Stručni kursevi i obuke - Carinsko poslovanje

Na prvom mestu je navedeno da je specijalizovani kurs i obuka - kako funkcioniše carinska kontrola spoljne trgovine za robu različite namene osmišljen sa ciljem da zaposlenima u okviru onih preduzeća, koja se bave ili uvozom ili izvozom, odnosno svima onima koji rade u kompanijama, čija oblast poslovanja je vezana za špediciju na međunarodnom nivou, omogući da se upoznaju sa pomenutom oblašću na najbolji mogući način.

Zaposleni u preduzećima koja se bave spoljnom trgovinom, odnosno izvozom i uvozom su prvenstveno pozvani da specijalizovani seminar - upoznajte postupak naknadne carinske kontrole prate, mada je u pitanju edukacija kojoj ima pravo da pristupi i svako fizičko lice koje ima želju da se upozna sa ovim postupkom.

Pravilima organizatora je predviđeno da lica koja učestvuju u oblasti spoljne trgovine treba, na prvom mestu stručni seminar - ovladajte posebnim carinskim postupcima da pohađaju.

Praktično govoreći, specijalizovana obuka i kurs - kako dobiti tehničku dozvolu za telekomunikacionu, radio i terminalnu opremu se organizuje, najpre za sva ona lica koja se bave uvozom i to kako telekomunikacione opreme, tako i radio i terminalne, ali nastavu ima pravo da prati i svako ko sa ovom oblašću treba detaljno da se upozna zbog prirode svog posla.

Fokus ove specijalizovane edukacije je usmeren na upoznavanje zainteresovanih sa procesom sertifikacije proizvoda na teritoriji zemalja koje su članice Evroazijskog ekonomskog saveza, ali će biti reči i o načinu funkcionisanja tog procesa na teritoriji Ruske Federacije.

Trebalo bi da specijalizovani seminar za svrstavanje robe prema carinskoj tarifi u skladu sa standardima pohađaju sve one osobe koje su zaposlene u kompanijama, koje se bave spoljnom trgovinom i kojima je u opisu posla primena pravila vezanih za takozvanu carinsku tarifu.

Kako je tema ove obuke naročito interesantna licima koji su vlasnici kompanija usmerenih najpre na uvoz, ali i na izvoz robe, to najpre i navodimo da bi stručni seminar svakako trebalo da pohađaju najpre oni, ali i njihovi zaposleni, te svako ko u okviru svog radnog mesta ima dodira sa procesom logistike.

Sva lica koja učestvuju u spoljnotrgovinskom prometu bi valjalo da se prijave za praćenje ove edukacije, jer je primarno specijalizovana obuka i kurs - šta je to carinski dug namenjena zaposlenima u kompanijama koje se bave uvozom i izvozom, ali i prevoznicima koji posluju sa drugim zemljama, te špediterima i ostalima koji imaju veze sa spoljnom trgovinom.

Neophodno je da zaposleni u svim onim kompanijama, koje se primarno bave izvozom i uvozom robe pohađaju stručni seminar - upoznajte carinske tranzitne postupke, jer će im savladavanje ove oblasti omogućiti da unaprede svoje poslovanje.

Zaposleni koji na svom radnom mestu imaju dodira sa carinskim zakonom Republike Srbije, a kompanija u kojoj su angažovani se bavi uvozom ili izvozom, bi trebalo da pristupe praćenju ove edukacije.

Sasvim je jasno da je tema kojom se specijalizovana obuka i kurs - kako izbeći prekršaje u deviznom poslovanju bavi, svakako na prvom mestu namenjena svim onim osobama koje su u okviru različitih kompanija zaposlene u sektoru finansija, a najpre onima čije su radne dužnosti vezane baš za devizno poslovanje.

Svima koji na neki način učestvuju u postupku carinjenja, stručni seminar – koja dokumenta se zahtevaju u carinskom postupku može doneti veliku korist, ukoliko ga budu pažljivo pratili i u njemu uzeli aktivno učešće.

Firme i pojedinci koji se bave uvozom ili izvozom robe predstavljaju ciljnu grupu edukacije koju obuhvata kurs i obuka – upoznajte postupke koji su dozvoljeni Carinskim zakonom Republike Srbije, budući da im je za uspešno poslovanje neophodno poznavanje svih regulativa predviđenih za prekogranični promet. Oblasti koje je planirano da se obrade tokom predavanja u okviru pomenutog nastavnog procesa će, bez sumnje zainteresovati i sve privredne subjekte.

U cilju podrške privrednim subjektima, koji planiraju da započnu neke poslove u izvozu na tržište Ruske Federacije organizuje se stručni kurs i obuka – kako funkcioniše izvoz robe na teritoriju RF i u zemlje Evroazijske carinske unije.

Zaposleni u kompanijama koji imaju zadatak da donose važne strateške odluke, ali i lica koja upravljaju sektorom za uvoz, odnosno izvoz se smatraju ciljnom grupom kandidata za seminar – ovladajte osnovama novokompjuterizovanog tranzitnog postupka (NCTS).

Sve kompanije ili pojedinci koji proizvode robu predviđenu za izvoz valjalo bi da pohađaju predavanja stručnjaka, koja obuhvata obuka i kurs – kako do OPS sertifikata, budući da ovaj dokument sa sobom nosi brojne olakšice u poslovanju.

Sve kompanije koje se bave izvozom i žele da konkurišu za dobijanje statusa ovlašćenog izvoznika za poreklo robe, kao i za pojednostavljivanje carinskih procedura označene su kao ciljna grupa za praćenje predavanja, koja uključuje kurs i obuka o PEM konvenciji i Panevropskim pravilima o poreklu robe.

Preporučljivo je da svi koji u okviru određenih kompanija upravljaju sektorom za uvoz, odnosno izvoz prođu kroz časove koje obuhvata obuka i kurs za korišćenje pojednostavljenih carinskih postupaka, pošto nema sumnje da će im to omogućiti da poboljšaju poslovanje.

Svi nosioci procesa međunarodne trgovinske razmene proizvoda predstavljaju ciljnu grupu na koju je usmeren stručni kurs i obuka – saznajte sve o postupku aktivnog oplemenjivanja, ali će možda najveću korist od ove edukacije da imaju pojedinci i kompanije koje se bave izvozom i uvozom robe.

Rukovodioci ili radnici firmi, kao pravnih lica registrovanih za obavljanje uvozne, odnosno izvozne delatnosti će svakako imati višestuke koristi od pohađanja stručnih predavanja, koja pokriva kurs i obuka – šta je pasivno oplemenjivanje.

Svima koji obavljaju određene delatnosti ili pružaju usluge u cilju obezbeđivanja egzistencijalnih potreba, namenjena su predavanja stručnjaka koja predviđa kurs i obuka – naučite da primenjujete carinske propise u praksi.

Uopšteno govoreći, sve osobe koje zanima postupak carinjenja robe ili oni zaduženi za neku delatnost koja je sa njim povezana, mogu da pohađaju predavanja stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom, koja sačinjavaju stručni seminar o osnovama privremenog uvoza.

Svi koji su, posredno ili neposredno uključeni u proces međunarodne robno – novčane razmene određeni su kao ciljna grupa za seminar o načinima obračunavanja carinske osnovice kod redovnog carinjenja.

Imajući u vidu veličinu tržišta i veliki broj povoljnih poslovnih prilika, koje nudi tržište evroazijskih država, moramo naglasiti da je nastava koju obuhvata specijalizovana obuka i kurs – upoznajte se sa sporazumima o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom namenjena apsolutno svima koji u svom poslovanju imaju dodira sa pravnim licima iz ovih zemalja.

Nadležni, kao i zaposleni u kompanijama koje obavljaju uvoznu delatnost, ali i u onima orjentisanim ka izvozu robe iz naše zemlje označeni su kao ciljna grupa, na koju je prvenstveno usmeren kurs i obuka o carinskim stopama i drugim dažbinama.

Svima koji, direktno ili indirektno učestvuju u prekograničnom prometu robe se najtoplije preporučuje da pohađaju predavanja koja obuhvata obuka i kurs - kako se svrstavaju alkoholna pića po Carinskoj tarifi.

Sve kompanije i fizička lica koja učestvuju u spoljnotrgovinskoj delatnosti, odnosno koja se bave uvozom i izvozom robe smatraju se ciljnom grupom na koju je primarno usmeren kurs i obuka – upoznajte se sa postupkom svrstavanja duvana i duvanskih prerađevina.

Da bi se pravilno obračunale uvozne dažbine, preciznije rečeno visina naknada za carinu i PDV (Porez na dodatu vrednost), potrebno je poznavati sistem klasifikacije robe, koji je predviđen odgovarajućom zakonskom regulativom.

Kako je za uspeh svakog prometa robe sa inostranstvom od ključne važnosti da se odredi tačan iznos PDV – a (Porez na dodatu vrednost) i drugih uvoznih dažbina, stručna obuka i kurs – kako se utvrđuje carinska vrednost robe namenjena je svim privrednim subjektima, koji se na području naše zemlje bave uvozom.

S obzirom na to da se u međunarodnom prometu robe najčešće javljaju povrede autorskih i ostalih sličnih prava, te krivotvorenja žigova i falsifikovanje patenata, kao ciljna grupa na koju je usmeren specijalizovani kurs i obuka za carinsku zaštitu prava intelektualne svojine označeni su svi privredni subjekti, koji dolaze u dodir sa robom koja predstavlja određene duhovne kreacije.

Carinsko poslovanje

Poslovi koje su u nadležnosti carina su izuzetno dobro pozicioniran i na tržištu rada, pa nije čudno što se neretko traži stručno osposobljavanje za carinsko poslovanje i to u različitim aspektima. A izuzev stručnog osposobljavanja za poslove iz te kategorije, Obrazovni centar Akademije Oxford nudi i mogućnost pohađanja programa dokvalifikacije i prekvalifikacije, kao i redovno i vanredno školovanje za odabrane poslove iz te struke. U ponudi ove obrazovne institucije se nalaze i kursevi i obuke za carinsko poslovanje što u velikoj meri i doprinosi kvalitetu radne biografije svakog pojedinca.

Čak i ako je neko na primer zaposlen kao carinik, sigurno će uspeti da poboljša kvalitet svog poslovanja ako pohađa specijalizovani seminar - kako funkcioniše carinska kontrola spoljne trgovine za robu različite namene ili ako odluči da se tokom edukacije upozna sa time kako dobiti tehničku dozvolu za telekomunikacionu, radio i terminalnu opremu.

Sem toga, ova obrazovna institucija nudi mogućnost i da zainteresovani saznaju šta je to carinski dug, odnosno kako se vrši sertifikacija proizvoda u zemljama članicama EAES. Stručni kurs i obuka - upoznajte postupak naknadne carinske kontrole, kao i edukacija tokom koje polaznici uče kako da ovladaju posebnim carinskim postupcima ili kako umanjiti troškove uvoza robe se, isto tako nalaze u ponudi.Imaju mogućnost svi zainteresovani da nauče i kako izbeći prekršaje u deviznom poslovanju, odnosno na koji način se vrši svrstavanje robe prema carinskoj tarifi u skladu sa standardima. Naravno da postoji mogućnost i da svi koji to žele, dobiju informacije o tome koja dokumenta se zahtevaju u carinskom postupku, odnosno kako funkcioniše izvoz robe na teritoriju RF i u zemlje Evroazijske Carinske Unije, te na koji način se vrši deklarisanje robe u skladu sa Carinskim zakonom Republike Srbije.

Postoji mogućnost i da pojedinci dobiju informacije o tome kako do OPS sertifikata, te da se upoznaju sa postupcima koji su dozvoljeni Carinskim zakonom Republike Srbije, a u ponudi je i obuka i kurs - upoznajte carinske tranzitne postupke.

Šta podrazumeva takozvana PEM konvencija i PAN evropska pravila o poreklu robe je tema specijalizovane edukacije, a u ponudi je i stručni seminar - ovladajte osnovama novokompjuterizovanog tranzitnog postupka (NSTSC). Trebalo bi pomenuti i to da je tema jedne od stručnih obuka i šta je pasivno oplemenjivanje, a postoji mogućnost i da se zainteresovani upoznaju sa tim kako funkcioniše korišćenje pojednostavljenih carinskih postupaka i koji su načini obračunavanja carinske osnovice kod redovnog carinjenja.

Bude li postojalo interesovanje, a zbog prirode svog posla, nudi se mogućnost zainteresovanima i da pohađaju stručni seminar - upoznajte se sa sporazumima o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom, a biće predstavljeni i načini obračunavanja carinske osnovice kod redovnog carinjenja u toku specijalizovane edukacije.

Šta tačno podrazumeva postupak aktivnog oplemenjivanja je, isto tako tema stručne obuke, s tim da edukacija može biti organizovana i sa ciljem upoznavanja zainteresovanih sa osnovama privremenog uvoza.

Izuzetno je interesantno naglasiti i to da su dostupni i obuke i kursevi - naučite da primenjujete carinske propise u praksi, odnosno carinska zaštita prava intelektualne svojine, kao i stručni seminar o carinskim stopama i drugim dažbinama.

Ko god bude imao potrebu ili želju da sazna kako se svrstavaju alkoholna pića po carinskoj tarifi ili kako se utvrđuje carinska vrednost robe, takođe može stručni kurs da pohađa u okviru ove specijalizovane obrazovne institucije.

Još treba napomenuti i to da se u ponudi nalazi specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa postupkom svrstavanja duvana i duvanskih prerađevina, kao i edukacija tokom koje će biti reči o svrstavanju računara i komponenti u okviru carinske tarife i još mnogo toga.

Treba naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxford očekuje od svakog zainteresovanog da izvrši prijavu i to ili putem telefona jedne od brojnih poslovnica ili lično, a može zahtevane podatke poslati i na mejl adresu. Očekuje se od svakog prijavljenog kandidata da nakon toga ispoštuje pravilo i da izvrši upis, odnosno da lično dođe u prostorije prethodno odabrane poslovnice i dostavi zahtevanu dokumentaciju.

Da bismo razrešili sve nedoumice, moramo napomenuti i to da ova obrazovna institucija po završetku bilo koje od pomenutih stručnih edukacija, a koje su vezane za carinsko poslovanje izdaje sertifikat polaznicima. A taj sertifikat je na teritoriji cele Republike Srbije priznat. Praktično to znači da bez obzira koja obuka i kurs za carinsko poslovanje zanima kandidata, nakon što završi sa pohađanjem i stekne sertifikat o tome, treba da kontaktira Nacionalnu službu za zapošljavanje i zvanično zahteva upis tog dokumenta u svoj radni dosije. Takođe se podrazumeva i da će svaki kandidat informaciju o tome da je stekao validan sertifikat navesti u svojoj radnoj biografiji, koja će na taj način da sigurno bude poboljšana, pa će tako i šanse za pronalaženje zaposlenja ta osoba imati u većoj meri.

Spisak gradova za stručne kurseve i obuke, oblast: Carinsko poslovanje

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje