Stručni kursevi i obuke - Poslovna primena IT

Izneta je opšta preporuka da svi koji, u okviru organizacija za koje rade donose odluke bitne za poslovanje pohađaju specijalizovani seminar - izmerite uspešnost svoje kompanije pomoću Eksela.

Smatra se da bi svi finansijski menadžeri koji rade u kompanijama kako privatnog, tako i državnog sektora valjalo da se upoznaju sa temama koje obuhvata stručna obuka i kurs za korišćenje Eksela u upravljanju troškovima.

Naznačeno je da bi svi menadžeri prodaje u kompanijama kako u privatnom, tako i u vlasništvu države valjalo da pohađaju predavanja koja će vrhunski stručnjaci za datu oblast držati dok se bude odvijao specijalizovani kurs i obuka - kako da pomoću Eksela unapredite prodaju.

Menadžeri različitih sektora u privatnim kompanijama, kao i u onima koje se nalaze u vlasništvu države označeni su kao grupa na koju je usmeren stručni seminar - unapredite poslovanje koristeći bazu podataka.

Svi koji su zaposleni u privatnim ili državnim kompanijama, nezavisno od sektora na koji je usmerena njihova delatnost trebalo bi da pohađaju predavanja stručnjaka koja uključuje obuka i kurs za primenu modernih IT infrastruktura u poslovanju.

Svi zaposleni u malim i srednjim preduzećima koji žele da se u svom radu oslanjaju na savremena sredstva i tako ga učine efikasnijim navedeni su kao ciljna grupa na koju je usmeren stručni kurs i obuka - naučite da koristite makro programe u Ekselu.

Osobe koje se, posredno ili neposredno bave administrativnim poslovima svakako bi trebalo da budu uključene u nastavu koju obuhvata obuka i kurs - kako da primenite korisnički program Word u poslovanju.

Osobe koje žele da poboljšaju kvalitet i efikasnost svoga rada bi neizostavno trebalo da pohađaju časove koje uključuje stručna obuka i kurs - kako da koristite MS Access u poslovanju.

Preporučeno je da svi koji, posredno ili neposredno učestvuju u poslovima obrade podataka, kao i menadžeri odgovarajućih sektora budu upoznati sa temama koje obuhvata stručna obuka i kurs - kako da izradite grafikone i poslovne izveštaje u Ekselu.

Izvršni menadžeri, kao i osobe koje funkcionišu na nižim menadžerskim pozicijama navedeni su kao ciljna grupa za specijalizovani seminar - napravite dobru PowerPoint poslovnu prezentaciju.

Građevinski inženjeri, nezavisno od toga da li rade u kompanijama privatnog ili državnog sektora predstavljaju osobe kojima je prvenstveno namenjena specijalizovana obuka i kurs - saznajte sve o paketu MS Project.

Izneta je najtoplija preporuka da svi koji rade u bankama i obavljaju poslove vezane za upravljanje rizicima pohađaju časove koje obuhvata kurs i obuka za upotrebu Eksela u reviziji i kontrolingu.

Menadžeri nabavke u organizacijama različitog tipa su navedeni kao osobe kojima je primarno namenjen kurs i obuka - unapredite proces nabavke pomoću Eksela.

Osobe koje su zaposlene u državnim i privatnim firmama navedene su kao ciljna grupa za specijalizovani seminar - naučite da koristite napredne spredšit alate.

Vlasnici i direktori privatnih kompanija, kao i onih u vlasništvu države predstavljaju osobe kojima je namenjena obuka i kurs - naučite da koristite napredne Eksel funkcije u HR sektoru.

Svi koji su u okviru određenih organizacija zaduženi za IT bezbednost trebalo bi da prisusutvuju predavanjima koja uključuje specijalizovani kurs i obuka o CISSP sertifikatu za obezbeđivanje informacionih sistema.

Osobe koje, u okviru organizacija u kojima su zaposlene obavljaju određene poslove u sektoru informaciono komunikacionih tehnologija predstavljaju ciljnu grupu za seminar - upoznajte koncept upravljanja razvojnim ITC projektima.

Izneta je opšta preporuka da svi projektni menadžeri zaposleni u odgovarajućim organizacijama budu obuhvaćeni predavanjima koja uključuje stručna obuka i kurs - naučite da uspešno rukovodite softverskim projektima.

Svi koji su, u kompanijama za koje rade zaduženi za bezbednost odgovarajućih informacija predstavljaju osobe na koje je usmerena stručna obuka i kurs o standardu ISO 27005 u upravljanju rizicima.

Menadžeri svih nivoa u privatnim i državnim kompanijama različitih delatnosti i struktura označeni su kao grupa na koju je primarno usmeren stručni kurs i obuka - donesite dobre poslovne odluke uz pomoć Eksela.

Office asistenti koji žele da svoje poslovanje učine kvalitetnijim i efikasnijim predstavljaju grupu na koju je, gotovo isključivo usmeren specijalizovani seminar za primenu Eksela u radu poslovnih asistenata.

