Prevajanje iz perzijskega v finski jezik


Za vsebine katerekoli vrste v pisani obliki lahko izvedemo prevajanje v konkretni kombinaciji jezikov, vsekakor pa so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za tolmačenje iz perzijskega v finski jezik.

Ne samo, da lahko v skladu z zahtevami samega dogodka uporabijo pravila simultanega tolmačenja, ampak po potrebi izvajajo tudi šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje v omenjeni jezični kombinaciji, izpolnijo pa tudi zahteve vseh tistih strank, ki jim je potreben najem opreme za simultano tolmačenje.

Na zahtevo strank zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford obdelujejo vse vrste besedilnih materialov, tako poljudnih kot tudi znanstvenih. Specializirani pa so tudi za prevajanje književnih del iz perzijskega v finski jezik, pri čemer obdelujejo tudi časopisne članke, učbenike in vsebino katerihkoli revij.


Prevajanje iz perzijskega v finski jezik
Prevajanje iz finskega v perzijski jezik

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi storitev, ki vključuje prevajanje, tako serij in vseh vrst filmov kot tudi oddaj, reklamnih sporočil in številnih drugih zvočnih in video materialov. Konkretna institucija ima v ponudbi tudi storitvi sinhronizacije vseh takšnih vsebin oziroma njihovega podnaslavljanja.

Na zahtevo lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje reklamnih materialov iz perzijskega v finski jezik. Poleg vizitk, katalogov in reklamnih zloženk oziroma plakatov in PR člankov omenjeni strokovnjaki lahko obdelajo tudi brošure pa tudi reklamne letake in številne druge materiale, ki so povezani s področjem marketinga.

Prav tako bo izpolnjena tudi zahteva v zvezi z obdelavo, tako spletnih strani in različnih vrst aplikacij oziroma spletnih prodajaln kot tudi v zvezi s prevajanjem programov v tej jezični kombinaciji pa tudi spletnih prodajaln in vseh drugih materialov, ki se nanašajo na računalništvo ali splet. Pomembno je, da so stranke seznanjene z dejstvom, da v sklopu te storitve dobijo tudi strokovno optimizacijo vseh takšnih materialov, saj zaposleni te specializirane institucije izvajajo tudi implementacijo orodij SEO (Search Engine Optimisation).

Poleg vseh teh vsebin prevajalci in sodni tolmači lahko maksimalno profesionalno in v skladu z zakonom obdelajo tudi vse vrste dokumentov oziroma dokumentacij.

Prav tako so specializirani tudi za neposredno prevajanje pravnih aktov iz perzijskega v finski jezik oziroma dokumentov s področij znanosti in izobraževanja ter vseh tistih, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (vse vrste izjav, potrdil in soglasij), pri čemer ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi katerikoli osebni dokument.

Na razpolago je tudi storitev, ki se nanaša na kompletno obdelavo vsebine različnih vrst dokumentacij in prevajalci in sodni tolmači so tako med drugim specializirani tudi za kompletno obdelavo poslovne, razpisne in tehnične oziroma gradbene in medicinske dokumentacije, vsekakor pa lahko v skladu s pravili obdelajo tudi katerikoli drugi dokument.

Ta pravila so zelo preprosta, saj vključujejo najprej prevajanje dokumentov iz perzijskega v finski jezik in po tem tudi overitev, za izvedbo katere so zadolženi zapriseženi sodni tolmači. Pravzaprav so ti dolžni postaviti svoj žig na predhodno prevedeni dokument, toda samo v primeru, če so prepričani, da je njegova vsebina enaka kot tudi v izvirnem dokumentu. Ko bo na prevedeni dokument postavljen žig sodnega tolmača, ta postaja pravno veljaven, tako da lastnik ima absolutno pravico, da ga v praksi uporablja kot tudi vsak drug izvirni dokument.

Glede na to, da je postopek overitve dokumentov usklajen z zakonom, to pomeni, da zapriseženi sodni tolmač mora imeti pri sebi izvirne vsebine, da bi jih lahko primerjal s prevodi.

Njih stranka lahko pošlje preko kurirske službe ali s priporočeno pošiljko “Pošte Slovenije”, vsekakor pa ima tudi možnost, da v poslovalnico te institucije pride osebno in tako dostavi izvirne dokumente.

Dostava vseh ostalih vsebin na obdelavo je zelo preprosta, ker ni treba priložiti izvirnikov na vpogled, pa je strankam tudi dopuščeno, da jih na obdelavo pošljejo elektronsko in da jih po izvedbi storitve na enak način tudi prevzemajo, to je po elektronski pošti.

Potem ko izvedemo prevajanje dokumentov iz perzijskega v finski jezik, stranka izbere, ali v poslovalnico te institucije pride osebno in prevzame obdelane vsebine, ali pa od zaposlenih zahteva dostavo preko kurirske službe. Glede na to, da storitev dostave ni vračunana v ceno prevajanja in overitve kateregakoli dokumenta, je predvideno, da stranka mora pri prevzemanju pošiljke opraviti njeno plačilo v skladu s cenikom, ki ga oblikuje služba za dostavo.

Postopek prevajanja in overitve dokumentov je za številni od njih dovolj, saj se po tem lahko brez kakršnihkoli težav uporabljajo v praksi kot pravno veljavni, toda obstajajo dokumenti, za katere se zahteva postavljanje posebne vrste žiga oziroma izvedba postopka, ki je poznan kot nadoveritev. Ker prevajalci in sodni tolmači s strani pristojnih institucij Republike Slovenije niso pooblaščeni za postavljanje tako imenovanega Haškega ali Apostille žig na dokumente, to avtomatsko pomeni, da strankam niso dolžni posredovati informacij o tej vrsti overitve. Pravzaprav stranke morajo informacije o tej vrsti overitve samostojno zahtevati, in to v institucijah Republike Slovenije, ki posedujejo ustrezna pooblastila za njeno izvedbo, kar so pravzaprav službe pri okrožnih sodiščih.

Predvideno je, da lahko na zahtevo izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz perzijskega v finski jezik, toda tedaj stranke morajo v najkrajšem možnem roku na elektronski naslov poslati dokumenta in potem priložiti izvirnike na vpogled, pri čemer se zahteva izbira najhitrejšega načina.

Te institucija zaposluje tudi in strokovne korektorje in lektorje, ki lahko izvedejo redakcijo, če za tem obstaja potreba. Če je prevajanje vsebin namreč že izvedeno, toda ne posebej profesionalno, morajo ti strokovnjaki popraviti vse napake, ki jih opazijo in s tem uskladijo vsebino teh materialov, tako s pravili stroke in finskega jezika kot tudi z njihovimi izvirniki.

Profesionalno prevajanje animiranih in dokumentarnih filmov iz perzijskega v finski jezik

Verjetno bo vsaka stranka, ki to storitev zahteva, prijetno presenečena nad dejstvom, da Prevajalski center Akademije Oxford ponuja tudi profesionalno sinhronizacijo vseh filmov in ostalih video in zvočnih materialov kot tudi storitev njihovega podnaslavljanja. Zato tudi posebej poudarjamo, da interesenti dobijo kompletno obdelavo, ne samo dokumentarnih in animiranih filmov, ampak tudi igranih in risanih, po potrebi pa sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi serije. Prav tako je v ponudbi tudi prevajanje reklamnih sporočil iz perzijskega v finski jezik pa tudi oddaj različnega namena in tematike, kot so recimo izobraževalne, zabavne ali otroške kot tudi informativne, pri čemer člani ekipe te institucije prevajajo tudi katerikoli drugo video ali zvočno vsebino, ki jo stranka dostavi.

Ne samo spletne kataloge in spletne strani, ampak tudi programe kot tudi različne vrste aplikacij pa tudi spletne prodajalne in številne druge materiale, ki se tičejo, tako računalništva kot tudi spleta omenjeni strokovnjaki v tej jezični kombinaciji profesionalno prevedejo. Pravzaprav pri obdelavi vseh teh vsebin uporabljajo tudi smernice, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation) in tako strankam omogučijo absolutno profesionalno storitev. Gre za to, da je cilje optimizacije spletnih materialov, da jim se omogoči prepoznavnost s strani brskalnika, ker bodo v celoti usklajeni s pravili iskanja, pa bodo tako v optimalnem roku po postavljanju opazni na prvi strani rezultatov v skladu s točno določenimi ključnimi besedami in izrazi.

V primeru, da to neka stranka zahteva, prevajalci in sodni tolmači obdelajo, tako književna dela s področij proze in poezije kot tudi učbenike. Prav tako iz perzijskega v finski jezik prevajajo tudi ilustrirane revije pa tudi strokovne in otroške, po potrebi pa prevajajo tudi časopisne članke različne tematike pa tudi strokovna kot tudi poljudna besedila.

Interesentom je na razpolago tudi možnost, da se obrnejo na korektorje in lektorje te institucije, če jim je potrebna redakcija za katerokoli vrsto materialov. Poudarjamo, da gre za storitev, ki jo je treba uporabiti, če nekdo poseduje nekakovostno prevedene vsebine v tej jezični kombinaciji, pri čemer se ob uporabi pravil korekture in lekture izvajajo vsi potrebni popravke in ta material se usklajuje, tako s finskim jezikom kot tudi z izvirniki in ob maksimalnem spoštovanju pravil prevajalske stroke.

Omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo tudi konsekutivno tolmačenje iz perzijskega v finski jezik, pri čemer moramo omeniti tudi to, da so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za izvedbo storitve šepetanega tolmačenja, v konkretni jezični kombinaciji pa izvajajo tudi simultano tolmačenje. Prav tako je tudi najem opreme za simultano tolmačenje med storitvami, ki so na razpolago interesentom, če je za določen dogodek predvidena uporaba te vrste tolmačenja. Vsekakor je izjemno pomembna, da stranka, ki želi njih angažirati za dogodek katerekoli vrste, predhodno navede, kako dolgo bo trajal, kje bo potekal in koliko ljudi bo prisotnih, da bi bila lahko oblikovana ponudbo za storitev tolmačenja in izbrana najboljša možnost od vseh ponujenih.

Poleg vseh do zdaj navedenih vsebin, je v ponudbi te institucije tudi storitev, ki vključuje obdelavo reklamnih materialov katerekoli vrste. Ne samo, da sodni tolmači in prevajalci obdelajo kataloge, reklamne letake in zloženke, ampak na zahtevo strank izvedemo tudi profesionalno prevajanje PR člankov iz perzijskega v finski jezik pa tudi vizitk, potem plakatov in brošur kot tudi številnih drugih vsebin, katerih osnovni namen je reklamiranje. Popolnoma je vseeno, ali se skoznje najavlja neka manifestacija ali reklamira delo določenega podjetja oziroma ali se predstavlja konkretna storitev ali izdelek, ker se ti strokovnjaki pri obdelavi primarno držijo pravil marketinga, tako da vsebino vseh teh materialov uskladijo s finskim jezikom in na ta način njegovim izvornim govorcem omoguče, da zelo hitro razumejo, kaj se reklamira.

Neposredno prevajanje gradbenih projektov iz perzijskega v finski jezik

Celotno vsebino, ne samo gradbene dokumentacije, ampak tudi tehnične in razpisne, na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo. To pa pomeni, da izvajajo, tako neposredno prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz perzijskega v finski jezik oziroma gradbenih projektov in deklaracij izdelkov ter navodil za uporabo in številnih drugih dokumentov iz njihove sestave, prav tako pa uporabijo tudi pravila njihove overitve, ker je tako predvideno z veljavnim zakonom. Na ta način lastniku dokumentov zagotavljajo možnost, da v relativno kratkem času dobi dokumente, ki jih so obdelani v skladu s pravili in priznani kot veljavni z zakonskega vidika.

Glede na to, da zapriseženi sodni tolmači postavljajo žig izključno na prevedene dokumente, katerih vsebina je enaka kot v izvirniku, je povsem jasno, zakaj se zahteva od strank, ki jih to zanima, da prav njim na vpogled priložijo izvirne dokumente, kar pomeni, da jih lahko, ali pošljejo s priporočeno poštno pošiljko, ali pa prinesejo osebno, vsekakor pa se lahko opredelijo tudi za možnost pošiljanja preko kurirske službe.

Dolžni smo obvestiti vsake stranke, ki jim je za katerikoli dokument v tej jezični kombinaciji potrebno prevajanje, da se od njih pričakujejo, da predhodno pridobijo podatke o nadoveritvi, in to popolnoma samostojno. Da ne bi bilo pomote, moramo omeniti, da zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford nimajo potrebnega pooblastila za postavljanje tako imenovanega Haškega ali Apostille žiga na katerikoli dokument, pa s samim tem ni njihova dolžnost, da informacije o tem posredujejo interesentom.

Predvideno je, da lahko izpolnimo zahteve vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz perzijskega v finski jezik, v okviru katerega profesionalni prevajalci in sodni tolmači poleg prometnega in vozniškega dovoljenja oziroma izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in o sklenitvi zakonske zveze, kompletno obdelajo tudi potrdilo o državljanstvu, osebno izkaznico in dovoljenje za prebivanje pa tudi izpiske iz matičnega registra o smrti ter potrdilo o stalnem prebivališču in delovno dovoljenje kot tudi potni list in druge osebne dokumente, ki jih pri tem nismo navedli.

Zaposleni te institucije so specializirani tudi za kompletno obdelavo, tako poslovne (ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, revizorska poročila, poslovne odločitve, fakture, letna poslovna poročila, statut podjetja in drugi) kot tudi vsebine medicinske dokumentacije (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih in številni drugi dokumenti iz te skupine).

Če je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse tiste vsebine, ki so povezane ali s področji izobraževanja in sodstva ali z znanostjo ali pravom. Strankam bo zagotovljeno, tako neposredno prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz perzijskega v finski jezik oziroma pogodb in pritožb ter odločitev prav tako pa tudi diplome in dodatka diplomi, znanstvenih del in pravnega reda Evropske Unije. Omenjeni strokovnjaki prav tako lahko kompletno obdelajo tudi rezultate znanstvenih raziskav ter potrdilo o rednem šolanju in zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi prepis ocen, certifikate in pooblastilo za zastopanje kot tudi predmetnike in programe fakultet oziroma znanstvene patente in diplomske ter seminarske naloge in vse ostale dokumente, ki se obravnavajo kot pravni akti ali so pa povezani z znanostjo oziroma izobraževanjem.

Poleg potrdila o nekaznovanosti ter soglasij za zastopanje in potrdila o višini dohodkov, prevajalci in sodni tolmači v omenjeni različici jezikov lahko v skladu s pravili obdelajo tudi potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi potrdilo o samskem stanu, izvajajo pa tudi neposredno prevajanje potrdila o stanju računa v banki iz perzijskega v finski jezik ter kompletno obdelujejo tudi katerokoli drugo vrsto, tako potrdil kot tudi izjav ali soglasij, kar pomeni, da stranka dobijo tudi prevajanje in overitev za absolutno vse dokumente, ki jih je v določeni situaciji na zahtevo treba predložiti pristojnim službam.

Cena prevajanja iz perzijskega v finski jezik

  • Iz perzijskega v finski je po dogovoru

Cena prevajanja iz perzijskega v finski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz perzijskega v finski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz perzijskega v finski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!