Prevajanje iz perzijskega v portugalski jezik


Poleg možnosti prevajanja različnih vrst dokumentov in ostalih vsebin v pisani obliki v omenjeni različici jezikov, strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko izvedejo, tako simultano in šepetano tolmačenje iz perzijskega v portugalski jezik kot tudi uporabijo pravila, ki jih vključuje tako imenovano konsekutivno tolmačenje. Poudarjamo tudi, da ima ta institucija poleg omenjene storitve v svoji uradni ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Vse vrste besedilnih materialov, ne glede na to, ali gre za strokovne ali poljudne, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo v navedeni jezični kombinaciji, toda prav tako izpolnjujejo tudi zahteve vseh tistih posameznikov, ki jim je prevajanje potrebno ali za učbenike in dela književnosti ali za revije ali časopisne članke.

Izvedemo lahko tudi neposredno prevajanje spletnih materialov iz perzijskega v portugalski jezik oziroma tistih vsebin, ki so na določen način povezane z računalništvom. Tako stranke dobijo profesionalno obdelavo, ne samo spletnih strani in različnih vrst aplikacij, ampak tudi spletnih katalogov, spletnih prodajaln oziroma različnih vrst programov in ostalih spletnih vsebin. Sodni tolmači in prevajalci so seznanjeni tudi z orodji SEO (Search Engine Optimisation), tako da praktično rečeno stranka v najkrajšem možnem roku dobi tudi prevedene vsebine te vrste in storitev njihove strokovne optimizacije za iskalnike.


Prevajanje iz perzijskega v portugalski jezik
Prevajanje iz portugalskega v perzijski jezik

Moramo omeniti tudi to, da se v skladu z zahtevami strank lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje video in zvočnih vsebin iz perzijskega v portugalski jezik, pri čemer ta institucija omogoča tudi storitev njihove sinhronizacije pa tudi profesionalnega podnaslavljanja. Med drugim seveda prevajalci in sodni tolmači obdelujejo, tako risane in dokumentarne oziroma animirane in igrane filme pa tudi serije kot tudi reklamna sporočila ter oddaje ali informativnega, izobraževalnega ali zabavnega značaja pa tudi tiste, ki so namenjene najmlajšim kot tudi številne druge video in zvočne materiale.

Ti strokovnjaki na podlagi zahtev strank v omenjeni jezični kombinaciji prav tako prevajajo tudi reklamne letake in kataloge oziroma zloženke in brošure pa tudi plakate, PR članke in vizitke ter številne druge marketinške vsebine.

Stranka mora vse vsebine te vrste na obdelavo dostaviti na elektronski naslov, toda navedena institucija ima tudi drugačne možnosti v ponudbi, pa se vsakdo, ki ga neka od njih zanima, lahko obrne na zaposlene v poslovalnici, da bi dobil vse relevantne informacije o tem. Sicer je s pravilnikom predvideno, da tudi prevzemanje takšnih vsebin poteka na enak način, če stranka ne izbere neke druge možnosti.

Toda predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi profesionalno prevajanje dokumentov iz perzijskega v portugalski jezik, če se to od njih zahteva.

Ne samo, da kompletno obdelajo vse vrste soglasij in potrdil kot tudi izjav oziroma vsak dokument, ki ga je treba predložiti pristojni službi, ampak na podlagi postavljenih zahtev prevajajo tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja, prav tako pa tudi vse osebne dokumente.

Seveda lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje poslovne in medicinske dokumentacije iz perzijskega v portugalski jezik, v skladu s postavljenimi zahtevami pa omenjeni strokovnjaki izvajajo prevajanje in potem tudi overitev, tako za vse dokumente iz sestave gradbene oziroma tehnične in razpisne dokumentacije kot tudi za pravne akte oziroma vse dokumente, za katere stranka zahteva konkretno storitev.

Omenili smo, da poleg prevajanja kateregakoli dokumenta, zaposleni te institucije izvajajo tudi overitev, kar pomeni, da zapriseženi sodni tolmač primerja vsebino izvirnega in prevedenega dokumenta in potem ko ugotovi, da gre za enake materiale, na prevod postavi svoj žig. Na ta način uradno potrjuje, da je ta zvest izvirniku, kar nadalje pomeni, da ga lastnik ima pravico uporabljati v katerikoli situaciji, ko mu je to potrebno, saj gre za zakonsko in pravno veljaven dokument.

Glede na to, da ta institucija omogoča tudi samo storitev overitve kateregakoli dokumenta, za katero je prevajanje v navedeni jezični kombinaciji pred tem izvedeno na nekem drugem mestu, se tedaj po potrebi angažirajo lektorji in korektorji, katerih osnovna naloga je, da napake v prevodih popravijo in vsebino uskladijo z izvirniki in s pravili ciljnega jezika. Prav tako moramo posebej poudariti, da se storitev tako imenovane redakcije, ki jo ti strokovnjaki izvajajo, lahko implementira tudi na katerokoli drugo vrsto vsebin, če je treba profesionalno popraviti storjene napake.

Vse stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz perzijskega v portugalski jezik, konkretno storitev pa zahtevajo v posebej kratkem časovnem obdobju, lahko od članov ekipe te institucije zahtevajo tako imenovano nujno prevajanje. V tem primeru je postopek dostave dokumentov na obdelavo malce drugačen, saj se izvirniki lahko kasneje priložijo na vpogled sodnemu tolmaču, stranka pa je najprej dolžna te vsebine skenirati in jih poslati na elektronski naslov poslovalnice.

Vsaka stranka se mora odločiti, ali ji bolj ustreza, da ji kurirska služba kompletno obdelane dokumente dostavi na naslov, ali pa ji bolj ustreza, ki pomeni, da v prostore poslovalnice pride osebno in prevzame vsebine, potem ko sodni tolmači in prevajalci končajo z njihovo kompletno obdelavo. Če se odloči za prvo različico, ki je omenjena, mora storitev dostave tudi plačati, pri čemer ima tedaj izključno kurirska služba pravico določiti ceno, s katero bo stranka predhodno seznanjena.

Glede na to, da je zakonom določeno pravilo, da se za določene dokumente izvaja tudi nadoveritev in da zaposleni v tej instituciji ne sodijo med osebe, ki so pooblaščene za njeno izvedbo, se vsaka stranka mora najprej obrniti na pristojne in izvedeti, ali na konkretne dokumente mora biti postavljen Haški (Apostille) žig. V okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije delujejo namenski oddelki, ki edini imajo pristojnost za izvedbo nadoveritve, tako stranke morajo najprej kontaktirati z njimi in zahtevati vse podatke. S tem mislimo na informacije o tem, ali Apostille žig mora biti postavljen na dokumente, za katere jim je potrebno neposredno prevajanje iz perzijskega v portugalski jezik in ali se ta postavlja po tem, ko omenjeni strokovnjaki izvedejo svoje storitve ali pred tem, saj je od tega tudi odvisno, kam morajo najprej dostaviti dokumente na obdelavo.

Prevajanje deklaracija izdelkov iz perzijskega v portugalski jezik

Glede na to, da so tudi prevajalci in sodni tolmači zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, kar pomeni, da izvajajo, tako neposredno prevajanje dokumentov iz perzijskega v portugalski jezik kot tudi tudi overitev prevoda, ker za to posedujejo ustrezna pooblastila.

Lastnik dokumentov mora vedeti, da navedeni postopek zagotavlja zakonsko in pravno veljavnost vsakemu obdelanemu dokumentu, saj se žigom zapriseženega sodnega tolmača potrjuje, da je vsebina prevoda zvesta izvirniku.

Prav zaradi postopka overitve tega strokovnjaka mora vsaka stranka priložiti tudi izvirni dokumenti njemu na vpogled, ker je treba izvesti predpisano preverjanje vsebine prevedenega in izvirnega dokumenta.

Z zakonom določeno, da se na določene dokumente mora postaviti tudi posebna vrsta žiga (Apostille ali Haški), overitev z njim pa je prepuščena zaposlenim na okrožnih sodiščih na ozemlju cele Republike Slovenije. Pravzaprav mora postopek nadoveritve, kot se tudi imenuje, biti izveden na točno določen in tudi za natančno določene dokumente, vse informacije o tem pa so strankam na razpolago prav v teh institucijh, pa jim se priporoča, da se detajlno pozanimajo, preden želene dokumente dostavijo na prevajanje.

Predvideno je, da poleg deklaracij izdelkov zaposleni te institucije obdelajo tudi gradbene projekte kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodilo za uporabo pa tudi katerikoli drugi dokument, ki uradno šteje kot del, tako razpisne in tehnične kot tudi gradbene dokumentacije.

Na zahtevo strank izvajamo tudi neposredno prevajanje diplome in dodatka diplomi iz perzijskega v portugalski jezik, po potrebi pa lahko kompletno obdelamo tudi potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih in zaključna spričevala osnovne in srednje šole, medtem ko sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi prepis ocen, seminarske naloge ter predmetnike in programe fakultet pa tudi diplomske naloge in vse ostale dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja.

Na podlagi postavljenih zahtev prav tako kompletno obdelajo celotno vsebino poslovne dokumentacije (fakture, letna poslovna poročila, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizorska poročila, poslovne odločitve, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja in vsak drugi dokument, ki je povezan s poslovanjem, tako določenega podjetja kot tudi zasebnih podjetnikov), poskrbeli pa bodo tudi za to, da v skladu s pravili obdelajo znanstvene patente pa tudi rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvena dela, ne glede na njihovo obsežnost in kompleksnost oziroma na tematiko, s katero se ukvarjajo.

Zaposleni predhodno omenjene institucije so specializirani tudi za prevajanje osebnih dokumentov iz perzijskega v portugalski jezik, tako da na zahtevo strank poleg potnega lista, prometnega in vozniškega dovoljenja, potrdila o stalnem prebivališču in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dovoljenje za prebivanje, izpiske iz matičnega registra o smrti in potrdilo o državljanstvu kot tudi delovno dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze pa tudi katerikoli drugi osebni dokument.

Predvideno je, da lahko prevedemo tudi dokumente, ki jih njihovi lastniki po tem morajo predložiti konkretni pristojni instituciji. Poleg potrdila o nekaznovanosti ter potrdila o samskem stanu lahko obdelamo tudi potrdilo o višini dohodkov ter potrdilo o stalni zaposlitvi, po potrebi pa izvajamo tudi prevajanje oziroma overitev potrdila o stanju računa v banki kot tudi soglasij za zastopanje in številnih drugih vrst potrdil, izjav in soglasij.

Omenili moramo tudi to, da je na razpolago tudi neposredno prevajanje zdravniških izvidov iz perzijskega v portugalski jezik, vsekakor pa ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi številne druge dokumente, ki jih uvrščamo med medicinsko dokumentacijo, kot so na primer specifikacije farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka pa tudi dokumentacija o medicinskih izdelkih in številni drugi.

Treba je omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci v celoti profesionalno odgovorijo na zahteve vsake stranke, ki v dani različici jezikov želi dobiti preveden oziroma overjen katerikoli pravni akt. To pa pomeni, da bo izvedeno, tako neposredno prevajanje pooblastila za zastopanje iz perzijskega v portugalski jezik ter pritožb in licenc oziroma pravnega reda Evropske Unije in tožb kot tudi sodnih sklepov pa tudi pogodb oziroma sodnih odločb in sklepov o razvezi zakonske zveze kot tudi številnih drugih dokumentov, ki so uradno sodijo med pravne akte, saj so primarno povezani s področjem sodstva oziroma prava.

Neposredno prevajanje učbenikov iz perzijskega v portugalski jezik

Če to nekdo zahteva, sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični različici prevedejo celotno vsebino ali samo določen del nekega učbenika. Prav tako, lahko izvedemo tudi prevajanje književnih del iz perzijskega v portugalski jezik, kar se nanaša, tako na dela s področja proze kot tudi na poetska.

Seveda lahko izpolnijo tudi zahteve v zvezi z obdelavo, tako časopisnih člankov kot tudi vsebine otroških pa tudi ilustriranih in strokovnih ter številnih drugih vrst revij.

Če je za določeno manifestacijo treba izvesti storitev tolmačenja v konkretni jezični kombinaciji, je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači poleg simultanega in konsekutivnega v skladu z zahtevami dogodka uporabijo tudi šepetano tolmačenje iz perzijskega v portugalski jezik. Vsekakor Prevajalski center Akademije Oxford omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to po cenah, ki so precej ugodne. Da bi prevajalci in sodni tolmači lahko uporabili tisto vrsto tolmačenja, ki je najboljša za določeno manifestacijo, morajo najprejbiti seznanjeni z detajli, ki se nanašajo na njeno organizacijo. Zato je zelo pomembno, da jih stranka seznani s tem, kdaj (datum) bo potekala in kje oziroma jih seznani z osnovnimi značilnostmi izbranega prostora. Prav tako je treba posredovati tudi informacije o tem, koliko je organizator predvidel, da bo ta dogodek trajal in koliko ljudi bo prisotnih. V skladu s temi podatki se določa, ali ti strokovnjaki uporabijo šepetano, konsekutivno ali simultano tolmačenje v tej različici jezikov.

Posebej bodo navdušene stranke, ki jim je potrebno prevajanje video in zvočnih materialov iz perzijskega v portugalski jezik, ker v okviru te institucije lahko dobijo tudi storitev njihovega podnaslavljanja oziroma sinhronizacije. Predvideno je, da poleg igranih filmov in reklamnih sporočil oziroma informativnih in zabavnih oddaj, prevajalci in sodni tolmači v dani različici jezikov obdelajo tudi animirane pa tudi risane in dokumentarne filme, potem izobraževalne oddaje in serije kot tudi otroške oddaje in številne druge, tako video kot tudi zvočne materiale, ne glede na to, ali bodo predvajani v kinematografih ali na radiju oziroma na nekem drugem mediju.

Prevajanje plakatov iz perzijskega v portugalski jezik

Da bi na čim boljši način približali vsebino, ne samo plakatov, ampak tudi katerihkoli drugih reklamnih materialov, se bodo prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, potrudili, da pri obdelavi vseh vsebin te vrste implementirajo tudi pravila marketinga. Prav tako lahko izvedejo tudi profesionalno prevajanje PR člankov iz perzijskega v portugalski jezik pa tudi, da na zahtevo obdelajo reklamne zloženke in brošure, potem vizitke in kataloge pa tudi vsebino reklamnih letakov ter številne druge marketinške materiale.

Sicer navedena institucija poleg že omenjenih strokovnjakov angažira in korektorje in lektorje, ki lahko maksimalno profesionalno odgovorijo na zahteve vseh tistih strank, ki jim je potrebna redakcija katerekoli vrste materialov. Ta storitev je predvidena za že obdelane vsebine, če njihovo prevajanje ni kakovostno oziroma so v njih opažene napake, ki morajo biti popravljene. Pravzaprav omenjeni strokovnjaki najprej primerjajo prevedene materiale z njihovim izvirnikom, da bi na ta način ugotovili, katere napake so v njih storjene. Po tem jih popravljajo in usklajujejo, tako z izvirniki kot tudi s pravili, ki veljajo v ciljnem oziroma portugalskem jeziku.

Seveda ti strokovnjaki v dani jezični različici na podlagi postavljenih zahtev obdelajo tudi spletne vsebine, pri čemer pri tem izvajajo tudi njihovo optimizacijo. Pravzaprav sodni tolmači in prevajalci implementirajo pravila, ki vključuje SEO (Search Engine Optimisation) in tako vsebino prevedenih spletnih materialov uskladijo z veljavnimi pravili iskanja. Poleg spletnih strani omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi vsebino spletnih prodajaln pa tudi spletne kataloge, na zahtevo pa lahko izvedemo tudi prevajanje programske opreme iz perzijskega v portugalski jezik, kar pomeni, da omenjeni strokovnjaki poleg aplikacij v tem primeru prevajajo tudi katerikoli program.

Seveda zaposleni v okviru navedene institucije prevajajo tudi besedilne vsebine, in to maksimalno profesionalno ter v optimalnem roku. Filozofija, izobraževanje in psihologija oziroma komunikologija in sociologija pa tudi farmacija, menedžment in znanost kot tudi medicina in marketing predstavljajo samo nekatere od področij, s katerimi se besedila, dostavljena na prevajanje lahko ukvarjajo. Prav tako so zaposleni te specializirane institucije v priložnosti, da na zahtevo strank izvedejo neposredno prevajanje turističnih besedil iz perzijskega v portugalski jezik pa tudi ekonomskih, pravnih in političnih ter vseh tistih, ki so povezani s področji informacijskih tehnologij, bančništva in gradbene industrije kot tudi financ pa tudi številnih drugih neomenjenih znanstvenih disciplin, ki sodijo, tako v naravoslovne kot tudi v družboslovne vede.

Cena prevajanja iz perzijskega v portugalski jezik

  • Iz perzijskega v portugalski je po dogovoru

Cena prevajanja iz perzijskega v portugalski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz perzijskega v portugalski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz perzijskega v portugalski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!