Izneta je najtoplija preporuka da top i srednji menadžeri pohađaju predavanja koja obuhvata specijalizovani seminar - kako da pomoću marketing informacionog sistema unapredite poslovanje, u cilju maksimizacije profita i drugih benefita.

Osobe koje obavljaju određene poslove u sektorima zaduženim za ljudske resurse, kao i naravno HR menadžeri trebalo bi da svakako pohađaju predavanja koja obuhvata stručni kurs i obuka - kako da praktično primenite SFIA koncept.

Naznačeno je da su predavanja koja će osvedočeni stručnjaci za datu oblast održati dok bude trajao stručni kurs i obuka - upoznajte se sa pojmom poslovne inteligencije primarno namenjena top menadžerima, odnosno onima koji se nalaze u vrhu određene organizacije.

IT revizori zaposleni u bankama, ali i u drugim tipovima organizacija predstavljaju osobe kojima je prvenstveno namenjen kurs i obuka - upoznajte tehnike revizije sigurnosti informacija u IT sistemu.

Izneta je najtoplija preporuka da menadžeri najvišeg nivoa u različitim tipovima organizacija pohađaju časove koje ukljucuje specijalizovana obuka i kurs - naučite da koristite Kaizen metodu.

Izneta je najtoplija preporuka da menadžeri informacionih tehnologija koji žele da prošire svoje kompetencije, a samim tim i uspeh u poslu budu obuhvaćeni predavanjima koja podrazumeva specijalizovani seminar za uspešno upravljanje u IT okruženju.

Osobe koje obavljaju određene poslove u organizacionim celinama vezanim za informaciono - komunikacione tehnologije označene su kao ciljna grupa za stručni seminar - saznajte sve o upravljanju kontinuitetom poslovanja.

Smatra se da bi bilo veoma korisno da osobe koje se nalaze na čelu prodajnih i proizvodnih timova u okviru određene organizacije pohađaju predavanja koja obuhvata stručni kurs i obuka - upoznajte se sa veštinama uspešnog softver menadžera.

Izneta je najtoplija preporuka da svi koji su zaposleni u sektorima za informaciono - komunikacione tehnologije pohađaju predavanja koja podrazumeva specijalizovana obuka i kurs o višeslojnoj zaštiti savremenih računarskih sistema.

Poslovna primena IT

Ne može se izgubiti iz vida činjenica da su informacione tehnologije zastupljene u gotovo svakoj oblasti i da praktično bez njih retko šta i funkcioniše. A kada je u pitanju poslovna primena IT, odnosno edukacije koje organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford u vezi sa tom tematikom, slobodno možemo reći da je zastupljeno sve ono, što može pomoći kandidatima da usavrše svoje veštine u tom segmentu i naravno da poslovanje poboljšaju kako na ličnom planu, tako i u okviru celokupnog preduzeća, u kome su zaposleni ili za čije vođenje su zaduženi.

Iz tog razloga moramo napomenuti da se kursevi i obuke poslovne primene IT organizuju i za fizička lica i za zaposlene u firmama, kojom prilikom se sprovode pravila takozvane korporativne nastave. Bitno je napomenuti da ako nadležni u okviru dotičnog preduzeća to budu želeli i zahtevali, te ispunili sve propisane zahteve organizatora, časovi mogu biti održani i u prostorijama te kompanije. Međutim, svakako moramo napomenuti i to da je princip organizacije korporativne nastave jednostavan, te da nakon definisanja lokacije sprovođenja časova, odnosno kako teorijskog, tako isto i praktičnog dela, klijent treba da definiše i sve ostale detalje direktno sa predstavnikom institucije organizatora, odnosno sa ovlašćenim licem u poslovnici koju odabere.

Dostupna je mogućnost da svi zainteresovani saznaju kako da pomoću Excel unapredite prodaju, odnosno kako da koristite MS Access u poslovanju, te kako da primenite korisnički program Word u poslovanju.U slučaju da želite da unaprediti poslovanje koristeći bazu podataka ili da izmerite uspešnost svoje kompanije pomoću Excel - a, u tome će vam pomoći specijalizovane edukacije, koje se upravo tim temama bave.

Pomenuli bismo i to da se stručni kurs i obuka - saznajte sve o paket u MS project nalazi u ponudi, a podrazumeva se da ćete moći da naučite da koristite makro programe u Excel - u.

Stručni seminar za primenu modernih IT infrastruktura u poslovanju je isto jedna od opcija, a bi ćete u prilici da naučite i prema kom principu se vrši upotreba Excel - a u reviziji i kontrolingu, te da naučite kako da napravite dobru Power Point poslovnu prezentaciju.

Uz to, ova obrazovna institucija svim fizičkim licima i zaposlenima u kompanijama nudi mogućnost da pohađaju stručnu edukaciju i da nauče kako da izrade grafikone i poslovne izveštaje u Excel - u.

Primarno osobama, koje su fokusirane na oblast IT bezbednosti preduzeća je namenjena specijalizovana obuka i kurs o CISSP sertifikatu za obezbeđivanje informacionih tehnologija.

