Prevajanje iz perzijskega v bolgarski jezik


Z osnovnim ciljem, da ugodi absolutno vsakomur, ki zahteva navedeno storitev za dokumente, Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje izkušene strokovnjake, ki prevajanje dokumentov iz perzijskega v bolgarski jezik izvajajo ob maksimalnem spoštovanju pravil in veljavnega zakona.

Poleg tega, da sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo medicinsko dokumentacijo in vse osebne dokumente, ustrezno odgovorijo tudi na zahteve posameznikov, ki želijo dobiti prevajanje v dani različici jezikov, tako za vsebino tehnične in razpisne kot tudi gradbene oziroma poslovne dokumentacije.

Na zahtevo bo izvedeno tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz perzijskega v bolgarski jezik pa tudi kateregakoli dokumenta, ki je povezan ali z znanostjo, ali pa se na določen način tiče izobraževanja.


Prevajanje iz perzijskega v bolgarski jezik
Prevajanje iz bolgarskega v perzijski jezik

Moramo omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko v skladu z zahtevami strank prevajanje v omenjeni različici izvedejo tudi za različne vrste izjav oziroma potrdil kot tudi soglasij, kar so pravzaprav dokumenti, ki jih njihovi lastniki morajo predložiti določeni pristojni službi.

Obdelava dokumentov se izvaja, kot je to že omenjeno, ob maksimalnem spoštovanju vseh določb veljavnega zakona, pa so po opravljenem pregledu ti strokovnjaki dolžni izvesti tudi overitev. Točneje rečeno, zapriseženi sodni tolmači prevedene dokumente primerja z njihovimi izvirniki, da bi ugotovil, ali je njihova vsebina povsem enaka, saj ima svoj žig pravico postaviti izključno na vsebine, ki so zveste izvirniku.

Samo to je razlog, zakaj se od vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz perzijskega v bolgarski jezik, tudi zahteva, da na vpogled temu strokovnjaku priloži izvirnike.

Poleg tega, da jih lahko prinese osebno v predstavništvo te institucije, jih lahko pošlje tudi preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko.

Vsekakor omenjeni strokovnjaki lahko katerokoli dokumentacijo ali neki posamezni dokument prevajajo tudi v izjemno kratkem času, če stranka to od njih zahteva. Samo pri tem je dovoljena dostava vsebin na elektronski naslov, pri čemer se je lastnik dokumentov vsekakor dolžan držati predhodno navedenega pravila, da na vpogled priloži izvirnike, kar vsekakor mora storiti zelo hitro po tem.

Vsaka stranka, ki jo zanima prevajanje kateregakoli dokumenta v tej jezični kombinaciji, se mora najprej obrniti zaposlenim na okrožnem sodišču v svojem mestu in da od njih zahteva natančne informacije o overitvi z Apostille žigom. Dolžni smo omeniti, da se tako imenovani Haški žig, kot ga tudi imenujejo, postavlja v skladu s točno določenimi pravili in ne na vse dokumente in da za izvedbo te storitve niso zadolženi zaposleni omenjene institucije.

Kompletno obdelane dokumente stranke lahko dobijo, ali preko kurirske službe z dostavo na naslov ali v poslovalnico te institucije pridejo osebno, da jih prevzamejo. Zaposleni v okviru službe za dostavo vse interesente seznanijo s ceno omenjene storitve, ker se ta dodatno zaračunava.

Posebej poudarjamo, da so za vse ostale vrste vsebin, za katere se zahteva neposredno prevajanje iz perzijskega v bolgarski jezik, stranke dolžne na vpogled priložiti izvirnike, kar pomeni, da jih na obdelavo imajo pravico poslati elektronsko, če jim tako najbolj ustreza. Na enak način jih lahko tudi dobiti, ko zaposleni v okviru te institucije končajo z njihovo obdelavo.

Na podlagi postavljenih zahtev sodni tolmači in prevajalci obdelujejo, tako PR članke, plakate in reklamne zloženke kot tudi vizitke, zatem brošure in reklamne letake pa tudi kataloge in vse ostale vsebine s področja marketinga.

Poskrbijo tudi za izpolnitev zahtev vseh strank, ki v navedeni jezični kombinaciji želijo dobiti prevedene, tako znanstvene kot tudi poljudne besedilne vsebine, specializirani pa so tudi za prevajanje časopisnih člankov iz perzijskega v bolgarski jezik. Prav tako obdelujejo tudi učbenike, zatem revije in književna dela, kar se nanaša in na poetska in na prozna.

Predvideno je, da stranke lahko zaposlene v tej instituciji angažirajo, da bi dobili kompletno obdelane zvočne in video vsebine katerekoli vrste, od reklamnih sporočil in oddaj pa do serij in vseh vrst filmov. Poleg osnovne storitve, ta institucija ponuja tudi dodatne, saj sta strankam na razpolago, tako sinhronizacija vseh takšnih materialov kot tudi storitev njihovega podnaslavljanja.

Profesionalni korektorji in lektorji, ki so zaposleni v ekipi te institucije, na zahtevo izvajajo storitev redakcije različnih vrst materialov.

Posebej moramo poudariti dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači posedujejo tudi znanje in izkušnje pri uporabi orodij, poznanih kot SEO (Search Engine Optimisation), kar je izjemno pomembno, kadar se izvaja profesionalno prevajanje spletnih materialov iz perzijskega v bolgarski jezik. Če smo natančni, ti strokovnjaki poleg prevajanja spletnih prodajaln in spletnih strani oziroma programov pa tudi spletnih katalogov in aplikacij vseh vrst, uporabljajo ta orodja, da bi vsebino vseh teh materialov optimizirali oziroma uskladili z iskanjem in negovimi zahtevami ter na ta način prispevali k poboljšanju njihovega položaja pri iskanju.

Ker omenjeni strokovnjaki posedujejo izkušnje pri uporabi vseh treh vrst tolmačenj, njih stranke lahko tudi angažirajo, če jim je potrebno konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje iz perzijskega v bolgarski jezik pa tudi, če je potrebno, da se v tej različici jezikov izvede tako imenovano simultano tolmačenje. Omenjena institucija interesentom pod zelo ugodnimi pogoji ponuja tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje pooblastil za zastopanje iz perzijskega v bolgarski jezik

Vse vrste pravnih aktov oziroma katerikoli dokument, ki je povezan, tako s področjem prava kot tudi s področjem sodstva profesionalni prevajalci in sodni tolmači, v skladu z zahtevami strank prevedejo v omenjeni različici jezikov in potem tudi pristopijo overitvi, ki je usklajena z zakonom.

Poleg pooblastila za zastopanje izvajajo tudi profesionalno prevajanje tožb in pritožb iz perzijskega v bolgarski jezik oziroma pravnega reda Evropske Unije in sodb, kompletno pa obdelujejo tudi pogodbe kot tudi certifikate in licence, potem sodne sklepe in ostale pravne akte.

Prav tako so specializirani tudi za kompletno obdelavo, tako osebne dokumentacije (potni list, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, o rojstvu in o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, prometno dovoljenje in drugi) kot tudi medicinske in poslovne dokumentacije (zdravniški izvidi, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, specifikacije farmacevtskih izdelkov, fakture, letna poslovna poročila, statut podjetja, navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, finančna poslovna poročila, dokumentacija o medicinskih izdelkih, ustanovitveni akt podjetja in vsak drugi neomenjeni dokument, ki šteje kot del ali poslovne ali medicinske dokumentacije).

Poudarjamo tudi to, da je vsaka stranka, ki ji je v tej različici jezikov potrebno neposredno prevajanje kateregakoli dokumenta, dolžna sodnemu tolmaču prinesti izvirne dokumente na vpogled, vsekakor pa jih lahko pošlje ali s priporočeno poštno pošiljko, ali pa za to zadolži katerokoli kurirsko službo.

Absolutno vsi, ki želijo dobiti ustrezno preveden katerikoli dokument v tej jezični kombinaciji, morajo biti seznanjeni z dejstvom, da obstajajo situacije, ko ni dovolj izvesti njegovega prevajanja in overitve, ampak se zahteva tudi postavljanje posebne vrste žiga. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci nimajo dovoljenja, da na katerikoli dokument postavijo tako imenovani Haški ali Apostille žig, saj za to niso pooblaščeni, mora lastnik vsebin kontaktirati z državnimi institucijami, ki to overitev izvajajo, da pridobi vse informacije, ki so potrebne.

Ne samo, da ti strokovnjaki obdelajo znanstvene patente in znanstvena dela oziroma rezultate znanstvenih raziskav in druge dokumente, ki so povezani z znanostjo, ampak prav tako izvajajo tudi prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz perzijskega v bolgarski jezik pa tudi vseh ostalih materialov s področij izobraževanja. Pravzaprav stranke lahko te strokovnjake angažirajo, da bi dobili profesionalno in kompletno obdelavo zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, potrdila o rednem šolanju in seminarskih nalog pa tudi prepisa ocen, diplome in dodatka k diplomi ter potrdila o opravljenih izpitih in diplomskih nalog kot tudi številnih drugih dokumentov, ki so s področjem izobraževanja na katerikoli način povezani.

Treba je poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači odgovorijo tudi na zahteve posameznikov v zvezi z neposrednim prevajanjem gradbenih projektov iz perzijskega v bolgarski jezik pa tudi, da v tej različici jezikov lahko v skladu s pravili obdelujejo, tako deklaracije izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi navodilo za uporabo pa tudi številne druge dokumente, ki so uvrščeni ali v gradbeno in tehnično ali v razpisno dokumentacijo. Prav tako lahko kompletno obdelajo vse vrste, tako izjav kot tudi soglasij pa tudi potrdil. Poleg potrdila o nekaznovanosti in potrdila o višini dohodkov sodni tolmači in prevajalci lahko ustrezno obdelajo tudi potrdilo o stalni zaposlitvi. Prav tako izvajajo tudi prevajanje potrdila o stanju računa v banki iz perzijskega v bolgarski jezik pa tudi soglasij za zastopanje ter vseh ostalih dokumentov, ki jih pristojne institucije od strank zahtevajo v številnih primerih.

Prevajanje reklamnih zloženk in letakov iz perzijskega v bolgarski jezik

Vsebino te vrste marketinških materialov na podlagi zahtev strank prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, profesionalno obdelajo. Seveda izvajajo tudi neposredno prevajanje katalogov in brošur iz perzijskega v bolgarski jezik, po potrebi pa obdelujejo tudi PR članke, zatem plakate, pa celo vizitke ter številne druge marketinške materiale.

Poleg tega so specializirani tudi za prevajanje besedil v tej jezični kombinaciji, kar pomeni, da obdelujejo in poljudne in strokovne besedilne materiale, ne glede na to, s katero tematiko se ukvarjajo.

Na zahtevo strank izvedemo tudi prevajanje revij iz perzijskega v bolgarski jezik pa tudi časopisnih člankov in učbenikov kot tudi kateregakoli književnega dela.

Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci posedujejo dovolj znanja v zvezi z uporabo pravil SEO (Search Engine Optimisation), to pomeni, da je strankam poleg prevajanja vseh spletnih vsebin (programi, spletni katalogi, spletne strani, aplikacije, spletne prodajalne in druge), omogočena tudi storitev njihove strokovne optimizacije. Enostavneje rečeno, ti strokovnjaki izvajajo, tako prevajanje spletnih materialov iz perzijskega v bolgarski jezik kot tudi usklajevanje z iskalniki, točneje s pravili, ki se spoštujejo v okviru spletnega iskanja, kar vodi do tega, da so prav ti navedeni kot osnovni rezultati, ki jih uporabniki spleta vidijo, če v iskalniku vtipkajo točno določeno besedo ali izraz.

Ta specializirane institucije poleg že omenjenih strokovnjakov zaposluje tudi tiste, ki lahko izvedejo lekturo pa tudi korekturo katerihkoli vsebin. Če smo natančni, gre za storitvi, ki sta poznani kot redakcija in ju izvajajo korektorji in lektorji, če je treba popraviti napake, ki obstajajo v že obdelanih materialih, in to katerekoli vrste.

Če se nekega dogodka udeležujejo osebe, ki uporabljajo in en in drugi jezik, ni nobena težava, da zaposleni te institucije izvedejo, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje iz perzijskega v bolgarski jezik, ponudba te institucije pa obsega tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Torej jasno je, da sodni tolmači in prevajalci lahko odgovorijo na zahtevo kateregakoli dogodka, toda da bi to lahko storili maksimalno profesionalno, morajo biti seznanjeni z vsemi podrobnostmi, ki se tičejo njegove organizacije (točno število udeležencev, značilnosti lokacije prirejanja, trajanje manifestacije in ostali relevantni podatki).

Ko je potrebno neposredno prevajanje oddaj iz perzijskega v bolgarski jezik, ne glede na to, ali gre za informativne, otroške ali izobraževalne oziroma zabavne ali neke druge oziroma ali bodo predvajane na televiziji, radiju ali kjerkoli drugje, stranka navedene institucije lahko dobi tudi storitev, tako njihove sinhronizacije kot tudi podnaslavljanja. Poleg oddaj prevajalci in sodni tolmači interesentom omogočajo profesionalno obdelane, tako igrane filme različnih žanrov kot tudi reklamna sporočila, pri čemer izvajajo tudi neposredno prevajanje animiranih, dokumentarnih in risanih filmov iz perzijskega v bolgarski jezik, v skladu z zahtevami strank prevajajo tudi serije ter številne druge vrste, tako zvočnih kot tudi video materialov.

Cena prevajanja iz perzijskega v bolgarski jezik

  • Iz perzijskega v bolgarski je po dogovoru

Cena prevajanja iz perzijskega v bolgarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz perzijskega v bolgarski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz perzijskega v bolgarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!