Sudski tumač i prevodilac za japanski jezik

Japanskim jezikom se služi preko 100 miliona ljudi u Japanu, delovima Koreje i Kine, ali i u zemljama širom sveta. Ovaj jezik je po svim karakteristikama koje ima, veoma poseban i specifičan i može da se piše u dva pravca, sa desna na levo i sa leva na desno. Takođe, kada je reč o pisanju japanskog jezika, mogu se koristiti dva pisma, hiraganu i katakanu, ali se pored navedenih često koristi i latinica. Japanski se uči mnogo godina i procedura učenja je, kao i ovaj jezik, specifična. Tek nakon naučenog jezika uz latinično pismo, počinje se sa učenjem njihovih znakova, kojih ima nekoliko hiljada.

Sada kada znate sve ovo, biće vam mnogo jasnije zbog čega često ističemo sa ponosom da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači za japanski jezik, uzevši u obzir da su ovi stručnjaci u našoj zemlji zaista malobrojni. Zato, ukoliko su vam potrebni prevodi bilo koje vrste materijala sa japanskog na srpski ili, pak sa srpskog na japanski jezik možete biti sigurni da će naši stručnjaci ispuniti sve vaše zahteve, ali i očekivanja, bez obzira da li je reč o kompleksnim ili manje kompleksnim materijalima.

Svaki prevodilac i sudski tumač za japanski jezik koji je član tima Akademije Oxford sa posebnom pažnjom pristupa svom poslu, tako da vas kod nas očekuju maksimalno profesionalno urađeni prevodi, a zahvaljujući njihovoj efikasnosti sa sigurnošću možemo da kažemo i da su rokovi izrade prevoda i overe izuzetno povoljni.

Usluga prevoda dokumenata je nešto što posebno ističemo, jer kod nas možete dobiti kompletnu uslugu koja podrazumeva i prevod i overu prevedenih dokumenata. A koliko je overa sudskog tumača bitna u ovom slučaju jasno pokazuje i podatak da svaki dokument koji je preveden sa ili na japanski, te overen pečatom sudskog tumača ima vrednost kao i svaki drugi originalan dokument, jer pečat sudskog tumača potvrđuje da je u pitanju dokument koji je veran originalu.
Uz uslugu koja podrazumeva klasičan prevod, odnosno sa japanskog na naš jezik i sa srpskog na japanski, naši prevodioci i sudski tumači za japanski jezik vrše i uslugu prevoda koja i nije tako česta u praksi. Reč je o prevođenju sa japanskog na neki od stranih jezika, odnosno sa bilo kog stranog jezika na japanski. Na taj način dobijate prevod sa japanskog na: francuski, nemački, engleski, italijanski, portugalski, španski, grčki, švedski, ruski, holandski, mađarski, finski, bugarski, albanski, turski, ukrajinski, danski, romski, estonski, japanski, norveški, latinski, kineski, znakovni, te persijski, arapski, korejski, pakistanski, ali i još mnogo drugih stranih jezika. Pored toga, vršimo i uslugu prevođenja sa bilo kog stranog jezika na japanski, a pored prevoda kod nas možete dobiti i overu prevedenih dokumenata i na taj način, u relativno kratkom roku i po pristupačnoj ceni pribaviti dokument koji možete da koristite bez ikakvih problema.

Naši prevodioci i sudski tumači za japanski jezik obrađuju sva lična i poslovna dokumenta, počev od uverenja o državljanstvu, lične karte, pasoša i izvoda iz matične knjige rođenih, preko radne dozvole, vozačke i saobraćajne dozvole, pa do izvoda iz matične knjige venčanih, odnosno umrlih, dozvole za boravak i mnogih drugih dokumenata koja važe za lična. Neka od takvih su i dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u mnogim situacijama, kao što su potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci, te uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje i sve druge izjave, potvrde, saglasnosti i uverenja.

Pored toga, svaki prevodilac i sudski tumač za japanski jezik koga angažujete će prevesti i sva dokumenta koja se svrstavaju u poslovna, kao što su: osnivački akt i statut preduzeće, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilansi uspeha i stanja, godišnji i revizorski izveštaji, te fakture, poslovne odluke, licence, sertifikati, ali i tekovine Evropske Unije i sve vrste sudskih presuda i rešenja, kao i ostala pravna akta.

Ono što svakako morate da znate, a vezano je za uslugu overe jeste da je neophodno da nam dostavite i original na uvid, jer sudski tumač ima zakonsku obavezu da prvo uporedi originale i prevode, pa tek onda može i da stavi svoj pečat na prevedene materijale, odnosno da ih overi, kako bi omogućio klijentima da dobiju dokument koji mogu da koriste u praksi, kao i bilo koji drugi pravno važeći dokument.

Uz to, vrlo je važno i da najpre proverite da li je za dokument koji želite da naš prevodilac i sudski tumač za japanski jezik prevede u bilo kojoj kombinaciji jezika potrebna i overa haškim Apostille pečatom, kako biste izbegli bespotrebno gubljenje vreme. U slučaju da niste informisani, ova overa se za određene dokumente podrazumeva, te ni u kom slučaju ne isključuje overu sudskog tumača, ali su za nju nadležni isključivo sudski organi, pa se jedino tamo i može dobiti validna informacija, budući da sudski tumači i prevodioci za japanski jezik nisu obavezni da poseduju informacije o tome da li je potrebna overa Apostille pečatom, te koje vrste. Stvar je u tome da se za pojedine dokumente zahteva ova vrsta overe, ali u različitim kombinacijama, te je u određenim slučajevima potrebno izvršiti overu nakon što to učini sudski tumač, a kod pojedinih je potrebno prevesti i dokument i pečat zajedno. Baš zato posebno naglašavamo da je potrebno da na vreme dobijete validnu informaciju o overi Apostille pečatom, jer ćete tako najbolje uštedeti svoje, ali i naše vreme.

Shodno vašim zahtevima, naši prevodioci i sudski tumači za japanski jezik obrađuju i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, te diplome i dodatke diplomi, nastavne planove i programe fakulteta, kao i prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju i mnoga druga dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a u vezi su sa obrazovanjem.

Takođe, sa japanskog i na japanski jezik prevodimo i medicinsku dokumentaciju, ali i tendersku i tehničku, te građevinske projekte, kao i deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje. Sem prevoda upustava za lekove i karakteristike proizvoda, te lekarskih nalaza, prevodioci i sudski tumači za japanski jezik obrađuju i: specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, ali i naučne patente i sve ostale dokumente iz oblasti nauke, farmacije, medicine i građevinske projekte.Prevođenje sa japanskog i na japanski jezik

Shodno vašim zahtevima, sa japanskog i na japanski jezik prevodimo i sve vrste tekstualnih sadržaja, bez obzira koju temu da obrađuju i ma koliko da su složeni. Uzevši u obzir da je posebno veliki broj oblasti za koje su naši stručnjaci specijalizovani kada je u pitanju ova vrsta prevoda, pomenućemo samo neke od njih, a imajte na umu da kod nas možete dobiti prevod tekstova koji obrađuju apsolutno bilo koju vrstu tematike. Tako, sa japanskog i na japanski jezik prevodimo tekstualne sadržaje koji su vezani za oblast: ekologije i zaštite životne sredine, finansija, prava, filozofije, ekonomije, medicine, psihologije, bankarstva, marketinga, komunikologije, građevinske industrije, sociologije, menadžmenta, te informacionih tehnologija i svih grana društvenih i prirodnih nauka.

Takođe, prevodimo i materijale iz oblasti marketinga, počev od vizit kartica, letaka i flajera, preko plakata, brošura i kataloga, pa do PR tekstova. A ukoliko imate potrebu, naši prevodioci i sudski tumači za japanski jezik će vrlo rado prevesti i web sajtove, ali i softvere, odnosno aplikacije i programe, te sadržaje online kataloga i web prodavnica. U ovom segmentu ostvarujemo saradnju i sa IT stručnjacima koji takođe čine tim Akademije Oxford i koji su tu da bi pružili podršku prevodiocima i sudskim tumačima za japanski jezik, a sa osnovnim ciljem da klijentima pružimo što kvalitetniji prevod ove vrste sadržaja. Uticaj IT stručnjaka je najbolje vidljiv u prevođenju web sajtova sa japanskog i na japanski jezik, uzevši u obzir da se u tom slučaju obraća posebna pažnja na sva pravila SEO (Search Engine Optimisation), koja se pažljivo implementiraju u prevod, kako bi se tako preveden sajt vremenom što bolje kotirao u polju pretrage, tako da je korist od prevođenja web sajtova višestruka.

A sa japanskog i na japanski jezik prevodimo i književna dela svih vrsta, počev od beletristike, preko proze i romana, pa do poetskih dela, bez obzira koliko su specifični i složeni sadržaji u pitanju. Takođe, prevodimo i naučne, ilustrovane, ali i dečije časopise, te članke iz novina, kao i udžbenike i to u svim kombinacijama jezika koje uključuju japanski.

