Prevajanje iz flamskega v danski jezik


Seveda ta specializirana institucija lahko odgovori na zahteve posameznikov v zvezi, tako s tolmačenjem iz flamskega v danski jezik kot tudi z obdelavo katerihkoli vsebin v pisni obliki.

V principu prevajalci in sodni tolmači konkretno vrsto tolmačenja usklajujejo izključno s potrebami udeležencev in z zahtevami dogodka, ker poleg simultanega in tako imenovanega konsekutivnega lahko v tej različici jezikov uporabijo tudi šepetano tolmačenje. Seveda bo tudi najem opreme za simultano tolmačenje ponujen vsaki stranki, za katero manifestacijo se ti strokovnjaki odločijo, da uporabijo to vrsto tolmačenja.

Če za tem obstaja potreba, profesionalno obdelujejo tudi programe oziroma spletne aplikacije oziroma katerokoli programsko opremo kot tudi spletne kataloge, spletne prodajalne in spletne strani oziroma vse ostale vsebine, ki se nanašajo, tako na računalništvo kot tudi na splet. Glede na to, da so specializirani za implementacijo orodij SEO (Search Engine Optimisation), to pomeni, da stranke poleg prevajanja vseh vsebin te vrste lahko v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo tudi njihovo profesionalno optimizacijo.


Prevajanje iz flamskega v danski jezik
Prevajanje iz danskega v flamski jezik

Poudarjamo, da lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje knjig iz flamskega v danski jezik in v tem primeru prevajalci in sodni tolmači poleg učbenikov obdelajo tudi vsako književno delo, ki ga stranka pred tem na ustrezen način dostavi.

Seveda lahko strokovno obdelajo tudi znanstvene kot tudi poljudne besedilne materiale pa tudi časopisne članke, revije in katerokoli vrsto vsebin s področij marketinga. Poleg vizitk, reklamnih brošur in letakov oziroma PR člankov, je strankam na razpolago tudi strokovna obdelava katalogov, plakatov in reklamnih zloženk oziroma vseh vsebin, ki so povezane s področjem marketinga, glede na to, da se uporabljajo primarno za reklamiranje, tako storitev in izdelka kot tudi podjetij oziroma za predstavitev različnih manifestacij.

Glede na to, da so v tej instituciji zaposleni tudi korektorji in lektorji, je vsaki stranki omogočeno, da njih angažira, če je treba izvesti storitev redakcije materialov. Pravzaprav pri tem uporabljajo pravila lekture oziroma korekture, pa zahvaljujoč temu tudi uskladijo predhodno ne tako dobro prevedene materiale in njihovo vsebino s pravili danskega jezika oziroma prevajalske stroke.

Kdorkoli zahteva prevajanje filmov iz flamskega v danski jezik, ne glede na to, ali gre za dokumentarne, igrane ali risane oziroma animirane in druge, lahko v okviru same poslovnice dobi, tako njihovo profesionalno prevajanje kot tudi storitvi ali profesionalne sinhronizacije ali podnaslavljanja. Seveda sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi serije pa tudi reklamna sporočila in televizijske kot tudi radijske oddaje oziroma katerokoli vrsto video in zvočnih vsebin.

Seveda ti strokovnjaki lahko na zahtevo prevedejo tudi vse vrste dokumentov, od osebnih in tistih, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (vse vrste soglasij, potrdil in izjav) preko vsebine različnih vrst dokumentacij (gradbena, poslovna, medicinska, tehnična in druge) pa do pravnih aktov in dokumentov, ki so povezani s področjem izobraževanja ali znanosti.

Ti strokovnjaki na zahtevo strank lahko izvedejo obdelavo kateregakoli dokumenta oziroma najprej izvedejo njegovo prevajanje v tej jezični kombinaciji in potem sodni tolmač na obdelan dokument postavi svoj žig, da bi s tem potrdil, da je njegova vsebina v celoti zvesta izvirniku.

Vsakdo, ki zahteva prevajanje dokumentov iz flamskega v danski jezik, je prav tem strokovnjakom dolžan priložiti tudi izvirnike na vpogled, kar lahko stori, tako osebno kot tudi s pošiljanjem ali preko kurirske službe ali "Pošte Slovenije", in to priporočeno.

Seveda vsaka stranka sama izbere, kateri od ponujenih načinov ji v celoti ustreza za prevzemanje kompletno obdelanih vsebin, ponujena pa ji je opcija ali dostave na določen naslov ali osebnega prevzemanja. Kdorkoli se odloči, da zahteva angažiranje kurirske službe, oziroma da mu prevedene in overjene dokumente katerekoli vrste pošljemo na naslov, mora te storitve tudi samostojno plačati, in to povsem ločeno od osnovne. Gre za to, da se dostava vsebin na naslov stranke obravnava kot dodatna storitev in da jo kurirska služba zaračunava v skladu s svojim cenikom, oziroma da stranka plačilo opravi pri prevzemanju.

Če je nekomu potrebno nujno prevajanje dokumentov iz flamskega v danski jezik, mora v tem primeru delovati zelo hitro. Sodni tolmači in prevajalci namreč v najkrajšem možnem roku obdelajo katerikoli dokument, toda samo pod pogojem, da stranka najprej njegovo dostavo izvede elektronsko in potem ko na elektronski naslov dostavi skenirane vsebine, mora na vpogled priložiti tudi izvirnike, in to na tistega od od navedenih načinov, ki je hkrati tudi najhitrejši.

Da bi se posamezniki, ki jim je potrebno neposredno prevajanje kateregakoli dokumenta v tej različici jezikov, izognili nepotrebnemu izgubljanju časa, jim svetujemo, da samostojno pridobijo informacije o nadoveritvitvi. Moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači nimajo absolutno nikakršne pristojnosti v primeru, da je za neki dokument potrebna nadoveritev, glede na to, da jim pristojne institucije niso dale potrebnega pooblastila za postavljanje Apostille oziroma znamenitega Haškega žiga. Stranka se mora iz tega razloga obrniti na okrožno sodišče v svojem mestu in od zaposlenih zahtevati podatke o tej vrsti overitve. Ne samo, da bi mora pridobiti informacijo, ali se Apostille žig postavlja na njegove dokumente, ampak tudi po katerem principu oziroma v katerem trenutku (ali na samem začetku obdelave oziroma neposredno pred prevajanjem in overitvijo sodnega tolmača ali pa šele po tem).

Prevajanje vizitk iz flamskega v danski jezik

V najkrajšem možnem roku profesionalni sodni tolmači in prevajalci izpolnjujejo zahteve strank v zvezi z neposrednim prevajanjem vizitk iz flamskega v danski jezik, prav tako pa prevajajo tudi vse ostale marketinške materiale, na primer katalogov in plakatov oziroma PR člankov, reklamnih letakov in brošur pa tudi zloženk in ostalih vsebin iz domene marketinga. Glede na to, da so podrobno seznanjeni s pravili, ki morajo spoštovati pri reklamiranju, ne glede na to, ali gre za storitve ali neki izdelki oziroma dogodki ali delo podjetij, ti strokovnjaki pa spoštujejo prav ta pravila, ko obdelujejo vse omenjene materiale.

Seveda lahko v tej različici jezikov prevedejo tudi katerikoli učbenik pa tudi roman oziroma vsako prozno in poetsko književno delo. Na zahtevo lahko izvedemo tudi prevajanje časopisnih člankov iz flamskega v danski jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi ilustrirane kot tudi strokovne in otroške revije.

Če stranka postavi zahtevo za tolmačenjem v tej različici jezikov, je njena obveznost, da najprej dostavi vse podatke o konkretni manifestaciji, saj se prav na podlagi njih tudi lahko sprejme uradna odločitev, ali bo uporabljeno tako imenovano šepetano ali simultano oziroma konsekutivno tolmačenje iz flamskega v danski jezik. Prav zato, ker sodni tolmači in prevajalci lahko za določen dogodek uporabijo vsako od teh storitev, se stranka obvezuje, da jih najprej obvesti o mestu, na katerem bo potekal pa tudi o podrobnostih v zvezi, tako s trajanjem kot tudi s številom udeležencev. Poudarjamo tudi to, da ima poleg vseh omenjenih storitev Prevajalski center Akademije Oxford v ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz flamskega v danski jezik

V skladu z veljavnimi pravili v medicinsko dokumentacijo poleg že omenjenih uvrščamo tudi zdravniške izvide kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter številne druge dokumente, prav njih pa na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci v dani jezični kombinaciji, tako prevedejo kot tudi overijo prevedene dokumente.

Treba je poudariti, da se neposredno prevajanje dokumentov iz flamskega v danski jezik izvaja izključno ob spoštovanju trenutno veljavnih pravil, kar pomeni, da njihovi lastniki v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo in preveden in z žigom zapriseženega sodnega tolmača overjen katerikoli dokument.

Izvirnike na vpogled temu strokovnjaku mora dostaviti absolutno vsaka stranka, ki jo zanima obdelava dokumentov, prav tako pa je potrebno, da predhodno pridobi vse podatke o tako imenovani nadoveritvi, ki vključuje postavljanje Haškega ali Apostille žiga na dokumente. Vse to se zahteva zato, da zaposleni te institucije niso uradno pooblaščeni za postavljanje tega žiga na katerikoli dokument.

V skladu z zahtevami strank, ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma vse ostale sodne odločbe kot tudi pritožbe in odločitve oziroma pogodbe in pravni red Evropske Unije ter pooblastilo za zastopanje, certifikate in tožbe pa tudi licence in sodne sklepe oziroma katerokoli vrsto pravnega akta.

Izvajamo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz flamskega v danski jezik, kar pomeni, da poleg potnega lista, potrdila o stalnem prebivališču, osebne izkaznice in potrdila o državljanstvu prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje in izpiske iz matičnega registra o smrti kot tudi vozniško dovoljenje, zatem prometno in delovno ter izpiske iz matičnega registra o rojstvu in vsak drugi osebni dokument, pod pogojem, da stranka spoštuje postopek, ki se nanaša na dostavljanje vsebin te vrste na obdelavo.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači na podlagi zahtev posameznikov obdelajo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kar so pravzaprav različne vrste soglasij, potrdil pa tudi vseh vrst izjav (potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu in vse ostale dokumente, ki do zdaj niso omenjeni, lastnik pa jih v določeni situaciji mora predložiti neki državni instituciji).

Zaposleni te institucije so specializirani tudi za prevajanje poslovne dokumentacije iz flamskega v danski jezik, kar pomeni, da poleg faktur, sklepa o ustanovitvi pravne osebe in poslovnih odločitev, v dani različici jezikov prevedejo in potem izvedejo tudi overitev, tako za ustanovitveni akt podjetja in letna oziroma finančna poslovna poročila kot tudi za revizorska poročila, pri čemer po potrebi kompletno obdelajo tudi statut podjetja in vsak drugi dokument, ki se nanaša na poslovni proces določene pravne osebe ali podjetnika.

V skladu s tem kar stranka zahteva, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi kompletno obdelavo vseh dokumentov kot tudi ostalih materialov, ki se tičejo področij znanosti ali izobraževanja (rezultati znanstvenih raziskav, potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge, znanstveni patenti, predmetniki in programi fakultet, znanstvena dela, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi pa tudi številne druge vsebine, ki se tičejo navedenih področij), vsekakor pa lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz flamskega v danski jezik kot tudi navodil za uporabo in deklaracij izdelkov ter gradbenih projektov oziroma vseh dokumentov iz sestave in tehnične in gradbene pa tudi razpisne dokumentacije.

Prevajanje programske opreme iz flamskega v danski jezik

Komurkoli bo potrebno prevajanje v navedeni jezični kombinaciji ali za neke programe ali za določeno aplikacijo, je lahko povsem prepričan, da sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, te storitve izvajajo maksimalno profesionalno.

Prav tako so specializirani tudi za neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz flamskega v danski jezik pa tudi za obdelavo, tako spletnih strani kot tudi spletnih katalogov oziroma vseh ostalih spletnih vsebin. Glede na to, da obvladajo tudi uporabo orodij, namenjenih optimizaciji vseh teh materialov, bodo pri postopku obdelave teh vsebin implementirali tudi vsa veljavna pravila SEO (Search Engine Optimisation). Tako stranke pri tem dobijo in prevajanje vseh teh materialov pa tudi storitev njihove strokovne optimizacije.

Glede na to, da navedena institucija poleg že omenjenih strokovnjakov zaposluje tudi korektorje pa tudi lektorje, lahko vsakemu interesentu zagotovijo tudi storitev profesionalne redakcije. Sicer se ta uporablja za vse tiste vsebine, za katere je nekdo prevajanje v tej različici jezikov že izvedel, toda tega ni opravil korektno. V toku obdelave takšnih materialov jih ti strokovnjaki zahvaljujoč pravilom lekture in korekture uskladijo predvsem z njihovimi izvirniki in takoj zatem tudi s ciljnim jezikom in vsemi tistimi pravili, ki jih ta določa.

V skladu s postavljenimi zahtevami lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje video in zvočnih materialov iz flamskega v danski jezik. V tem primeru profesionalni prevajalci in sodni tolmači obdelajo, tako informativne in izobraževalne oddaje ter animirane in dokumentarne filme kot tudi serije pa tudi otroške in zabavne oddaje oziroma risane in igrane filme ter reklamna sporočila in vse ostale vsebine, ki bodo predvajane, tako v kinematografih kot tudi na kateremkoli mediju.

Obdelava besedil katerekoli tematike in kompleksnosti je prav tako med storitvami, ki jih na zahtevo strank lahko izvedejo strokovnjaki navedene institucije. Ob tem, da sodni tolmači in prevajalci obdelajo turistična, politična in marketinška besedila, izvajajo tudi neposredno prevajanje besedil s področij bančništva in financ iz flamskega v danski jezik pa tudi tistih, ki so povezana s področji menedžmenta, ekonomije in komunikologije. Poskrbijo tudi za izpolnitev zahtev vsakomur, ki mu je v tej različici jezikov prevjanje potrebno za strokovna ali poljudna besedila s področij gradbene industrije, ekologije in varstva okolja oziroma informacijskih tehnologij, prav tako pa prevajajo tudi medicinska kot tudi besedila iz domene izobraževanja in farmacije ter sociologije in znanosti pa tudi psihologije in filozofije oziroma vsake druge družboslovne ali naravoslovne znanstvene discipline.

Cena prevajanja iz flamskega v danski jezik

  • Iz flamskega v danski je 30 EUR po strani

Cena prevajanja iz flamskega v danski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v danski z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz flamskega v danski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!