Prevajanje iz flamskega v slovenski jezik


Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje izključno strokovnjake z dolgoletnimi izkušnjami, tako da so sposobni ugoditi tudi zahtevam v zvezi s prevajanjem dokumentov iz flamskega v slovenski jezik pa tudi z obdelavo vseh ostalih vsebin v pisni obliki. Prav tako prevajalci in sodni tolmači lahko v tej različici jezikov izvedejo tudi tolmačenje.

Predvsem želimo poudariti, da je njihova specialnost, tako šepetano tolmačenje kot tudi zagotavljanje storitve konsekutivnega oziroma simultanega tolmačenja, interesentom pa omogočen tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poudarjamo tudi to, da ti strokovnjaki lahko obdelajo, tako vse vrste marketinških materialov v omenjeni različici jezikov (PR članki, reklamni zloženke, plakati, vizitke, katalogi, brošure in drugi) kot tudi književna dela, časopisne članke in učbenike pa tudi revije in strokovna oziroma poljudna besedila, katerih tema se lahko tiče katerekoli naravoslovne ali družboslovne znanstvene discipline.


Prevajanje iz flamskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v flamski jezik

Če je to potrebno, bo izvedeno prevajanje spletnih materialov iz flamskega v slovenski jezik, vsekakor pa sodni tolmači in prevajalci uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation). Tako uspešno prilagodijo vsebino spletne prodajalne, spletnih strani in programske opreme oziroma spletnih katalogov in drugih spletnih materialov vsem tistim zahtevam, ki veljajo v okviru konkretnega iskalnika.

Na razpolago je tudi storitev, ki vključuje kompletno obdelavo video in zvočnih vsebin katerekoli vrste, pri čemer se poleg njihovega prevajanja omogoča tudi sinhronizacija ali podnaslavljanje. Tako stranke na enem mestu lahko dobijo kompletno obdelane serije in oddaje katerekoli vsebine oziroma reklamna sporočila, filme in vse druge in audio in video materiale.

Stranke morajo vse navedene vsebine poslati na elektronski naslov in predvideno je, da jih po elektronski poti prevzamejo potem ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo njihovo profesionalno obdelavo.

Na razpolago je tudi storitev, ki vključuje redakcijo slabo prevedenih vsebin katerekoli vrste, njo pa v skladu s pravili izvajajo strokovni korektorji in lektorji.

Kar zadeva prevajanje dokumentov iz flamskega v slovenski jezik, morajo interesenti za to storitev vedeti, da v tej instituciji njih pričakuje kompletna obdelava vseh vrst dokumentov. Pravzaprav omenjeni strokovnjaki izvajajo, tako prevajanje konkretnih materialov kot tudi overitev, za katero so jim dana pooblastila. Potem ko uradni sodni tolmač postavi svoj žig na preveden dokument, s tem potrdi, da gre za vsebino, ki je popolnoma enaka kot tudi v izvirniku, kar pomeni, da se dokument sme uporabljati kot pravno veljaven.

Poleg vsebine poslovne in gradbene oziroma razpisne in medicinske kot tudi tehnične dokumentacije, stranke od teh strokovnjakov lahko dobijo kompletno obdelavo pravnih aktov potem dokumentov iz domene izobraževanja in znanosti pa tudi vseh tistih, ki jih je treba predložiti različnim pristojnim službam oziroma izjav, potrdil in soglasij katerekoli vrste. Seveda sodni tolmači in prevajalci, v skladu s postavljenimi zahtevami prevedejo in overijo katerikoli dokument, pod pogojem, da stranka dostavi izvirnike na vpogled, kar je v skladu z veljavnimi pravili.

Želene dokumente lastnik lahko pošlje priporočeno preko "Pošte Slovenije", ali pa zadolži določeno službo za dostavo, ki to stori namesto njega, odprta pa je tudi možnost, da jih v poslovalnico te institucije prinese osebno.

Obstajata dve opciji za prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov in vsakdo izbere, katera mu bolj ustreza, tako da dostavo izvaja kurirska služba na naslov, ali pa jih stranka osebno prevzame v predstavništvu te specializirane institucije. Storitev dostavljanja je treba plačati ločeno od prevajanja in overitve dokumenta, ceno pa v tem primeru izključno oblikuje kurirska služba.

Overitev z Apostille žigom, ki je sicer poznan tudi kot Haški ne spada v pristojnost zaposlenih v tej instituciji ter se s samim tem od lastnikov dokumentov pričakuje, da predhodno pridobijo potrebne informacije o navedeni vrsti overitve. Morajo se informirati o tem, ali je Apostille žig obvezno postaviti na njihove dokumente, saj je z zakonom opredeljeno, da se ta vrsta žiga ne postavlja na vsak dokument in vsekakor je tudi določeno, po katerem principu se ta v konkretnem primeru mora izvesti. Običajno se Haški žig mora postaviti neposredno, preden ga omenjeni strokovnjaki začnejo obdelovati, toda prav tako obstaja tudi opcija, ki vključuje, da se navedeni žig postavlja šele po obdelavi konkretnih vsebin s strani teh strokovnjakov.

Prevajanje zdravniških izvidov iz flamskega v slovenski jezik

Ne samo navedene dokumente, ampak tudi celotno vsebino medicinske dokumentacije sodni tolmači in prevajalci v primeru, da se to od njih zahteva in prevedejo v tej različici jezikov in overijo.

Na razpolago je profesionalno prevajanje specifikacija farmacevtskih izdelkov iz flamskega v slovenski jezik kot tudi že omenjenih zdravniških izvidov pa tudi navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter dokumentacije o medicinskih izdelkih in vseh ostalih dokumentov iz uradne sestave te vrste dokumentacije.

Omeniti je treba tudi to, da je cilj overitve, ki jo v tem primeru ima pravico izvesti samo zapriseženi sodni tolmač, da potrdi istovetnost prevedenega in izvirnega dokumenta.

Kogarkoli zanima, da v omenjeni jezični kombinaciji dobi prevedeno katerokoli vrsto dokumentacije ali pa posamični dokument, je tudi dolžan temu strokovnjaku na vpogled na enega od predvidenih načinov poslati ali prinesti izvirne vsebine.

Vsekakor bi bilo dobro, da stranke pridobijo informacije, ki se tičejo postopka nadoveritve, oziroma ki so povezane s postavljanjem Apostille (Haški) žiga na te dokumente. Sicer se to navaja samo zato, da zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford nimajo pravice postaviti omenjenega žiga na katerikoli dokument.

Če je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo tudi vsako vrsto izjav ali potrdil kot tudi soglasij (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in na splošno vse ostale dokumente, ki jih je v skladu s potrebami treba predložiti pristojnim institucijam).

Strankam te institucije je na razpolago tudi storitev, ki vključuje prevajanje osebnih dokumentov iz flamskega v slovenski jezik (delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, potni list, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje in katerikoli drugi osebni dokument), na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo tudi vse tiste vsebine, ki se nanašajo in na znanost in na izobraževanje (seminarske naloge, prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, znanstvena dela, predmetniki in programi fakultet, rezultati znanstvenih raziskav, diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju, znanstveni patenti, potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in drugi materiali, ki se tičejo konkretnih področij).

Vsebino različnih vrst dokumentacij omenjeni strokovnjaki prav tako lahko tudi prevedejo v konkretni jezični kombinaciji in potem izvedejo tudi overitev v skladu z določbami zakona.

Poleg vsebine poslovne dokumentacije (fakture, revizorska poročila, statut podjetja, poslovne odločitve, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, finansijski poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in drugi dokumenti, ki so povezani s poslovnimi procesi pravne osebe ali podjetnikov), prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo in deklaracije izdelkov pa tudi gradbene projekte in vsak drugi dokument, ki velja za del gradbene, tehnične ali razpisne dokumentacije.

Seveda izvajamo tudi profesionalno prevajanje pravnih aktov iz flamskega v slovenski jezik, stranke pa seveda lahko dobijo tudi kompletno obdelan pravni red Evropske Unije, pritožbe in licence oziroma sodne odločbe, odločitve in tožbe kot tudi sodne sklepe ter certifikate, pogodbe in pooblastilo za zastopanje oziroma vsak dokument, ki sodi na področje prava.

Prevajanje serij iz flamskega na slovenski jezik

V sklopu storitve, ki vključuje prevajanje zvočnih in video materialov iz flamskega v slovenski jezik, Prevajalski center Akademije Oxford strankam ponuja tudi možnost, da angažirajo strokovnjake, ki so zadolženi za podnaslavljanje takšnih vsebin kot tudi za njihovo sinhronizacijo.

Praktično rečeno, stranke dobijo najprej prevajanje serij, zabavnih in izobraževalnih oddaj ter dokumentarnih in igranih filmov, pri čemer prevajalci in sodni tolmači na njihovo zahtevo obdelajo tudi informativne oddaje, animirane filme in reklamna sporočila kot tudi risane filme in druge vrste zvočnih in video materialov in potem se vsak posameznik opredeli, ali jih želi dobiti sinhronizirane ali podnaslovljene. Tako v relativno kratkem roku lahko dobi vsebine te vrste kompletno obdelane in pripravljene za nadaljnje predstavljanje.

Seveda so zaposleni te institucije lahko angažirani tudi v primeru, če je nekomu potrebno prevajanje programske opreme iz flamskega v slovenski jezik in v tem primeru sodni tolmači in prevajalci obdelajo vsak program in aplikacijo, ki jo posameznik zahteva in dostavi v skladu s predpisanimi pravili. Poleg programske opreme ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi spletne prodajalne kot tudi spletne kataloge pa tudi spletne strani ter vsako drugo vsebino, ki se tiče računalništva ali je vidna na spletu. Lastniki takšnih materialov morajo vedeti predvsem to, da omenjeni strokovnjaki kadarkoli je to potrebno in v skladu z vrstami vsebin uporabljajo orodja, potrebna za njihovo optimizacijo. Smernice SEO (Search Engine Optimisation) se namreč morajo uporabljati, da bi se vsebina spletnih materialov uskladila s pravili spletnega iskanja, kar neposredno vodi do tega, da so obdelani materiali vidni že na prvi strani iskanja za predhodno opredeljene besede in izraze, ki jih stranke vtipkajo v iskanje.

Poleg ostalih vsebin, interesenti lahko v okviru te institucije angažirajo tudi strokovnjake, ki izvedejo prevajanje znanstvenih in poljudnih besedil iz flamskega v slovenski jezik. Dolžni smo omeniti, da je tema, s katero ukvarjajo te vsebine, lahko povezana z različnimi znanstvenimi disciplinami. Nasploh sodni tolmači in prevajalci enako kakovostno obdelujejo tudi vsebine s področij turizma, ekonomije in politike kot tudi medicine in farmacije pa tudi tiste, ki so povezane s področji informacijskih tehnologij, izobraževanja in bančništva ter gradbene industrije, sociologije in menedžmenta kot tudi komunikologije, ekologije in varstva okolja in marketinga ter psihologije in filozofije oziroma svake družboslovne ali naravoslovne znanstvene discipline.

Prevajanje PR člankov iz flamskega v slovenski jezik

Vsebino različnih marketinških materialov, pa s samim tem tudi PR člankov profesionalni prevajalci in sodni tolmači v primeru, da posameznik od njih zahteva, prevedejo v omenjeni jezični kombinaciji in pri tem v celoti spoštujejo pravila, ki hih vključuje področje marketinga. Vsekakor lahko izvedemo prevajanje zloženk in reklamnih letakov iz flamskega v slovenski jezik pa tudi plakatov, katalogov in vizitk oziroma brošur in vseh ostalih materialov, ki se uporabljajo, da bi bili določeno podjetje, storitev, dogodek ali izdelek predstavljeni na najboljši možni način.

Prevajalski center Akademije Oxford poleg že navedenih strokovnjakov zaposluje tudi korektorje pa tudi lektorje. Vse to pomeni, da interesenti lahko njih zadolžijo, da profesionalno izvedejo redakcijo za materiale, ki v tej različici jezikov niso pravilno prevedeni.

Pri organizaciji manifestacije katerekoli vrste sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tako simultano in konsekutivno tolmačenje iz flamskega v slovenski jezik kot tudi tako imenovano šepetano tolmačenje. Sicer se v sklopu omenjene institucije interesentom ponuja tudi možnost, da pod posebej ugodnimi pogoji najamejo profesionalno opremo za simultano tolmačenje. Ker so zaposleni te institucije usposobljeni za uporabo vseh omenjenih storitev tolmačenja in natančno je navedeno, v katerem primeru se vsaka od njih uporablja, tako da bo najprej izvedena analiza podatkov o samem dogodku. Zato se od strank tudi zahteva dostava, tako informacij o mestu, na katerem je načrtovano, da bo potekal in o številu oseb, ki bodo sodelovale in seveda o trajanju celotne manifestacije. Vsi ti podatki bodo upoštevani in na podlagi njih bo oblikovana uradna ponudba in zagotovo bo izbrana tista vrsta storitve, ki bo na najboljši način izpolnila zahteve udeležencev in pričakovanja organizatorja.

Na zahtevo interesentov izvajamo tudi prevajanje učbenikov iz flamskega na slovenski jezik, seveda pa prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov obdelajo tudi prozna pa tudi poetska književna dela, ne glede na njihovo obsežnost in kompleksnost.

Cena prevajanja iz flamskega v slovenski jezik

  • Iz flamskega v slovenski je 24 EUR po strani

Cena prevajanja iz flamskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz flamskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!