elektronski naslov, prav tako pa jim bo omogočeno, da jih na enak način tudi prevzamejo, ko zaposleni v te institucije zagotovijo ustrezno storitev.

Toda, če nekdo zahteva prevajanje dokumentov iz perzijskega v angleški jezik, mora vedeti, da je dostava izvirnikov na vpogled sodnemu tolmaču v tem primeru obvezna. Gre za to, da po prevajanju kateregakoli dokumenta ali celo vsebine celotne dokumentacije ta strokovnjak izvede overitev z žigom oziroma primerja izvirnike in prevode in ugotavlja, ali je njihova vsebina popolnoma enaka. Namen overitve z žigom tega strokovnjaka je, da se prevedenemu dokumentu zagotovi pravna veljavnost prevedenemu dokumentu, saj ta žig pravzaprav pomeni, da je njegova vsebina povsem enaka kot tudi v izvirniku.

Zato je tudi postavljena zahteva, da vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov iz perzijskega v angleški jezik, priloži tudi izvirnike oziroma jih pošlje preko kurirske službe na naslov poslovalnice ali s priporočeno poštno pošiljko, lahko pa jih prinese tudi osebno.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank v omenjeni jezični kombinaciji kompletno obdelujejo, tako osebne dokumente in pravne akte kot tudi različne vrste potrdil in soglasij kot tudi izjav oziroma vse tiste dokumente, ki jih njihov lastnik potem predloži konkretni državni službi.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za kompletno obdelavo različnih vrst dokumentacij, od poslovne in tehnične preko razpisne pa do gradbene in osebne in se vsekakor je predvideno, da obdelujejo tudi vse vsebine iz domene znanosti ali izobraževanja.

Katerikoli dokument, za katerega stranka zahteva prevajanje v konkretni različici jezikov in overitev z žigom sodnega tolmača, ti strokovnjaki ustrezno obdelajo, pri čemer se stranka vsekakor zavezuje, da bo spoštovala pravila o dostavi vsebin te vrste na prevajanje.

Vsekakor posamezniki lahko izberejo tudi, kateri od ponujenih načinov jim bolj ustreza za prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov. Ko sodni tolmači in prevajalci ustrezno obdelajo dokument, stranka izbere, ali želi, da mu določena kurirska služba te vsebine dostavi na naslov ali pa bo kompletno obdelane dokumente osebno prevzela v predstavništvu te institucije. V primeru, da ji bolj ustreza prva možnost, je to storitev dolžna plačati pri prevzemanju pošiljko, ceno zanjo pa določa prav služba za dostavo in o tem predhodno obvešča interesenta.

Na zahtevo posameznikov bo izvedeno tudi nujno prevajanje dokumentov iz perzijskega v angleški jezik oziroma storitev overitve sodnega tolmača, toda v tem primeru je postopek dostave vsebin na obdelavo nekoliko drugačen. Da bi zaposleni v določeni poslovalnici te institucije lahko v čim krajšem roku obdelali konkretne dokumente, se pričakuje, da jih stranka najprej pošlje na elektronski naslov in potem tudi dostavi izvirnike na vpogled, pri čemer se zahteva, da to stori v čim krajšem roku.

V pristojnosti zaposlenih te institucije ni overitev s posebno vrsto žiga, ki je poznan pod imenoma Apostille in Haški, pa se samo iz tega razloga vsaki stranki, ki se zanima za obdelavo kateregakoli dokumenta v tej različici jezikov, tudi priporoča, da najprej vse te informacije zahteva od zaposlenih v pristojnih institucijah naše države, da bi se izognila nepotrebnemu izgubljanju časa.

Prevajanje poslovnih odločitev in faktur iz perzijskega v angleški jezik

Da bi jih stranka, ki zahteva prevajanje, tako navedenih kot tudi vseh ostalih dokumentov, lahko kasneje uporabljala, mora biti izvedena tudi storitev overitve prevoda, ki je v pristojnosti sodnega tolmača, sicer prav tako zaposlenega v Prevajalskem centru Akademije Oxford.

Samo tako iz perzijskega v angleški jezik prevedeni dokumenti lahko štejejo kot zakonsko in pravno veljavni, če ni s pravilom predvideno, da se nanje postavi tudi dodatna overitev v obliki Haškega oziroma tako imenovanega Apostille žiga. Omeniti moramo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci te institucije te overitev ne morejo izvesti, razlog pa je ta, da jim niso dana ustrezna pooblastila. Vsekakor morajo stranke vse potrebne informacije o tem postopku dobiti od zaposlenih v pristojnih institucijah naše države, in to samostojno, da bi prihranili čas.

Posebej je pomembno, da vsaka stranka prav zaradi postopka overitve na vpogled dostavi izvirnike, saj jih sodni tolmač primerja s prevodi, preden na dokumente postavi svoj žig.

Poleg faktur in poslovnih odločitev, ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi ustanovitveni akt podjetja kot tudi letna poslovna poročila pa tudi revizorska poročila in poslovne odločitve oziroma statut podjetja ter finančna poslovna poročila in sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi vsak drugi dokument, ki sodi med poslovno dokumentacijo.

Katerikoli dokument, ki ga njegov lastnik mora predložiti določeni državni instituciji, prevajalci in sodni tolmači v skladu s pravili prevedejo v tej kombinaciji jezikov in potem izvedejo tudi zakonsko overitev. Poleg potrdila o samskem stanu, potrdila o nekaznovanosti in potrdila o višini dohodkov, bo izvedeno tudi prevajanje potrdila o stanju računa v banki in potrdila o stalni zaposlitvi iz perzijskega v angleški jezik, po potrebi pa ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi soglasje za zastopanje in katerokoli drugo vrsto izjav ali soglasij oziroma potrdil.

Prav tako je treba poudariti tudi to, da omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo profesionalno prevajanje osebnih dokumentov iz perzijskega v angleški jezik, kar pomeni, da na zahtevo strank obdelujejo, tako izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu in prometno dovoljenje oziroma izpiske iz matičnega registra o smrti, potni list in potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi dovoljenje za prebivanje oziroma izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in delovno dovoljenje pa tudi vozniško in osebno izkaznico ter številne druge dokumente iz te skupine.

Če je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci v optimalnem roku izvajajo kompletno obdelavo, tako celotne medicinske dokumentacije (navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi in drugi dokumenti iz njene sestave) kot tudi razpisne pa tudi tehnične in gradbene dokumentacije (deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, gradbeni projekti in številni drugi dokumenti iz sestave katerekoli vrste od navedenih dokumentacij).

Če je postavljena zahteva, ti strokovnjaki izvajajo tudi prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz perzijskega v angleški jezik, po potrebi pa kompletno obdelujejo tudi licence vseh vrst, zatem sodne sklepe in tožbe kot tudi sklepe o razvezi zakonske zveze in certifikate pa tudi pritožbe, pooblastilo za zastopanje in sodne odločbe ter pogodbe in na splošno rečeno, vsak dokument, ki se tiče ali področja sodstva ali prava.

Poudariti moramo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezični kombinaciji lahko prevajajo in potem izvedejo tudi overitev za katerokoli vrsto materialov s področja, tako izobraževanja kot tudi znanosti. Predvsem mislimo na diplomo in dodatek k diplomi, znanstvena dela ter diplomske in seminarske naloge pa tudi na zaključna spričevala osnovne in srednje šole, pri čemer je v ponudbi tudi neposredno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz perzijskega v angleški jezik oziroma rezultatov znanstvenih raziskav in potrdila o rednem šolanju, vsekakor pa ti strokovnjaki obdelujejo tudi znanstvene patente ter prepis ocen in potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi katerokoli drugo vsebino, ki se tiče omenjenih področij.

Prevajanje političkih besedil iz perzijskega v angleški jezik

Strokovne in poljudne vsebine, katerih tema je povezana s področjem politike pa tudi s številnimi drugimi znanstvenimi disciplinami na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci obdelajo v dani različici jezikov. Vsekakor zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford prevajajo tudi besedila ekonomske pa tudi pravne tematike kot tudi tista, ki so povezana s sociologijo, izobraževanjem in financami oziroma farmacijo, bančništvom in psihologijo pa tudi filozofijo in menedžmentom. Izvedeno bo tudi neposredno prevajanje turističnih besedil iz perzijskega v angleški jezik, na zahtevo pa ti strokovnjaki obdelajo tudi vsebine, katerih osnovna tema je usmerjena, tako na področja informacijskih tehnologij in gradbene industrije kot tudi na področja komunikologije, menedžmenta in marketinga ter ekologije in varstva okolja pa tudi vseh ostalih vej ali naravoslovnih ali družboslovnih ved.

Posebno treba poudariti podatek, da ta institucija zaposluje tudi korektorje oziroma strokovnjake, ki so zadolženi za lekturo vsebin, kar pomeni, da je strankam na razpolago tudi storitev, poznana kot redakcija. Razlog, zaradi katerega se mora uporabiti lektura oziroma korektura je zelo preprost, saj navedene storitve omenjeni strokovnjaki izvajajo, ko je prevajanje katerihkoli materialov izvedeno nekorektno in neprofesionalno oziroma v prevedenih vsebinah obstajajo napake in pomanjkljivosti. Princip obdelave takšnih vsebin je zelo preprost, saj korektorji in lektorji najprej izvedejo analizo s stalnim primerjanjem prevedenih materialov z izvirniki in potem, ko ugotovijo, katere vse napake v njih obstajajo, pristopajo tudi uporabi pravil svoje stroke oziroma samega angleškega jezika in na koncu usklajujejo te materiale z izvirniki.

Reklamne vsebine katerekoli vrste prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo v navedeni kombinaciji jezikov, če to nekdo zahteva. Poleg PR člankov, potem brošur in vizitk kot tudi plakatov prevajajo tudi kataloge in reklamne letake iz perzijskega v angleški jezik in če po potrebi obdelajo tudi reklamne zloženke pa tudi katerokoli drugo vrsto marketinškega materiala. Glede na to, da gre za specifične vsebine, v katerih je sporočilo, namenjena potencialnim kupcem nekih izdelkov oziroma uporabnikom konkretne storitve, ki govorijo angleški jezik, ni ravno preprosto opazno, je zato zelo pomembno, da ti strokovnjaki prav to sporočilo uskladijo s ciljnim jezikom in da to, kar se skozi te materiale predstavlja, na najboljši možni način približajo ljudem, ki uporabljajo prav ta jezik oziroma jim je ta materni.

Prevajanje knjig iz perzijskega v angleški jezik

Tako književna dela s področja beletrije oziroma romane in ostala prozna kot tudi poeme, pesmi pa tudi katerekoli drugo poetsko književno delo prevajalci in sodni tolmači, ko to stranka zahteva, maksimalno profesionalno prevedejo v tej jezični različici. Prav tako so specializirani tudi za obdelavo učbenikov oziroma časopisnih člankov pa tudi vsebine različnih vrst revij, kot so na primer otroške in ilustrirane pa tudi strokovne.

Seveda so omenjeni strokovnjaki usposobljeni tudi za tolmačenje iz perzijskega v angleški jezik, najem opreme za simultano tolmačenje pa je prav tako med storitvami, ki jih svojim strankam ponuja Prevajalski center Akademije Oxford.

Samo dejstvo, da ti strokovnjaki poleg simultanega v tej jezični kombinaciji lahko uporabijo tudi šepetano tolmačenje, izvedejo pa lahko tudi storitev konsekutivnega tolmačenja, je zelo pomembno, ker se prav vrsta storitve usklajuje z zahtevami same manifestacije. To nadalje pomeni, da mora vsakdo, ki ga navedena zanima, najprej posredovati podatke o organizaciji dogodka. Najpomembnejše je, da zaposlene v okviru te institucije seznani z mestom, na katerem bo ta manifestacija potekala, vsekakor pa je dolžan priložiti tudi informacije o tem, koliko ljudi se je bo udeležilo pa tudi o tem, koliko dni in ur je organizator predvidel, da bi trajala. Sicer se ponudba za tolmačenje ne more oblikovati, dokler zaposleni v te institucije ne bodo imeli vseh teh informacij.

Glede na to, da sta v tej instituciji na razpolago tudi storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja, to pomeni, da stranka, ki ji je potrebno prevajanje zvočnih in video materialov iz perzijskega v angleški jezik, pravzaprav v sami poslovalnici lahko dobijo kompletno obdelavo vseh vsebin te vrste. Seveda sodni tolmači in prevajalci obdelujejo, tako serije in informativne pa tudi otroške in zabavne ter izobraževalne oddaje kot tudi igrane filme, reklamna sporočila in animirane kot tudi dokumentarne in risane filme oziroma katerokoli vrsto in zvočnih in video vsebin, ne glede na to, ali je njihovo predvajanje predvideno na določenem mediju ali v kinematografih.

Komurkoli je v tej različici jezikov potrebna obdelava ali spletnih strani ali vsebin spletnih prodajaln oziroma spletnih katalogov ter vseh tistih materialov, ki se pojavljajo na globalnem omrežju, je lahko prepričan, da bodo prevajalci in sodni tolmači zagotovili maksimalno profesionalno storitev. Zelo je pomembno poudariti, da stranka lahko dobi, ne samo neposredno prevajanje takšnih materialov v omenjeni kombinaciji jezikov, ampak tudi storitev, ki se nanaša na optimizacijo teh vsebin. Gre za to, da ti strokovnjaki implementirajo pravila oziroma orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) ter tako njihovo vsebino usklajujejo s pravili iskanja. Treba je reči tudi to, da če nekdo to zahteva, lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje programske opreme iz perzijskega v angleški jezik, kar pomeni, da zaposleni te institucije na najboljši možni način prevedejo, tako programe katerekoli vrste kot tudi aplikacije.

Cena prevajanja iz perzijskega v angleški jezik

  • Iz perzijskega v angleški je po dogovoru

Cena prevajanja iz perzijskega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz perzijskega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz perzijskega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!