Prevajanja iz makedonskega v flamski jezik


V konkretni jezični različici je dostopno, tako tolmačenje kot tudi obdelava absolutno vsake vsebine v pisani obliki.

Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači v omenjeni različici jezikov zagotavljajo storitev tolmačenja, in to v vseh treh različicah. To pa pomeni, da izvajajo, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje iz makedonskega v flamski jezik. Glede na to, da lahko izvedejo vse te storitve, je posebej pomembno, da se ponudba pravilno oblikuje, v smislu ustrezne analize podatkov o samem dogodku. Pravzaprav se o tem, katera vrsta tolmačenja mora biti uporabljena, odloča na podlagi podatkov o lokaciji same manifestacije oziroma o številu udeležencev in o trajanju. Sicer Prevajalski center Akademije Oxford ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod pogoji, ki trenutno veljajo za posebej ugodne.

Sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezični kombinaciji profesionalno obdelajo tudi vse vrste video in zvočnih materialov in potem njihovi sodelavci na zahtevo izvedejo storitev, tako strokovne sinhronizacije takšnih vsebin kot tudi podnaslavljanja ter strankam omogočijo njihovo kompletno obdelavo.


Prevajanje iz makedonskega v flamski jezik
Prevajanje iz flamskega v makedonski jezik

Poleg časopisnih člankov in revij zaposleni te institucije obdelujejo tudi poljudna pa tudi strokovna besedila, zatem književna dela vseh vrst in učbenike.

Predvideno je, da se na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje reklamnih materialov iz makedonskega v flamski jezik. Pomembno je poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci v tem primeru posebno pozornost namenjajo pravilom, ki jih vključuje področje marketinga, tako da vsebino reklamnih materialov v celoti usklajujejo in z njimi in z veljavnimi pravili ciljnega jezika.

Da bi stranke, ki posedujejo obdelane vsebine katerekoli vrste v konkretni jezični kombinaciji, toda z njihovo kakovostjo niso zadovoljni, njih lahko uporabljajo v praksi, poskrbijo korektorji in lektorji navedene institucije, ki na zahtevo izvedejo tudi njihovo strokovno redakcijo. Enostavneje rečeno, ti strokovnjaki vse napake, ki jih v njih ugotovijo, popravijo v skladu s pravili flamskega jezika oziroma s pravili same stroke in jih v celoti uskladijo z izvirniki.

Ne samo, da je na razpolago neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz makedonskega v flamski jezik, ampak tudi aplikacij vseh vrst, spletnih strani in programov oziroma spletnih katalogov in drugih vsebin ki se tičejo računalništva in globalnega omrežja. V tem primeru ima stranka na razpolago tudi storitev strokovne optimizacije vseh takšnih materialov, saj prevajalci in sodni tolmači pri tem implementirajo tudi smernice SEO (Search Engine Optimisation). Pravzaprav tedaj usklajujejo vsebino vseh omenjenih spletnih materialov s pravili samega iskanja in jim na ta način omogočijo tudi precej boljše kotiranje v okviru globalnega iskanja na spletu.

Lastniki vsebine te vrste na prevajanje pošljejo na e-poštni naslov, toda vsekakor ponujamo tudi nekoliko drugačne možnosti, o čemer posamezniki lahko vse relevantne informacije dobijo v samem predstavništvu omenjene institucije. Prav tako poudarjamo, da ponujamo enak tudi enak princip prevzemanja obdelanih materialov te vrste, če stranki to ustreza.

Treba je omeniti tudi to, da so ti strokovnjaki specializirani, tako za neposredno prevajanje dokumentov iz makedonskega v flamski jezik kot tudi za njihovo overitev, ki je v celoti usklajena z določbami zakona. Če smo natančni, sodni tolmači in prevajalci spoštujejo veljavna pravila ter strankam omogočajo, da v optimalnem roku dobijo vsebine te vrste, ki so v celoti pripravljene za nadaljnjo uporabo.

Lastnik dokumentov mora na vpogled dostaviti izvirnike, ker prav njih zapriseženi sodni tolmač mora primerjati s prevedenimi vsebinami.

Omogučene so tri možnosti za dostavo izvirnih dokumentov, ki vključujejo ali njihovo pošiljanje preko “Pošte Slovenije“, toda samo priporočeno ali preko kurirske službe, seveda pa se stranka lahko odloči tudi za možnost, da osebno v določeno poslovalnico pride in prinese želene dokumente na obdelavo.

Da bi celoten postopek, ki predvideva obdelavo kateregakoli dokumenta, maksimalno poenostavili in pospešen, lastnik mora kontaktirati z okrožnim sodiščem, ki je pristojno za izvedbo tako imenovane nadoveritve. Pri tem moramo poudariti, da ta vključuje postavljanje Apostille oziroma tako imenovanega Haškega žiga na dokumente in da profesionalni prevajalci in sodni tolmači te institucije v tem primeru niso pristojni za izvedbo storitve. Prav iz tega razloga mora lastniki dobiti informacije, ali omenjeni žig mora biti postavljen na njegove dokumente oziroma, ali overitev z njim poteka potem, ko omenjeni strokovnjaki izvedejo neposredno prevajanje iz makedonskega v flamski jezik ali preden sploh pristopijo obdelavi kateregakoli dokumenta.

Tako pravne akte kot tudi vsebino poslovne, gradbene in medicinske oziroma tehnične, razpisne in osebne dokumentacije zaposleni te institucije lahko obdelajo tudi različne vrste potrdil, soglasij in izjav, kar se nanaša na dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Prav tako bo interesentom omogočeno, da prevajanje v navedeni različici jezikov in overitev dobijo tudi za vse dokumente, ki se tičejo področja znanosti ali izobraževanja pa tudi za katerekoli druge vsebine, pri čemer je zelo pomembno, da stranka na vpogled priloži tudi izvirnike konkretnih dokumentov.

Vsak posameznik se odloči, ali želi kompletno obdelane dokumente osebno prevzeti v samem predstavništvu, ali pa mu bolj ustreza možnost dostave na želeni naslov. Glede na to, da storitev dostave kompletno obdelanih dokumentov preko kurirske službe ni vračunana v ceno osnovne storitve, je predvideno, da lastnik mora to storitev tudi plačati. Zaposleni v konkretni službi za dostavo vsakogar od njih podrobno obvestijo tudi o postopku dostave prevedenih ter z žigom uradno pooblaščene osebe overjenih dokumentov in o višini nadomestila, glede na to, da je to usklajeno z veljavnim cenikom kurirske službe.

Prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz makedonskega v flamski jezik

Predvideno je, da vsaka stranka, ki zahteva neposredno prevajanje dokumentov iz makedonskega v flamski jezik v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi tudi storitev njihove overitve, ki jo izvajajo uradno zapriseženi sodni tolmači.

Prevajalci in sodni tolmači te institucije ustrezno obdelajo, ne samo rezultate znanstvenih raziskav, ampak tudi znanstvene patente pa tudi vsebino znanstvenih del ter številnih drugih materialov, ki so izključno povezani s področjem znanosti.

Spoštujejo tudi zahteve strank v zvezi z obdelavo, tako potrdila o rednem šolanju, prepisa ocen ter diplome in dodatka k diplomi kot tudi številnih drugih dokumentov, ki se tičejo področja izobraževanja, kot so na primer diplomske in seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih in zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi predmetniki in programi fakultet.

Omenjeni strokovnjaki lahko obdelajo tudi vse osebne dokumente, saj je v ponudbi, tako neposredno prevajanje izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, o smrti in o sklenitvi zakonske zveze kot tudi potrdila o državljanstvu, potnega lista in vseh vrst dovoljenj (vozniško, prometno, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje) pa tudi potrdila o stalnem prebivališču ter potrdila o državljanstvu in številnih drugih osebnih dokumentov.

Treba je poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo, tako soglasje za zastopanje in potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o samskem stanu, zatem potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi vsak drugi dokument, ki ga v skladu s pravili stranke morajo predložiti pristojnim institucijam, kar so v večini primerov različne vrste potrdil pa tudi izjav in soglasij.

Člani ekipe te institucije pa soprav tako specializirani tudi za neposredno prevajanje pravnih aktov iz makedonskega v flamski jezik. Torej stranke od njih lahko med drugim zahtevajo tudi kompletno obdelavo pritožb, odločitev in sklepov oziroma sodb in tožb kot tudi pravnega reda Evropske Unije, pooblastil za zastopanje in licenc ter certifikatov vseh vrst oziroma vseh dokumentov, ki so povezani ali s področjem prava ali s sodstvom.

Poudariti moramo tudi to, da bo vsebina različnih vrst dokumentacij obdelani v skladu z veljavnimi pravili, kar pomeni, da sodni tolmači in prevajalci najprej izvedejo profesionalno prevajanje v dani jezični kombinaciji in potem tudi overitev.

Poleg specifikacij farmacevtskih izdelkov, dokumentacije o medicinskih izdelkih ter navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma zdravniških izvidov pa tudi celotne vsebine medicinske dokumentacije je v ponudbi je tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz makedonskega v flamski jezik (ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizorska poročila, poslovne odločitve, finančna poslovna poročila, statut podjetja, letna poslovna poročila, fakture in na splošno rečeno, vsak dokument, ki je na določen način povezan s poslovanjem ali konkretnega podjetja ali nekega podjetnika).

Sodni tolmači in prevajalci prav tako izpolnjujejo pričakovanja vsake stranke, ki ji je v tej različici jezikov prevajanje potrebno, tako za gradbene projekte in navodilo za uporabo oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev in deklaracije izdelkov kot tudi za vsak drugi dokument, ki je uvrščen ali v gradbeno ali v razpisno oziroma tehnično dokumentacijo.

Prevajanje vizitk iz makedonskega v flamski jezik

V izjemno kratkem času prevajalci in sodni tolmači zagotovijo navedeno storitev, strankam pa je na razpolago tudi neposredno prevajanje reklamnih letakov in zloženk iz makedonskega v flamski jezik oziroma vseh ostalih marketinških materialov. Posebej je pomembno omeniti, da pa pri tem prevajalci in sodni tolmači implementirajo pravila reklamiranja, tako da izvornim govorcem flamskega jezika omogočijo, da zelo hitro razumejo, kaj je predstavljeno skozi konkretne materiale, ker je določeno reklamno sporočilo prav njim tudi namenjeno.

Kadar je to nekomu potrebno, zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko uporabijo tudi pravila vseh treh vrst tolmačenj, saj so specializirani, tako za simultano in konsekutivno kot tudi za šepetano tolmačenje v konkretni kombinaciji jezikov. Sicer je tudi najem opreme za simultano tolmačenje naveden v ponudbi te specializirane institucije, kar pomeni, da ima stranka, za katero dogodek bo ta vrsta storitve izvedena, na razpolago uporabo najkakovostnejše možne opreme. Pravzaprav je posebej pomembno, da oseba, ki se zanima za to storitev, člane ekipe te institucije seznani s tem, na kakšen način bo manifestacija organizirana. Poleg podatkov o mestu, na katerem bo potekala, je pomembno dostaviti tudi tiste, ki so povezani, tako s trajanjem kot tudi s številom udeležencev, ker so prav to parametri, ki se upoštevajo pri izbiri konkretne vrste tolmačenja.

Profesionalno prevajanje učbenikov iz makedonskega v flamski jezik pa tudi književnih del je prav tako na razpolago interesentom in predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji obdelajo tudi časopisne članke pa tudi vsebino strokovnih oziroma ilustriranih ter otroških pa tudi vseh ostalih vrst revij.

Posebej je treba omeniti informacijo, da je v okviru navedene institucije na razpolago tudi storitev profesionalne redakcije, ki vključuje, tako korekturo kot tudi lekturo vsebin. Prav tako moramo poudariti tudi to, da korektorji in lektorji ti storitvi izvajajo na zahtevo strank, oziroma ko je treba popraviti storjene napake v vsebinah različne vrste.

Ko se to zahteva, zaposleni navedene institucije, ne samo prevedejo vse spletne materiale v omenjeni jezični kombinaciji, ampak izvedejo tudi njihovo profesionalno optimizacijo. Da pojasnimo, sodni tolmači in prevajalci pravzaprav izvedejo implementacijo pravil SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da primarno s pravili iskanja usklajujejo, tako spletne prodajalne in aplikacije oziroma spletne strani kot tudi spletne kataloge pa tudi programe ter ostale spletne vsebine. Cilj takšnega pristopa je, da se strankam zagotovi precej boljše kotiranje za konkretne materiale, kar se bo pozitivno odrazilo tudi na njihovo poslovanje.

Poleg serij in reklamnih sporočil je v okviru te institucije na razpolago tudi storitev profesionalne obdelave vseh vrst filmov pa tudi reklamnih sporočil ter številnih drugih video in zvočnih materialov. Poleg osnovne storitve je vsem strankam dostopna tudi možnost angažiranja strokovnjakov, ki izvedejo njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo in tako vse omenjene materiale kompletno obdelajo.

Cena prevajanja iz makedonskega v flamski jezik

  • Iz makedonskega v flamski je 24 EUR po strani

Cena prevajanja iz makedonskega v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz makedonskega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je 28 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz makedonskega v flamski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!