Prevajanja iz makedonskega v pakistanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz makedonskega v pakistanski jezik

Za spletno prevajanje iz makedonskega v pakistanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford je omenjena storitev dostopna v obeh različicah. Prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v okviru te institucije na zahtevo strank izvedejo in tolmačenje iz makedonskega v pakistanski jezik in obdelavo katerihkoli vsebin v pisani obliki.

Poudariti moramo tudi to, da je storitev tolmačenja dostopna v vseh treh obstoječih različicah, ker ti strokovnjaki poleg simultanega in šepetanega v navedeni različici jezikov izvajajo tudi konsekutivno tolmačenje. V ponudbi te specializirane institucije je zajet tudi najem opreme za simultano tolmačenje in posebej je pomembno, da vsakdo, ki se zanima za omenjeno vrsto tolmačenja, pravočasno dostavi podatke o organizaciji manifestacije. Pričakuje se, da stranka zaposlene v predstavništvu te institucije seznani, tako s točnim številom ljudi, ki bodo prisotni kot tudi s trajanjem in obvezno tudi z vsemi podrobnostmi v zvezi z mestom njenega prirejanja. Ko analizirajo vseh te podatke, ti strokovnjaki oblikujejo končno ponudbo oziroma izberejo ustrezno vrsto tolmačenja.

Kadarkoli za tem obstaja zahteva prevajalci in sodni tolmači navedeno storitev zagotovijo tudi za marketinške materiale, tako da bo izvedeno neposredno prevajanje zloženk in letakov iz makedonskega v pakistanski jezik oziroma PR člankov, zatem plakatov in brošur pa tudi vizitk, katalogov in ostalih reklamnih vsebin.


Prevajanje iz makedonskega v pakistanski jezik
Prevajanje iz pakistanskega v makedonski jezik

Seveda lahko v dani različici jezikov obdelajo tudi katerekoli književno delo pa tudi časopis, zatem učbenik ali časopisni članek. Prav tako se omenjeni strokovnjaki poskrbijo za prevajanje, tako znanstvenih kot tudi poljudnih besedil, ne glede na temo, s katero se ukvarjajo. Ena od dodatnih storitev, ki jo izvajajo sodni tolmači in prevajalci, je optimizacija spletnih materialov, za katere je predhodno izvedeno prevajanje v konkretni različici jezikov. Gre za to, da če implementirajo orodja SEO (Search Engine Optimisation in na ta način vsebino spletnih prodajaln in aplikacij oziroma spletnih strani ter spletnih katalogov in programov pa tudi ostalih spletnih vsebin uskladijo z veljavnimi pravili iskanja na spletu.

Prav tako lahko zagotovimo tudi neposredno prevajanje video in zvočnih materialov iz makedonskega v pakistanski jezik, toda vsi interesenti za to storitev morajo vedeti, da ta institucija ponuja tudi možnost njihovega podnaslavljanja kot tudi profesionalne sinhronizacije.

Sicer vsakdo predstavništvo te specializirane institucije zaposluje, tako korektorje kot tudi lektorje, tako da je storitev tako imenovane redakcije na razpolago interesentom. Ob maksimalnem spoštovanju pravil ciljnega jezika, bo v tem primeru izvedena lektura vsebin katerekoli vrste kot tudi njihova korektura in bodo ti v celoti usklajeni z izvirniki.

Če želi, stranka vse te vsebine na obdelavo dostavi elektronsko, pri čemer obstajajo tudi drugačne izbire, o tem pa bodo informirana neposredno v sami poslovalnici. Običajno tudi prevzemanje poteka na enak način, če pa nekomu ne ustreza, da na e-poštni naslov pošlje ali tako prejme obdelane vsebine te vrste, lahko kontaktira s poslovalnico navedene institucije in se pozanima o ostalih izbirah.

Ker sodni tolmači in prevajalci obdelavo dokumentov izvajajo v skladu s pravili, strankam na ta način zagotavljajo, tako prevajanje dokumentov iz makedonskega v pakistanski jezik kot tudi storitev njihove overitve, ker tako predvideva veljavni zakon.

Prav zaradi postopka overitve stranke morajo na vpogled dostaviti izvirne dokumente, tako da jih lahko pošljejo s priporočeno poštno pošiljko ali pa prepustijo neki kurirski službi, da to stori, lahko pa jih v samo predstavništvo dostavijo tudi osebno.

Če nekomu ne ustreza možnost, da prevedene in overjene vsebine prevzame osebno v sami poslovalnici, lahko zahteva, da mu na želeni naslov kompletno obdelane dokumente dostavi pristojna kurirska služba. V tem primeru je njegova obveznost, da storitev plača v trenutku prevzemanja pošiljke, saj ta v osnovno ceno ni vračunana.

Vsekakor da bo izvedeno tudi nujno prevajanje dokumentov iz makedonskega v pakistanski jezik, kar predvideva nekoliko drugačna pravila. Prevajalci in sodni tolmači morajo v čim krajšem roku dobiti vsebine, da bi stranki njihovo omogočili hitro obdelavo, tako da jih pri tem mora najprej poslati na e-poštni naslov. Seveda lastnik dokumentov mora v celoti spoštovati že navedeno pravilo v zvezi z dostavo izvirnikov na vpogled, kar mora storiti v čim krajšem roku.

Z zakonom je predpisano, za katere dokumente se izvaja tako imenovana nadoveritev oziroma na kakšen način je na te vsebine treba postaviti Haški ali Apostille žig. Ker sodni tolmači in prevajalci nimajo pravice izvesti te overitve, saj jim pristojne institucije niso dale ustreznih pooblastil za to, se pričakuje, da podatke o konkretni vrsti overitve samostojno pridobi lastnik dokumentov. Posebej je treba poudariti, da ima v tem primeru pristojnost okrožno sodišče oziroma zaposleni v njegovih posebnih oddelkih, pa mora stranka najprej kontaktirati z njimi in izvedeti, ali Apostille žig mora biti postavljen na njene dokumente oziroma točno v katerem trenutku je treba izvesti overitev s Haškim žigom.

Stranke lahko dobijo kompletno obdelane vse ostale dokumente od osebnih dokumentov preko poslovne in tehnične oziroma gradbene dokumentacije pa do vseh dokumentov iz sestave razpisne in medicinske dokumentacije.

Seveda lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz makedonskega v pakistanski jezik, prav tako pa se razume, da na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo tudi dokumente, ki se tičejo znanosti ali izobraževanja.

Izjemno je pomembno poudariti tudi to, da zaposleni te institucije prevajanje v dani jezični kombinaciji oziroma overitev lahko izvedejo tudi za vse vrste izjav in potrdil ter soglasij oziroma za dokumente, ki jih pristojne institucije zahtevajo. Na zahtevo strank omenjeni strokovnjaki seveda kompletno obdelujejo tudi vse ostale dokumente, ki jih nismo navedli, pri čemer je zelo pomembno spoštovati navedeno pravilo o dostavi izvirnikov na vpogled.

Prevajanje časopisnih člankov iz makedonskega v pakistanski jezik

Ne glede na to, s katero temo se ukvarjajo časopisni članki, njih zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na zahtevo strank prevajajo v omenjeni jezični kombinaciji. Seveda so specializirani tudi za neposredno prevajanje revij iz makedonskega v pakistanski jezik, pri čemer poleg ilustriranih in otroških obdelajo tudi strokovne oziroma znanstvene revije.

S ponudbo te specializirane institucije je zajeta tudi storitev obdelave učbenikov kot tudi književnih del beletrije, zatem pesmi in romanov pa tudi vseh ostalih, tako proznih kot tudi poetskih del književnosti.

Treba je omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko v konkretni različici jezikov profesionalno obdelajo, tako strokovne besedilne materiale, ne glede na obsežnost in kompleksnost ter tematiko, s katero se ukvarjajo kot tudi tiste, ki veljajo za poljudne, ker bodo dostopni večjemu številu bralcev.

Vse stranke, ki posedujejo prevode za vsebine različnih vrst v tej jezični kombinaciji, morajo biti seznanjene z dejstvom, da ta specializirana institucija zaposluje tudi lektorje oziroma korektorje. To pravzaprav pomeni, da njih lahko angažirajo, če je treba prevedene materiale katerekoli vrste popraviti oziroma ugotoviti vse storjene napake in pomanjkljivosti v njih ustanoviti ter vsebino prevoda uskladiti, kako s pravili pakistanskega jezika kot tudi z izvirnimi materiali. Na ta način stranke v relativno kratkem roku dobijo prevedene vsebine, ki jih brez kakršnihkoli težav imajo pravo uporabljati ob različnih priložnostih.

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo vse tri vrste tolmačenja v omenjeni različici jezikov, je izjemno pomembno, da interesenti za njihovo angažiranje dostavijo vse potrebne informacije o načinu organizacije manifestacije, za katero je potrebno izvesti tolmačenje iz makedonskega v pakistanski jezik. Od strank se prav iz tega razloga zahteva, da zaposlene v tej instituciji seznanijo, tako s trajanjem dogodka kot tudi s točnim mestom njegovega prirejanja oziroma z osnovnimi značilnostmi lokacije pa tudi s pričakovanim številom udeležencev. Šele, ko omenjene podatke dobijo, jih ti strokovnjaki analizirajo in se odločijo, ali je treba uporabiti šepetano ali simultano oziroma konsekutivno tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Glede na to, da ta institucija ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje, se bo tudi ta storitev našla v ponudbi, če je to v skladu s predvideno vrsto tolmačenja.

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci obdelajo katerikoli spletni material in vsekakor izvedejo tudi optimizacijo teh vsebin, če je to potrebno. Ti namreč posedujejo potrebno znanje v zvezi z uporabo pravil SEO v praksi (Search Engine Optimisation), tako da vsebino spletnih strani pa tudi programske opreme (vse vrste aplikacij in programov) kot tudi spletnih katalogov potem spletnih prodajaln in podobnih materialov na najboljši možni način usklajujejo s pravili, ki veljajo pri iskanju. Sčasoma vse to vodi do bistveno boljšega kotiranja konkretnih vsebin na spletu oziroma do boljšega poslovanja njihovih lastnikov.

V skladu s postavljenimi zahtevami izvajamo tudi neposredno prevajanje filmov iz makedonskega v pakistanski jezik in v tem primeru ti strokovnjaki obdelujejo, tako igrane filme različnih žanrov kot tudi animirane zatem dokumentarne in risane filme. Vsekakor prevajajo tudi reklamna sporočila potem oddaje izobraževalnega in informativnega pa tudi zabavnega značaja ter serije in otroške televizijske ali radijske oddaje pa tudi številne druge video ali zvočne materiale. Glede na to, da ta specializirana institucija zaposluje tudi osebe, ki na zahtevo strank izvajajo podnaslavljanje ali sinhronizacijo takšnih materialov, stranke zelo hitro dobijo profesionalno in kompletno obdelane vsebine te vrste, kar pomeni, da jih lahko predstavijo prihodnjim poslušalcem ali gledalcem na različnih medijih ali v kinematografih.

Kadar nekdo zahteva obdelavo marketinških materialov, prevajalci in sodni tolmači izjemno pozornost namenjajo temu, da reklamno sporočilo iz zloženk ali brošur oziroma plakatov in reklamnih letakov pa tudi PR člankov in ostalih reklamnih materialov na najboljši možni način prenesejo izvornim govorcem pakistanskega jezika. Seveda izpolnjujejo tudi zahteve strank, ki jim je prevajanje v navedeni različici jezikov potrebno za vizitke pa tudi za številne druge reklamne vsebine.

Prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz makedonskega v pakistanski jezik

Da bi izpolnili zahteve strank v zvezi z neposrednim prevajanjem medicinske dokumentacije iz makedonskega v pakistanski jezik, v katero so poleg specifikacij farmacevtskih izdelkov uvrščeni tudi zdravniški izvidi pa tudi dokumentacija o medicinskih izdelkih ter navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in drugi dokumenti, prevajalci in sodni tolmači pa izvajajo tudi storitev overitve, ker je takšen princip obdelave predviden s trenutno veljavnim zakonom.

Pravzaprav gre za to, da ko je dokument samo preveden v tej jezični kombinaciji, ni pa tudi overjen z žigom zapriseženega sodnega tolmača, se s pravnega in zakonskega vidika ne obravnava kot veljaven, pa je zato zelo pomembno, da poseduje ta žig, da bi bilo potrjeno, da sta njegova in vsebina izvirnega dokumenta popolnoma enaki.

Prav zaradi celotnega postopka obdelave kateregakoli dokumenta je pred stranke postavljena zahteva, da izvirnike obvezno dostavijo na vpogled uradno zapriseženemu sodnemu tolmaču. Lastnikom vsebin priporočamo, da maksimalno poenostavijo celoten postopek in se trudijo, da samostojno v okviru pristojnih institucij pridobijo informacije o overitvi z Apostille oziroma Haškim žigom, ker zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford za to storitev niso pooblaščeni.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci v dani različici jezikov kompletno obdelajo tudi vse dokumente, ki jih njihovi lastniki kasneje morati predložiti pristojnim službam. Pri tem prevajajo oziroma overjajo vse vrste potrdil, zatem soglasij in izjav (potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti in drugi dokumenti iz te skupine).

Zaposleni te institucije bodo poskrbeli tudi za izvedbo neposrednega prevajanja za sklep o ustanovitvi pravne osebe iz makedonskega v pakistanski jezik pa tudi za vse ostale dokumente iz sestave poslovne dokumentacije, kot so na primer ustanovitveni akt podjetja, finančna poslovna poročila, fakture, zatem statut podjetja in poslovne odločitve ter letna poslovna poročila, revizorska poročila in številni drugi dokumenti, ki so povezani s poslovanjem, tako določenega podjetja kot tudi kateregakoli podjetnika.

Izpolnjene bodo tudi zahteve strank v zvezi s prevajanjem vseh osebnih dokumentov v omenjeni jezični kombinaciji. Poleg potnega lista in osebne izkaznice ter potrdila o državljanstvu in vozniškega oziroma prometnega dovoljenja sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi delovno dovoljenje, zatem izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, o smrti in o rojstvu pa tudi delovno dovoljenje in vsak drugi osebni dokument, ki bo v skladu z veljavnimi pravili dostavljen na obdelavo.

Člani ekipe te institucije se bodo prav tako potrudili, da v čim krajšem roku kompletno obdelajo, tako laboratorijske analize tehničnih vzorcev in deklaracije izdelkov kot tudi navodilo za uporabo, zatem gradbene projekte in vsak drugi dokument, ki ga skladu s pravili sodi v tehnično ali razpisno oziroma v gradbeno dokumentacijo.

Seveda na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo tudi pravni red Evropske Unije oziroma pritožbe sodišču in sklepe, izvedeno pa bo tudi neposredno prevajanje tožb in odločitev iz makedonskega v pakistanski jezik. Na zahtevo strank pa v skladu s pravili obdelajo tudi pogodbe, zatem pooblastilo za zastopanje in sodne odločbe pa tudi različne vrste certifikatov in licenc oziroma vse dokumente, ki veljajo za pravne akte.

Če je to potrebno, ti strokovnjaki v omenjeni jezični kombinaciji prevedejo in potem izvedejo tudi overitev za vse vsebine, ki se na določen način tičejo znanosti ali izobraževanja. Predvsem mislimo na diplomske in seminarske naloge oziroma znanstvena dela, pri čemer sodni tolmači in prevajalci seveda kompletno obdelajo tudi diplomo in dodatek k diplomi ter znanstvene patente in predmetnike ter programe fakultet, na zahtevo strank pa lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje zaključnih spričeval osnovne in srednje šole iz makedonskega v pakistanski jezik pa tudi prepisa ocen in rezultatov znanstvenih raziskav ter potrdila o rednem šolanju oziroma vseh ostalih materialov, ki se tičejo navedenih področij.

Cena prevajanja iz makedonskega v pakistanski jezik

  • Iz makedonskega v pakistanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz makedonskega v pakistanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz makedonskega v pakistanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz makedonskega v pakistanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!