Među brojnim uslugama koje pružaju naši prevodioci i sudski tumači za japanski jezik posebno se izdvaja prevod video i audio materijala. Razlog zbog koga nju posebno ističemo jeste što uz prevođenje animiranih, dokumentarnih, crtanih i igranih filmova svih žanrova, te serija, reklamnih poruka, ali i zabavnih i naučnih emisija svaki klijent u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford može da dobije i uslugu profesionalnog titlovanja i sinhronizacije prevedenih materijala. Upravo tako, u velikoj meri štedimo vaše vreme dajući vam mogućnost da na jednom mestu dobijete kompletno obrađen bilo koji materijal, koji možete odmah da plasirate te materijale i na televiziji i na radiju, ali i na svakom drugom mediju, odnosno u bioskopu, te bilo gde gde želite.

Svaki naš prevodilac i sudski tumač za japanski jezik, osim svih pomenutih usluga koje se odnose na prevođenje materijala u pisanom obliku pružaju i profesionalnu uslugu usmenog prevoda sa japanskog i na japanski jezik, za bilo koju vrstu događaja. Sem za simultano i konsekutivno prevođenje, naši stručnjaci su specijalizovani i za posebnu vrstu prevoda koja je poznata kao prevođenje pomoću šapata. Uz sve to, kod nas možete da izvršite i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po, sasvim sigurno najboljim uslovima na tržištu.

Samim tim što su u našem timu i lektori i korektori, to smo u prilici i da svim zainteresovanim klijentima koji su već imali prilike da daju materijal nekome drugom na prevod sa japanskog i na japanski jezik, a ostali su nezadovoljni obradom, ponudimo i uslugu redakture tako prevedenih sadržaja. Kada našim stručnjacima poverite tako obrađene materijale, možete biti potpuno sigurni da ćete biti i više nego zadovoljni njihovim načinom obrade materijala, uzevši u obzir da naši stručnjaci imaju dugogodišnje iskustvo u ovim poslovima, te da će na najbolji mogući način izvršiti lekturu, odnosno korekturu takvih materijala.

Kada nam dostavljate materijal na prevod, morate imati u vidu i da je neophodno da nam dostavite originalna dokumenta ukoliko želite da budu overena pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Tako da nam ih možete doneti lično i to u ma koju od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, a ako niste u prilici da tako učinite, možete ih jednostavno poslati proštanskom pošiljkom, ali preporučenom, te preko kurirske službe. Sve ostale materijale, možete poslati i skenirana, na meil, jer ćete tako maksimalno uštedeti i svoje i naše vreme. Slanje dokumenata na meil je moguće samo u slučaju da su vam njihovi prevodi sa japanskog i na japanski jezik potrebni u vrlo kratkom roku, jer ćemo tako ubrzati sam proces, ali je svakako neophodno i da originale dostavite na bilo koji od već pomenutih načina. Kada naši stručnjaci završe svoj deo posla, takođe vi birate da li ćete prevode preuzeti lično ili želite da vam ih pošaljemo na određenu adresu, odnosno na meil ukoliko su u pitanju materijali za koje se ne zahteva pečat sudskog tumača. Ako želite da vam prevode dostavimo na adresu, morate znati i to da ovu uslugu vrši kurirska služba sa kojom ostvarujemo saradnju, te da je u pitanju dodatna usluga koja se naplaćuje po važećem cenovniku kurirske službe, potpuno odvojeno od cene prevoda i overe.

Na svako pitanje vezano za prevođenje sa japanskog i na japanski jezik rado ćemo odgovoriti ukoliko nas kontaktirate!

Prevod sa srpskog na japanski

Ako su vam potrebni prevodi sa srpskog jezika na japanski za apsolutno bilo koji sadržaj, najbolje što možete da učinite jeste da kontaktirate najbližu poslovnicu Akademije Oxford kako biste se dogovorili oko svih potrebnih detalja. Posebno je važno da obratite pažnju na postupak slanja dokumenata na prevod, jer se on razlikuje u odnosu na slanje svih ostalih sadržaja, budući da njih možete da pošaljete i putem mejla, a kod prevoda dokumenata morate da dostavite na uvid i originale, jer tako zahteva postupak overe. Pa tako, osim mogućnosti da ih lično donesete u bilo koju našu poslovnicu, imate mogućnosti da ih pošaljete i to ili preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Kada prevodilac i sudski tumač završe obradu dostavljenih sadržaja, imate mogućnost da ih preuzmete lično ili da vam prevedeni sadržaji budu isporučeni na mejl, ali samo ukoliko se ne zahteva njihova overa, kao i da vam ih pošaljemo na adresu. Za uslugu slanja na adresu se vrši dodatna naplata, pošto ona nije uračunata u cenu obrade dokumenata, a plaćate je prilikom preuzimanja i to po ceni koju navede kurirska služba.

Ukoliko su vam prevodi sa srpskog jezika na japanski za dokumenta potrebni vrlo brzo, možete da ih prvo pošaljete skenirane putem mejla, a da posle toga u najkraćem mogućem roku dostavite i originale na uvid.

Prevođenje sa srpskog na japanski
Prevođenje sa japanskog na srpski

Kod obrade dokumenata je vrlo važno i to da svaki klijent pojedinačno treba da poseduje informacije o stavljanju Apostille pečata na njih, to jest haškog. Za ovaj pečat nije nadležan ni prevodilac ni sudski tumač u našem timu, pa iz tog razloga morate sami da dobijete ove informacije i to u okviru osnovnih sudova koji su i zaduženi za stavljanje haškog pečata. Inače ovaj pečat nije obavezujući za sva dokumenta, pa je neophodno da pitate da li ste za konkretna dokumenta on zahteva, a isto tako i da saznate da li se stavlja pre ili pošto naši stručnjaci završe njegovu obradu, budući da samo toga i zavisi kako će teći sam proces obrade konkretnog dokumenta.

Sa srpskog jezika na japanski će sudski tumači i prevodioci obraditi bilo koju vrstu dokumenata, kako ona koja su u vezi sa naukom i obrazovanjem (svedočanstva o završenim razreda osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, diplome i dodaci diplomi, rezultati naučnih istraživanja, prepisi ocena, seminarski i naučni radovi, kao i diplomski radovi, naučni patenti i druga), tako i ona dokumenta koja se smatraju ličnim, odnosno poslovnim.

A sem njih obrađujemo i sva dokumenta koja čine ne samo građevinsku i tehničku, već i tendersku, odnosno medicinsku dokumentaciju, te sa srpskog jezika na japanski između ostalih prevodimo i: građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i druga.

Sve vrste potvrda i saglasnosti, te uverenja i izjava, to jest ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama kada se to zahteva, će takođe prevodilac i sudski tumač obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji. Osim prevoda potvrda o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, nudimo vam i obradu saglasnosti za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, te uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju, ali i potvrda o stanju računa u banci i drugih sličnih dokumenata.

Klijentima možemo da ponudimo i obradu svih pravnih akata, što podrazumeva ne samo prevod ugovora, sudskih tužbi, odluka, rešenja, žalbi i presuda, već i prevođenje sa srpskog jezika na japanski za tekovine Evropske Unije, ali i sve vrste licenci, ugovora i sertifikata, kao i punomoćja za zastupanje. Takođe, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade u navedenoj kombinaciji sve tipove audio, ali i video sadržaja, kako reklamne poruke i emisije, tako i serije i filmove svih žanrova. A uz njihovu prevođenje sa srpskog jezika na japanski, vršimo i sinhronizovanje, a po potrebi i titlovanje obrađenih sadržaja.

Pored toga, prevodilac i sudski tumač obrađuju i reklamne materijale (katalozi, PR tekstovi, plakati, brošure, vizit karte, flajeri i drugo), odnosno tekstove bilo koje tematike, složenosti, ali i namene, kao i članke iz novina. Na zahtev klijenata ćemo obraditi i sve vrste knjiga, odnosno udžbenike i dela književnosti, ali i časopise, kao internet sadržaje (online katalozi, sajtovi, aplikacije, web prodavnice, programi i drugo). Tom prilikom ćemo sa puno pažnje implementirati sva važeća pravila SEO (Search Engine Optimisation), tako da će se obrađeni materijali vrlo brzo naći među prvim rezultatima pretrage.

A osim navedenih usluga, prevodioci i sudski tumači klijentima omogućuju i usmeno prevođenje sa srpskog jezika na japanski. Kada nam dostavite informacije o samom događaju, naši stručnjaci će pripremiti ponudu, te se odlučiti za simultano, prevođenje pomoću šapata ili konsekutivno, odnosno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje svakako uvrstiti u ponudu, a sve prema zahtevima samog događaja.

Specijalizovani smo i za usluge lekture, ali i korekture, što se odnosi isključivo na one materijale za koje već postoji prevod sa srpskog na japanski jezik, ali je neophodno izvršiti određene ispravke, a što će svakako učiniti profesionalni korektori i lektori koji su deo našeg tima.

