Prevajanje iz perzijskega v kitajski jezik


Predvideno je, da se zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford predvsem sodni tolmači in prevajalci trudijo, da maksimalno profesionalno izpolnijo zahtevo vsake stranke v zvezi z neposrednim prevajanjem iz perzijskega v kitajski jezik.

Navedena storitev je na razpolago v obeh različicah oziroma in v obliki tolmačenja pa tudi prevajanja v pisani obliki, in to za vse vrste vsebin, predvsem za dokumente.

Vsekakor je izjemno pomembno dejstvo, da so prav ti strokovnjaki zaposleni v navedeni instituciji, saj na ta način strankam omogočajo kompletno obdelavo katerekoli dokumentacije oziroma posamičnega dokumenta, saj izvajajo njihovo prevajanje v konkretni jezični kombinaciji prav tako pa tudi overitev, saj zanjo posedujejo predvidena pooblastila.


Prevajanje iz perzijskega v kitajski jezik
Prevajanje iz kitajskega v perzijski jezik

Poleg tega, da lahko obdelajo katerikoli dokument, ki je uvrščen, tako v medicinsko in tehnično oziroma poslovno in razpisno kot tudi v gradbeno in osebno dokumentacijo, ti strokovnjaki na zahtevo strank izvedejo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz perzijskega v kitajski jezik. Ko je to nekomu potrebno, seveda prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo tudi vse vrste potrdil, izjav in soglasij, kar pomeni, da stranke dobijo kompletno obdelan vsak dokument, ki ga je v skladu z veljavnimi pravili treba kasneje predložiti konkretni pristojni instituciji.

Moramo omeniti tudi to, da zaposleni v navedeni instituciji poskrbijo za prevajanje in potem tudi za overitev v skladu s trenutno veljavnimi pravili vseh dokumentov oziroma materialov, ki se nanašajo ali na področje izobraževanja ali na znanost.

Vsekakor je ponudba precej obsežnejša, saj ti strokovnjaki izvajajo kompletno obdelavo za vsako dokumentacijo ali določen posamezni dokument, ki ga stranka pred tem v skladu z veljavnimi pravili dostavi na prevajanje.

Ta pravila na prvem mestu določajo, da je absolutno vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje dokumentov iz perzijskega v kitajski jezik, dolžan na vpogled sodnemu tolmaču osebno prinesti v poslovalnico izvirne vsebine, pri čemer jih lahko pošlje ali na naslov poslovalnice s priporočeno poštno pošiljko ali pa dostavo lahko izvede izbrana kurirska služba.

Da pojasnimo, izvirniki morajo biti dostavljeni na vpogled zaradi postopka overitve dokumentov, ker zapriseženi sodni tolmač mora njihovo vsebino primerjati s prevodi. Žig tega strokovnjaka sme namreč biti postavljen izključno na vsebine, ki so popolnoma enake kot v izvirniku, saj je njegov cilj, da prav to potrdi.

Ker je z veljavnim zakonom predvideno, da je na nekatere dokumente treba postaviti Apostille žig, in to v skladu s točno določenim principom, sodni tolmači in prevajalci omenjene institucije pa nimajo dovoljenja za izvedbo te overitve, je predvideno, da stranka predhodno vse informacije o tem pridobi od pristojnih. Pravzaprav gre za žig, ki se imenuje tudi Haški in se na dokumente postavlja ali neposredno pred ali po prevajanju in overitvi sodnega tolmača, in to v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije, tako da prav tam stranka in lahko pridobi vse relevantne informacije o tej vrsti overitve.

Opozoriti želimo na zelo pomembno dejstvo, ki bo strankam, ki jim je potrebno nujno prevajanje dokumentov iz perzijskega v kitajski jezik, olajšalo postopek. V tem primeru namreč sodni tolmači in prevajalci morajo čim prej dobiti dokumente, da bi izvedli prevajanje oziroma overitev v navedenem časovnem obdobju. Zato je tudi dovoljeno, toda samo pri tem, da naknadno priložijo izvirnike na vpogled, in da na elektronski naslov poslovalnice te institucije najprej pošljejo skenirane dokumente.

Na zahtevo strank prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov lahko poteka ali osebno, in to v prostorih poslovalnice, toda dokumente jim lahko dostavimo tudi preko kurirske službe, in to na naslov, ki ga navedejo. Gre za dodatno storitev, ki kot takšna zahteva plačilo ločeno od prevajanja in overitve kateregakoli dokumenta, kar pomeni, da je vsaka stranka dolžna prav kurirju plačati navedeni znesek. Predvideno je, da zaposleni v službi za dostavo informirajo vsakega interesenta, tako o višini nadomestila kot tudi o času dostave.

Pomembno je poudariti tudi to, da so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za izvedbo storitve tolmačenja v tej različici jezikov in da izvajajo, tako šepetano kot tudi simultano pa tudi konsekutivno tolmačenje iz perzijskega v kitajski jezik. Izključno v skladu z osnovnimi značilnostmi same manifestacije bo opredeljena konkretna storitev, pa je zato pomembno, da interesent zaposlene te institucije informira, tako o datumu začetka oziroma o trajanju dogodka kot tudi o natančnem številu udeležencev pa tudi o točnem mestu, na katerem naj bi potekal oziroma o njegovih osnovnih značilnostih. Vse to se upošteva pri oblikovanju ponudbe za storitev tolmačenja in vsekakor se izbere prav tista, ki lahko in organizatorju in vsakemu udeležencu oziroma njihovim zahtevam zagotovi najboljši odgovor. Pri oblikovanju ponudbe se vanjo lahko uvrsti tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če je to v skladu z izbiro konkretne storitve.

Seveda zaposleni navedene institucije lahko prevedejo tudi reklamne zloženke, kataloge in brošure oziroma PR članke in plakate, prav tako pa tudi vizitke oziroma reklamne letake in na splošno rečeno vse tiste, materiale, ki se nanašajo na področje marketinga, saj so predvsem namenjeni reklamiranju.

Prav tako sodni tolmači in prevajalci poskrbijo tudi za to, da maksimalno profesionalno obdelajo, tako spletne strani pa tudi spletne kataloge oziroma spletne prodajalne, pri čemer je na zahtevo na razpolago tudi prevajanje programske opreme iz perzijskega v kitajski jezik, ko ti strokovnjaki profesionalno obdelujejo, tako aplikacije katerekoli vrste kot tudi programe. Pomembno je, da interesenti za navedeno storitev vedo tudi to, da se pri obdelavi spletnih materialov implementirajo tudi smernice, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation), tako da praktično rečeno stranka dobi in prevedene in strokovno optimizirane spletne vsebine katerekoli vrste.

Tako časopisne članke različne tematike kot tudi znanstvena pa tudi poljudna besedila navedeni strokovnjaki v optimalnem roku prevajajo, prav tako pa lahko obdelujejo tudi učbenike pa tudi vsebino različnih vrst revij (ilustriranih, strokovnih, otroških in številnih drugih) kot tudi katerekoli književno delo, ne glede na to, ali se gre za poetsko ali prozno (beletrija, pesmi, romani, poeme in ostala dela književnosti).

Glede na to, da vsaka navedene institucije zaposluje tudi strokovnjake, ki so izključno specializirani za zagotavljanje storitev podnaslavljanja in sinhronizacije katerihkoli video ali zvočnih materialov, to pomeni, da jih stranka lahko angažira, ko sodni tolmači in prevajalci končajo svoj del posla. Na ta način vsi interesenti dobijo, tako neposredno prevajanje reklamnih sporočil in serij iz perzijskega v kitajski jezik oziroma otroških, informativnih in zabavnih pa tudi izobraževalnih in drugih vrst oddaj ter risanih, dokumentarnih in animiranih, kot igranih filmov oziroma vseh zvočnih in video materialov kot tudi njihovo končno obdelavo v obliki storitve sinhronizacije ali podnaslavljanja.

Absolutno vsaka stranka, ki poseduje vsebino katerekoli vrste, ki je neposredno pred tem prevedena v dani jezični kombinaciji in v kateri obstajajo pomanjkljivosti in napake, se ima pravico obrniti na zaposlene te institucije, točneje korektorjem in lektorjem, ki na njeno zahtevo izvedejo storitev redakcije. Seveda se ta lahko uporabi, tako za dokumente kot tudi za vse ostale materiale, ki so nekakovostno oziroma neprofesionalno prevedeni. Predvideno je, da lektorji in korektorji najprej analizirajo dostavljeno vsebino in potem ugotovijo, katere napake obstajajo in jih popravijo na najboljši možni način.

Prevajanje zdravniških izvidov iz perzijskega v kitajski jezik in overitev sodnega tolmača

Ker v medicinsko dokumentacijo poleg zdravniških izvidov sodijo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi dokumentacija o medicinskih izdelkih, to pomeni, da lahko absolutno vse te dokumente prevedemo v omenjeni različici jezikov in jih potem tudi overimo v skladu s pravili.

Gre za to, da prevajalci in sodni tolmači, ki so stalni člani Prevajalskega centra Akademije Oxford, pri obdelavi teh materialov strogo spoštujejo pravila. Iz tega razloga tudi posebej poudarjamo, da strankam ponujajo prevajanje dokumentov iz perzijskega v kitajski jezik in potem tudi overitev pooblaščene osebe, kar je pravzaprav storitev kompletne obdelave.

Vsakdo, ki ga zanima prevajanje, in to kateregakoli dokumenta v tej jezični različici, mora poslati izvirnike na vpogled ali pa jih osebno prinesti v poslovalnico, ker jih zapriseženi sodni tolmač mora primerjati s prevodi, da bi ugotovil, ali gre za popolnoma enake vsebine.

Glede na to, da je zakonom določena obveznost nadoveritve, toda samo za določene dokumente, pri čemer to storitev ne izvajajo strokovnjaki te institucije, informacije o njej mora pridobiti lastnik dokumentov. Postopek, ki je označen kot nadoveritev je povezan s postavljanjem tako imenovanega Haškega ali Apostille žiga, ta storitev pa je na razpolago na okrožnih sodiščih v naši državi.

Na zahtevo strank se izvaja tudi prevajanje pravnih aktov iz perzijskega v kitajski jezik (sklepi o razvezi zakonske zveze, pooblastilo za zastopanje, pritožbe, pravni red Evropske Unije, licence, tožbe, pogodbe, sodne odločbe, sodni sklepi in ostali dokumente s področja, tako prava kot tudi sodstva). Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje in druge vrste potrdil, izjav in soglasij).

Kadar je to postavljeno kot zahteva, zaposleni omenjene institucije kompletno obdelujejo tudi vse osebne dokumente, od potnega lista, osebne izkaznice in potrdila o državljanstvu ter potrdila o stalnem prebivališču in vozniškega dovoljenja pa do izpiskov iz matičnega registra o smrti, o sklenitvi zakonske zveze in o rojstvu ter prometnega in delovnega pa tudi dovoljenja za prebivanje, pri čemer kompletno obdelajo tudi katerikoli drugi osebni dokument.

V ponudbi te institucije je tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz perzijskega v kitajski jezik in v tem primeru omenjeni strokovnjaki med drugim kompletno obdelajo vse vrste poslovnih poročil (revizorska, finančna in letna) kot tudi fakture in ustanovitveni akt podjetja, potem statut podjetja in sklep o ustanovitvi pravne osebe pa tudi poslovne odločitve in katerikoli drugi dokument, ki se tiče poslovanja oziroma uradno šteje kot del poslovne dokumentacije.

Želimo poudariti tudi to, da vse stranke te institucije pričakuje storitev, ki vključuje profesionalno prevajanje gradbenih projektov iz perzijskega v kitajski jezik oziroma vseh ostalih dokumentov, ki sodijo, ne samo v gradbeno, ampak tudi v tehnično pa tudi v razpisno dokumentacijo, kot so na primer navodilo za uporabo ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev in deklaracije izdelkov pa tudi številni drugi.

Vse interesente moramo seznaniti tudi s tem, da sodni tolmači in prevajalci v dani jezični kombinaciji lahko kompletno obdelujejo, tako vsebine iz domene znanosti kot tudi vse tiste materiale, ki so na katerikoli način povezani s področjem izobraževanja. Na prvem mestu mislimo na profesionalno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz perzijskega v kitajski jezik pa tudi na kompletno obdelavo potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju in znanstvenih patentov in predvideno je, da ti strokovnjaki lahko kompletno obdelujejo, tako znanstvena dela kot tudi diplomske in seminarske naloge pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetnike in programe fakultet kot tudi diplomo in dodatek k diplomi oziroma vsak dokument ali določen material, ki se nanaša na eno od teh področij.

Profesionalno prevajanje spletnih strani iz perzijskega v kitajski jezik in storitev SEO

Glede na to, da je za vsako spletno vsebino tudi pomembno, da je optimizirana oziroma usklajena s pravili iskanja, prevajalci in sodni tolmači pri prevajanju vseh takšnih vsebin implementirajo tudi orodja, ki so dobro poznana kot SEO (Search Engine Optimisation). Prav zato tudi posebej poudarjamo, da je na razpolago profesionalno prevajanje spletnih katalogov iz perzijskega v kitajski jezik oziroma spletnih strani in aplikacij, toda prav tako tudi spletnih prodajaln kot tudi programov in številnih drugih vsebin, ki so povezane z računalništvom ali pa se lahko vidijo na spletu.

Če to neka stranka zahteva, zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford, lahko profesionalno obdelajo tudi vse vrste besedilnih materialov, ne glede na to, ali gre za poljudne oziroma vsebine namenjene širšemu krogu bralcev ali pa za tiste, ki bodo dostopne izključno določenemu številu strokovnjakov za konkretno področje. Teme besedil so lahko povezane, tako z menedžmentom, komunikologijo in marketingom oziroma sociologijo, psihologijo in filozofijo kot tudi z ekologijo in varstvom okolja pa tudi informacijskimi tehnologijami in gradbeno industrijo. Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci maksimalno korektno izvedejo tudi prevajanje turističnih besedil iz perzijskega v kitajski jezik, toda prav tako obdelajo tudi ekonomska, pravna in politična kot tudi medicinske besedila ter tista, ki se ukvarjajo z različnimi temami iz domene znanosti in farmacije pa tudi bančništva in izobraževanja oziroma financ in na splošno rečeno, katerekoli druge znanstvene discipline.

Da bi posameznik, ki mu je potrebno neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz perzijskega v kitajski jezik lahko te vsebine predstavil, tako poslušalcem kot tudi bodočim gledalcem v najkrajšem možnem roku, mora imeti v mislih dejstvo, da ga v tej instituciji pričakuje tudi zaključna obdelava takšnih vsebin. Enostavneje rečeno, prevajalci in sodni tolmači najprej opravijo svoj del naloge oziroma profesionalno prevedejo, tako katerikoli film (animirani, risani, dokumentarni, igrani in drugi) kot tudi reklamno sporočilo pa tudi oddaje (informativne, otroške, izobraževalne, zabavne in druge), po potrebi pa tudi serijo in vse ostale, tako video kot tudi zvočne vsebine in potem mora stranka sprejeti odločitev, ali želi izvedbo sinhronizacije teh vsebin ali pa ji bolj ustreza, da se te podnaslovijo, ker ima omenjena institucija v ponudbi tudi ti dve storitvi.

Prevajanje književnih del iz perzijskega v kitajski jezik

Povsem je vseeno, ali stranka v omenjeni različici jezikov zahteva prevajanje za romane ali dela beletrije oziroma za katerokoli prozno književno delo ali pa ji je potrebna obdelava del poezije, ker bodo sodni tolmači in prevajalci to zagotovo storitev izvedli korektno in profesionalno.

Ti strokovnjaki so specializirani tudi za neposredno prevajanje učbenikov iz perzijskega v kitajski jezik, na zahtevo pa strank lahko prevedejo, tako ilustrirane revije kot tudi vsebino otroških in strokovnih revij pa tudi časopisne članke.

Sicer Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje številne strokovnjake, med njimi pa so tudi korektorji in lektorji, katerih specialnost je zagotavljanje storitve redakcije materialov. Na splošno rečeno, ti strokovnjaki uporabljajo pravila, ki predvidevajo korekturo in lekturo, da bi na ta način v čim krajšem roku popravili vse tiste vsebine, ki so nekorektno prevedene v tej jezični kombinaciji.

Če je to potrebno, lahko izvedemo tudi simultano kot tudi konsekutivno tolmačenje iz perzijskega v kitajski jezik, pri čemer so strokovnjaki te institucije specializirani tudi za uporabo posebne vrste tolmačenja, ki je poznana kot šepetano. Pravzaprav prevajalci in sodni tolmači za določeno manifestacijo uporabijo prav tisto vrsto tolmačenja, ki vsakemu udeležencu dati možnost, da nemoteno spremlja dogodek, istočasno pa zadovolji zahteve organizatorja te manifestacije. Toda, da bi bila zares izbrana najboljša možna ponudba, morajo zaposleni te specializirane institucije od stranke dobiti vse informacije o organizaciji konkretnega dogodka. Zato je tudi uradno postavljena zahteva, da absolutno vsakdo, ki želi te strokovnjake angažirati zaradi izvedbe storitve tolmačenja v tej različici jezikov, da jim podatke, tako o času prirejanja in trajanju manifestacije kot tudi o točnem številu oseb, ki bodo prisotno oziroma o lokaciji prirejanja, pravočasno dostavi. V primeru, da omenjeni strokovnjaki izberejo to vrsto tolmačenja, bo stranki ponujen tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Ponudba te specializirane institucije obsega tudi prevajanje reklamnih brošur in katalogov iz perzijskega v kitajski jezik, toda predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci v navedeni kombinaciji jezikov obdelajo tudi plakate, vizitke in reklamne letake kot tudi PR članke, potem vsebino reklamnih zloženk pa tudi številnih drugih marketinških materialov.

Cena prevajanja iz perzijskega v kitajski jezik

  • Iz perzijskega v kitajski je po dogovoru

Cena prevajanja iz perzijskega v kitajski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz perzijskega v kitajski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz perzijskega v kitajski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!