Neće biti nikakvih poteškoća ni ako želite da naučite da koristite napredne Excel funkcije u HR sektoru, odnosno da naučite da koristite napredne Spreadsheet alate i da unapredite proces nabavke pomoću Excel - a.

Dobro je naglasiti i to da ako želite da naučite da uspešno rukovodite softverskim projektima, na raspolaganju vam je stručni kurs kome je to osnovna tema. Takođe je u ponudi i specijalizovani seminar - upoznajte koncept upravljanja razvojnim ICT projektima, ali i specijalizovana obuka i kurs - donesite dobre poslovne odluke uz pomoć Excel - a.

Na koji način bi trebalo primeniti odredbe, koje navodi standard ISO 27005 u upravljanju rizicima će naučiti svi kandidati, koji odluče da upišu stručnu edukaciju, koja tu temu obrađuje.

Između ostalog, imaće priliku zainteresovani da nauče i kako da pomoću marketing informacionog sistema unaprede poslovanje, odnosno kako da praktično primenite SFIA koncept.

Prema kakvom principu funkcioniše primena excel - a u radu poslovnih asistenata, ali i specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa pojmom poslovne inteligencije, odnosno naučite da koristite Kaizen metodu su u ponudi ove obrazovne institucije takođe zastupljeni.

Treba pomenuti i to i da su stručni kursevi i obuke - saznajte sve o upravljanju kontinuitetom poslovanja, potom upoznajte tehnike revizije sigurnosti informacija u IT sistemu i upoznajte se sa veštinama uspešnog softverskog menadžera, isto tako na raspolaganju zainteresovanima.

Istakli bismo i to da kandidati imaju mogućnost da nauče kako funkcioniše uspešno upravljanje u IT okruženju, odnosno višeslojna zaštita savremenih računarskih sistema, a kasnije sva ta znanja imaju mogućnost i da primenjuju u praksi, kako bi poboljšali ne samo kvalitet poslovanja na ličnom planu, nego i kompanije u kojoj su oni zaposleni.

Svakako je najbitnije da pojedinačni polaznici, to jest fizička lica, koje interesuju obuke i kursevi za poslovnu primenu IT ispoštuju vrlo važno pravilo Obrazovnog centra Akademije Oxford i da se prijave. Omogućeno je da prijavu izvrše zainteresovani kandidati svakog radnog dana ili putem telefona izabranog predstavništva pomenute obrazovne institucije ili ličnim dolaskom, odnosno elektronski. A u slučaju da odaberu elektronski način prijavljivanja, trebalo bi da na zvaničnu adresu elektronske pošte i to one poslovnice, koja im je u fizičkom smislu najbliža, kandidati dostave kako broj svog telefona, tako isto i prezime i ime, odnosno datum rođenja.

U skladu sa aktuelnim pravilima navedene obrazovne institucije, obaveza je svakog prijavljenog kandidata da lično bude prisutan u okviru prostorija konkretnog predstavništva u tom trenutku. Naravno da će to biti naglašeno prilikom prijavljivanja, kako ne bi bilo nikakvih nedoumica. A tom prilikom će polaznici dobiti informaciju i o dokumentaciji, koju su u obavezi da prilože u tom momentu.

U većini slučajeva se očekuje da kandidati imaju makar osnovno poznavanje rada na računaru, a da bi mogli bez ikakvih smetnji da pohađaju stručni seminar za poslovnu primenu IT, koji budu odabrali. Biće im predočeno ako postoje drugi zahtevi, a svakako moraju znati da se nastava organizuje kako u okviru grupne i poluindividualne, tako isto i kroz takozvanu individualnu, s tim što imaju mogućnost da predavanja pohađaju ili online ili na klasičan način.

Svi polaznici koji se opredele za varijantu da časove prate onlajn, to čine preko sopstvenog računara, ali taj uređaj mora imati odgovarajuće performanse, da bi bez ikakvih smetnji nastava na taj način i moglada bude održana. Detaljno će biti informisan o svim zahtevima koji mora da ostvari kandidat, da bi mu bilo dozvoljeno tako predavanja da prati.

Nakon što bude odabrao edukacilju, odnosno kako želi da je pohađa, te završi sa pohađanjem predviđenog broja časova, kandidat će da stekne i zvaničan sertifikat o tome. A samim tim što je Obrazovni centar Akademije Oxford institucija, koja za organizaciju nastave u ovoj oblasti sve neophodne dozvole poseduje, to izdaje i sertifikate koje kandidati posle toga mogu nesmetano da koriste. Pod tim prvenstveno mislimo da bi trebalo u svoju radnu biografiju da upišu podatak o sticanju sertifikata, kao i da ga unesu svoj radni dosije. Međutim, s obzirom na to da isključivo nadležni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje imaju dozvolu da upisuju sertifikate u radne dosijee svih koji su prijavljeni na evidenciju te službe, to je potrebno njih da kontaktiraju i zvanično zahtevaju da bude izvršen upis.

Spisak gradova za stručne kurseve i obuke, oblast: Poslovna primena IT

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje