Prevajanje iz perzijskega v poljski jezik


V Prevajalskem centru Akademije Oxford so zaposleni tudi profesionalni sodni tolmači in prevajalci, tako da vse stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz perzijskega v poljski jezik, v veliki meri varčujejo s časom, saj na enem mestu dobijo njihovo kompletno obdelavo.

Gre za to, da se dokumenti najprej prevajajo in potem tudi overjajo, s čimer se potrjuje, da so v celoti enaki izvirnikom, kar dalje pomeni, da jih stranka lahko uporablja kot vsak drugi pravno veljaven dokument.

Vsekakor mora v določenih primerih na dokument biti postavljen tudi tako imenovani Haški žig, sicer veliko bolj poznan pod imenom Apostille. Toda, ker prevajalci in sodni tolmači te institucije ne posedujejo predpisanega dovoljenja za izvedbo te vrste overitve, se mora vsaka stranka o potrebnih detajlih predhodno pozanimati na okrožnem sodišču v mestu prebivališča. Predvsem mislimo na to, da mora vprašati, ali se na njene dokumente postavlja Haški žig in potem mora tudi izvedeti po katerem principu oziroma ali pred ali po njihovem prevajanju v tej jezični kombinaciji in overitvi z žigom sodnega tolmača.


Prevajanje iz perzijskega v poljski jezik
Prevajanje iz poljskega v perzijski jezik

Postopek obdelave dokumentov je specifičen, ker mora omenjeni strokovnjak primerjati izvirnike in prevode in samo, če ugotovi, da med njimi ne obstajajo razlike, izvede overitev. Zato mora stranka dostaviti tudi izvirne dokumente njemu na vpogled oziroma jih osebno prinese v predstavništvo, ali pa jih pošlje preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko.

Glede na to, da ta institucija omogoča tudi izvedbo samo storitve overitve predhodno prevedenih dokumentov, toda tedaj se pogosto dogaja, da zapriseženi sodni tolmač ugotovi odstopanja, se izvaja storitev redakcije, ki jo omenjena institucija prav tako ponuja. Pri tem se angažirajo lektorji in korektorji, ki morajo najprej primerjati vsebino prevedenega dokumenta ali nekih drugih materialov z izvirniki in da po ugotovitvi napak izvedejo vse potrebne popravke in jih uskladijo.

Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvedejo, tako neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz perzijskega v poljski jezik kot tudi vseh tistih vsebin, ki so povezane s področji sodstva, izobraževanja in prava oziroma znanosti. Seveda kompletno obdelujejo tudi vse vrste potrdil, soglasij in izjav oziroma vse tiste dokumente, ki jih njihovi lastniki potem morajo predložiti konkretni državni instituciji.

Omenjeni strokovnjaki na zahtevo obdelajo prav tako vsebino različnih vrst dokumentacij in med drugim so specializirani za prevajanje gradbene, poslovne in medicinske dokumentacije iz perzijskega v poljski jezik, pri čemer lahko kompletno obdelajo tudi vsak dokument, ki je uvrščen ali v tehnično ali v razpisno dokumentacijo. Predvideno pa je tudi, da lahko obdelujejo tudi vse osebne dokumente, ki jih stranka predhodno dostavi v skladu s predpisi pa tudi katerekoli druge, za katere ji je potrebno neposredno prevajanje v tej jezični kombinaciji.

Treba je reči tudi to, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi prevajanje kateregakoli dokumenta v precej krajšem roku, če je to nekomu potrebno. Pri tem se stranka obvezuje, da kasneje na vpogled priloži tudi izvirnike, toda najprej mora konkretne vsebine poslati na elektronski naslov te institucije, da bi v tako kratkem časovnem obdobju zares dobil kompletno obdelan katerikoli dokument ali vsebino določene dokumentacije.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za obdelavo znanstvenih in poljudnih besedilnih vsebin, katerih tema je povezani, tako s katerokoli družboslovno kot tudi z naravoslovno znanstveno disciplino.

Na zahtevo posameznikov izvajajo tudi neposredno prevajanje revij in časopisnih člankov iz perzijskega v poljski jezik oziroma učbenikov in poetskih kot tudi proznih del književnosti.

Prav tako na zahtevo sodni tolmači in prevajalci obdelajo katerokoli vrsto ali video ali zvočnih materialov in potem stranke lahko izberejo med dodatnimi storitvami, ki vključujeta sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje takšnih vsebin. Vsekakor v najkrajšem možnem roku stranka dobi kompletno obdelana reklamna sporočila in vse vrste filmov (animirani, igrani, dokumentarni, risani in drugi) pa tudi serije oziroma televizijske in radijske oddaje, ne glede na to, ali gre za izobraževalne, informativne ali zabavne oziroma otroške, pri čemer lahko obdelajo tudi katerokoli drugo zvočno ali video vsebino.

Ker so ti strokovnjaki specializirani tudi za tolmačenje iz perzijskega v poljski jezik in uporabljajo tudi storitev šepetanega pa tudi konsekutivnega in simultanega tolmačenja v tej jezični kombinaciji, je jasno, da lahko odgovorijo na zahteve absolutno kateregakoli dogodka. Sicer je v sklopu te institucije interesentom na razpolago tudi možnost, da po izjemnih cenah najamejo profesionalno opremo za simultano tolmačenje.

Izpolnjene bodo tudi zahteve posameznikov, ki jim je v tej jezični kombinaciji prevajanje potrebno ali za vizitke, plakate in reklamne zloženke ali za letake oziroma brošure in kataloge oziroma za vsak marketinški material.

Prav tako prevajalci in sodni tolmači ustrezno odgovorijo na zahteve vseh tistih strank, ki jim je potrebno, tako neposredno prevajanje spletnih katalogov in spletnih prodajaln iz perzijskega v poljski jezik kot tudi obdelava programov oziroma aplikacij pa tudi spletnih strani in vseh ostalih vsebin, ki se nanašajo na splet ali računalništvo. Zelo je pomembno poudariti tudi to, da v skladu z vrsto vsebin implementirajo tudi orodja, ki so poznana kot Search Engine Optimisation oziroma SEO, da bi pomembno prispevali k boljšemu kotiranju vseh materialov te vrste.

Na elektronski naslov stranka dostavi vsebine, za katere zahteva prevajanje v dani različici jezikov, pri čemer so seveda v ponudbi tudi drugačne možnosti, tako da lahko osebe, ki jim ne ustreza elektronski način pošiljanja vsebin, kontaktirajo s poslovalnico te institucije in se pozanimajo o dodatnih možnostih.

Sicer je predvideno, da tudi prevzemanje poteka na enak način, seveda pa se posameznik lahko odloči tudi za neko drugo možnost prevzemanja obdelanih vsebin te vrste, saj so tudi te v ponudbi.

Prevajanje vozniškega in prometnega dovoljenja iz perzijskega v poljski jezik

Kompletna storitev se omogoča vsakomur, ko ga zanima neposredno prevajanje dokumentov iz perzijskega v poljski jezik, glede na to, da poleg prevajanja strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford uporabljajo tudi pravila overitve obdelanih dokumentov. Lastnikom se na ta način daje možnost, da v optimalnem roku in po zelo ugodni ceni dobijo kompletno obdelane dokumente in katerokoli vrsto dokumentacije.

Izvirnike morajo na vpogled dostaviti vsi, ki jih zanima prevajanje kateregakoli dokumenta v tej kombinaciji jezikov, ker je sodni tolmač, dolžan primerjati njihovo vsebino in vsebino izvirnikov, ker se overitev lahko izvede samo, če ne obstaja nikakršna razlika med izvirnikom in prevodom.

Glede na to, da se nadoveritev oziroma postavljanje Haškega žiga, prav tako poznanega tudi pod imenom Apostille, izvaja samo za nekatere od njih, vse v skladu z zakonom in to izključno v okviru službe pri okrožnih sodiščih Republike Slovenije, omenjeni strokovnjaki niso dolžni strankam niso dolžni posredovati podatkov o tej vrsti overitve. Pravzaprav se zahteva, da stranka popolnoma samostojno pridobi informacije o tej vrsti overitve, in to preden sploh dostavi vsebine njim na prevajanje.

Vse vrste dovoljenj ti strokovnjaki prevajajo in overjajo v dani kombinaciji jezikov, to pa poleg prometnega in vozniškega vključuje predvsem dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje. Prav tako lahko prevedejo tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu kot tudi potni list in potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi izpiske iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze, potem osebno izkaznico in potrdilo o državljanstvu kot tudi katerikoli drugi osebni dokument, za katerega je stranki potrebno prevajanje.

Katerikoli pravni akt sodni tolmači in prevajalci, kadar se to navede kot zahteva stranke, obdelajo v skladu s pravili. Poleg prevajanja sodnih odločitev, predvsem sklepov o razvezi zakonske zveze kot tudi pritožb in tožb lahko izvajamo tudi prevajanje pogodb in sodnih sklepov iz perzijskega v poljski jezik, prav tako pa ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi vse vrste certifikatov in licenc kot tudi pooblastilo za zastopanje pa tudi pravni red Evropske Unije in vse ostale dokumente, ki so povezani s sodstvom ali pravom.

Če to nekdo zahteva, bodo kompletno obdelani tudi dokumenti, ki kasneje njihov lastnik mora predložiti določeni pristojni instituciji. Na prvem mestu mislimo na različne vrste soglasij in potrdil pa tudi na vse vrste izjav, kot so na primer potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o samskem stanu ter soglasje za zastopanje in potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi potrdilo o višini dohodkov in številne druge dokumente te vrste.

Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank prav tako obdelajo celotno medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi dokumenti, ki jo sestavljajo. Prav tako izvajamo tudi prevajanje tehnične, gradbene, razpisne in poslovne dokumentacije iz perzijskega v poljski jezik. Poleg tega kompletno obdelajo laboratorijske analize tehničnih vzorcev, statut podjetja in letna kot tudi revizorska in finančna poslovne poročila, omenjeni strokovnjaki pa prevajajo in overjajo tudi deklaracije izdelkov, sklep o ustanovitvi pravne osebe in poslovne odločitve pa tudi fakture kot tudi navodilo za uporabo in na splošno rečeno katerikoli drugi dokument, ki je uvrščen v eno od predhodno navedenih vrst dokumentacij.

Sodni tolmači in prevajalci so specializirani tudi za obdelavo katerihkoli vsebin, ki so na določen način povezane s področjem izobraževanja, ali pa se nanašajo na znanost. Vsekakor lahko izvedemo tudi prevajanje potrdila o opravljenih izpitih in potrdila o rednem šolanju iz perzijskega v poljski jezik pa tudi kompletno obdelavo rezultatov znanstvenih raziskav in predmetnikov ter programov fakultet. Prav tako ti strokovnjaki obdelajo tudi seminarske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in znanstvene patente pa tudi prepis ocen, potem diplomske naloge kot tudi znanstvena dela ter številne druge pri tem neomenjene dokumente, ki se nanašajo na eno od konkretnih področij.

Prevajanje zabavnih in izobraževalnih oddaj iz perzijskega v poljski jezik

Ne glede na to, ali bodo oddaje izobraževalnega oziroma zabavnega značaja prikazane na televiziji ali predvajane na radiju, njihovo prevajanje v dani jezični kombinaciji sodni tolmači in prevajalci te specializirane institucije izvedejo, ne samo v relativno kratkem času, ampak tudi popolnoma profesionalno. Prav tako lahko izvedejo tudi prevajanje otroških in informativnih oddaj iz perzijskega v poljski jezik, toda po potrebi obdelajo tudi reklamna sporočila, igrane in risane filme kot tudi serije in dokumentarne ter animirane filme oziroma vse vrste video in zvočnih materialov. Ker Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje številne strokovnjake, ne preseneča dejstvo, da so med njimi tudi tisti, ki lahko na zahtevo strank izvajajo, tako storitev sinhronizacije vseh navedenih vsebin kot tudi njihovo podnaslavljanje.

Posebej poudarjamo, da na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači lahko v dani kombinaciji jezikov obdelajo, ne samo književna dela in učbenike, ampak tudi vse vrste besedil, kar se nanaša tudi na poljudne in na strokovne. Prav tako lahko izvedejo prevajanje v omenjeni različici jezikov tudi za časopisne članke, ne glede na to s katero tematiko se ukvarjajo pa tudi za določen del ali celotno vsebino katerekoli vrste revij.

Na razpolago je tudi neposredno prevajanje spletnih materialov iz perzijskega v poljski jezik, kar se nanaša, tako na različne vrste programov kot tudi na spletne prodajalne in spletne kataloge pa tudi spletne strani ter vse ostale vsebine, ki se tičejo, tako računalništva kot tudi spleta. V sklopu te storitve sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi optimizacijo takšnih vsebin, in sicer ob maksimalnem spoštovanju pravil SEO (Search Engine Optimisation).

Posamezniki, ki so predhodno angažirali neke druge strokovnjake, da prevedejo določeno vsebino v navedeni kombinaciji, toda kljub vsemu niso dobili profesionalno in kakovostno storitev, se morajo obrniti na predstavništvo te institucije, saj so v njem zaposleni tudi korektorji kot tudi strokovni lektorji, ki jim lahko pomagajo. Ta pomoč je sestavljena iz zagotavljanja storitve redakcije oziroma uporabe pravil, ki jih navaja, tako korektura kot tudi lektura materialov. Enostavneje rečeno, ti strokovnjaki morajo najprej analizirati vse slabo prevedene vsebin, da bi na ta način prišli do ugotovitve, katere napake so narejene in jih popravili ob spoštovanju pravil poljskega jezika.

Ti strokovnjaki lahko uporabijo tudi tolmačenje v konkretni jezični kombinaciji, najem opreme za simultano tolmačenje pa je še ena storitev, ki je na razpolago strankam te institucije. Glede na to, da tolmačenje iz perzijskega v poljski jezik lahko poteka v vseh treh različicah, se od interesenta zahteva posredovanje vseh relevantnih podatkov o sami manifestaciji in njeni organizaciji. Pravzaprav prevajalci in sodni tolmači uporabijo prav tisto vrsto tolmačenja, za katero so prepričani, da lahko ponudi najboljši odgovor organizatorju in vsakemu udeležencu. Stranka mora te strokovnjake seznaniti, ne samo z značilnostmi mesta, na katerem bo dogodek potekal, ampak tudi z detajli v zvezi s številom udeležencev in njegovim trajanjem.

Če to neka stranka zahteva, sodni tolmači in prevajalci v dani različici jezikov obdelajo tudi vse tiste vsebine, ki se tičejo področja marketinga. Poleg neposrednega prevajanja vizitk in plakatov iz perzijskega v poljski jezik, izpolnjujemo tudi zahteve v zvezi s prevajanjem, tako reklamnih zloženk in katalogov oziroma brošur kot tudi reklamnih letakov, zatem PR člankov in vseh ostalih materialov, ki so na določen način povezani z marketingom in reklamiranjem.

Cena prevajanja iz perzijskega v poljski jezik

  • Iz perzijskega v poljski je po dogovoru

Cena prevajanja iz perzijskega v poljski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz perzijskega v poljski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz perzijskega v poljski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!