Prevajanje iz perzijskega v slovenski jezik


Glede na to, da je zelo pomembno, da vsak dokument, ki je preveden v tej jezični kombinaciji, poseduje tudi žig sodnega tolmača, saj se samo tako obravnava kot pravno veljaven in naši profesionalni sodni tolmači in prevajalci obdelavo dokumentov izvajajo ravno na ta način. Točneje rečeno, najprej izvedejo prevajanje dokumentov iz perzijskega v slovenski jezik in po tem izvajajo tudi predpisano storitev overitve. Pooblaščeni sodni tolmač primerja vsebino izvirnega dokumenta s prevedenim, da bi ugotovil, ali med njima obstaja neka razlika. Če je prepričan, da razlika ne obstaja, s postavljanjem svojega žiga potrdi uradno, da je prevod v celoti zvest izvirniku oziroma da je njihova vsebina istovetna.

Ker mora posedovati tudi izvirni dokument, je kot obveznost vsake stranke navedeno, da na vpogled priloži izvirnike. Lahko jih, ali osebno prinese v predstavništvo Prevajalskega centra Akademije Oxford, ali pa jih pošlje preko “Pošte Slovenije” priporočeno oziroma to stori preko kurirske službe.

Od vsake stranke je odvisno, ali kompletno obdelane dokumente prevzame osebno v poslovalnici, ali pa se kljub vsemu opredeli za drugo ponujeno možnost, ki zahteva angažiranje službe za dostavo. Če nekdo namreč želi, da prevedene in z žigom uradno pooblaščene osebe overjene dokumente dobi na naslov, mora to storitev v skladu s cenikom konkretne kurirske službe tudi plačati v trenutku prevzemanja pošiljke.


Prevajanje iz perzijskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v perzijski jezik

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači med drugim izvajajo prevajanje osebnih dokumentov iz perzijskega v slovenski jezik oziroma vseh tistih, ki sodijo med medicinsko dokumentacijo. Izpolnjujemo tudi zahteve posameznikov v zvezi z obdelavo dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (vse vrste soglasij, potrdil in izjav), pri čemer je predvideno, da ti strokovnjaki lahko v skladu s predpisi obdelajo tudi pravne akte kot tudi celotno vsebino poslovne dokumentacije.

Če je to potrebno, izvajamo tudi prevajanje razpisne in gradbene dokumentacije iz perzijskega v slovenski jezik, zaposleni v konkretnem predstavništvu pa lahko kompletno obdelajo tudi vsak dokument, ki sodi med tehnično dokumentacijo oziroma se na katerikoli način nanaša na področje izobraževanja, ali pa je povezan z znanostjo ter številne druge vsebine, ki jih stranka želi imeti profesionalno obdelane v tej različici jezikov.

Dolžni smo omeniti tudi to, da mora vsak posameznik, ki ga zanima prevajanje kateregakoli dokumenta v navedeni jezični kombinaciji, kontaktirati z okrožnim sodiščem v svojem mestu, da bi od pristojnih zahteval informacije o nadoveritvi. Ta postopek vključuje postavljanje Haškega žiga, sicer poznanega tudi pod nazivom Apostille na dokumente, kar je natančno določeno z zakonom, s katerim so seznanjeni prav zaposleni v posebnih oddelkih okrožnih sodišč, ne pa prevajalci in sodni tolmači te institucije. Stranki se svetuje, da se detajlno pozanima o vsem tem, da bi poenostavila celoten postopek obdelave kateregakoli dokumenta.

Če je potrebno tako imenovano nujno prevajanje dokumentov iz perzijskega v slovenski jezik, je stranke vsekakor dolžna priložiti izvirnike na vpogled, toda v tem primeru to lahko stori naknadno. Običajno gre namreč za posebej kratek čas za izvedbo prevajanja, pa je zaradi tega priporočljivo, da stranka čim prej dostavi konkretne vsebine na obdelavo, kar lahko stori elektronsko. Vsekakor je v najkrajšem možnem roku po tem dolžna priložiti tudi izvirnike na vpogled uradno zapriseženemu sodnemu tolmaču.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, v ponudbi pa je tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci poleg simultanega lahko uporabijo tudi pravila šepetanega pa tudi konsekutivnega tolmačenja iz perzijskega v slovenski jezik, mora stranka vse informacije o dogodku pravočasno dostaviti.

Časopisne članke ter revije in besedila kateregakoli namena, dolžine in vsebine kot tudi književna dela in učbenike omenjeni strokovnjaki prav tako prevajajo v dani različici jezikov.

Specializirani so tudi za obdelavo video in zvočnih materialov, pri čemer izvajajo, tako prevajanje serij in filmov iz perzijskega v slovenski jezik kot tudi reklamnih sporočil, potem televizijskih ter radijskih oddaj in številnih drugih materialov. V sklopu te institucije pa je na razpolago tudi storitev sinhronizacije vseh teh vsebin, na zahtevo pa strank lahko izvedemo tudi njihovo profesionalno podnaslavljanje.

Pri obdelavi spletnih prodajaln in spletnih katalogov oziroma različnih vrst aplikacij kot tudi spletnih strani in programov ter številnih drugih spletnih in vsebin, ki so povezane z računalništvom, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi implementacijo orodij, poznanih kot SEO (Search Engine Optimisation).

Vse stranke omenjene institucije pričakuje tudi storitev, ki vključuje prevajanje marketinških materialov iz perzijskega v slovenski jezik. Seveda zaposleni v konkretnem predstavništvu te institucije v tem primeru obdelujejo, tako reklamne letake, kataloge in PR članke kot tudi vizitke, potem plakate in reklamne brošure pa tudi vse ostale vsebine, ki se tičejo marketinga.

Dostava vseh vsebin te vrste poteka na zelo preprost in skoraj vsem sprejemljiv način, saj ni treba poslati izvirnikov, kot je to primer pri obdelavi dokumentov. Pravzaprav je strankam ponujeno, da vse te vsebine pošljejo na elektronski naslov in jih po izvedbi zahtevane storitve na enak način tudi prevzamejo.

Prevajanje diplome in dodatka diplomi iz perzijskega v slovenski jezik

Vse tiste dokumente, ki se nanašajo na področje izobraževanja na podlagi zahtev strank sodni tolmači in prevajalci, ne samo prevedejo v omenjeni jezični kombinaciji, ampak izvajajo tudi overitev, za katero posedujejo ustrezna pooblastila.

Zahvaljujoč takšnemu postopku obdelave stranke Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo kompletno obdelan vsak dokument, tako da imajo absolutno pravico, da ga kasneje nemoteno uporabljajo.

Od strank, ki jih to zanima, se zahteva spoštovanje pravila o dostavi materialov na obdelavo in na vpogled priložijo tudi izvirne dokumente, prav tako pa se pred tem morajo pozanimati o tem, ali mora na te dokumente biti postavljen Apostille (Haški) žig, preprosto zato, ker ti strokovnjaki niso uradno pooblaščeni, da to vrsto overitve izvedejo.

Izvedeno bo tudi prevajanje zaključnih spričeval osnovne in srednje šole iz perzijskega v slovenski jezik, po potrebi pa ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi predmetnike in programe fakultet, prepis ocen in potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi potrdilo o rednem šolanju pa tudi diplomske in seminarske naloge ter vse ostale materiale, ki se nanašajo na področje izobraževanja.

Vsekakor bo strankam omogočena tudi kompletna obdelava vseh tistih dokumentov, ki sodijo med poslovno dokumentacijo. Poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, poslovnih odločitev in statuta podjetja oziroma faktur omenjeni strokovnjaki kompletno obdelavo izvajajo tudi za letna, potem finančna in revizorska poslovna poročila pa tudi za ustanovitveni akt podjetja in ostale dokumente, ki sodijo med poslovno dokumentacijo.

Specializirani so tudi za prevajanje osebnih dokumentov iz perzijskega v slovenski jezik, kar vključuje kompletno obdelavo, ne samo osebne izkaznice, potrdila o državljanstvu in potnega lista, ampak tudi izpiskov iz matičnega registra o smrti oziroma izpiskov iz matičnega registra o rojstvu ter o sklenitvi zakonske zveze, pri čemer prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo tudi potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi vozniško, prometno in delovno pa tudi dovoljenje za prebivanje ter vse ostale dokumente, ki jih stranka v skladu s pravili dostavi na obdelavo.

Prav tako je predvideno, da zaposleni v navedeni instituciji lahko izvedejo tudi prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz perzijskega v slovenski jezik oziroma potrdila o samskem stanu, pri čemer kompletno obdelujejo tudi potrdilo o višini dohodkov pa tudi potrdila o stalni zaposlitvi ter soglasje za zastopanje, potem potrdilo o stanju računa v banki oziroma vse ostale vrste, tako potrdil kot tudi izjav in soglasij, kar so primarno dokumenti, ki jih pristojne službe zahtevajo od strank.

Celotno vsebino medicinske dokumentacije ti strokovnjaki prav tako obdelujejo, tako da se na zahtevo strank izvaja prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz perzijskega v slovenski jezik oziroma zdravniških izvidov in dokumentacije o medicinskih izdelkih, po potrebi pa prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter številne druge dokumente, ki predstavljajo del medicinske dokumentacije.

Vsekakor lahko v skladu s pravili prevajajo tudi overijo tudi rezultate znanstvenih raziskav po potrebi pa tudi znanstvene patente oziroma znanstvena dela in vse ostale dokumente, ki so povezani z znanostjo, toda izvajajo tudi profesionalno prevajanje pravnih aktov iz perzijskega v slovenski jezik (pooblastilo za zastopanje, sklepi o razvezi zakonske zveze, certifikati, pritožbe, pravni red Evropske Unije, sodni sklepi, pogodbe, tožbe, licence, sodne odločbe in ostali dokumenti iz domene prava ali sodstva).

Poleg gradbenih projektov sodni tolmači in prevajalci na podlagi postavljenih zahtev kompletno obdelujejo tudi deklaracije izdelkov kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma navodilo za uporabo in vsak drugi dokument, ki se obravnava kot del ali gradbene ali tehnične oziroma razpisne dokumentacije.

Prevajanje filmov iz perzijskega v slovenski jezik in storitvi sinhronizacije/podnaslavljanja

Glede na to, da so člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford podnaslavljalci pa tudi strokovnjaki, ki na zahtevo strank izvajajo sinhronizacijo, tako video kot tudi zvočnih materialov, je predvideno, da vsi, ki jim je potrebno prevajanje serij in filmov iz perzijskega v slovenski jezik, pravzaprav dobijo njihovo kompletno obdelavo. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači poleg igranih filmov absolutno vsakega žanra, v dani kombinaciji jezikov prevajajo tudi risane pa tudi animirane in dokumentarne filme kot tudi reklamna sporočila ter seveda zabavne, izobraževalne in otroške kot tudi informativne oddaje oziroma katerokoli vrsto in video in zvočnih vsebin. Stranka se mora odločiti, katera od ponujenih dodatnih storitev ji bolj ustreza, da bi v optimalnem roku vsebine te vrste dobila kompletno obdelane.

Glede na to, da so sestavni del ekipe navedene institucije tudi korektorji ter profesionalni lektorji, bodo ti, ko je to potrebno, zagotovili storitev redakcije. Ta se uporablja za katerokoli vrsto vsebin samo, če obstaja izveden prevod iz perzijskega v slovenski jezik, toda v njem obstajajo napake, ki jih omenjeni strokovnjaki morajo popraviti. Uporaba teh storitev je zelo preprosta, saj lektorji in korektorji tedaj primerjajo izvirne vsebine s prevedenimi in ugotavljajo, katere napake so prisotne, pa jih potem v skladu s pravili slovenskega jezika oziroma prevajalske stroke popravljajo in na ta način prevedene vsebine uskladijo z izvirniki.

