Prevajanje iz perzijskega v slovaški jezik


Postopek obdelave dokumentov, ki ga na zahtevo strank izvajajo prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, je usklajen z zakonom in vključuje, tako prevajanje dokumentov iz perzijskega v slovaški jezik kot tudi njihovo overitev, s čimer se potrjuje, da je prevod zvest izvirniku.

Glede na to, da zapriseženi sodni tolmač mora fizično primerjati izvirni in prevedeni dokument, je vsaka stranka dolžna, da pri pošiljanju vsebin dostavi tudi izvirnike. Lahko jih osebno prinese v poslovalnico, ali pa jih pošlje, tako priporočeno preko “Pošte Slovenije” kot tudi preko neke kurirske službe.

V skladu z zahtevami lahko izvedemo prevajanje tehnične, razpisne in gradbene dokumentacije iz perzijskega v slovaški jezik, omenjeni strokovnjaki pa obdelajo celotno vsebino, tako medicinske in osebne kot tudi poslovne dokumentacije.


Prevajanje iz perzijskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v perzijski jezik

Vsekakor so sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za kompletno obdelavo vseh vrst izjav in soglasij oziroma potrdil, tako da na zahtevo strank obdelajo vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Poleg njih lahko prevedejo tudi dokumente, ki so povezani s področjem znanosti ali izobraževanja, na zahtevo pa izvajamo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz perzijskega v slovaški jezik kot tudi vseh ostalih dokumentov oziroma dokumentacij.

Potem ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo storitve, za katere so specializirani, stranke lahko kompletno obdelane vsebine te vrste prevzamejo osebno v poslovalnici, na razpolago pa je tudi možnost njihove dostave na naslov interesenta. Posebej poudarjamo, da se v skladu s cenikom konkretne kurirske službe ta storitev tudi zaračunava, saj ni vračunana v osnovno ceno.

Če je nekomu potrebno prevajanje dokumentov iz perzijskega v slovaški jezik v posebej kratkem časovnem obdobju, mora imeti v mislih, da je te vsebine treba čim prej dostaviti na obdelavo, tako da je samo pri tem dovoljeno pošiljanje na elektronski naslov. Kljub vsemu je potrebno, da takoj potem stranka izvirnike pošlje na vpogled, ali pa jih osebno prinese.

Glede na to, da profesionalni sodni tolmači in prevajalci s strani državnih institucij niso pooblaščeni za izvedbo tako imenovane nadoveritve, pri čemer se na dokumente postavlja Haški ali žig, ki je poznan pod imenom Apostille, je priporočljivo, da se posamezniki predhodno pozanimajo o vseh podrobnostih v zvezi z omenjeno vrsto overitve. Posebni oddelki, ki delujejo v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije, edini imajo pooblastila za izvedbo te vrste overitve, pa zaradi tega morajo stranke prav z njimi najprej tudi kontaktirati, da bi se o vsem podrobno informirale.

V skladu z zahtevami strank omenjeni strokovnjaki uporabljajo tudi storitev tolmačenja v dani jezični kombinaciji, v skladu z vrsto dogodka pa izvajajo, tako simultano kot tudi konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje iz perzijskega v slovaški jezik. Dobro je poudariti tudi to, da navedena institucija vsakemu interesentu ponuja možnost, da po ugodni ceni najame profesionalno opremo za simultano tolmačenje.

Če to stranka zahteva, prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezični različici profesionalno prevedejo tudi vse vrste besedil, toda poskrbijo tudi za obdelavo revij kot tudi časopisnih člankov pa celo učbenikov in del književnosti.

V skladu z zahtevami strank izvedemo tudi profesionalno prevajanje marketinških materialov iz perzijskega v slovaški jezik, kar med drugim vključuje obdelavo vizitk, reklamnih katalogov in letakov oziroma zloženk in brošur, potem plakatov in PR člankov ter številnih drugih vsebin, ki se uporabljajo pri predstavitvi nekega izdelka ali dogodka oziroma storitve ali dela določenega podjetja.

V toku obdelave spletnih materialov sodni tolmači in prevajalci pravilno implementirajo orodja, ki so poznana pod imenom SEO (Search Engine Optimisation). Na ta način pravilom iskanja prilagajajo, tako vsebino spletnih prodajaln in spletnih strani kot tudi spletnih katalogov, poskrbijo pa tudi za profesionalno prevajanje programske opremo oziroma vsake aplikacije ali programa, za katerega stranka zahteva obdelavo.

Vsi, ki jih zanima prevajanje katerihkoli vsebin, ki so predhodno navedeno, jih pošljejo na elektronski naslov oziroma na enak takšen način tudi prevzamejo material, ko bo izvedena storitev, ki jo so zahtevali. Prav tako moramo poudariti, da ta institucija nudi tudi drugačne principe, tako prevzemanja obdelanih vsebin kot tudi pošiljanja na prevajanje, vsekakor pa se interesenti lahko o teh podrobnostih pozanimajo v predstavništvu te institucije.

Treba je poudariti tudi to, da se na zahtevo strank lahko izvede tudi profesionalno prevajanje zvočnih in video materialov iz perzijskega v slovaški jezik, v okviru katerega sodni tolmači in prevajalci razen vseh vrst filmov (animirani, dokumentarni, igrani, risani in drugi), obdelajo tudi reklamna sporočila kot tudi oddaje različnih karakteristik (otroške, izobraževalne, zabavne, informativne in druge) pa tudi serije in vse ostale ali zvočne ali video materiale. Poleg tega je na zahtevo strank na razpolago tudi storitev njihovega podnaslavljanja, po potrebi pa lahko izvedemo tudi sinhronizacijo vseh takšnih vsebin.

Prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz perzijskega v slovaški jezik

Absolutno vsak dokument, ki je povezan z znanostjo, pa s samim tem tudi rezultati znanstvenih raziskav sodni tolmači in prevajalci, ko to neka stranka zahteva, v konkretni jezični kombinaciji profesionalno, ne samo prevedejo, ampak izvedejo tudi overitev, ker je tako predvidena z zakonom. Stranke lahko dobijo tudi storitev, ki vključuje neposredno prevajanje znanstvenih del iz perzijskega v slovaški jezik, pri čemer ti strokovnjaki kompletno obdelajo tudi znanstvene patente pa tudi vse ostale vsebine, ki so povezani z znanostjo.

V cilju izpolnitve zakonskih določb se zahteva od vsakega interesenta za obdelavo kateregakoli dokumenta, da njegove izvirnike priloži pri dostavljanju vsebin, prav njih pa sodni tolmač uporablja v toku postopka overitve.

Vse stranke Prevajalskega centra Akademije Oxford, ki se zanimajo za obdelavo kateregakoli dokumenta, morajo biti seznanjene z dejstvom, da je njihova obveznost pridobitve vseh veljavnih informacij o postopku tako imenovane nadoveritve oziroma se podrobno pozanimajo o tem, ali je treba postaviti Apostille (tako imenovani Haški žig) na te dokumente, vse to pa morajo storiti preden vsebine dostavijo na obdelavo. Gre za to, da omenjeno vrsto overitve strokovnjaki te institucije nimajo dovoljenja izvesti, ampak to delajo zaposleni v namenskih službah okrožnih sodišč Republike Slovenije in je zato tudi potrebno, da stranka z njimi kontaktira zaradi pridobitve relevantnih podatkov.

Če je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači v omenjeni različici jezikov obdelujejo, tako vse vrste potrdil kot tudi različne vrste soglasij in izjav. Poleg potrdila o stanju računa v banki in potrdila o nekaznovanosti lahko izvedemo tudi prevajanje potrdila o stalni zaposlitvi iz perzijskega v slovaški jezik pa tudi kompletno obdelavo potrdila o višini dohodkov, soglasja za zastopanje in potrdila o samskem stanu kot tudi številnih drugih dokumentov, ki jih je v skladu s pravili kasneje treba predložiti določeni državni službi.

Ti strokovnjaki so specializirani tudi za kompletno obdelavo vseh vrst dokumentacij, tako da jih stranke lahko angažirajo predvsem za prevajanje medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in druge dokumente iz te skupine) in potem tudi za neposredno prevajanje poslovne in razpisne dokumentacije iz perzijskega v slovaški jezik oziroma gradbene in tehnične. Vse dokumente iz njihove sestave sodni tolmači in prevajalci v najkrajšem možnem roku, tako prevedejo v tej kombinaciji jezikov kot tudi overijo, kar pravzaprav pomeni, da stranke dobijo kompletno obdelane gradbene projekte, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizorska poročila in fakture kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, finančna poslovna poročila in statut podjetja pa tudi navodilo za uporabo, poslovne odločitve in deklaracije izdelkov oziroma ustanovitveni akt podjetja ter letna poslovna poročila in vsak drugi dokument, ki je zakonski uvrščen v eno od dokumentacij.

Zaposleni te institucije prav tako izvajajo neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz perzijskega v slovaški jezik. Poleg potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in dovoljenja za prebivanje oziroma prometnega in delovnega dovoljenja prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo vse vrste izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenitvi zakonske zveze) pa tudi vozniško dovoljenje, osebno izkaznico in potni list kot tudi številne druge osebne dokumente.

Prav tako so specializirani tudi za kompletno obdelavo dokumentov s področij prava in sodstva (pravni red Evropske Unije, pritožbe, licence, sodne odločbe, tožbe, pooblastilo za zastopanje, certifikati, sodni sklepi, sodne odločbe, pogodbe vseh vrst in drugi) pa tudi za neposredno prevajanje zaključnih spričeval osnovne in srednje šole iz perzijskega v slovaški jezik oziroma vseh dokumentov, ki se tičejo področja izobraževanja (diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet in drugi).

Prevajanje vizitk iz perzijskega v slovaški jezik

V izjemno kratkem času bodo izpolnjene tudi zahteve strank v zvezi s profesionalnim prevajanjem vizitk iz perzijskega v slovaški jezik, toda sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelajo tudi številne druge marketinške materiale, kot so na primer reklamne zloženke in brošure ter PR članki in katalogi pa tudi vsebino plakatov oziroma reklamnih letakov in številnih drugih materialov, ki se nanašajo na reklamiranje.

Profesionalni podnaslavljalci oziroma osebe, zadolžene za sinhronizacijo video in zvočnih materialov so prav tako zaposlene v Prevajalskem centru Akademije Oxford, tako da sta strankam te institucije na razpolago tudi storitvi podnaslavljanja in sinhronizacije. Na zahtevo strank, ki jih to zanima, bo izvedeno tudi prevajanje zabavnih in informativnih oddaj iz perzijskega v slovaški jezik pa tudi risanih in dokumentarnih oziroma igranih ter animiranih filmov in predvideno je, da strokovnjaki te institucije izpolnijo zahteve v zvezi s prevajanjem serij in reklamnih sporočil pa tudi otroških oddaj ter številnih drugih video in zvočnih materialov.

Poudarjamo, da bodo prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji prevedli tudi katerokoli književno delo pa tudi izpolnili pričakovanja strank, ki jim je prevajanje potrebno, tako za učbenike in revije kot tudi za strokovna oziroma poljudna besedila in časopisne članke.

Vsekakor lahko obdelujemo tudi programe in aplikacije katerekoli vrste, na zahtevo strank pa izvajamo tudi neposredno prevajanje spletnih vsebin iz perzijskega v slovaški jezik, ponujamo pa tudi profesionalno obdelavo, tako vsebine spletnih prodajaln in spletnih katalogov kot tudi spletnih strani različne tematike pa tudi številnih drugih materialov, ki so dostopni na globalnem omrežju oziroma se tičejo računalništva. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci že več let obdelujejo tudi vsebine te vrste, so obvladali uporabo orodij SEO (Search Engine Optimisation), tako da strankam omogočajo, da poleg njihovega prevajanja dobijo tudi storitev, ki se nanaša na optimizacijo vsebin.

Moramo poudariti tudi to, da so člani ekipe te specializirane institucije in korektorji pa tudi lektorji, ka nadalje pomeni, da interesenti lahko dobijo storitev redakcije. Ti strokovnjaki so namreč specializirani za izvedbo popravkov v katerihkoli materialih, ki so v dani jezični kombinaciji prevedeni in jih usklajujejo najprej z izvirniki in potem tudi s slovaškim jezikom in njegovimi pravili, da bi stranki zagotovili možnost, da v optimalnem roku dobi kakovostno obdelane vsebine katerekoli vrste.

Za konec smo pustili informacijo, da prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezični kombinaciji lahko izvedejo tudi storitev tolmačenja in da ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje vsaki stranki, za katero manifestacijo mora prav ta vrsta tolmačenja biti uporabljena. Da ne bi bilo pomote in da bi vsaka manifestacija lahko potekala na najboljši možni način, moramo tudi poudariti, da ti strokovnjaki poleg simultanega oziroma konsekutivnega, lahko izvedejo tudi tako imenovano šepetano tolmačenje iz perzijskega v slovaški jezik. Iz tega razloga se zahteva od vsakogar, ki ga navedene storitev zanima, da podrobno informira člane ekipe te institucije o vseh podrobnostih, ki se nanašajo na organizacijo samega dogodka. Na podlagi podatkov o številu udeležencev pa tudi o podrobnostih v zvezi z mestom organizacije oziroma tistih ki se tičejo trajanja manifestacije se tudi odloča, katero storitev v tem primeru uporabljajo zaposleni te institucije.

Cena prevajanja iz perzijskega v slovaški jezik

  • Iz perzijskega v slovaški je po dogovoru

Cena prevajanja iz perzijskega v slovaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz perzijskega v slovaški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz perzijskega v slovaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!