Prevajanje iz makedonskega v ruski jezik


V primeru, da je stranki potrebno neposredno prevajanje iz makedonskega v ruski jezik, ga lahko izvedejo prevajalci in sodni tolmači Prevajalskega centra Akademije Oxford. In ne samo, da naši strokovnjaki izvajajo to storitev v pisani obliki, ampak strankam omogočajo, da na prvem mestu dobijo kompletno obdelavo dokumentov (prevajanje in overitev sodnega tolmača) pa tudi tolmačenje iz makedonskega v ruski jezik kot tudi finalizacijo obdelave zvočnih in video vsebin (prevajanje in sinhronizacija ter podnaslavljanje) oziroma lekturo in korekturo vseh materialov, za katere je nekdo že poskušal prevesti iz makedonskega v ruski jezik, tega pa ni storil dobro.

Da začnemo naprej s tolmačenjem v navedeni jezični kombinaciji, saj moramo poudariti, da so sodni tolmači in prevajalci specializirani za vse vrste te storitve, kar vključuje uporabo simultanega pa tudi konsekutivnega oziroma šepetanega tolmačenja in strankam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prav tako, moramo omeniti tudi obdelavo serij in oddaj vseh vrst kot tudi filmov oziroma reklamnih sporočil pa tudi številnih drugih zvočnih in video vsebin, za katerih obdelavo so specializirani naši strokovnjaki. Poleg njihovega prevajanja iz makedonskega v ruski jezik vam omogočamo tudi njihovo sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje, da bi v optimalnem roku dobili kompletno obdelavo oziroma materiale, ki so pripravljeni za nadaljnjo uporabo in plasiranje, tako na spletu, radijskih postajah in televiziji kot tudi po potrebi v kinematografih.


Prevajanje iz makedonskega v ruski jezik
Prevajanje iz ruskega v makedonski jezik

Poleg teh materialov naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse vrste vsebin, povezanih s spletnim področjem oziroma tistih, ki so namenjene reklamiranju storitev ali izdelkov (zloženke, brošure, PR članki, plakati, katalogi in drugi) kot tudi različne vrste revij, besedil in časopisne članke oziroma književna dela in druge materiale.

Posebej omenjamo prevajanje iz makedonskega v ruski jezik za dokumente, saj vse stranke pričakuje tudi njihova kompletna obdelava, ki vključuje tudi overitev z žigom uradno pooblaščenih oseb, kar je v tem primeru sodni tolmač. Samo v primeru, ko se za konkretni dokument zahteva izvajanje dodatne overitve oziroma overitev z Apostille (haškim) žigom, mora stranka sama odnesti dokument v državne institucije, ki so pristojne za to vrsto overitve. V vsakem primeru je treba, preden se določeni dokument dostavi nam, pridobiti informacije v zvezi z overitvijo s haškim žigom, da bi v veliki meri sebi olajšali celoten postopek. S tem mislimo predvsem na dejstvo, da overitev s haškim žigom za določene dokumente poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom, medtem ko se nekateri najprej overijo z Apostille žigom in potem se prevajata, tako žig kot tudi konkretni dokument, in šele potem se izvede tudi njegova overitev.

Prav tako morajo stranke, ki potrebujejo neposredno prevajanje katerekoli vrste dokumentov iz makedonskega v ruski jezik za vse vrste dokumentov, spoštovati tudi pravila o pošiljanju materialov na prevajanje oziroma da ob tej priložnosti pošljejo tudi izvirne dokumente, ki jih sodni tolmači uporabljajo pri njihovi overitvi. Zato lahko dokumente na prevajanje dostavijo osebno oziroma angažirajo katerokoli kurirsko službo, da izvede to storitev oziroma nam jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko, če jim tako bolj ustreza. Povsem pričakovano vse ostale vsebine, za katere se ne izvaja overitev, stranke lahko pošljejo in jih po koncu prevajanja prejmejo tudi po elektronski pošti, če tako želijo. Kar zadeva prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov, je to mogoče storiti osebno na zahtevo strank in to v poslovalnici Akademije Oxford, prav tako pa imajo možnost zahtevati, da jim jih pošljemo na določen naslov. V tem primeru morajo biti pripravljeni na dodatno plačilo te storitve, ki jo izvaja določena kurirska služba, s katero sodeluje Prevajalski center Akademije Oxford in se pri prevzemu pošiljke zaračunava neposredno od stranke, in to po ceni, ki jo oblikuje kurirska služba.

Samo tedaj, ko stranka zahteva nujno prevajanje v navedeni kombinaciji jezikov, jih lahko najprej pošlje skenirane na elektronski naslov, in da potem spoštuje zahtevo v zvezi s pošiljanjem izvirnikov na vpogled, saj je treba v celoti spoštovati rok, ki je postavljen za izdelavo prevoda in overitve.

Prevajanje reklamnih PR člankov iz makedonskega v ruski jezik

Sodni tolmači in prevajalci v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford so pripravljeni, da na zahtevo strank prevajajo reklamna besedila iz makedonskega v ruski jezik pa tudi številne druge vsebine s področja marketinga. Tako pri obdelavi plakatov in vizitke oziroma katalogov, reklamnih letakov in brošur pa tudi PR člankov, zloženk in ostalih podobnih materialov spoštujejo vsa pravila, ki veljajo za prevajanje te vrste vsebin, kar pomeni, da reklamno sporočilo iz izvirnikov na ustrezen način prilagajajo duhu ruskega jezika, da bi vsem potencialnim uporabnikom storitve, ki se reklamira oziroma kupcem določenega izdelka, ki uporabljajo ruski jezik, omogočili, da se najprej seznanijo z njimi in ga potem začnejo kupovati, kar je osnovni cilj prevajanja takšne vrste vsebin.

Našim strankam omogočamo tudi prevajanje iz makedonskega v ruski jezik za vse vrste književnih del, prevajalci in sodni tolmači pa obdelujejo predvsem romane in dela proze ter beletrijo kot tudi poetska dela. Na zahtevo strank pa lahko obdelujemo tudi učbenike, ne glede njihovo kompleksnost pa tudi vse vrste revij in časopisne članke. Prav tako v primeru, da stranka že poseduje materiale, za katere je nekdo poskušal prevesti iz makedonskega v ruski jezik, kar pa mu ni ravno uspelo, pa je treba popraviti obstoječe napake, omogočamo storitvi lekture in korekture tako obdelanih vsebin, ki ju seveda izvajajo profesionalni korektorji in lektorji in to ob maksimalni implementaciji vseh pravil prevajalske stroke za obdelavo konkretnih vsebin.

Filmske stvaritve različnih žanrov in vrst, tako igrane, kot tudi animirane, dokumentarne, risane in vse druge vrste filmov pa tudi ostale vrste video in zvočnih vsebin, sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko obdelajo v navedeni jezični kombinaciji. Poleg filmov iz makedonskega v ruski jezik prevajajo tudi vse vrste radijskih in televizijskih oddaj oziroma serij, reklamnih sporočil in drugih vrst video in zvočnih vsebin. Poleg njihovega prevajanja strankam omogočamo, da na enem mestu dobijo njihovo sinhronizacijo, lahko pa izvajamo tudi podnaslavljanje prevedenih vsebin, če strankam tako bolj ustreza.

Konsekutivno prevajanje iz makedonskega v ruski jezik

Konsekutivno tolmačenje iz makedonskega v ruski jezik je samo ena vrsta tolmačenja, ki jo na zahtevo strank lahko izvajajo prevajalci in sodni tolmači. Ko je to potrebno, lahko seveda v navedeni jezični kombinaciji izvajajo tudi simultano pa tudi šepetano tolmačenje, strankam pa pod ugodnimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Povsem jasno je, da je vrsta tolmačenja odvisna samo od podatkov o konkretnem dogodku, ki so nam jih stranke dolžne pravočasno dostaviti.

Poleg tolmačenja sodni tolmači in prevajalci strankam omogočajo tudi neposredno prevajanje iz makedonskega v ruski jezik za vse vrste spletnih materialov, kar je povezano predvsem z obdelavo spletnih strani pa tudi spletnih katalogov oziroma programske opreme ter spletnih prodajaln in vseh ostalih podobnih materialov. Vsekakor so stranke, ki potrebujejo prevajanje iz makedonskega v ruski jezik za omenjene vrste vsebin, lahko prepričane, da prevajalci in sodni tolmači posebno pozornost namenjajo tudi njihovi optimizaciji za spletne iskalnike. Glede na to, da bodo prevodi kakovostno prilagojeni spletnemu iskanju, se bodo tudi precej bolje pozicionirali v okviru globalnega iskanja, kar bo vse skupaj imelo zelo pozitiven učinek tudi na poslovanje lastnika spletnih vsebin.

V tej jezični kombinaciji prav tako prevajamo vse vrste besedilnih materialov, ne glede na njihovo temo in na to, ali so namenjeni predstavitvi širši javnosti ali pa gre izključno za strokovne vsebine. Posebej je pomembno poudariti, da nam stranke, ki potrebujejo prevajanje iz makedonskega v ruski jezik za katerokoli besedilo, vsebine lahko pošljejo tudi po elektronski pošti in potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo njihovo prevajanje, jih lahko dobijo na enak način, kar predstavlja maksimalen prihranek denarja in časa. Poleg besedil, katerih tema je povezana s področji marketinga, psihologije, medicine, farmacije in sociologije, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi besedilne vsebine, ki so povezane s področjem gradbene industrije in menedžmenta pa tudi filozofije, ekonomije in marketinga oziroma informacijskih tehnologij in turizma kot tudi bančništva in politike pa tudi komunikologije in še številnih drugih vej naravoslovnih in družbenih ved, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Prevajanje gradbenih projektov iz makedonskega v ruski jezik

Vse zainteresirane stranke, ki potrebujejo prevajanje gradbenih projektov iz makedonskega v ruski jezik, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi njihova overitev, ki jo izvajajo sodni tolmači, s čimer prihranijo čas kot tudi denar, saj na enem mestu in to zelo hitro dobijo gradbene projekte, prevedene v tej kombinaciji jezikov, ki jih lahko predajo vsaki pristojni službi, ko se pojavi potreba za tem.

Naši strokovnjaki obdelujejo tudi ostale dokumente, ki sestavljajo gradbeno dokumentacijo pa tudi vse tiste, ki so povezani s tehnično, medicinsko in razpisno kot tudi poslovno dokumentacijo. Tako poleg laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in deklaracij izdelkov v navedeni jezični kombinaciji prevajajo tudi navodila za uporabo pa tudi zdravniške izvide oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, vse vrste poslovnih odločitev, ustanovitvene akte podjetij pa tudi bilance uspeha, statute podjetij, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb, bilance stanja in vse neomenjene dokumente, ki sestavljajo navedene vrste dokumentacij.

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank iz makedonskega v ruski jezik prevajajo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar predvsem pomeni, da prevajajo vse vrste potrdil pa tudi soglasij in izjav (potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti in druge podobne dokumente). Prav tako prevajamo vse pravne in sodne akte, tako pravni red Evropske Unije in sodne odločbe in pritožbe, kot tudi pooblastila za zastopanje, licence in pogodbe oziroma sodne odločbe, sklepe in odločitve prav tako prevajamo in overjamo z žigom sodnega tolmača.

Ko je to potrebno našim strankam poleg vseh dokumentov, ki smo jih ob tej priložnosti omenili, posebej poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse osebne dokumente pa tudi tiste, ki so povezani s področjem, tako izobraževanja, kot tudi znanosti (potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, potni list, delovno dovoljenje, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), rezultati znanstvenih raziskav, diploma in dodatek k diplomi, predmetniki in programi fakultet, potrdila o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet in druga).

Čeprav za večino dokumentov, za katere stranke zahtevajo prevajanje iz makedonskega v ruski jezik, zadošča postopek, ki ga izvajajo prevajalci in sodni tolmači v Akademiji Oxford (prevajanje in overitev sodnega tolmača), obstajajo tudi dokumenti, za katere zakon zahteva izvajanje dodatne vrste overitve oziroma overitev z Apostille ali haškim žigom. Overitve s tem žigom ne izvajajo naši strokovnjaki, pa je samim tem nujno potrebno, da stranka vse v zvezi s tem preveri v pristojnih službah, ki so povezane z overitvijo s haškim žigom za konkretne dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz makedonskega v ruski jezik, prav tako pa mora spoštovati tudi pravila o dostavi izvirnih materialov na prevajanje, da bi bilo mogoče izvesti tudi storitev njihove overitve z žigom sodnega tolmača.

Cena prevajanja iz makedonskega v ruski jezik

  • Iz makedonskega v ruski je 18 EUR po strani

Cena prevajanja iz makedonskega v ruski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz makedonskega v ruski z overitvijo sodnega tolmača je 22 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz makedonskega v ruski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!