Prevodi PR tekstova sa srpskog na japanski jezik

Sudski tumači i prevodioci će na zahtev svih zainteresovanih klijenata izvršiti i prevođenje PR tekstova sa srpskog jezika na japanski, odnosno različitih vrsta marketinških materijala. Pod tim se podrazumeva da obrađuju i reklamne flajere i letke, odnosno brošure, kataloge, a ako je to potrebno mogu da izvrše i prevođenje sa srpskog jezika na japanski za vizit kartice.

Naš tim čine i profesionalni lektori, odnosno korektori koji će, kada je to potrebno da izvrše sve neophodne ispravke, to jest da sprovedu redakturu prevedenih sadržaja bilo koja vrsta materijala da je u pitanju.

Na zahtev klijenata možemo da izvršimo i stručno prevođenje svih internet sadržaja, a to znači da ćemo osim web sajtova, kataloga i online prodavnica, da prevedemo i softvere, odnosno bilo koji program ili aplikaciju koju želite.

A sudski tumač i prevodilac obrađuju i tekstove ma koja da je njihova sadržina, te nevažno da li su namenjeni plasiranju u javnosti ili isključivo stručnjacima za bilo koju oblast. Tema tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa srpskog na japanski jezik može da se odnosi kako na politiku, odnosno ekonomiju, tako i na pravo, ali i medicinu, psihologiju i nauku, te farmaciju, odnosno obrazovanje, sociologiju, ekologiju i zaštitu životne sredine, ali i menadžment, komunikologiju, marketing i građevinsku industriju, te informacione tehnologije, turizam i još mnogo drugih naučnih disciplina.

Imajte na umu da se kod ovakvih sadržaja ne zahteva dostava originala na uvid, a što znači da ih na prevođenje sa srpskog jezika na japanski možete poslati i putem mejla. Isporuka obrađenih sadržaja ove vrste takođe može biti izvršena na isti način, kako biste uštedeli i novčana sredstva i svoje vreme.

Prevođenje pasoša sa srpskog jezika na japanski

Kada su klijentima potrebni prevodi sa srpskog na japanski jezik za pasoše, oni moraju u potpunosti biti upućeni u način obrade ovakvih dokumenata, jer imaju obavezu prvo da izvrše dostavu originalnih dokumenata na uvid, ali i da se u nadležnim institucijama raspitaju o overavanju Apostille pečatom za konkretna dokumenta. Da malo pojasnimo, važno je prvo da nam na uvid dostavite originalne, uzevši u obzir da vas kod nas uz prevod sa srpskog na japanski jezik ne samo za pasoš, nego i za bilo koji drugi dokument, očekuje i usluga overa od strane sudskog tumača, a što se tiče stavljanja Apostille pečata, koji se naziva još i haški, klijenti moraju sami da dobiju sve potrebne informacije, jer ova vrsta overe nije u nadležnosti naših stručnjaka.

A sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford, sem pasoša vrše i prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji za sva ostala lična dokumenta, što na prvom mestu podrazumeva obradu lične karte, uverenja o državljanstvu, te potvrde o prebivalištu i vozačke dozvole, a pored njih obrađujemo i dozvolu za boravak, te radnu dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih i umrlih, odnosno saobraćajnu dozvolu, ali i mnoga druga lična dokumenta. Naši stručnjaci će obraditi i dokumenta koja se tiču oblasti nauke, ali i ona koja su vezana za obrazovanje (diplome i dodaci diplomi, potvrde o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti i ostala slična dokumenta), kao i ona dokumenta koja čine tendersku, građevinsku, medicinsku, tehničku i poslovnu dokumentaciju (građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, bilansi stanja i uspeha, osnivački akti preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, fakture, poslovni izveštaji, statuti preduzeća, poslovne odluke i druga).

Sve tipove izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti, to jest ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama kad god postoji potreba za tim, takođe obrađuju prevodilac i sudski tumač, a što znači da klijenti kod nas mogu da dobiju pored ostalog i prevod sa srpskog na japanski jezik za potvrde o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, zatim za uverenja o neosuđivanosti, ali i o nekažnjavanju, te potvrde o stalnom zaposlenju, saglasnosti za zastupanje, odnosno potvrde o stanju računa u banci i ostala dokumenta ovog tipa.

Presude o razvodu braka, kao i ostale tipove ne samo sudskih presuda, već i uverenja i rešenja, odnosno žalbi, sudskih odluka i tužbi, kao i različite vrste ugovora, ali i tekovine Evropske Unije, sertifikate, licence i druga pravna akta ćemo takođe na vaš zahtev najpre prevesti u navedenoj kombinacije jezika, a zatim i overiti pečatom sudskog tumača.

Prevod udžbenika sa srpskog na japanski jezik

Sudski tumači i prevodioci će prema zahtevima klijenata da izvrše i prevođenje sa srpskog jezika na japanski za udžbenike, a osim njih obrađuju i književna dela, odnosno prozu, beletristiku, poeziju i roman.

Izvršićemo i prevođenje stručnih i ilustrovanih časopisa, odnosno dečijih i mnogih drugih vrsta, odnosno članaka iz novina. Usmeno prevođenje sa srpskog jezika na japanski je takođe usluga koju će da pruže sudski tumač i prevodilac Akademije Oxford. A da bismo mogli da ispoštujemo zahteve događaja koji organizujete i za koji vam je potrebna ova usluga, vrlo je važno da nas obavestite o njegovoj organizaciji, odnosno o tome koliko se učesnika očekuje, te koliko bi trebalo da traje i gde će biti održan. Na osnovu toga ćemo moći da odlučimo koju ćemo vrstu prevoda primeniti, uzevši u obzir da su naši stručnjaci specijalizovani za simultano, ali i za prevođenje pomoću šapata, odnosno konsekutivno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. Isto tako, kada to dozvoljavaju zahtevi samog događaja, klijentima možemo da omogućimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po pristupačnim uslovima.

Dokumentarne i crtane, ali i animirane, odnosno igrane filmove različitih žanrova, takođe obrađujemo, odnosno najpre vršimo njihov prevod sa srpskog jezika na japanski, a zatim i sinhronizovanje, kao i titlovanje. A osim filmova, prevodimo i serije, ali i zabavne i informativne, odnosno obrazovne i dečije, kao i sve druge vrste emisija, te reklamne poruke.

Prevodi sa japanskog na srpski jezik

Uzevši u obzir da su u Akademiji Oxford zaposleni ne samo prevodioci, već i sudski tumači, to klijenti mogu da dobiju kompletno obrađene sadržaje, što je posebno uočljivo ukoliko su im potrebni prevodi sa japanskog na srpski za dokumenta, jer jedino ona dokumenta koja uz prevod poseduju i pečat sudskog tumača koji je zvanično ovlašćen za poslove overe mogu da se smatraju važećim, to jest mogu da se predaju bilo kojoj državnoj službi.

Sudski tumač i prevodilac obrađuju ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su različiti tipovi izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja (potvrda o redovnim primanjima i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i druge). Naravno, kada je to potrebno mogu da izvrše i prevod sa japanskog na srpski jezik za sva lična dokumenta, poput izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, ali i umrlih, odnosno krštenice, venčanog lista i umrlice, te pasoša i lične karte, kao i potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, a na zahtev klijenata prevodimo i sve vrste dozvola (dozvola za boravak, saobraćajna, radna dozvola i vozačka).

Ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja ili nauke, odnosno poslovnu, medicinsku, tehničku, građevinsku i dokumentaciju za tendere, takođe će da obrade prevodioci i sudski tumači i to u svakoj od preko 20 naših poslovnica. Tako će osim svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepisa cena, diploma i dodataka diplomi, te uverenja o položenim ispitima, da prevedu i nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, rezultate naučnih istraživanja, a po potrebi i naučne patente i radove, odnosno diplomske i seminarske.

Prevođenje sa kineskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na kineski

Takođe kod nas možete da dobijete i prevod sa japanskog jezika na srpski za lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i za građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda, te svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta koja čine navedene tipove dokumentacija. Klijenti kojima su potrebni prevodi sa japanskog jezika na srpski za ugovore, odnosno sva pravna akta, takođe mogu tu uslugu da dobiju u bilo kojoj našoj poslovnici. Sudski tumači i prevodioci obrađuju pored ostalog i tekovine Evropske Unije, ali i sve tipove sertifikata, odnosno licenci, kao i presude o razvodu braka, te različite vrste sudskih akata (rešenja, tužbe, odluke, presude i žalbe).

Proces prevođenja dokumenata je vrlo jasno preciziran zakonom, pa se podrazumeva da klijenti moraju prilikom slanja dokumenata za koja su im potrebni prevodi sa japanskog jezika na srpski da svakako prilože i originale, koje će sudski tumači koristiti prilikom overe, kada upoređuju original i prevod i tek kada su sigurni da je njihova sadržina istovetna, stavljaju svoj pečat na prevod, to jest vrše njegovu overu. Ako se dogodi da postoje odstupanja, oni će klijentima predložiti da se izvrši usluga redakture, koju pružaju profesionalni lektori i korektori u našem timu, a nakon čega overavanje može da se izvrši bez ikakvih poteškoća.

Osim ovoga, od klijenata se zahteva da samostalno potraže informaciju o posebnoj vrsti overe, to jest o stavljanju Apostille pečata na konkretna dokumenta. Inače ovaj pečat se naziva i haški, a naši prevodioci i sudski tumači nisu zaduženi za overavanje njime, već službe u okviru osnovnog suda, tako da klijent mora da dobije prvo podatak da li je Apostille pečat obavezan za njegova dokumenta, jer se on ne stavlja baš na sva. Ukoliko jeste obavezan, mora da pita i da li se on stavlja na početku obrade dokumenta ili kada naši stručnjaci završe svoj posao. Upravo od ovih podataka i zavisi na koji način će teći proces obrade konkretnog dokumenta za koji klijenti zahtevaju prevođenje sa japanskog na srpski.

Imate mogućnost da nam dokumenta pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili, pak preko kurirske službe, ali i da nam ih dostavite lično u najbližu poslovnicu. Ako su vam prevodi bilo kog dokumenta potrebni u vrlo kratkom roku, dozvoljeno vam je da ih dostavite prvo skenirane na mejl, a da potom izvršite dostavu originala na uvid, vodeći posebno računa o roku za njihovu izradu.

Prevedene sadržaje možete da dobijete putem mejla, ali samo ako se ne zahteva overa sudskog tumača za njih, odnosno možemo da vam ih isporučimo na adresu ili ih uručimo lično u našoj poslovnici koja vam je najbliža. Dostavu na adresu vrši kurirska služba, pa ovu uslugu i naplaćuje prema svom važećem cenovniku, a odvojeno od usluge prevoda i overe.

Pored dokumenata, prevodilac i sudski tumač obrađuju i mnoge druge sadržaje, a njih možete da pošaljete putem mejla i da ih isto tako dobijete po završetku obrade. Sem književnih dela i udžbenika, možemo da izvršimo i prevođenje sa japanskog jezika na srpski i za tekstove različite tematike, odnosno časopise i novinske članke. Obradićemo i internet materijale, što podrazumeva prevođenje sajtova ali i web prodavnica, odnosno aplikacija, programa i online kataloga i to uz adekvatnu primenu SEO pravila (Search Engine Optimisation), te njihove optimizacije za pretraživače.

Prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata vrše i usluge usmenog prevođenja u ovoj kombinaciji jezika, to jest specijalizovani su i za simultano i za šapatno, kao i za konsekutivno prevođenje. A onda kada to odgovara uslovima događaja, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje poslednje generacije.

Materijale iz oblasti marketinga takođe obrađujemo kada je to potrebno, a osim reklamnih flajera i letaka, odnosno PR tekstova i kataloga, prevodimo i brošure, ali i vizit kartice, plakate i ostale sadržaje. Kompletnu obradu video, ali i audio materijala nudimo svim zainteresovanim klijentima, što znači da uz prevođenje sa japanskog jezika na srpski možemo da izvršimo kako njihovo titlovanje, tako i njihovu sinhronizaciju. A pored reklamnih poruka i serija, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i zabavne, ali i informativne emisije, odnosno dokumentarne i igrane, kao i animirane i crtane filmove.

Prevod pasoša sa japanskog jezika na srpski

Uz prevod pasoša sa japanskog na srpski jezik, vršimo i prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji za mnoga druga lična dokumenta, a što na prvom mestu podrazumeva obradu izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, odnosno uverenja o državljanstvu i lične karte, te potvrde o prebivalištu, kao i svih vrsta dozvola (saobraćajna, dozvola za boravak, radna i vozačka).

Prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i obradu mnogih drugih vrsta dokumenata, kako onih koja ulaze u sastav različitih tipova dokumentacije, odnosno na prvom mestu tenderske, tehničke i građevinske, ali i medicinske dokumentacije. Tako da obrađujemo uputstva za rukovanje, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno lekarske nalaze, ali i deklaracije proizvoda, građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala slična dokumenta.

Sva ona dokumenta koja se zahtevaju u nadležnim institucijama, to jest različite tipove potvrda, uverenja, saglasnosti izjava, možemo obraditi u navedenoj kombinaciji jezika, odnosno izvršiti njihovo prevođenje sa japanskog na srpski, a zatim ih i overiti pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Tako ćete, pored ostalog dobiti prevod potvrda o stalnom zaposlenju i o redovnim primanjima, uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju, ali i saglasnosti za zastupanje, te potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostalih sličnih dokumenata.

Nastavne planove i programe fakulteta, diplome i dodatke diplomi, kao i seminarske, diplomske i naučne radove ćemo isto tako prevesti sa japanskog na naš jezik, a prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i rezultate naučnih istraživanja, odnosno potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, ali i naučne patente, kao i sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, ali i nauke.

Pravna akta, počev od ugovora i licenci, preko punomoćja za zastupanje, različitih tipova sertifikata, pa do tekovina Evropske Unije i sudskih presuda i odluka, kao i žalbi, tužbi i rešenja isto prevode naši stručnjaci, a zatim vrše i njihovu overu.

Ne zaboravite da prilikom slanja dokumenata na prevod sa japanskog na srpski jezik svakako priložite na uvid i originalna dokumenta, ali i da potražite sve potrebne informacije o stavljanju haškog (Apostille) pečata na konkretna dokumenta za koja su vam potrebni prevodi u ovoj kombinaciji.

Prevođenje web prodavnica sa japanskog na srpski jezik

Internet prodavnice će takođe prevodioci i sudski tumači prevesti u ovoj kombinaciji jezika, a možemo da vam ponudimo i prevod sa japanskog jezika na srpski za softvere, odnosno kako za programe, tako i za aplikacije, ali i web sajtove i online kataloge. Podrazumeva se da će naši stručnjaci izvršiti i optimizaciju obrađenih materijala za internet pretraživače i na taj način im pružili šansu da poboljšaju svoje mesto u okviru online pretrage.

Takođe klijentima nudimo i usluge lekture, to jest korekture onih materijala za koje već imaju prevod sa japanskog jezika na srpski, ali on nije kvalitetan.

A prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i obradu video, kao i različitih audio sadržaja, što podrazumeva prevođenje sa japanskog jezika na srpski, kako za reklamne poruke i serije, tako i za filmove svih žanrova i vrsta (animirani, crtani, dokumentarni, igrani i ostali), odnosno za informativne emisije, ali i obrazovne, te dečije, zabavne i druge vrste radijskih i televizijskih emisija. Pored osnovne usluge, koja podrazumeva njihov prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, klijentima omogućujemo i finalnu obradu ovih materijala, to jest kako njihovu sinhronizaciju, tako i uslugu titlovanja.

Usmeni prevod sa japanskog jezika na srpski

Bilo koju vrstu događaja da organizujete za koju vam je potrebno usmeno prevođenje sa japanskog na srpski jezik, tu su prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford koji mogu da izvrše simultano i konsekutivno, ali i prevođenje uz pomoć šapata u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Isto tako možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama. A koji tip od pomenutih vrsta usmenog prevoda ćemo primeniti za konkretan događaj, zavisi samo od njegovog koncepta, odnosno broja učesnika, trajanja kao i od prostora u kome će biti održan, pa se očekuje da nam klijenti dostave sve relevantne informacije kako bi smo mogli da pripremimo ponudu.

Pprevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i prevođenje sa japanskog na srpski jezik za bilo koju vrstu knjiga, odnosno književnih dela i udžbenika, ali i za tekstove različite tematike, složenosti, dužine, kao i namene. Tako će oni izvršiti profesionalan prevod i stručnih i popularnih tekstova, a njihova tema može da se odnosi na bilo koju oblast od pomenutih: turizam, nauka, ekologija i zaštita životne sredine, finansije, obrazovanje, medicina, politika, farmacija, psihologija, bankarstvo, sociologija, ekologija i zaštita životne sredine, komunikologija, građevinska industrija, turizam i menadžment, te informacione tehnologije, marketing i još mnogo drugih oblasti, kako iz grupe prirodnih, tako i iz grupe društvenih nauka.

A sve zainteresovane klijente kod nas očekuju i prevodi sa japanskog na srpski jezik za članke iz novina, odnosno stručne i ilustrovane, kao i ostale vrste časopisa, ali i za reklamne materijale. Tako će prevodilac i sudski tumači na vaš zahtev obraditi i plakate i vizit kartice, ali i reklamne letke i flajere, odnosno brošure, PR tekstove, kataloge i ostale sadržaje koji su namenjeni reklamiranju.

Prevod sa japanskog na druge jezike


Prevodilac za japanski jezik

Prevodilac za japanski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za japanski jezik

Vidi više o prevodiocu za japanski jezik >>>

Kurs japanskog jezika

Škola japanskog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite japanski jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs japanskog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu japanskog jezika >>>


Sudski tumač za japanski jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za japanski jezik
Prevodilac za japanski jezik

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na japanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje