Prevajanja iz makedonskega v hebrejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz makedonskega v hebrejski jezik

Za spletno prevajanje iz makedonskega v hebrejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V konkretni različici jezikov zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford obdelajo vse vrste vsebin v pisani obliki, na zahtevo strank lahko izvedejo tudi tolmačenje v tej različici jezikov.

Predvsem je treba poudariti, da je na razpolago tudi neposredno prevajanje dokumentov iz makedonskega v hebrejski jezik kot tudi storitev njihove overitve, ker tako določa trenutno veljavni zakon.

Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači obdelajo pravne akte oziroma dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam v različnih priložnostih (izjave vseh vrst kot tudi potrdila in soglasja), strankam omogočijo tudi profesionalno prevajanje osebnih dokumentov v tej kombinaciji jezikov.


Prevajanje iz makedonskega v hebrejski jezik
Prevajanje iz hebrejskega v makedonski jezik

Specializirani so tudi za kompletno obdelavo vseh dokumentov iz sestave razpisne pa tudi gradbene in tehnične dokumentacije, obdelujejo pa tudi vsebine, ki so povezane, tako s področjem izobraževanja kot tudi z znanostjo.

Seveda lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje poslovne in medicinske dokumentacije iz makedonskega v hebrejski jezik kot tudi vseh ostalih dokumentov, seveda pod pogojem, da stranka spoštuje pravila o dostavi izvirnikov na vpogled.

Gre za to, da zapriseženi sodni tolmač, v skladu s pravili mora fizično primerjati vsebino prevedenega dokumenta z izvirniki, preden postavi svoj žig, saj je cilj tega postopka, da potrdi enakost prevoda z izvirnikom oziroma vsakemu prevedenemu dokumentu zagotovi zakonsko in pravno veljavnost.

Omogočeno je, da stranka izvirne dokumente osebno prinese v poslovalnico navedene institucije, lahko pa se odloči za možnost pošiljanja izvirnih dokumentov preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko.

Treba je poudariti tudi to, da se stranke samostojno odločijo, ali želijo kompletno obdelane dokumente osebno prevzeti v prostorih poslovalnice, ali pa zahtevajo njihovo dostavo na naslov. Glede na to, da tedaj mora biti angažirana služba za dostavo, je stranka to storitev dolžna plačati po njenem veljavnem ceniku, ker dostava v ceno obdelave dokumentov ni vračunana.

Toda, če nekoga zanima nujno prevajanje dokumentov iz makedonskega v hebrejski jezik, se tedaj od njega pričakuje, da vsebine pošlje na e-poštni naslov predstavništva te institucije in potem v najkrajšem roku na vpogled priloži tudi izvirnike. Samo na ta način prevajalci in sodni tolmači lahko konkretne vsebine obdelajo v tako kratkem roku.

Da bi se stranke izognile popolnoma nepotrebno gubljenje časa, jim svetujemo, da se predhodno pozanimajo sami v pristojnih institucijah naše države o tem, ali Apostille žig na njihove dokumente mora biti postavljen in v katerem trenutku. Gre za tako imenovani Haški žig, kot ga tudi imenujejo, zaposleni te specializirane institucije pa za to vrsto overitve niso pooblaščeni in glede na to tudi niso dolžni strankam dati informacije o tem.

Kar zadeva storitev tolmačenja, njega na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci izvedejo v katerikoli različici, ker so specializirani, tako za simultano in konsekutivno kot tudi za šepetano tolmačenje iz makedonskega v hebrejski jezik. Za oblikovanje ponudbe za konkretno storitev je zelo pomembno, da interesenti predhodno dostavijo vse potrebne informacije o sami organizaciji dogodka. Poleg podatkov o tem, koliko je organizator točno predvidel, da manifestacija traja, se pričakuje, da omenjene strokovnjake vsaka stranka seznani tudi z mestom njenega prirejanja oziroma z njegovimi osnovnimi značilnostmi pa tudi s točnim številom udeležencev. Ker je v ponudbi navedene institucije tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije, je predvideno, da bo pri oblikovanju uradne ponudbe tudi ta navedena, če je to v skladu z izbrano vrsto tolmačenja.

Če je to potrebno, člani ekipe te institucije lahko v omenjeni različici jezikov profesionalno obdelajo, tako književna dela in marketinške materiale vseh vrst (brošure, plakati, PR članki, vizitke, katalogi, reklamne zloženke in drugi) kot tudi učbenike katerekoli tematike.

Interesentom je na razpolago tudi neposredno prevajanje revij iz makedonskega v hebrejski jezik, kar se nanaša, ne samo na ilustrirane, ampak tudi na otroške in strokovne revije, medtem ko prevajalci in sodni tolmači na zahtevo obdelajo tudi časopisne članke pa tudi poljudne oziroma znanstvene besedilne materiale, katerih tema se lahko nanaša na absolutno vsako in naravoslovno in družboslovno znanstveno disciplino.

Če je postavljena zahteva za prevajanjem, tako spletnih strani in programov oziroma spletnih prodajaln in spletnih katalogov ter aplikacij kot tudi vseh ostalih spletnih vsebin, bo izvedena tudi storitev njihove strokovne optimizacije. V tem primeru zaposleni v tej instituciji implementirajo Orodja SEO (Search Engine Optimisation) in z njihovo uporabo vsebine vseh teh materialov uskladijo z veljavnimi pravili iskanja, da bi bil njihov položaj precej boljši.

V ekipi te institucije so prav tako profesionalni podnaslavljalci kot tudi osebe, ki na zahtevo strank lahko izvedejo sinhronizacijo različnih vrst zvočnih ali video materialov. Gre za to, da prevajalci in sodni tolmači obdelajo predvsem risane in igrane kot tudi animirane in dokumentarne filme pa tudi serije, na zahtevo pa lahko izvedemo tudi prevajanje reklamnih sporočil iz makedonskega v hebrejski jezik pa tudi televizijskih in radijskih, tako izobraževalnih, otroških kot tudi zabavnih ter številnih drugih vrst oddaj. Potem ko izvedejo omenjene storitve, se stranke opredelijo za sinhronizacijo vseh teh materialov ali za njihovo profesionalno podnaslavljanje in tako v najkrajšem možnem roku takšne vsebine dobijo kompletno obdelane in pripravljene za predstavitev poslušalcem oziroma prihodnjim gledalcem.

Stranke vse omenjene vsebine na obdelavo posredujejo na najpreprostejši način, ka vključuje elektronsko pošiljanje oziroma na pošiljanje na e-poštni naslov, omogočeno pa je tudi prevzemanje takšnih materialov na enak način, ko bodo konkretne storitve izvedene. Toda pogosto se pojavljajo stranke, ki jim takšen način niti prevzemanja niti pošiljanja ne ustreza, pa se jim priporoča, da kontaktirajo s predstavništvom te institucije in izvedo, katere možnosti so še na razpolago, tako za prevzemanje obdelanih materialov te vrste kot tudi za njihovo pošiljanje na obdelavo.

Neposredno prevajanje vozniškega in prometnega dovoljenja iz makedonskega v hebrejski jezik

Da bi lastnik prometnega in vozniškega dovoljenja, za katerega bo izvedeno neposredno prevajanje iz makedonskega v hebrejski jezik, ta dokumente lahko v praksi uporabljal brez kakršnihkol težav, mora biti izvedena tudi overitev prevedenih dokumentov. Prav po v skladu s tem principom tudi delujejo prevajalci in sodni tolmači te specializirane institucije, ker je to v celoti usklajeno z zakonom.

Vsekakor bo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford strankam omogočena tudi kompletna obdelava številnih drugih osebnih dokumentov, od potnega lista, delovnega in dovoljenja za prebivanje oziroma osebne izkaznice preko izpiskov iz matičnega registra o rojstvu pa tudi o smrti in o sklenitvi zakonske zveze pa do potrdila o stalnem prebivališču ter potrdila o državljanstvu in številnih drugih.

Takoj je treba poudariti, da je lastnik kateregakoli dokumenta, za katerega zahteva prevajanje v tej kombinaciji jezikov dolžan na vpogled uradno zapriseženemu sodnemu tolmaču dostaviti izvirne dokumente. Vse to je postavljeno kot uradna zahteva, ker je neposredno pred izvedbo overitve ta strokovnjak dolžan primerjati vsebino prevoda in izvirnika in se sam prepričati, da med njima ne obstaja nikakršna razlika, ker s postavljanjem svojega žiga uradno potrjuje, da je preveden dokument v celoti zvest izvirniku in je kot takšen pravno in zakonsko veljaven.

Čeprav se za mnogoštevilne dokumente predvideva prav takšen postopek obdelave, obstajajo tudi primeri, ko je treba izvesti nadoveritev oziroma na konkretne vsebine mora biti postavljen tako imenovani Apostille ali Haški žig. Ker zaposleni te institucije za to vrsto overitve niso pooblaščeni, to tudi pomeni, da stranke od njih ne morejo pričakujejo informacij o njej, pa je zato zaželeno, da lastnik dokumentov kontaktira s pristojnimi službami oziroma z okrožnim sodiščem v mestu svojega stanovanja, da bi pravočasno dobil vse relevantne informacije o omenjenem postopku.

Kadar je to nekomu potrebno, lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje pooblastila za zastopanje iz makedonskega v hebrejski jezik, pri čemer zaposleni v konkretnem predstavništvu te institucije kompletno obdelajo tudi vse ostale pravne akte, kot so na primer pogodbe, pravni red Evropske Unije in sodne odločbe pa tudi sodni sklepi in odločitve, zatem certifikati in tožbe kot tudi licence vseh vrst ter pritožbe sodišču in vsi ostali dokumenti, ki so primarno povezani s področjem sodstva oziroma prava.

Sveda prevajalci in sodni tolmači v dani različici jezikov profesionalno obdelajo, tako potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje in potrdilo o stanju računa v banki kot tudi potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o samskem stanu oziroma številne druge vrste, tako potrdil in soglasij kot tudi izjav, kar so v glavnem dokumenti, ki jih je v iz nekega razloga treba predložiti pristojnim službam.

Vsekakor da zaposleni te institucije obdelajo tudi zdravniške izvide oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov, izvedeno pa bo tudi neposredno prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz makedonskega v hebrejski jezik, po potrebi pa omenjeni strokovnjaki kompletno obdelajo tudi navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka pa tudi vsak drugi dokument, ki je uradno uvrščen v medicinsko dokumentacijo.

Če stranka to postavi kot uradno zahtevo, sodni tolmači in prevajalci v skladu s pravili obdelujejo tudi celotno vsebino, tako tehnične, gradbene in razpisne (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti in drugi dokumenti iz njihove sestave) kot tudi poslovne dokumentacije (finančna poslovna poročila, fakture, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, statut podjetja, revizorska poročila, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe in vsi drugi dokumenti, ki so povezani s poslovanjem podjetnikov ali podjetja ter kot takšni veljajo za del poslovne dokumentacije).

Pomembno je poudariti tudi to, da v celoti izpolnimo tudi zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz makedonskega v hebrejski jezik, člani ekipe te institucije pa v skladu z veljavnimi pravili obdelajo tudi številne druge dokumente, tako iz domene izobraževanja kot tudi s področja znanosti.

Ne samo, da prevajalci in sodni tolmači v dani jezični kombinaciji kompletno obdelajo diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih in potrdilo o rednem šolanju oziroma zaključna spričevala osnovne in srednje šole, ampak poskrbijo tudi za prevajanje in overitev rezultatov znanstvenih raziskav, diplomskih in seminarskih nalog pa tudi znanstvenih patentov potem prepisa ocen in znanstvenih del kot tudi številnih drugih trenutno neomenjenih vsebin, ki se nanašajo na znanost ali na izobraževanje.

Prevajanje ilustriranih revij iz makedonskega v hebrejski jezik

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so zaposleni številni strokovnjaki, med njimi tudi prevajalci in sodni tolmači, ki lahko v dani kombinaciji jezikov profesionalno obdelajo ilustrirane revije, prav tako pa prevajanje izvedejo tudi za strokovne kot tudi za otroške revije. Strankam bo omogočeno tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz makedonskega v hebrejski jezik, v skladu s postavljenimi zahtevami pa lahko profesionalno prevedejo, tako znanstvena in poljudna besedila katerekoli tematike kot tudi učbenike pa tudi različna književna dela (pesmi, romani, pesnitve, beletrija in druga prozna in poetska književna dela).

Da bi vsem strankam, ki so navedeno storitev že zahtevale ali od posameznikov ali od neke specializirane institucije, toda s kakovostjo te storitve niso zadovoljni, omogočili uporabo že obdelanih vsebin katerekoli vrste, lektorji in korektorji te specializirane institucije izvedejo strokovno redakcijo takšnih materialov. Preprosto rečeno, omenjena storitev vključuje in lekturo in korekturo, pri čemer se vsebina neprofesionalno prevedenih materialov predvsem usklajuje s pravili, ki jih vključuje pakistanski jezik in potem tudi z izvirnimi vsebinami.

Pomembno je poudariti tudi to, da je na razpolago tudi neposredno prevajanje programske opreme iz makedonskega v hebrejski jezik, kar vključuje profesionalno obdelavo, tako aplikacij kot tudi programov vseh vrst. Seveda sodni tolmači in prevajalci v konkretni različici jezikov maksimalno profesionalno obdelajo tudi spletne kataloge, zatem vsebino spletnih prodajaln kot tudi spletne strani pa tudi vse ostale vsebine, ki so povezane in z računalništvom in s spletom. Da bi konkretna storitev bila profesionalna, implementirajo tudi pravila, ki jih vključuje SEO oziroma Search Engine Optimisation, kar pomeni, da vse omenjene materiale optimizirajo in uskladijo s pravili, ki v tem trenutku veljajo v okviru iskalnika. Zahvaljujoč optimiziranju se položaj vseh teh materialov v globalnem iskanju na spletu bistveno izboljša in bodo najverjetneje navedeni že med prvim rezultati iskanja za določeno besedo ali cel izraz.

Filmske stvaritve različnih vrst (risani, dokumentarni, animirani, igrani in ostali filmi) pa tudi reklamna sporočila, zatem tako televizijske kot tudi radijske informativne ter izobraževalne in otroške kot tudi zabavne oddaje pa tudi serije in številne druge zvočne in video vsebine člani ekipe katerekoli poslovalnice te institucije v navedeni različici jezikov maksimalno profesionalno prevedejo. Ker so v ekipi te institucije, tako profesionalni podnaslavljalci kot tudi osebe z dolgoletnimi izkušnjami v sinhronizaciji takšnih materialov, sta interesentom na razpolago tudi konkretni storitvi, kar pomeni, da v najkrajšem možnem roku dobijo kompletno obdelavo vseh takšnih vsebin.

Da bi storitev tolmačenja bila izvedena v skladu s pravili, se od strank zahteva, da najprej dostavijo podatke o organizaciji določene manifestacije, ki morajo vključevati, ne samo informacije o točnem mestu njenega prirejanja in o osnovnih značilnostih prostora, ampak tudi podatke o trajanju dogodka kot tudi o številu oseb, ki se je bodo udeležile. Razlog, zaradi katerega se vse te informacije zahtevajo od strank, je povezan z dejstvom, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo, tako simultano tolmačenje iz makedonskega v hebrejski jezik kot tudi tako imenovano šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje. Glede na to, da je zelo natančno določeno, za katero vrsto manifestacije se lahko uporabi določena vrsta tolmačenja, je pomembno, da se vsi dostopni podatki o organizaciji najprej analizirajo, potem pa bo določeno, katera od navedenih storitev v največji možni meri izpolni zahteve pa tudi pričakovanja, tako vsakega posamičnega udeleženca kot tudi organizatorja dogodka. Treba je tudi omeniti tudi to, da ta specializirana institucija ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki je zadnje generacije, tako da bo pri oblikovanju ponudbe zagotovo tudi ta vanjo vnesena, ampak izključno v primeru, to ustreza vrsti tolmačenja, ki jo bodo omenjeni strokovnjaki uporabili.

Ne samo, da člani ekipe te institucije prevajajo marketinške materiale, ampak pri tem posebno pozornost namenjajo oblikovanju reklamnega sporočila, ki ga skoraj vse vse vsebine te vrste nosijo, da bi bila izvornim govorcem pakistanskega jezika vsebina reklamnih brošur oziroma letakov in PR člankov pa tudi plakatov in katalogi ter številnih drugih marketinških materialov čim bolj razumljiva.

Cena prevajanja iz makedonskega v hebrejski jezik

  • Iz makedonskega v hebrejski je 53 EUR po strani

Cena prevajanja iz makedonskega v hebrejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz makedonskega v hebrejski z overitvijo sodnega tolmača je 57 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz makedonskega v hebrejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!