Ker so strokovnjaki te institucije imeli dovolj priložnosti, da obdelajo marketinške materiale, lahko rečemo, da so ustrezno seznanjeni tudi s pravili reklamiranja. Prav njih na prvem mestu tudi sledijo, ko izvajajo prevajanje marketinških materialov iz perzijskega v slovenski jezik ter konkretno sporočilo usklajujejo s pravili ciljnega jezika, da bi omogočili Srbom in vsem, ki govorijo ta jezik, da se na najboljši možni način seznanijo z vsebino vseh reklamnih materialov. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci obdelujejo plakate, zloženke in reklamne letake, v tej kombinaciji jezikov pa izvedejo prevajanje tudi za vizitke pa tudi PR članke in brošure oziroma za vsebino katalogov ter za vse ostale reklamne materiale.

Prevajanje spletnih strani iz perzijskega v slovenski jezik

Kadar stranka zahteva prevajanje spletnih materialov iz perzijskega v slovenski jezik, mora biti seznanjena z dejstvom, da sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, posedujejo tudi izkušnje pri uporabi orodij SEO (Search Engine Optimisation). Ti se uporabljajo s ciljem usklajevanja vsebine, tako spletnih strani kot tudi spletnih katalogov, aplikacij in spletnih prodajaln pa tudi programov in ostalih spletnih vsebin s pravili, ki jih določa konkretni brskalnik. Pravzaprav pri tem ti strokovnjaki opredeljujejo ključne besede oziroma tiste, ki se najpogosteje iščejo na spletu in prav z njima usklajujejo vsebino tih materialov, kar ima za cilj doseganje precej boljšega mesta v polju globalnega iskanja.

V skladu z zahtevami strank omenjeni strokovnjaki obdelujejo, tako književna dela (poetska ali prozna) oziroma revije in učbenike kot tudi vsebino časopisnih člankov. Seveda lahko izvedemo tudi strokovno prevajanje besedil iz perzijskega v slovenski jezik, kar se nanaša, ne samo na poljudne, ampak tudi na znanstvene vsebine. Vsekakor na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji obdelujejo, tako besedila s področij turizma, farmacije in psihologije oziroma sociologije, menedžmenta in komunikologije kot tudi iz domene izobraževanja, marketinga in ekologije ter varstva okolja ter bančništva, prava, politike in ekonomije. Na zahtevo strank prevajajo tudi besedila s področij informacijskih tehnologij pa tudi politike in gradbene industrije kot tudi številnih drugih s področja, ki so povezana z neko družboslovno znanstveno disciplino ali za naravoslovno.

Glede na to, da člani ekipe navedene institucije uporabljajo vse tri poznane vrste tolmačenja, je pomembno, da se stranka, ki ji je ta storitev potrebna, pozanima o vsem, kar je povezano z organizacijo konkretne manifestacije. S tem mislimo na podatke o datumu prirejanja, številu udeležencev in o tem, koliko je organizator predvidel, da bo dogodek trajal, in vsekakor tudi o mestu njegovega prirejanja oziroma o njegovih glavnih značilnostih. Potem ko stranka vse te informacije na predpisan način pošlje, bo odločeno, ali sodni tolmači in prevajalci morajo izvesti konsekutivno ali simultani oziroma šepetano tolmačenje iz perzijskega v slovenski jezik. Vsekakor bo tudi najem opreme za simultano tolmačenje naveden v ponudbi za to storitev, če bo odločeno, da je to najboljša možnost za določeno manifestacijo.

Cena prevajanja iz perzijskega v slovenski jezik

  • Iz perzijskega v slovenski je po dogovoru

Cena prevajanja iz perzijskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz perzijskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz perzijskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!