Prevajanje iz perzijskega v ruski jezik


Na podlagi postavljenih zahtev profesionalni sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford, lahko izvajajo, tako prevajanje dokumentov iz perzijskega v ruski jezik oziroma vseh ostalih pisanih vsebin kot tudi zagotovijo storitev tolmačenja v tej različici jezikov.

Ne samo, da lahko uporabijo tako imenovano simultano tolmačenje, ampak poskrbijo tudi, da udeležencem dogodka, za katerega je treba uporabiti ali šepetano ali konsekutivno tolmačenje, zagotovijo najbolj strokovno storitev. Vsekakor mora interesent za to vrsto tolmačenja predhodno dostaviti vse podatke o sami manifestaciji, in sicer v smislu, da zaposlene te institucije informira, tako o točnem številu udeležencev kot tudi o tem, koliko dni oziroma ur naj bi manifestacija trajala in kje bo potekala. V skladu s temi podatki se odloča, ali ti strokovnjaki uporabljajo simultano oziroma konsekutivno ali šepetano tolmačenje v navedeni jezični različici in potem se v ponudbo po potrebi vnese tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ker je tudi ta storitev na razpolago v tej instituciji.

Poleg vseh vrst reklamnih materialov (katalogi, PR članki, reklamne zloženke, plakati, vizitke, brošure in drugi), prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo strank izvedejo tudi neposredno prevajanje spletnih vsebin iz perzijskega v ruski jezik. Ne samo, da pri tem prevajajo programe vseh vrst, spletne strani in spletne prodajalne ter spletne kataloge in aplikacije oziroma katerekoli spletne materiale, ampak izvajajo tudi njihovo optimizacijo. Gre za storitev, ki vključuje uporabo tako imenovanih orodij SEO (Search Engine Optimisation), kar ima primarno za cilj, da se pozitivno vpliva na kakovost samih vsebin in njihovo usklajenost s spletnimi brskalniki in v relativno kratkem času bodo ti vidni že na prvi strani iskanja.


Prevajanje iz perzijskega v ruski jezik
Prevajanje iz ruskega v perzijski jezik

Poljudne in strokovne besedilne materiale, ki se ukvarjajo s tematiko, tako iz domene določenih družbenih kot tudi naravoslovnih znanstvenih disciplin, tako prevajalci in sodni tolmači v omenjeni različici jezikov prav prevedejo, če to nekdo od njih zahteva.

V ponudbi je tudi prevajanje vseh vrst revij iz perzijskega v ruski jezik pa tudi učbenikov in časopisnih člankov, pri čemer je predvideno, da zaposleni te institucije na zahtevo obdelujejo tudi vsa književna dela, ne glede na to, ali gre za poetska ali prozna.

Poleg storitev, ki vključujejo prevajanje video in zvočnih vsebin vseh vrst v tej jezični kombinaciji, ta institucija zagotavlja tudi njihovo sinhronizacijo, pri čemer stranke lahko angažirajo tudi profesionalne podnaslavljalce, da bi v okviru konkretne institucije dobili tudi storitev podnaslavljanja, ne samo filmov vseh vrst (animirani, igrani, dokumentarni, risani in ostali), ampak tudi reklamnih sporočil, izobraževalnih in otroških oddaj kot tudi serij pa tudi informativnih in zabavnih televizijskih in radijskih oddaj ter vseh ostalih video in zvočnih vsebin.

Posebej moramo poudariti informacijo, da se storitev redakcije izvaja na zahtevo strank, pri tem lektorji in korektorji te institucije uporabljajo pravila svoje stroke in usklajujejo vsebino kateregakoli prevedenega materiala z njegovim izvirnikom.

Storitev, poznana kot redakcija, se najpogosteje uporablja, če stranka zahteva samo overitev prevedenega dokumenta, čeprav se seveda lahko uporabi tudi za vsako vrsto vsebin, za katero obstaja prevod, toda v njem obstajajo določene pomanjkljivosti, ki jih strokovne osebe morajo popraviti.

Posebej je pomembno dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači poleg prevajanja kateregakoli dokumenta in v skladu s pooblastili, ki so jim s strani pristojnih institucij dana, izvajajo tudi storitev overitve vseh prevedenih dokumentov. To pa pomeni, da mora uradno zapriseženi sodni tolmač, potem ko izvedemo neposredno prevajanje dokumentov iz perzijskega v ruski jezik, njihovo vsebino primerjati z izvirniki, da bi ugotovil, ali obstajajo odstopanja, ali ne. Pravzaprav se žz igom tega strokovnjaka overja samo dokument, ki je popolnoma istoveten kot izvirnik, saj se z njim tudi potrjuje, da je prevod zvest izvirniku.

V skladu s pravili se zahteva od vsake stranke, ki se zanima za obdelavo kateregakoli dokumenta v tej jezični kombinaciji, da na vpogled priloži izvirnike. Njih lahko, ali pošlje s priporočeno poštno pošiljko ali osebno prinese neposredno v predstavništvo te institucije, pri čemer se posamezniki vsekakor lahko odločijo tudi za možnost dostave vsebin preko izbrane kurirske službe.

Toda navedeno pravilo o dostavi izvirnikov na vpogled ne velja, če se prevajanje v tej kombinaciji jezikov zahteva za neke druge materiale, pa njih stranke elektronsko oziroma po elektronski pošti in pošiljajo in prevzemajo po koncu obdelave.

Vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje dokumentov iz perzijskega v ruski jezik, mora vedeti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci te institucije ne izvajajo overitve z Apostille žigom. Gre za tako imenovani Haški žig, ki ni obvezen prav za vsak dokument, ki se prevaja v tej jezični kombinaciji, toda vsekakor je zaželeno, da stranka informacije o tej vrsti overitve pridobi neposredno, preden vsebine pošlje ali prinese na prevajanje tem strokovnjakom. Gre za to, da je tako imenovani Apostille žig treba postaviti ali pred izvajanjem prevajanja oziroma overitve sodnega tolmača ali pa potem, vse te informacije pa stranka lahko pridobi samo od zaposlenih v pristojnih institucijah Republike Slovenije oziroma v okviru okrožnih sodišč naše države.

Poleg pravnih aktov in osebnih dokumentov oziroma vseh vrst izjava, potvrda, soglasij in uverenja oziroma dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz perzijskega v ruski jezik. Prav tako če na zahtevo strank obdelajo tudi vse materiale s področij znanosti in izobraževanja pa tudi dokumente iz sestave bilo razpisne in tehnične, ali gradbene ali poslovne dokumentacije.

Postopek prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov lahko poteka neposredno v poslovalnici te institucije, če pa takšen način stranki ne ustreza, lahko izbere dostavo na naslov preko kurirske službe. Vsekakor mora biti seznanjena s tem, da gre za dodatno storitev, ki jo je treba plačati ločeno od prevajanja in overitve kateregakoli dokumenta, ceno pa v tem primeru določa prav služba za dostavo. Seveda vsaka stranka pravočasno dobi informacije o terminu dostave dokumentov kot tudi o višini nadomestila, ki ga mora plačati neposredno kurirju v trenutku prevzemanja pošiljke.

Prevajanje turističnih besedil iz perzijskega v ruski jezik

Popolnoma vseeno je, ali so besedila, ki se ukvarjajo s katero koli s tematiko s področij turizma poljudna ali strokovna, saj njih na podlagi zahtev strank sodni tolmači in prevajalci vsekakor profesionalno obdelajo v tej jezični različici. Seveda lahko izvedemo tudi prevajanje filozofskih in ekonomskih besedil iz perzijskega v ruski jezik pa tudi tistih, ki se ukvarjajo s katerokoli tematiko iz domene ekologije in varstva okolja, prava in sociologije oziroma izobraževanja, politike in financ ter psihologije, znanosti in medicine pa tudi bančništva in farmacije. Predvideno je, da ti strokovnjaki v dani jezični kombinaciji obdelajo tudi besedilne materiale, katerih je tema usmerjena na področja informacijskih tehnologij, komunikologije in gradbene industrije oziroma katerekoli znanstvene discipline, tako tiste, ki spadajo v naravoslovne kot tudi tiste, ki so povezane za neko družboslovno vedo.

Tolmačenje v dani jezični kombinaciji je prav tako storitev, ki jo v skladu s postavljenimi zahtevami izvajajo prevajalci in sodni tolmači, angažirani v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. V okviru ponudbe te institucije se prav tako nahaja tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Stranka, ki jo zanima uporaba tolmačenja, mora vse dostopne informacije v organizaciji same manifestacije najprej dostaviti na predpisan način. Vse to se zahteva, ker omenjeni strokovnjaki izvajajo, tako konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje iz perzijskega v ruski jezik. Glede na to, da je zelo jasno določeno, v katerem primeru se omenjene storitve uporabljajo, vse pa je odvisno od števila udeležencev in od tega, koliko je določeno, da dogodek traja in prav to so tudi osnovne informacije, ki jih stranka mora dostaviti. Poleg tega je zaželeno, da zaposlene v predstavništvu te institucije seznani tudi z mestom, na katerem je organizator predvidel, da bo manifestacija potekala. Ko dobijo vse te informacije, jih ti strokovnjaki detajlno analizirajo, da bi določili, katera od omenjenih storitev, lahko da najboljši odgovor in organizatorju in vsakemu udeležencu določene manifestacije.

Če se v dani različici jezikov pojavi potreba za obdelavo marketinških materialov, se prevajalci in sodni tolmači maksimalno potrudijo, da konkretno reklamno sporočilo, ki ga večina njih vsebuje, oblikujejo v skladu s pravili, ki jih določa ruski jezik. Zahvaljujoč temu, da poznajo pravila reklamiranja, ki jih pri tem vsekakor implementirajo, strankam omogočajo profesionalno prevajanje reklamnih katalogov in letakov iz perzijskega v ruski jezik, obdelujejo pa tudi PR članke, brošure in plakate kot tudi vizitke in reklamne zloženke ter številne druge vsebine, ki so povezani z marketingom in se uporabljajo pri reklamiranju storitev katerekoli vrste, zatem izdelkov in podjetij pa tudi za predstavitvi dogodkov in manifestacij.

Prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz perzijskega v ruski jezik

Na zahtevo strank zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford izvedejo tudi profesionalno prevajanje medicinske dokumentacije iz perzijskega v ruski jezik in potem zapriseženi sodni tolmač na prevedeni dokument postaviti svoj žig, da bi potrdil, da gre za vsebino, zvesto izvirniku. Poleg specifikacij farmacevtskih izdelkov lahko kompletno obdelajo tudi zdravniške izvide kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih in navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka pa tudi katerikoli drugi dokument, ki je del omenjene vrste dokumentacije.

V skladu s pravilom mora stranka, ki jo zanima obdelava kateregakoli dokumenta, na vpogled priložiti izvirnike, nasploh pa se vsakemu lastniku dokumentov svetuje, da informacije o overitvi z Apostille žigom (tako imenovani Haški žig) zahteva od zaposlenih na okrožnem sodišču v svojem mestu stanovanja, ker samo tam delujejo službe, pristojne za postavljanje tega žiga na dokumente.

Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači profesionalno odgovorijo tudi na zahteve posameznikov v zvezi z obdelavo katerekoli vrste soglasij, izjav oziroma potrdil. Poleg tega, da so specializirani za prevajanje potrdila o samskem stanu iz perzijskega v ruski jezik ter soglasij za zastopanje in potrdila o višini dohodkov, ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi potrdilo o stalni zaposlitvi, zatem potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stanju računa v banki pa tudi katerikoli drugi dokument, ki ga je kasneje stranka dolžna predložiti določeni državni instituciji.

Vsa osebne dokumente prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank, tako prevedejo v dani različici jezikov kot tudi overijo v skladu s pravili (potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, potni list, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in številni drugi).

Interesentom je na razpolago tudi neposredno prevajanje diplome in dodatka diplomi iz perzijskega v ruski jezik pa tudi vseh ostalih dokumentov, ki so povezani, tako s področjem izobraževanja (prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet in drugi) kot tudi vseh tistih, ki so povezani z znanostjo (rezultati znanstvenih raziskav, znanstveni patenti, znanstvena dela in številni drugi dokumenti iz te skupine).

Poudariti moramo tudi to, da so profesionalni sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za kompletno obdelavo, tako sklepa o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitvenega akta podjetja in poslovnih odločitev kot tudi finančnih poslovnih poročil, pri čemer izvajajo tudi prevajanje revizijskih in letnih poslovnih poročil iz perzijskega v ruski jezik, toda na zahtevo obdelajo tudi statut podjetja, potem poslovne odločitve in na splošno rečeno vse ostale dokumente, ki uradno štejejo kot del poslovne dokumentacije.

Poleg laboratorijske analize tehničnih vzorcev stranke te institucije lahko na prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji oziroma overitev dostavijo tudi navodilo za uporabo kot tudi gradbene projekte in deklaracije izdelkov pa tudi številne druge dokumente, ki spadajo, tako v tehnično in razpisno kot tudi v gradbeno dokumentacijo.

Sodni tolmači in prevajalci v omenjeni različici jezikov lahko obdelajo katerikoli pravni akt, kar pomeni, da med drugim izvedemo neposredno prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz perzijskega v ruski jezik pa tudi sodnih odločb in pogodb. Prav tako ti strokovnjaki najprej prevedejo pravni red Evropske Unije, pritožbe in pooblastilo za zastopanje pa tudi licence in tožbe ter certifikate in sodne sklepe kot tudi številne druge pravne akte in potem v skladu trenutno veljavnimi pravili izvedejo tudi overitev vsakega dokumenta, ki je pred tem ustrezno preveden v tej jezični kombinaciji.

Prevajanje programov in aplikacija iz perzijskega v ruski jezik

Obdelava programske opreme je samo ena od storitev, ki jih na zahtevo strank lahko izvedejo prevajalci in sodni tolmači, kar pomeni, da interesenti v tej različici jezikov dobijo profesionalno prevedeno vsako aplikacijo in program. Stranke, ki se zanimajo za profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz perzijskega v ruski jezik, ki je na razpolago v okviru te Prevajalskega centra Akademije Oxford, morajo vedeti, da ti strokovnjaki poznajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation) in da jih tudi uporabljajo, da bi na ta način vsebina kateregakoli prevedenega spletnih materialov bila usklajena z vsemi tistimi pravili, ki jih določa iskalnik. Pravzaprav na ta način prevedeni spletni katalogi oziroma spletne strani ali spletne prodajalne ter številni drugi vsebine, dostopne na spletu, veliko bolje kotirajo, ker so na najboljši možni način usklajene z zahtevami iskalnika.

Na razpolago sta tudi storitvi korekture oziroma lekture na zahtevo strank, pri čemer je treba posebej poudariti, da njih izvajajo profesionalci z dolgoletnimi izkušnjami oziroma korektorji in lektorji. Da malo pojasnimo, tako imenovana redakcija je storitev, ki jo je treba uporabiti, če prevajanje katerihkoli materialov v tej kombinaciji jezikov ni izvedeno v skladu s pravili. Torej, če neka stranka navedeno storitev dobi od kateregakoli strokovnjaka ali v okviru neke druge institucije in meni, da vsebina ni korektno prevedena, se mora obrniti na te strokovnjake. Ko dostavi vse potrebne vsebine, je predvideno, da zaposleni v tej instituciji izvedejo njihovo analizo, da bi našli vse napake, ki se v prevedenih materialih nahajajo. Potem jih popravijo, in to ob maksimalnem spoštovanju pravil ruskega jezika oziroma prevajalske stroke in jih uskladijo z izvirniki.

Sodni tolmači in prevajalci so specializirani tudi za obdelavo književnih del v navedeni jezični kombinaciji, kar pomeni, da na zahtevo strank izvajajo, tako neposredno prevajanje romanov iz perzijskega v ruski jezik oziroma del beletrije in ostalih proznih književnih del kot tudi vseh tistih, ki sodijo v poezijo. Seveda lahko obdelajo tudi celotno vsebino ali samo določeno članek iz ilustriranih revij pa tudi otroških in strokovnih ter poskrbijo za odgovori na zahteve posameznikov v zvezi z obdelavo časopisnih člankov v tej kombinaciji jezikov.

Ker so v omenjeni instituciji zaposleni tudi izkušeni profesionalci, specializirani za zagotavljanje storitev podnaslavljanja in sinhronizacije video in zvočnih vsebin, to pomeni, da vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje takšnih materialov, lahko njih angažira, da izvedejo končno obdelavo in ji omogočijo, da v optimalnem roku dobi kompletno obdelane in video in zvočne materiale katerekoli vrste in da jih predstavlja tam, kjer je načrtovano. Ti strokovnjaki obdelujejo, ne samo igrane filme kateregakoli žanra oziroma animirane, dokumentarne in risane, ampak tudi reklamna sporočila. Poleg tega izvajamo tudi prevajanje zabavnih in izobraževalnih oddaj iz perzijskega v ruski jezik, toda obdelujejo tudi serije kot tudi oddaje informativnega značaja oziroma tiste ki so primarno namenjene najmlajšim poslušalcem ali gledalcem ter številne druge in zvočne in video materiale, ki jih predhodno stranka ustrezno dostavi na obdelavo.

Cena prevajanja iz perzijskega v ruski jezik

  • Iz perzijskega v ruski je po dogovoru

Cena prevajanja iz perzijskega v ruski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz perzijskega v ruski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz perzijskega v ruski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!