Prevajanje iz flamskega v romunski jezik


Seveda bodo zahteve strank, ki se nanašajo na neposredno prevajanje iz flamskega v romunski jezik izpolnjene v vsakem smislu, ker prevajalci in sodni tolmači navedeno storitev zagotavljajo, tako v pisani obliki kot tudi kot tolmačenje.

Poleg tega, da lahko izvedejo simultano tolmačenje, v konkretni jezični kombinaciji uporabljajo tudi pravila, ki jih vključuje šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje in za vse, za katere manifestacijo se ta storitev izvaja, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Kompletno lahko obdelamo tudi vse video in zvočne materiale, na zahtevo strank pa izvajamo, tako neposredno prevajanje serij in filmov iz flamskega v romunski jezik kot tudi oddaj katerekoli tematike in namena pa tudi reklamnih sporočil in vseh ostalih vsebin, ki bodo predvajane, tako v kinematografih in na televiziji kot tudi na radiju, spletu oziroma na kateremkoli drugem mediju. Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi izkušene profesionalce, ki strankam pri tem omogočajo, da dobijo tudi storitev, tako podnaslavljanja kot tudi profesionalne sinhronizacije vseh predhodno prevedenih zvočnih in video vsebin.


Prevajanje iz flamskega v romunski jezik
Prevajanje iz romunskega v flamski jezik

Na podlagi postavljenih zahtev sodni tolmači in prevajalci obdelajo in poljudne pa tudi znanstvene besedilne vsebine različne dolžine, tematike in kompleksnosti, izvajajo pa tudi prevajanje revij in časopisnih člankov iz flamskega v romunski jezik. Poleg tega so specializirani tudi za obdelavo učbenikov pa tudi vseh del književnosti, ne glede na to, ali so uvrščene v poezijo ali v prozo.

Storitev optimizacije spletnih materialov je prav tako na razpolago v okviru te institucije, glede na to, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači odlično poznajo pravila SEO (Search Engine Optimisation) in izvajajo njihovo implementacijo, ko obdelujejo, tako spletne prodajalne in spletne strani kot tudi spletne kataloge in vse ostale vsebine, ki se lahko vidijo na mreži. Usposobljeni so tudi za prevajanje programske opreme v navedeni jezični kombinaciji, tako da na podlagi zahtev strank lahko obdelajo tudi aplikacije vseh vrst in programe.

Vsebine te vrste, za katere zahteva prevajanje, stranka dostavi na elektronski naslov in potem, ko omenjeni strokovnjaki končajo z njihovo profesionalno obdelavo, na enak način strankam pošljejo kompletno obdelane materiale te vrste. Seveda obstajajo tudi številne druge variante, tako za pošiljanje materialov te vrste na prevajanje kot tudi za njihovo prevzemanje, pa se razume, da vsaka stranka, ki jim nekaj od navedenega ne ustreza v celoti, se lahko v poslovalnici te institucije pozanima tudi o dodatnih opcijah.

Treba je poudariti tudi to, da na podlagi postavljenih zahtev lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje reklamnih materialov iz flamskega v romunski jezik, kar pomeni, da zaposleni te institucije poleg vizitk, reklamnih letakov in brošur strokovno obdelajo tudi zloženke kot tudi plakate in PR članke pa tudi reklamne kataloge in ostale marketinške materiale.

Posebej moramo omeniti obdelavo dokumentov, ker je specifična, saj samo prevajanje takšnih vsebin ne more veljati za pravno veljavno, ampak se zahteva, da se obdelan dokument tudi overi, in to z žigom uradno pooblaščene osebe. Pravzaprav je sodni tolmač dolžan preveriti, ali je vsebina prevedenega dokumenta enaka kot tudi v njegovem izvirniku, pa šele potem lahko postavi svoj uradni žig na prevod postaviti in na ta način potrdi istovetnost prevoda in izvirnika.

Razlog zaradi čega se od vsake stranke, kome so potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz flamskega v romunski jezik zahteva da temo strokovnjaku dostavi izvirnike je povezan prav za postopek overe.

Konkretne dokumente stranka lahko prinese osebno, ali pa pošlje, tako s priporočeno poštno pošiljko kot tudi preko kurirske službe na naslov predstavništva te institucije.

Seveda sodni tolmači in prevajalci, ko se to zahteva, kompletno obdelajo katerekoli potrdilo, izjavo ali soglasje, kar se nanaša predvsem na dokumente, ki jih lastniki morajo predložiti določeni pristojni službi.

Zaposleni te institucije so specializirani tudi za neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz flamskega v romunski jezik, po potrebi pa obdelujejo tudi dokumenta, ki so primarno povezani s področjem izobraževanja in prava pa tudi znanosti oziroma sodstva.

Seveda prevajalci in sodni tolmači lahko ugodijo zahtevam strank, ki se nanašajo na profesionalno prevajanje medicinske dokumentacije iz flamskega v romunski jezik, pri čemer lahko obdelajo tudi vsak dokument, ki velja za del, tako razpisne dokumentacije in poslovne kot tudi gradbene pa tudi tehnične dokumentacije. Preprosto rečeno, katerikoli dokument stranka v skladu z veljavnimi pravili dostavi, ti strokovnjaki ga obdelajo na ustrezen način.

S samim tem, da omenjena institucija nudi tudi samo storitev overitve kateregakoli prevedenega dokumenta, obstaja možnost, da se pojavi potreba za storitvijo redakcije takšnih materialov. Če nekdo, ki je prevajal katerikoli dokument ali neki drugo vsebino, naredi določeno napako, potem to popravijo korektorji in lektorji omenjene institucije.

