Prevajanje iz flamskega v albanski jezik


V Prevajalskem centru Akademije Oxford so poleg številnih drugih strokovnjakov, zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači za navedena jezika. Samo zato, ker so se v toku dolgoletnega dela trudili, da maksimalno izboljšajo svoje sposobnosti, strankam lahko zagotavljajo storitev, ki vključuje neposredno prevajanje iz flamskega v albanski jezik.

Ti strokovnjaki lahko prevedejo katerokoli vrsto pisanih materialov, toda interesentom zagotavljajo tudi storitev tolmačenja v tej jezični kombinaciji. V odvisnosti od vrste manifestacije in njenih značilnosti oziroma potreb udeležencev, lahko uporabijo, tako šepetano kot tudi konsekutivno in simultano tolmačenje. Vsekakor je pomembno, da interesent njih informira, ne samo o mestu prirejanja dogodka in o številu udeležencev, ampak tudi o trajanju in o celotnem konceptu organizacije, saj se uradna ponudba oblikuje na podlagi teh podatkov. Sicer je v ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxsford tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Na razpolago je tudi storitev kompletne obdelave video in zvočnih materialov, tako da sodni tolmači in prevajalci lahko prevedejo, tako vse vrste filmov kot tudi reklamna sporočila pa tudi televizijske kot tudi radijske oddaje oziroma serije in ostale materiale te vrste. Ne samo, da bo strankam omogočeno prevajanje takšnih vsebin v navedeni jezični kombinaciji, ampak tudi storitev njihove sinhronizacije pa tudi profesionalnega podnaslavljanja, kar pomeni, da je v okviru omenjene institucije dostopna njihova kompletna obdelava.


Prevajanje iz flamskega v albanski jezik
Prevajanje iz albanskega v flamski jezik

Treba je reči tudi to, da na zahtevo strank izvajamo neposredno prevajanje marketinških materialov iz flamskega v albanski jezik (brošure, PR članki, vizitke, plakati, katalogi in drugi), zaposleni te institucije pa profesionalno obdelujejo tudi besedila oziroma književna dela in učbenike kot tudi časopisne članke in katerokoli vrsto revij.

Storitev redakcije, ki vključuje, tako korekturo kot tudi strokovno lekturo je na razpolago strankam te institucije. Dolžni smo omeniti tudi to, da bo ta izvedena, če vsebina katerekoli vrste ni dobro prevedena v tej različici jezikov, pa morajo korektorji in lektorji uporabiti pravila svoje stroke in izvesti potrebne popravke.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači, če se to od njih zahteva, obdelajo vse vsebine, ki so dostopne na spletu, ali pa se tičejo računalništva. Poleg programov in aplikacij izvajajo tudi neposredno prevajanje spletnih katalogov in spletnih prodajaln iz flamskega v albanski jezik, pri čemer seveda lahko profesionalno obdelajo tudi vsebino vsake spletne strani pa tudi številne druge materiale te vrste. Ker poznajo tudi orodja, ki se uporabljajo pri optimizaciji vseh teh vsebin, to pomeni, da uporabljajo pravila SEO (Search Engine Optimisation) in jih profesionalno uskladijo z zahtevami iskanja.

Obdelava dokumentov je specifična v tem smislu, da najprej mora biti izvedeno njihovo prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji in potem tudi overitev s strani uradno pooblaščenega strokovnjaka. Celotna obdelava te vrste je na razpolago v tej instituciji, seveda pa sodni tolmači in prevajalci izpolnjujejo zahteve strank v zvezi s prevajanjem katerekoli vrste dokumentacije ali nekega dokumenta.

Poleg pravnih aktov in osebnih dokumentov, izvajajo tudi neposredno prevajanje poslovne in medicinske dokumentacije iz flamskega v albanski jezik, obdelujejo pa tudi dokumente, ki setavljajo razpisno, tehnično in gradbeno dokumentacijo.

Seveda profesionalno obdelajo oziroma prevedejo in overijo katerekoli dokumente in ostale vsebine, ki so povezane, tako z izobraževanjem kot tudi z znanostjo. Vse vrste potrdil ali izjav pa tudi soglasij, ti strokovnjaki prevedejo v navedeni različici jezikov in po tem tudi overijo v skladu s pooblastili, ki jih posedujejo.

Vse dokumente, ki so omenjeni, predstavljajo manjši del celotne ponudbe te institucije in poudarjamo, da so lahko po istem principu obdelane tudi katerekoli druge vsebine te vrste.

Toda naša obveznost je, da vsako stranko, ki jo zanima prevajanje dokumentov iz flamskega v albanski jezik, informiramo tudi o overitvi z Apostille žigom. Drugačen naziv tega žiga je Haški in postavlja se samo na točno določene dokumente in tedaj se spoštujejo z zakonom predpisana pravila, ki jih prevajalci in sodni tolmači niso dolžni poznati, saj te overitve ne morejo izvesti. Priporočljivo je, da se lastnik dokumentov obrne na pristojne na okrožnem sodišču v svojem mestu in da zahteva vse potrebne podatke o tako imenovani nadoveritvi, ki vključuje postavljanje tega žiga. Če pri tem dobi informacijo, da je Haški žig na njegove dokumente treba postaviti, mora tudi izvedeti, ali se ta postavlja na začetku postopka obdelave ali po izvedenem prevajanju in overitvi sodnega tolmača.

Dostavljanje dokumentov na prevajanje se bistveno razlikuje glede na druge materiale, saj njih stranke lahko pošljejo na elektronski naslov in jih prav tako tudi prevzamejo.

Toda pri tem morajo biti dostavljeni izvirni dokumenti, pa se stranka obvezuje, da jih pošlje ali preko "Pošte Slovenije", toda izključno priporočeno, ali pa to namesto nje stori neka kurirska služba, ima pa tudi pravico, da jih v poslovalnico omenjene institucije prinese osebno.

Potem ko zaposleni v predstavništvu izvedejo najprej prevajanje dokumenta ali neke dokumentacije v tej jezični kombinaciji in potem tudi overitev, ima stranka pravico izbrati med dvema načinoma prevzemanja. Prva opcija vključuje nje prihod v poslovalnico in osebno prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov, druga pa pomeni, da jih kurirska služba lahko v predpisanem roku dostavi na naslov stranke. Vsekakor je to dodatna storitev, zaračunavanje pa poteka neposredno od stranke in to po ceniku, ki ga lahko določi izključno služba, ki tudi izvaja dostavo.

Če je to potrebno, bo izvedeno tudi nujno prevajanje dokumentov iz flamskega v albanski jezik in samo v tem primeru lastnik mora skenirane materiale poslati na elektronski naslov in potem tudi spoštovati predhodno omenjeno pravilo, da na vpogled omenjenemu strokovnjaku dostavi izvirnike, njegova obveznost pa je, da izbere način, ki je v tem trenutku tudi najhitrejši.

Prevajanje časopisnih člankov iz flamskega v albanski jezik

Ne glede na tematiko, s katero ukvarjajo časopisni članki, jih prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov lahko profesionalno in v najkrajšem možnem roku prevedejo in uskladijo s pravili ciljnega jezika. Poleg tega izvajajo tudi neposredno prevajanje ilustriranih, strokovnih in otroških revij iz flamskega v albanski jezik, po potrebi pa obdelujejo tudi vsebino vseh ostalih vrst revij.

Seveda izpolnjujejo tudi zahteve strank v zvezi s prevajanjem knjig v dani jezični kombinaciji. Natančneje rečeno, lahko obdelajo, tako poetska in prozna književna dela kot tudi učbenike.

Če se zahteva prevajanje spletnih materialov v konkretni kombinaciji, moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci hkrati izvajajo tudi njihovo optimizacijo za brskalnike. Pravzaprav implementirajo orodja, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in na ta način vsebino spletnih prodajaln in spletnih strani oziroma spletnih katalogov in ostalih materialov, ki se lahko najdejo na spletu, uskladijo z vsemi tistimi pravili, ki veljajo v konkretnem brskalniku. Moramo poudariti, da je postopek optimizacije posebej pomembno uporabiti pri obdelavi teh vsebin, ker se na ta način doseže njihovo precej boljše kotiranje, kar se prav tako dobro odraža tudi na njihove lastnike oziroma na poslovanje podjetja. Če je to potrebno, izvajamo tudi neposredno prevajanje programske opreme iz flamskega v albanski jezik. To pa pomeni, da zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford v skladu z zahtevami stranke profesionalno obdelajo katerokoli aplikacijo ali program.

Treba je poudariti tudi to, da v okviru omenjene institucije niso angažirani samo prevajalci in sodni tolmači, ampak njeno ekipo sestavljajo tudi strokovnjaki, ki so specializirani za zagotavljanje številnih drugih storitev. Med njimi je treba posebej predstaviti tudi tisto, ki jo lahko na zahtevo strank izvedejo ali sinhronizacijo zvočnih oziroma video vsebin ali njihovo podnaslavljanje. Zato tudi omenjamo, da vsakdo, ki mu je potrebno neposredno prevajanje serij iz flamskega v albanski jezik oziroma zabavnih oddaj, reklamnih sporočil in risanih ter igranih filmov pa tudi informativnih, otroških in izobraževalnih oddaj kot tudi animiranih in dokumentarnih filmov oziroma vseh video in zvočnih vsebin, v omenjeni instituciji lahko dobi njihovo kompletno obdelavo. Natančneje rečeno, najprej bo izvedeno prevajanje za vsako vsebino te vrste in predvideno je, da potem vsak interesenti izbire med navedenima dodatnima storitvama, da bi v najkrajšem možnem roku dobil video ali zvočne materiale katerekoli vrste, ki jih lahko prikazuje na različnih medijih oziroma na spletu ali v kinematografih.

Prevajanje gradbenih projektov iz flamskega v albanski jezik

Absolutno vsak dokument, ki v skladu z zakonom sodi med gradbeno dokumentacijo, pa s samim tem tudi gradbene projekte, sodni tolmači in prevajalci v navedeni različici jezikov, ne samo prevedejo, ampak tudi overijo v skladu s trenutno veljavnim zakonom.

Vsekakor stranke jih lahko angažirajo, če jim je potrebno neposredno prevajanje razpisne in tehnične dokumentacije iz flamskega v albanski jezik, pri čemer ti strokovnjaki kompletno obdelajo, tako navodilo za uporabo in laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi deklaracije izdelkov oziroma vsak dokument, ki je v eno od njih uvrščen.

Potem ko izvedejo prevajanje želenega dokumenta, ti strokovnjaki v skladu s pravili izvajajo tudi njegovo overitev, kar pomeni, da sodni tolmač najprej primerja izvirnike in prevode, pa po ugotovitvi njihove enakosti, na preveden dokument postavlja svoj žig. Na ta način tudi potrjuje, da je prevod vsekakor zvest izvirniku, lastniku pa ponuja možnost, da ga uporablja kot tudi vsak drugi pravno veljaven dokument.

Prav zaradi storitve overitve stranka mora na vpogled temu strokovnjaku poslati ali prinesti izvirne dokumente in svetuje mu se, da pred tem kontaktira z okrožnim sodiščem v svojem mestu in pridobi vse potrebne informacije o overitvi s Haškim žigom oziroma tako imenovanim Apostille, ker te vrste overitve ne smejo izvesti zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford, ker jim niso dana ustrezna pooblastila.

Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam. Predvsem mislimo na različne vrste potrdil pa tudi soglasij in izjav, kot so na primer potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stanju računa v banki ter potrdilo o višini dohodkov in zatem potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje in druge dokumente te vrste.

Izvedeno bo tudi profesionalno prevajanje osebnih dokumentov iz flamskega v albanski jezik (potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potni list, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica in vsi ostali osebni dokumenti), če pa za tem obstaja potreba, zaposleni predstavništva omenjene institucije kompletno obdelujejo tudi celotno vsebino poslovne dokumentacije (sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizorska poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, fakture, statut podjetja, finančna poslovna poročila in vsak drugi dokument, ki se nanaša na poslovanje pravne osebe ali podjetnikov in je v skladu s pravili uvrščen v poslovno dokumentacijo).

Kadar je to potrebno, lahko prevajalci in sodni tolmači v skladu s pravili obdelajo tudi katerikoli pravni akt. Poleg sodnih sklepov, pritožb in odločitev oziroma tožb in sodb prevedejo oziroma overijo tudi pooblastilo za zastopanje, licence, pogodbe in certifikate kot tudi pravni red Evropske Unije in nasploh vsak dokument, ki se nanaša na področje, tako sodstva kot tudi prava.

Neposredno prevajanje diplomskih in seminarskih nalog ter znanstvenih del iz flamskega v albanski jezik je samo ena od storitev, ki jo navedeni strokovnjaki lahko zagotavljajo interesentom. Poleg teh vsebin kompletno obdelajo tudi vse dokumente, ki so povezani, tako s področjem znanosti kot tudi z izobraževanjem. S tem mislimo, ne samo na zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvene patente in diplomo ter dodatek k diplomi, ampak tudi na potrdilo o opravljenih izpitih, rezultate znanstvenih raziskav in prepis ocen pa tudi na potrdilo o rednem šolanju kot tudi na predmetnike in programe fakultet ter na vse ostale vsebine, ki se konkretnih področij tičejo na katerikoli način.

Treba je reči tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo, tako zdravniške izvide kot tudi vse ostale dokumente, ki veljajo za del medicinske dokumentacije. Na zahtevo strank med drugim izvedejo tudi prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz flamskega v albanski jezik pa tudi specifikacij farmacevtskih izdelkov ter navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in vseh ostalih dokumentov iz njene sestave v skladu z veljavnimi pravili.

Prevajanje katalogov in brošur iz flamskega v albanski jezik

Kadar se v tej različici jezikov prevaja vsebina navedenih reklamnih materialov, seveda sodni tolmači in prevajalci sporočilo, ki je namenjeno potencialnim strankam, ki jim je albanski jezik materni, obdelajo pazljivo in v skladu s pravili tega jezika. Na takšen način prevajajo tudi vsebino vseh ostalih marketinških materialov in jih tako približajo izvornim govorcem omenjenega jezika.

V uradni ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford je poleg omenjenega tudi neposredno prevajanje reklamnih letakov in zloženk iz flamskega v albanski jezik pa tudi možnost, da ti strokovnjaki obdelajo plakate, vizitke in PR članke kot tudi vse ostale vsebine s področja marketinga.

Prav tako moramo poudariti, da ta institucija zaposluje tudi strokovnjake, ki so zadolženi za izvajanje storitve, tako korekture kot tudi lekture. Seveda se tako imenovana redakcija izvaja za materiale, za katere je v dani jezični kombinaciji izvedeno prevajanje, pri čemer pa osebe, ki so te storitve izvedle, niso spoštovale niti pravil albanskega jezika niti same stroke. Prav tako uporaba pravil lekture in korekture strankam omogoča, da zelo hitro dobijo kakovostno in profesionalno obdelane vsebine katerekoli vrste.

Kadar se zahteva tolmačenje iz flamskega v albanski jezik, so stranke seznanjene z dejstvom, da prevajalci in sodni tolmači lahko uporabijo vse tri vrste te storitve. Pravzaprav so specializirani za izvedbo storitev simultanega ter konsekutivnega in šepetanega tolmačenja v navedeni jezični kombinaciji, pri čemer bo interesentom tudi ponujeno, da pod odličnimi pogoji najamejo profesionalno opremo za simultano tolmačenje. Tisto, kar je posebej pomembno za oblikovanje ponude v tem primeru, je dostavljanje informacija o samem dogodku, tako da se interesenti obvezujejo, da te strokovnjake obvesti o mestu prirejanja manifestacije in o njegovih osnovnih značilnostih pa tudi o podrobnostih, ki so povezani s trajanjem, številom udeležencev in organizacijo tega dogodka. Glede na to, da se vsaka od omenjenih storitev lahko uporabi za manifestacijo, ki vključuje natančno določeno število udeležencev, trajanje in ostale podrobnosti, je jasno, da se ponudba za storitve tolmačenja v tej različici jezikov lahko uradno oblikuje šele, ko stranka vse navedene podatke na ustrezen način dostavi.

Seveda ti strokovnjaki lahko, v skladu z zahtevami izvedejo tudi profesionalno prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz flamskega v albanski jezik. Poleg tega, da lahko prevedejo besedila s področij filozofije, bančništva in ekonomije potem sociologije, prava in politike, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vsebine, katerih osnovna tema je usmerjena na področja financ, psihologije in ekologije ter varstva okolja pa tudi tiste, ki se ukvarjajo s tematiko iz domene gradbene industrije, medicine in farmacije, zatem informacijskih tehnologij, komunikologije in izobraževanja ter menedžmenta, znanosti in marketinga kot tudi turizma in ostalih in družboslovnih in naravoslovnih ved.

Cena prevajanja iz flamskega v albanski jezik

  • Iz flamskega v albanski je 24 EUR po strani

Cena prevajanja iz flamskega v albanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v albanski z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz flamskega v albanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!