Prevod sa poljskog na engleski jezik

Besplatni online prevod sa poljskog na engleski jezik

Za online prevod sa poljskog na engleski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Tim Prevodilačkog centra Akademije Oxford čine na prvom mestu prevodioci i sudski tumači, ali i mnogi drugi stručnjaci koji su spremni da klijentima uz uslugu koja se odnosi na prevod sa poljskog jezika na engleski ponude i niz dodatnih usluga kojima će umnogome olakšati obradu različitih sadržaja.

Prvenstveno se misli na uslugu kompletnog obrađivanja video i audio sadržaja, kako filmova, serija i različitih vrsta emisija, tako i reklamnih poruka i mnogih drugih sličnih materijala. A u sklopu ove usluge klijente očekuje prvo njihovo direktno prevođenje sa poljskog jezika na engleski, a zatim i titlovanje, odnosno u slučaju potrebe možemo da izvršimo i sinhronizovanje prevedenih sadržaja, čime svim zainteresovanim klijentima omogućujemo da na jednom mestu i u kratkom roku dobiju kompletno obrađene igrane, animirane, dokumentarne, crtane i filmove drugih žanrova, ali i reklamne poruke i serije, odnosno zabavne i informativne, kao i obrazovne, dečije i druge vrste televizijskih i onih emisija koje bi trebalo da budu emitovane na radiju.

Zahvaljujući činjenici da naš tim čine i stručni korektori i lektori, klijente koji već poseduju materijale za koje je neko pokušao da izradi prevod sa poljskog jezika na engleski, ali u tome nije u potpunosti uspeo, očekuje redaktura tako prevedenih sadržaja. Tom prilikom će naši stručnjaci primeniti sva pravila prevoženja na ciljani jezik, što je u ovom slučaju engleski i prilagoditi prevode njegovom duhu, kako bi klijent mogao da dobije kvalitetno obrađene sadržaje.Prevod sa poljskog na engleski
Prevod sa engleskog na poljski

Pored pomenutih usluga, naši stručnjaci nude i usmeno prevođenje sa poljskog jezika na engleski svakome ko ima potrebu za tim. A kako su oni specijalizovani za sve vrste ove usluge, to jest i za konsekutivni i za simultani, ali i za prevod uz pomoć šapata, to isključivo od tipa događaja koji klijent organizuje zavisi koja od pomenutih usluga će biti primenjena. Uz samu uslugu, klijente kod nas očekuje i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Profesionalni prevodi sa poljskog jezika na engleski za sve vrste sadržaja iz oblasti marketinga, kao i za one koji se tiču interneta (online katalozi, softveri, web prodavnice, sajtovi i drugo), takođe spadaju u domen rada naših stručnjaka. A sudski tumači i prevodioci pored svega toga na zahtev klijenata obrađuju i stručne, ali i tekstove koji su namenjeni plasiranju široj javnosti, kao i književna dela, časopise, udžbenike, novinske članke i mnoge druge vrste sadržaja.

Moramo se posebno osvrnuti na prevođenje sa poljskog jezika na engleski za dokumentacije, odnosno bilo koju vrstu dokumenata, jer klijentima uz njihov prevod omogućujemo i overavanje, koje u ovom slučaju vrše sudski tumači. Za većinu dokumenata ovaj postupak je dovoljan da bi mogla da budu korišćena u praksi, ali moramo napomenuti da postoje i dokumenta za koja je potrebno pored prevoda i overe sudskog tumača izvršiti i dodatnu vrstu overe, to jest na njih staviti haški ili Apostille pečat. Prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford nisu nadležni za ovu vrstu overe, što znači da klijenti treba samostalno da dobiju sve neophodne informacije o stavljaju haškog pečata na dokumenta za koja se zahteva prevođenje sa poljskog jezika na engleski. A to na prvom mestu podrazumeva podatak da li je haški pečat obavezan za ta dokumenta, a zatim i da li ga treba staviti pošto prevodilac i sudski tumač završe svoj posao ili pre toga. Naglašavamo da su oba ova načina overe prisutna u praksi, a da isključivo od zakonskih odredbi, to jest od vrste dokumenta zavisi koji titlovanjep overe se primenjuje, pa je zato neophodno pitati nadležne institucije.Još jedna stavka je vrlo bitna za prevođenje sa poljskog jezika na engleski kada su u pitanju dokumenta, jer se od klijenata zahteva da izvrše dostavljanje originalnih sadržaja na uvid prilikom slanja materijala. A ovo se zahteva zbog overe sudskog tumača, budući da on mora da prvo proveri sadržinu originalnog i prevedenog dokumenta, jer se isključivo pečat sudskog tumača stavlja na prevode čija sadržina je potpuno ista kao i u originalnom dokumentu.

Svim zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo prevođenje sa poljskog jezika na engleski za ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest za različite vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i druga),mada će sudski tumač i prevodilac obraditi i mnoge druge tipove dokumenata. To podrazumeva na prvom mestu ličnu dokumentaciju (uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, lična karta, dozvola za boravak, vozačka dozvola, pasoš, radna dozvola i druga dokumenta iz ove grupe), kao i sva ona dokumenta koja su vezana za oblast nauke, obrazovanja, sudstva i prava (prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, naučni radovi, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultati naučnih istraživanja, seminarski i diplomski radovi, sertifikati, punomoćja za zastupanje, presude o razvodu braka, licence, tekovine Evropske Unije, sve vrste sudskih odluka presuda, žalbi, rešenja i tužbi i ostala slična dokumenta).

Uz sve što smo naveli, klijentima nudimo i direktni prevod sa poljskog jezika na engleski za različite tipove dokumentacija, odnosno za sva ona dokumenta koja čine ne samo medicinsku i dokumentaciju za tendere, već i poslovnu, ali i građevinsku, odnosno tehničku. A pored ostalog, naši stručnjaci će obraditi građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarske nalaze, kao i rešenja o osnivanju pravnih lica, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te sve vrste poslovnih odluka, odnosno izveštaja, zatim uputstva za rukovanje, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i mnoga druga dokumenta koja čine navedene vrste dokumentacija.

Sve što smo pomenuli je samo manji deo bogate ponude dokumenata za koje možemo da izradimo prevod sa poljskog jezika na engleski i overimo ih pečatom sudskog tumača. A kako se od klijenata zahteva dostavljanje originala na uvid, to podrazumeva da imaju mogućnost da ih dostave na nekoliko načina, odnosno ili preko “Pošte Srbije”, preporučeno ili putem kurirske službe ili, jednostavno da ih lično donesu u našu poslovnicu. Sve pomenute sadržaje koji ne spadaju u dokumenta, to jest za koje se ne vrši overavanje pečatom sudskog tumača, mogu da nam pošalju i elektronskim putem, što podrazumeva slanje skeniranih materijala preko mejla. Pošto prevodioci i sudski tumači obrade materijale koje dostave klijenti na pevod, oni mogu da ih preuzmu lično, odnosno da im budu poslata na mejl, ali isključivo onda kada su u pitanju prevodi sa poljskog jezika na engleski za sadržaje koji ne zahtevaju overu. Pored svega pomenutog postoji mogućnost i za dostavljanje prevoda preko kurirske službe na adresu klijenta, što je usluga koja se dodatno naplaćuje i to potpuno nezavisno od prevođenja, prema ceni koju formira kurirska služba.

Hitan prevod dokumenata je jedina situacija koja klijentima daje mogućnost da i dokumenta pošalju preko mejla, jer se na taj način našim stručnjacima pruža mogućnost da maksimalno ispoštuju očekivanja klijenata i ponude im izuzetno brzo urađen prevod sa poljskog jezika na engleski za dokumenta. A klijent koji ovako dostavi dokumenta je u svakom slučaju obavezan da izvrši i dostavljanje originalnih sadržaja na uvid, ali se zahteva da to bude način koji je najbrži, jer je u ovom slučaju brzina ključan faktor za poštovanje zahteva.

Prevod radne dozvole sa poljskog na engleski jezik

Uz prevođenje radne dozvole sa poljskog jezika na engleski, prevodioci i sudski tumači u ma kojoj poslovnici Akademije Oxford, klijentima omogućuju i njihovu overu koju vrše sudski tumači ovlašćeni za taj postupak. Oni će takođe prevesti i ostale tipove dozvola, pa osim dozvole za boravak, prevode i saobraćajnu, ali i vozačku dozvolu i mnoga druga lična dokumenta. A pod tim se na prvom mestu podrazumeva prevođenje sa poljskog jezika na engleski za pasoše i lične karte, ali i za krštenice i uverenja o državljanstvu, odnosno izvode iz matičnih knjiga umrlih i venčanih, te na potvrde o prebivalištu i ostala dokumenata koje se svrstavaju u lična.

Pored toga obrađujemo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što se odnosi na prevođenje sa poljskog jezika na engleski za potvrde o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, odnosno na uverenja o neosuđivanosti, te saglasnosti za zastupanje, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju, ali i na mnoge druge vrste i to ne samo uverenja i potvrda, odnosno saglasnosti, već i izjava.

Sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako tehničke i tenderske, tako i građevinske dokumentacije ćemo takođe prevesti u ovoj jezičkoj kombinaciji, a zatim ih i overiti pečatom sudskog tumača. Naši stručnjaci će osim građevinskih projekata i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, prevesti i uputstva za rukovanje, ali i deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav navedenih tipova dokumentacija.

Medicinsku dokumentaciju, odnosno lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i ostala slična dokumenta isto tako na vaš zahtev obrađujemo u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A sudski tumač i prevodilac će da izvrše i prevod sa poljskog jezika na engleski i za sve vrste pravnih akata, ali i za ona dokumenta koja se tiču obrazovanja ili nauke. Tako će oni, osim punomoćja za zastupanje i različitih tipova licenci i sertifikata, ali i ugovora, te sudskih rešenja i odluka, prevesti i tekovine Evropske Unije, odnosno sudske žalbe, presude i tužbe, kao i nastavne planove i programe fakulteta, diplome i dodatke diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima, te svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne patente i radove, te diplomske i seminarske, kao i mnoga druga dokumenta koja su vezana ne samo za oblast nauke i obrazovanja, već i sudstva i prava.

Sva dokumenta koja se tiču poslovanja neke kompanije ćemo takođe prevesti u ovoj jezičkoj kombinaciji, a prevodioci i sudski tumači pored ostalog obrađuju sve vrste poslovnih izveštaja, osnivačke akte preduzeća i rešenje o osnivanju pravnih lica, kao i fakture, te statute preduzeća i mnoga druga slična dokumenta.

Klijenti kojima su potrebni prevodi sa poljskog jezika na engleski moraju na uvid da dostave originalna dokumenta i da prethodno provere u nadležnom sudu da li je neophodno da se na konkretna dokumenta stavi haški ili Apostille pečat, jer će na osnovu tih informacija zavisiti da li prvo dokument treba da odnesu u nadležni sudski tumači ili u Prevodilački centar Akademije Oxford.

Prevođenje igranih filmova sa poljskog jezika na engleski

Ne samo da će prevodioci i sudski tumači i da izvrše prevod sa poljskog na engleski jezik za igrane filmove, već će i naši stručnjaci koji su zaduženi za postupak titlovanja i sinhronizovanja da izvrše i njihovu završnu obradu. Osim igranih, oni će na zahtev klijenata da obrade i dokumentarne, ali i animirane, odnosno crtane filmove, kao i sve ostale vrste video, ali i audio sadržaja. A to se odnosi na prevođenje sa poljskog na engleski jezik i za reklamne poruke, odnosno različite tipove emisija, kao i za serije.

Naši stručnjaci, odnosno profesionalni lektori i korektori mogu da izvrše sve potrebne ispravke ukoliko klijent ima loše urađen prevod. Ma koja vrsta sadržaja da je u pitanju, oni će uslugu redakture izvršiti u najkraćem mogućem roku i zainteresovanim klijentima pružiti mogućnost da dobiju kvalitetno obrađene sadržaje.

Reklamne materijale, kako plakate i flajere, odnosno letke, te kataloge i PR tekstove, ali i vizit kartice, te brošure i ostale slične sadržaje, takođe ćemo da prevedemo u ovoj jezičkoj kombinaciji. Klijenti moraju da znaju da prevodioci i sudski tumači imaju sasvim dovoljno iskustva u obradi ovakvih sadržaja, te da će nastojati da prevod reklamnih sadržaja sa poljskog na engleski jezik maksimalno prilagode duhu ciljanog jezika i na taj način svim zainteresovanim klijentima omoguće da njihovi sadržaji nađu put do zainteresovanih klijenata kojima je engleski jezik maternji ili koji se njime koriste.

Usmeno prevođenje sa poljskog na engleski jezik je još jedna od brojnih usluga koje klijentima mogu da omoguće prevodilac i sudski tumač. A nakon što klijent i dostave sve informacije o konkretnom događaju za koji zahtevaju ovu uslugu, naš stručni tim će odlučiti da li će tom prilikom biti primenjeno konsekutivno ili simultano, odnosno prevođenje uz pomoć šapat. Isto tako, prilikom izradjivanja ponude za usmeno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji, klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama.

Prevodi web kataloga sa poljskog na engleski jezik

Prevođenje internet kataloga sa poljskog jezika na nemački u najkraćem mogućem roku mogu da izvrše prevodioci i sudski tumači i to u bilo koji od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Oni će naravno prevesti sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast interneta, a što podrazumeva na prvom mestu sajtove, kao i online prodavnice. Takođe, klijentima mogu da ponude i prevođenje softvera, to jest da obrade bilo koju aplikaciju ili program koju klijenti zahtevaju.

Književna dela, počev od proznih dela i romana, preko beletristike, pa do dela poezije, će takođe da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji naši stručnjaci. A osim toga, prevodilac i sudski tumač vrše i prevod sa poljskog jezika na engleski i za udžbenike, ali i za časopise, odnosno novinske članke, bez obzira da li su u pitanju stručni ili popularni, odnosno ilustrovani ili bilo koja druga vrsta časopisa možete očekivati da će oni izvršiti njihov prevod sa poljskog jezika na engleski u optimalnom roku.

Što se tiče obrade tekstualnih sadržaja, naši stručnjaci podjednako kvalitetno obrađuju i stručne, kao i popularne sadržaje. A njihova tema se može odnositi na bilo koju granu prirodnih i društvenih nauka, to jest na bilo koju oblast, počev od bankarstva, ekonomije, prava, sociologije, medicine i politike, preko filozofije, farmacije, nauke i menadžmenta, pa do oblasti građevinske industrije, marketinga i turizma, odnosno komunikologije, ekologije i zaštite životne sredine, te informacionih tehnologija i mnogih drugih naučnih disciplina.

Najvažnije da klijenti znaju da kod prevođenja ovakvih materijala nije neophodno da nam dostave originale na uvid, kao što je to slučaj sa prevodom dokumenata, te da materijale za koje im je potreban prevod sa poljskog jezika na engleski, mogu da nam pošalju i preko mejla, a ako im tako odgovra da i mi njima na isti način pošaljemo prevedene sadržaje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na poljski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje