Prevajanje iz perzijskega v danski jezik


Povsem je vseeno, ali neka stranka zahteva storitev, ki vključuje neposredno prevajanje besedil iz perzijskega v danski jezik ali pa želi dobiti kompletno obdelan določen dokument, saj prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford, v pisani obliki obdelajo prav vse vsebine.

Prav tako so specializirani tudi za zagotavljanje storitve tolmačenja v tej jezični različici, na razpolago pa je tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje. Izjemno je pomembno, da vsakdo, ki ga zanima omenjena vrsta storitve, prav zaposlene v predstavništvu te institucije seznani z vsemi detajli, ki se nanašajo na organizacijo in izvedbo konkretne manifestacije. Najpomembnejše je, da jih seznani z mestom, na katerem je predvideno, da bo potekala, potem o točnem številu oseb, ki bodo sodelovale in vsekakor o tem, koliko dni in ur je organizator predvidel, da ta traja. Prav te informacije so izredno pomembne za izbiro najboljše možnosti, saj omenjeni strokovnjaki poleg simultanega tolmačenja v tej različici jezikov, lahko uporabijo tudi konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje. V skladu z vsem temi podatki, ki jih morajo najprej z veliko pozornostjo in strokovnim znanjem analizirati, se ti strokovnjaki odločijo, katera od konkretnih storitev je najprimernejša za ta dogodek.

Izvajamo tudi neposredno prevajanje revij iz perzijskega v danski jezik, ne glede na to, ali gre za otroške, ilustrirane ali strokovne, pri čemer sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelajo tudi znanstvena oziroma poljudna besedila. Prav tako prevajajo tudi romane pa tudi ostala književna dela s področij proze kot tudi poezije ter učbenike in časopisne članke, ne glede na temo, s katero se ukvarjajo in kako obsežni so.


Prevajanje iz perzijskega v danski jezik
Prevajanje iz danskega v perzijski jezik

Če to nekdo zahteva prav tako lahko prevedejo vse vsebine s področja marketinga. Poskrbeli bodo, da maksimalno profesionalno in ob spoštovanju, tako pravil prevajalske stroke in ciljnega jezika kot tudi samega marketinga prevedejo brošure, reklamne letake in kataloge pa tudi vizitke, zloženke in PR članke oziroma plakate in vse ostale materiale, ki se uporabljajo, ko je treba reklamirati določene storitve ali izdelke ter podjetja ali dogodke.

Na podlagi postavljenih zahtev lahko izvedemo tudi storitev, ki vključuje neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz perzijskega v danski jezik, pri čemer sta v ponudbi te institucije tudi dodatni storitvi. Enostavneje rečeno, na razpolago je storitev, tako sinhronizacije vseh vsebin te vrste kot tudi njihovega podnaslavljanja. Vsekakor stranka izbira med tema dvema storitvama, ko prevajalci in sodni tolmači obdelajo ali otroške, informativne in izobraževalne oziroma zabavne in druge vrste oddaj ali serije in filme (igrani, animirani, risani, dokumentarni in ostali) ter reklamna sporočila in ostale video in zvočne materiale.

Prav tako v dani jezični kombinaciji lahko prevajamo katerokoli spletno vsebino, od spletnih strani preko spletnih katalogov in prodajaln pa do vseh vrst programov in aplikacija, saj omenjeni strokovnjaki profesionalno obdelajo, tako vse vsebine dostopne na spletu kot tudi tudi tiste, ki se nanašajo na računalništvo. Pri obdelavi vseh materialov te vrste sodni tolmači in prevajalci maksimalno profesionalno implementirajo posebna orodja, ki se uporabljajo, ko je treba optimizirati takšne materiale. Pri tem uporabljajo orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in tako usklajujejo vsebino spletnih materialov s pravili, ki veljajo v okviru spletnega iskanja in na ta način prispevajo k njihovemu boljšemu kotiranju.

Kadar se zahteva neposredno prevajanje dokumentov iz perzijskega v danski jezik, lastniki smejo pričakovati tudi storitev overitve prevedenih vsebin te vrste, ker so v okviru te institucije zaposleni sodni tolmači, katerih specialnost je prav ta vrsta overitve, za katero posedujejo ustrezna pooblastila.

Torej, potrebno je, da stranka izvirne dokumente dostavi temu strokovnjaku na vpogled, saj se mora neposredno predenj postavi svoj žig na prevedeni dokument katerekoli vrste, osebno prepričati o istovetnosti njegove vsebine s prevedenimi dokumenti.

Dokumente stranka lahko pošlje s priporočeno poštno pošiljko ali preko katerekoli kurirske službe na naslov poslovalnice te institucije, na razpolago pa je tudi možnost, ki vključuje osebno prinašanje vsebin s strani stranke. Kar se tiče ostalih materialov, za katere se zahteva prevajanje v tej jezični kombinaciji, je zanje omogočen veliko hitrejši in lažji način dostave oziroma prevzemanja, saj stranka sme to storiti elektronsko, kasneje pa na elektronski naslov tudi dobi prevedene vse materiale takšne vrste.

Za dokumenta velja drugačne pravilo, tako da posameznik izbere, ali jih želi prevzeti osebno v prostorih predstavništva ali pa kljub vsemu izbere drugo ponujeno opcijo, ki vključuje dostavo vsebin na njegov naslov. Glede na to, da je za dostavo treba angažirati kurirsko službo, posameznik to storitev plača ločeno od osnovne. Seveda jo zaposleni v okviru konkretne službe za dostavo informirajo, tako od datumu dostave pošiljke kot tudi o detajlih v zvezi s plačilom.

Prav tako prevajalci in sodni tolmači v omenjeni različici jezikov obdelujejo, tako različne vrste izjav, soglasij in potrdil oziroma dokumente, ki jih kasneje lastnik mora predložiti določeni državni instituciji kot tudi vse osebne pa tudi dokumente, ki so povezani s področjem znanosti ali izobraževanja.

Na podlagi zahtev strank izvajamo tudi neposredno prevajanje gradbene, poslovne in tehnične dokumentacije iz perzijskega v italijanski jezik in predvideno je, da omenjeni strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi vsak dokument, ki je uvrščen ali v medicinsko ali v razpisno dokumentacijo.

Poleg že omenjenih, zaposleni te institucije kompletno obdelajo oziroma izvedejo najprej prevajanje v navedeni jezični kombinaciji in potem izvedejo tudi overitev v skladu s pravili za vse dokumente, ki se tičejo ali področja prava ali sodstva oziroma veljajo za pravne akte.

Naša dolžnost je, da informiramo vse interesente za prevajanje dokumentov iz perzijskega v danski jezik, da so dolžni samostojno pridobiti vse podatke o nadoveritvi. Da pojasnimo postopek, ki ga izvajajo sodni tolmači in prevajalci v okviru te institucije je usklajen z zakonom, kar pomeni, da stranka po koncu obdelave dobi dokument, ki je pravno veljaven. Toda, z zakonom je navedeno, da je v določenih primerih treba izvesti tako imenovano nadoveritev, kar pomeni, da je na neki dokument treba postaviti Haški oziroma žig, ki je poznan tudi pod imenom Apostille. Glede na to, da strokovnjaki, ki jih navedena institucija zaposluje, niso pristojni za to vrsto overitve, prav tako niso dolžni interesentom za prevajanje kateregakoli dokumenta posredovati informacij o tem. Na okrožnih sodiščih širom naše države vsi interesenti lahko dobijo podatke o navedeni vrsti overitve, ker prav v teh institucijah delujejo posebni oddelki, ki so zanjo pristojni. Stranka mora vprašati, ali je tudi omenjeni žig treba postaviti na njene dokumente in v katerem trenutku, saj se Haški žig običajno na vsebine postavlja ali pred izvedbo prevajanja ali pa potem ko ti strokovnjaki prevedejo konkretni dokument in izvedejo overitev, za katero so pooblaščeni.

Rok za izvedbo prevajanja je običajno precej kratek. Toda, če se javi potreba za tem, da se prevajanje dokumentov iz perzijskega v danski jezik izvede v precej krajšem roku, mora stranka čim prej dostaviti konkretne materiale na obdelavo. Pravzaprav je samo v tem primeru strankam dovoljeno, da na elektronski naslov predstavništva omenjene institucije pošljejo skenirane materiale, pri čemer je seveda njihova obveznost, da takoj po tem pošljejo izvirnike na vpogled, ali pa jih osebno prinesejo.

Poleg storitve prevajanja in overitve ter številnih drugih do zdaj navedenih, ta institucija interesentom zagotavlja tudi storitev redakcije, ki vključuje korekturo in lekturo vseh materialov. Če nekdo namreč poskuša izvesti prevajanje za določene vsebine, toda ne uspe v celoti oziroma naredi določene napake, strokovni korektorji in lektorji na zahtevo stranke te vsebine analizirajo in v skladu s pravili svoje stroke popravljajo vse napake, ki jih pri tem opazijo.

Prevajanje katalogov in reklamnih zloženk iz perzijskega v danski jezik

Vsebino vseh materialov, ki se uporabljajo, ko je treba reklamirati ali storitev ali neko podjetje ali izdelek oziroma dogodek na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači obdelajo v tej jezični kombinaciji, in to ob maksimalnem spoštovanju pravil tako imenovanega dobrega marketinga. Izvedemo lahko tudi prevajanje brošur iz perzijskega v danski jezik pa tudi vizitk kot tudi reklamnih letakov in plakatov ter PR člankov in številnih drugih marketinških materialov.

Da bi lastnik neprofesionalno prevedenih vsebin te lahko uporabljal v praksi, mora biti izvedena storitev redakcije. Prav njo stranka lahko zahteva v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, saj so stalni člani ekipe tudi korektorji in lektorji, katerih je to specialnost. Predvideno je, da na najboljši možni način in v najkrajšem možnem roku ugotovijo, katere napake obstajajo v vsebinah te vrste in potem tudi, da jih ob spoštovanju pravil korekture in lekture uskladijo s ciljnim jezikom.

Tako književna dela s področij poezije kot tudi dela beletrije, romane in vsa ostala prozna književna dela lahko sodni tolmači in prevajalci v navedeni različici prav tako jezikov obdelajo če je to potrebno. Na zahtevo strank lahko izvedemo tudi prevajanje učbenikov iz perzijskega v danski jezik pa tudi strokovnih, otroških in ilustriranih kot tudi vseh ostalih vrst revij, pri čemer ponudba te institucije obsega tudi prevajanje časopisnih člankov v dani jezični različici.

Da bi na najboljši možni način lahko odgovorili na zahteve manifestacije, v okviru katere bodo sodelovali izvorni govorci obeh jezikov, morajo sodni tolmači in prevajalci izvesti ali simultano ali šepetano tolmačenje iz perzijskega v danski jezik oziroma tako imenovano konsekutivno tolmačenje. Seveda obvladajo uporabo vseh treh vrst te storitve, poleg tega pa interesentom ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Pogoj za oblikovanje ponude za konkretno storitev je dostava podatkov o organizaciji dogodka, ki morajo poleg informacij o mestu, na katerem bo potekal, vsebujejo tudi informacije o trajanju ter o številu udeležencev. Strokovna ekipa konkretne poslovalnice bod analiziraala vse prispele informacije in se odločila, katera od vseh navedenih storitev mora biti uporabljena za določeno manifestacijo.

Prevajanje dokumentarnih filmov iz perzijskega v danski jezik in storitev podnaslavljanja/sinhronizacije

Dodatni storitvi v obliki sinhronizacije, tako dokumentarnih kot tudi igranih pa tudi animiranih ali risanih filmov oziroma njihovo podnaslavljanje sta na razpolago v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Prav tako moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank, ki jih to zanima, v tej različici jezikov obdelajo tudi informativne pa tudi otroške ter izobraževalne oddaje, potem serije kot tudi reklamna sporočila, izvajamo pa tudi prevajanje zabavnih oddaj iz perzijskega v danski jezik pa tudi številnih drugih do zdaj neomenjenih video in zvočnih vsebin.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi besedilne materiale, tako tiste, ki veljajo za strokovne kot tudi poljudne. Na zahtevo strank bo izvedeno tudi prevajanje besedil s področij medicine in farmacije iz perzijskega v danski jezik pa tudi tistih, ki so povezana s področji komunikologije, znanosti in gradbene industrije ter izobraževanja, menedžmenta in sociologije oziroma psihologije, bančništva in informacijskih tehnologij. V dani jezični kombinaciji lahko profesionalno prevajamo tudi znanstvena oziroma poljudna besedila, ki se ukvarjajo z različnimi temami s področij ekonomije, politike in financ oziroma bančništva pa tudi ekologije in varstva okolja in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Posebno pozornost zaposleni te institucije posvečajo obdelavi spletnih materialov, saj sodni tolmači in prevajalci pri tem izvajajo tudi implementacijo orodij, poznanih kot Search Engine Optimisation oziroma SEO. Na ta način se stranki omogoča, da dobi profesionalno prevajanje spletnih strani iz perzijskega v danski jezik pa tudi programov oziroma spletnih katalogov in vseh vrst aplikacij kot tudi spletnih prodajaln in generalno rečeno vseh ostalih vsebin, ki so povezane z računalništvom ali se lahko najdejo na spletu.

Prevajanje certifikatov in licenc iz perzijskega v danski jezik

Če se zahteva profesionalno prevajanje pravnih aktov iz perzijskega v danski jezik, med katere poleg licenc in vseh vrst certifikatov sodijo tudi pritožbe oziroma sodni sklepi in tožbe kot tudi sodne odločbe ter pooblastilo za zastopanje, pogodbe in pravni red Evropske Unije pa tudi sklepi o razvezi zakonske zveze in ostali dokumenti, ki so povezani, tako s področjem prava kot tudi s sodstvom, mora biti izvedena tudi overitev s strani uradno pooblaščene osebe. S tem mislimo na sodnega tolmača, ki podrobno primerja vsebino prevedenih in izvirnih dokumentov, da bi ugotovil, ali obstajajo odstopanja.

Sodni tolmači in prevajalci, ki jih zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford, namreč spoštujejo pravila, tako da overitev sme biti izvedena samo, če ne obstaja absolutno nikakršna razlika med izvirnikom in prevodom. Stranka, ki dobi tako obdelane vsebine, pravzaprav dobi priložnost, da jih uporablja, saj gre za pravno veljavne dokumente.

Poleg obveznosti, da na vpogled priloži izvirni dokument, mora vsaka stranka samostojno pridobiti tudi informacije o overitvi s Haškim žigom in to v okviru pristojnih institucij naše države. Gre pravzaprav za tako imenovani Apostille žig, ker pa overitev z njim ni v pristojnosti zaposlenih te institucije, se pričakuje, da stranka vse informacije o tem pridobi popolnoma samostojno.

Poudarjamo, da ti strokovnjaki v skladu z zahtevami strank izvajajo tudi profesionalno prevajanje medicinske dokumentacije iz perzijskega v danski jezik (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in ostale dokumente iz te skupine), toda kompletno obdelujejo tudi vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti katerikoli pristojni službi (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in vse ostale vrste potrdil, soglasij, izjav).

Kadar je to potrebno oziroma ko to neka stranka zahteva, izvajamo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz perzijskega v danski jezik, kar pravzaprav pomeni, da prevajalci in sodni tolmači poleg izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze pa tudi o rojstvu in o smrti kompletno obdelujejo tudi vse vrste dovoljenj (delovno, vozniško, prometno, dovoljenje za delo in druge) kot tudi potni list, potrdilo o državljanstvu, osebno izkaznico in potrdilo o stalnem prebivališču ter številni drugi osebni dokumenti, toda samo v primeru, če stranka v celoti upošteva predhodno omenjeno pravilo o dostavi izvirnikov na vpogled.

Ne glede na to, ali je nekomu prevajanje v tej različici jezikov potrebno za diplomske ali seminarske naloge oziroma znanstvena dela ter za neki konkretni dokument s področij znanosti in izobraževanja, je predvideno, da člani ekipe te institucije na zahtevo maksimalno korektno odgovorijo. Enostavneje rečeno, sodni tolmači in prevajalci poleg predmetnikov in programov fakultet, rezultatov znanstvenih raziskav in prepisa ocen, obdelajo tudi diplomo in dodatek k diplomi pa tudi znanstvene patente in potrdilo o rednem šolanju, potem prepis ocen in zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi potrdilo o opravljenih izpitih in katerikoli drugi dokument oziroma material, ki se na ta področja nanaša.

Poleg vsega navedenega, ta institucija interesentom omogoča kompletno obdelavo celotne poslovne dokumentacije (poslovne odločitve, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, fakture, finančna poslovna poročila, revizorska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in vsi ostali dokumente, ki so povezani s poslovanjem, tako podjetnikov kot tudi podjetja), toda prav tako izvajamo profesionalno prevajanje gradbene, razpisne in tehnične dokumentacije iz perzijskega v danski jezik (gradbeni projekti, navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in številni drugi).

Cena prevajanja iz perzijskega v danski jezik

  • Iz perzijskega v danski je po dogovoru

Cena prevajanja iz perzijskega v danski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz perzijskega v danski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz perzijskega v danski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!