Prevajanje iz flamskega v slovaški jezik


Da bi stranka v dani kombinaciji jezikov dobila pravilno obdelan dokument, mora najprej biti izvedeno njegovo neposredno prevajanje iz flamskega v slovaški jezik in potem tudi overitev s strani uradno pooblaščene osebe. Zahvaljujoč temu, da so in prevajalci in sodni tolmači zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, interesenti v okviru te institucije dobijo prav takšno storitev, tako da bodo s pravnega vidika ti dokumenti obravnavani kot uradno priznani.

Potrebno je, da lastnik dokumentov na vpogled prinese izvirnike ali da jih pošlje s priporočeno poštno pošiljko oziroma za to angažira katerokoli kurirsko službo.

Moramo pojasniti da se izvirniki na vpogled dostavljajo samo zaradi overitve, glede na to, da jih je zapriseženi sodni tolmač dolžan najprej primerjati s prevedenimi dokumenti in šele, ko je prepričan, da med njimi ni nikakršne razlike, ima pravico na prevod postaviti svoj žig in potrditi, da je v celoti enak kot tudi izvirni dokument.


Prevajanje iz flamskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v flamski jezik

Na zahtevo strank lahko med drugim izvedemo prevajanje pravnih aktov in osebnih dokumentov iz flamskega v slovaški jezik, seveda pa prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo tudi dokumente, povezane s področjem znanosti ali izobraževanja.

Vsekakor lahko prevedejo oziroma v skladu s pravili overijo tudi dokumente, ki jih stranka po tem mora predložiti neki državni službi, kar pomeni, da bodo kompletno obdelane vse vrste izjav in soglasij oziroma potrdil.

Poleg vsega do zdaj omenjenega ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi različne vrste dokumentacij oziroma vse dokumente iz sestave, tako gradbene in poslovne kot tudi razpisne, medicinske in tehnične dokumentacije pa tudi katerikoli drugi posamični dokument ali celotno dokumentacijo.

Storitev, ki je predstavljena, šteje kot povsem zadostna, da bi bil določen dokument pravno priznan, toda obstajajo primeri, ko se zahteva izvedba dodatne overitve, ki ni v uradni pristojnosti zaposlenih te institucije. Gre za overitev s Haškim žigom, sicer poznanim tudi pod imenom Apostille, ki se postavlja samo na točno določene dokumente. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci niso dobili pooblastila za izvedbo te overitve, ni njihova obveznost, da o tem informirajo stranke, ampak morajo te v okviru okrožnega sodišča v svojem mestu samostojno zahtevati absolutno vse informacije, ki se nanašajo na postopek, poznan kot nadoveritev.

Če je to potrebno, ti strokovnjaki lahko izvedejo tudi nujno prevajanje dokumentov iz flamskega v slovaški jezik, kar pomeni, da jih v skladu s pravili obdelajo v posebej kratkem roku. Samo tedaj stranka mora naknadno priložiti izvirnike na vpogled, najprej pa mora poslati predhodno skenirane dokumente na uradni elektronski naslov poslovalnice omenjene institucije.

Postopek prevzemanja dokumentov vključuje, ali njihova dostava na naslov stranke in to preko kurirske službe ali osebno prevzemanje s strani lastnika v prostorih predstavništva. Posebej poudarjamo, da se storitev dostave kompletno obdelanih dokumentov na naslov zaračunava v skladu s cenikom kurirske službe, ki je tem angažirana.

Na zahtevo posameznikov ti strokovnjaki izvedejo tudi obdelavo vseh materialov s področja marketinga, od plakatov in vizitk oziroma reklamnih letakov in zloženk pa do PR člankov, brošur in katalogov, pri čemer profesionalno obdelajo vse vsebine, ki se uporabljajo zaradi reklamiranja.

Seveda lahko poteka tudi neposredno prevajanje knjig iz flamskega v slovaški jezik, kar vključuje obdelavo in učbenikov in književnih del. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko na podlagi postavljenih zahtev obdelajo tudi revije oziroma vsebino, tako otroških in ilustriranih kot tudi strokovnih revij pa tudi časopisne članke.

Kompletna obdelava vseh vrst filmov oziroma oddaj različne vsebine in namena kot tudi reklamnih sporočil pa tudi serij in nasploh vseh video in zvočnih materialov je na zahtevo strank na razpolago v okviru te specializirane institucije. V tem primeru kompletna obdelava vključuje, tako njihovo prevajanje v navedeni različici jezikov kot tudi storitev sinhronizacije pa tudi podnaslavljanja.

Vsebine, ki se nanašajo na računalništvo, ali so prisotne na spletu, omenjeni strokovnjaki prav tako maksimalno profesionalno obdelajo. Ne samo, da izvedejo neposredno prevajanje programske opreme iz flamskega v slovaški jezik, pri čemer obdelujejo in programe in aplikacije katerekoli vrste, pristopajo pa tudi prevajanju spletnih katalogov oziroma spletnih strani in spletnih prodajaln pa tudi številnih drugih vsebin te vrste. Ker je postopek optimizacije oziroma prilagajanja večine omenjenih materialov zelo pomemben za njihovo kotiranje na spletu, prevajalci in sodni tolmači pri njihovi obdelavi izvedejo tudi implementacijo pravil, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), tako da bo strankam omogočena tudi storitev strokovne optimizacije vseh materialov iz te skupine.

Interesenti za obdelavo katerihkoli predhodno omenjenih vsebin, dostavo kot tudi prevzemanje izvedejo na najpreprostejši možni način. Pravzaprav je predvideno, da to storijo s pošiljanjem na elektronski naslov, toda obstajajo tudi druge opcije, o katerih vse potrebne podatke stranke lahko dobijo neposredno v poslovalnici omenjene institucije.

Kar zadeva storitev tolmačenja v tej različici jezikov, morajo interesenti vedeti, da je na razpolago in ta v vseh treh variantah (konsekutivno, simultano in šepetano tolmačenje) pa tudi storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje.

V primeru, da so izdelani prevodi iz flamskega v slovaški jezik, in to za katerikoli material, toda stranka s kakovostjo ni v celoti zadovoljna, ji ta institucija omogoča izvedbo storitev korekture in lekture vseh takšnih vsebin. Gre za to, da se storitev, poznana kot redakcija, lahko izvede izključno s strani profesionalnih korektorjev in lektorjev, ki so prav tako zaposleni v predstavništvu te institucije. Najprej bodo primerjali prevedene dokumente z izvirniki in potem ko ugotovijo, katere napake v njih obstajajo, jih maksimalno profesionalno popravijo in na ta način uskladijo prevedene vsebine, ne samo z njihovimi izvirniki, ampak tudi s pravili, ki veljajo v slovaškem jeziku.

Prevajanje pravnih aktov iz flamskega v slovaški jezik

Katerikoli dokument, ki je v skladu z veljavnimi pravili povezan s področjem prava ali sodstva na zahtevo interesentov zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford v navedeni kombinaciji jezikov najprej prevedejo in potem izvedejo tudi overitev, ki je usklajena z zakonom.

Glede na to, da so tudi sodni tolmači in prevajalci zaposleni v okviru navedene institucije, stranke dobijo kompletno obdelavo absolutno za vsak pravni akt, kar se nanaša predvsem na sodne sklepe, tožbe in pritožbe oziroma na pooblastilo za zastopanje in odločitve sodišč, pri čemer bo izvedeno tudi prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz flamskega v slovaški jezik, po potrebi pa ti strokovnjaki kompletno obdelajo tudi certifikate, pogodbe in licence kot tudi vse ostale dokumente, ki se tičejo konkretnih področij oziroma so povezani z njima.

Treba je poudariti, da je obveznost vsake stranke, ki jo zanima prevajanje kateregakoli dokumenta v tej kombinaciji jezikov, da izvirne dokumente, ali pošlje na enega od predvidenih načinov, ali prinese osebno v poslovalnico omenjene institucije, ker so potrebni zapriseženemu sodnemu tolmaču, ko izvaja overitev.

Prav tako se mora lastnik dokumentov samostojno angažirati, da bi pridobil vse informacije o postopku, poznanem kot nadoveritev, ko se na konkretne vsebine postavlja tako imenovani Haški oziroma Apostille žig, ker člani ekipe te institucije za to vrsto overitve niso zadolženi.

V skladu z zahtevami bo izvedeno tudi prevajanje osebnih dokumentov iz flamskega v slovaški jezik (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in drugi), prav tako pa prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo, tako specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka pa tudi zdravniške izvide kot tudi vsak drugi dokument, ki velja za sestavni del medicinske dokumentacije.

Poudarjamo tudi to, da vsakdo, ki mu je to potrebno, v omenjeni instituciji lahko dobi tudi kompletno obdelavo vseh dokumentov, ki jih je v skladu z zahtevami treba predložiti različnim pristojnim institucijam. Poleg soglasja za zastopanje, potrdila o nekaznovanosti in potrdilo o samskem stanu, bo na podlagi postavljenih zahtev izvedeno tudi prevajanje potrdila o višini dohodkov oziroma potrdila o stalni zaposlitvi pa tudi potrdila o stanju računa v banki in nasploh vseh ostalih vrst potrdil in soglasij pa tudi izjav.

Vsekakor zagotavljamo tudi neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz flamskega v slovaški jezik, na podlagi postavljenih zahtev posameznikov pa prevajalci in sodni tolmači lahko ustrezno obdelajo tudi vse ostale dokumente s področja izobraževanja (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomske naloge, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, seminarske naloge, predmetniki in programi fakultet in številni drugi dokumente, ki so povezani s konkretnim področjem), toda ustrezno prevedejo oziroma overijo tudi vsebine, ki so primarno povezane z znanostjo (rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela, znanstveni patenti in drugi).

Celotno vsebino ali gradbene in razpisne ali tehnične dokumentacije člani ekipe te institucije prevedejo v dani jezični kombinaciji in potem v skladu z zakonom in veljavnimi pravili izvedejo tudi overitev, tako za laboratorijske analize tehničnih vzorcev in gradbene projekte kot tudi za deklaracije izdelkov ter navodilo za uporabo in vse ostale dokumente, ki spadajo v eno od omenjenih vrst dokumentacij.

Na koncu moramo omeniti tudi to, da lahko izvedemo neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz flamskega v slovaški jezik in v tem primeru sodni tolmači in prevajalci poleg ustanovitvenega akta in statuta podjetja oziroma letnih poslovnih poročil in faktur, kompletno obdelajo tudi finančna poslovna poročila pa tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, zatem poslovne odločitve in revizorska poročila kot tudi vsak drugi dokument, ki je povezan s poslovanjem ali nekih podjetnikov ali določenega podjetja.

Prevajanje dokumentarnih filmov iz flamskega v slovaški jezik

V primeru, da se konkretna storitev izvaja tudi, ne samo za dokumentarne, ampak tudi za animirane pa tudi risane in igrane filme kateregakoli žanra, seveda stranka lahko zahteva tudi eno od dostopnih dodatnih storitev, ki vključujeta ali sinhronizacijo ali podnaslavljanje takšnih materialov.

Na zahtevo strank lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje informativnih in izobraževalnih oddaj iz flamskega v slovaški jezik, v tej jezični kombinaciji pa prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi reklamna sporočila pa tudi zabavne oddaje oziroma serije in otroške televizijske in radijske oddaje ter vse ostale video in zvočne vsebine.

V primeru, da nekdo poseduje dokument ali neki drugi material, ki je že preveden v konkretni jezični kombinaciji, toda to ni storjeno profesionalno oziroma ob spoštovanju pravil prevajalske stroke, mora biti izvedena storitev, poznana kot redakcija. Njo pa v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na zahtevo strank zagotavljajo lektorji in korektorji z dolgoletnimi izkušnjami. V toku obdelave vsebin, ki niso dobro prevedeni, bodo zahvaljujoč pravilom korekture in lekture, napake v njih na najboljši možni način popravljene in ti bodo usklajeni in z izvirniki in z vsemi tistimi pravili, ki jih določa slovaški jezik.

Književna dela, ki pripadajo in poeziji in prozi, sodni tolmači in prevajalci prevedejo v dani kombinaciji jezikov. Interesentom je na razpolago tudi neposredno prevajanje učbenikov iz flamskega v slovaški jezik, zaposleni konkretne institucije pa seveda obdelajo tudi časopisne članke, če pa se zahteva, lahko prevedejo tudi vsebino otroških pa tudi strokovnih in ilustriranih revij.

Omenjeni strokovnjaki pa so specializirani tudi za obdelavo, tako znanstvenih kot tudi poljudnih besedil, pri čemer se njihova tema lahko nanaša na različne znanstvene discipline, ne glede na to, ali se te primarno tičejo naravoslovnih ali družboslovnih ved. Na podlagi postavljenih zahtev bo izvedeno prevajanje turističnih, ekonomskih in pravnih besedil iz flamskega v slovaški jezik oziroma tistih, ki se ukvarjajo s temami s področij financ, politike in ekologije ter varstva okolja pa tudi bančništva, izobraževanja in sociologije. Seveda prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji obdelajo tudi besedilne materiale, katerih glavna tema se nanaša, tako na področja gradbene industrije, farmacije in filozofije oziroma komunikologije in marketinga kot tudi na področja informacijskih tehnologij, psihologije in menedžmenta pa tudi turizma in ostalih znanstvenih disciplin.

Profesionalan prevod spletne prodajalne iz flamskega v slovaški jezik

Vsebino te vrste spletnih materialov zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford predvsem prevedejo v dani različici jezikov in potem da optimizirajo. Gre za to, da sodni tolmači in prevajalci poznajo orodja SEO (Search Engine Optimisation) in jih uporabljajo, ko izvajajo neposredno prevajanje spletnih strani iz flamskega v slovaški jezik pa tudi spletnih katalogov oziroma spletnih prodajaln in ostalih vsebin, ki se nahajajo na spletu. Prav zahvaljujoč njihovi uporabi se lahko vpliva na poboljšanje položaja vseh teh materialov na globalnem omrežju, kar vsekakor ima izjemno dober učinek na poslovanje njihovih lastnikov. Seveda bodo izpolnjene tudi zahteve strank v zvezi s profesionalnim prevajanjem programske opreme v navedeni kombinaciji jezikov, saj zaposleni te institucije lahko strokovno prevedejo, tako aplikacije katerekoli vrste kot tudi katerikoli program.

Prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezični kombinaciji profesionalno obdelujejo različne vrste marketinških materialov v skladu z zahtevami katerekoli stranke. Preprosto rečeno, izvedeno bo, tako neposredno prevajanje katalogov, plakatov in brošur iz flamskega v slovaški jezik kot tudi PR člankov, pri čemer lahko obdelajo tudi reklamne letake pa tudi vizitke in zloženke oziroma vse tiste materiale, ki se uporabljajo za reklamiranje, ne glede na to, ali da gre za neko podjetje ali storitev oziroma izdelek ali določen dogodek. Obdelava vseh takšnih vsebin poteka ob uporabi marketinških pravil, tako da se reklamno sporočilo oblikuje v duhu slovaškega jezika, da bi se na ta način čim bolj približala njegovim izvornim govorcem.

Za dogodek katerekoli vrste, v okviru katerega naj bil bili prisotni udeleženci, ki sta jim ali flamski ali slovaški jezik materna, sodni tolmači in prevajalci lahko uporabijo tolmačenje v omenjeni jezični kombinaciji. Toda osnovni pogoj za pripravo ponudbe za dano storitev je posredovanje relevantnih podatkov o sami manifestaciji, glede na to, da ti izvajajo, tako konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje iz flamskega v slovaški jezik, seveda pa lahko zagotavljajo tudi storitev simultanega tolmačenja v tej varianti. Zelo je pomembno omeniti dejstvo, da se za dogodek, ki zahteva točno določeno število udeležencev in trajanje, lahko uporabi konkretna vrsta tolmačenja, pa se od stranke zahtevajo predvsem te informacije. Pomembno je tudi, da pravočasno dostavi točne podatke o mestu, na katerem je organizator predvidel, da bo dogodek potekal in da omenjene strokovnjake pri tem natančno informira o njegovih osnovnih značilnostih. Vsekakor imajo stranke, za katere manifestacijo je predvidena uporaba te vrste te storitve, na razpolago tudi možnost, da pod odličnimi pogoji najamejo opremo za simultano tolmačenje, in to najnovejše generacije.

Cena prevajanja iz flamskega v slovaški jezik

  • Iz flamskega v slovaški je 24 EUR po strani

Cena prevajanja iz flamskega v slovaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v slovaški z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz flamskega v slovaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!