Kadar sodni tolmači in prevajalci izvedejo obdelavo kateregakoli predhodno pravilno dostavljenega dokumenta, ima stranka možnost, da jih dobi z dostavo na svoj naslov ali da se opredeli za možnost prihoda v poslovalnico te institucije in osebnega prevzemanja. Če izbere prvo opcijo, ki je ponujena, bo informiran o ceni konkretne storitve, saj se ta zaračuna ločeno od prevajanja in overitve konkretnega dokumenta.

Izjemno je pomembno, da se lastnik kateregakoli dokumenta, ki zahteva prevajanje v omenjeni različici jezikov, predvsem podrobno pozanima o tem, ali je na te vsebine treba postaviti Haški ali tako imenovani Apostille žig. Vse to omenjamo zato, ker zaposleni navedene institucije tega žiga nimajo pravice postaviti na katerikoli dokument, več izvajajo samo posebni oddelki okrožnih sodišč naše države, pa se nanje stranka najprej obrne, da bi samostojno pridobila potrebne podatke o tem postopku.

Prevajanje časopisnih člankov iz flamskega v romunski jezik

Ne glede na to, ali je treba prevesti samo segment časopisnih člankov ali celotno vsebina, se bodo prevajalci in sodni tolmači potrudili, da to storijo na najboljši možni način. Poleg tega lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje revij iz flamskega v romunski jezik in pri tem obdelajo, tako vsebino ilustriranih kot tudi strokovnih ter po potrebi tudi otroških revij.

Seveda bodo maksimalno profesionalno odgovorjeno tudi na zahteve strank v zvezi z obdelavo, tako učbenikov kot tudi kateregakoli književnega dela, glede na to, da ti strokovnjaki lahko prevajanje izvedejo, tako za poetska kot tudi za različna prozna dela književnosti.

V skladu s postavljenimi zahtevami zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford izvedejo tudi profesionalno prevajanje zvočnih in video materialov iz flamskega v romunski jezik in potem njihovo obdelavo prevzamejo strokovnjaki, ki v skladu z zahtevami strank izvedejo njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo. Poleg igranih filmov kateregakoli žanra sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi informativne oddaje kot tudi reklamna sporočila in risane ter dokumentarne in animirane filme pa tudi serije oziroma oddaje zabavnega in informativnega značaja ter vse tiste, ki jih bodo gledali ali poslušali otroci kot tudi vse ostale in video in zvočne vsebine.

Vsekakor izvajamo tudi neposredno prevajanje reklamnih vsebin iz flamskega v romunski jezik, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg PR člankov, brošur in reklamnih letakov ter zloženk v dani kombinaciji jezikov lahko prevedejo tudi plakate, pa tudi vizitke potem kataloge in vse ostale materiale, ki se uporabljajo, če je treba reklamirati neki dogodek ali izdelek oziroma podjetje ali predstaviti določeno storitev.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz flamskega v romunski jezik

Ne samo številne dokumente s področij izobraževanja, ampak tudi vse druge sodni tolmači in prevajalci, ki so angažirani v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, v navedeni jezični kombinaciji prevedejo in potem tudi overijo v skladu z zakonom.

S tem se njihovim lastnikom omogoča, da kompletno obdelavo kateregakoli dokumenta dobijo na enem mestu, oziroma bo njihov prevod iz flamskega v romunski jezik obravnavan kot pravno veljaven.

Konkretni postopek je usklajen z veljavnim zakonom in vključuje obveznost primerjanja prevedenega dokumenta z izvirnimi ter ugotavljanja, ali gre za istovetni vsebini. Samo, če je prevod zvest izvirniku, zapriseženi sodni tolmači nanj postavi svoj žig in to uradno potrdi.

Vsaka stranka mora spoštovati zelo pomembno pravilo, da izvirnike prav temo strokovnjaku pošlje na vpogled, ali pa jih osebno prinese. Prav tako je zaželeno, da pridobi vse podatke o overitvi s Haškim žigom, ki je poznan tudi pod nazivom Apostille, ker člani ekipe te institucije ne posedujejo dovoljenja za izvedbo te vrste overitve oziroma za postavljanje navedenega žiga na katerikoli dokument.

Poleg diplome in dodatka k diplomi lahko izvedemo tudi prevajanje v konkretni jezični kombinaciji za zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetnike in programe fakultet pa tudi za seminarske naloge oziroma potrdilo o rednem šolanju in prepis ocen kot tudi za potrdilo o opravljenih izpitih ter diplomske naloge in na splošno katerokoli vrsto materialov, ki je na katerikoli način povezana z izobraževanjem.

Izvajamo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz flamskega v romunski jezik (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu in drugi), v skladu z zahtevami pa prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo tudi znanstvena dela katerekoli tematike pa tudi znanstvene patente oziroma rezultate znanstvenih raziskav in katerikoli drugi material, ki se tiče znanosti.

Prav tako zaposleni te institucije v skladu z veljavnimi pravili obdelajo tudi katerokoli vrsto soglasij pa tudi potrdil in izjav, kar pomeni, da na zahtevo strank prevajajo in overijo vsak dokument, ki ga njegov lastnik kasneje mora predložiti konkretni državni instituciji (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje in drugi dokumenti te vrste).

Zaposleni konkretne institucije so specializirani tudi za neposredno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz flamskega v romunski jezik, toda prav tako obdelajo tudi vse ostale pravne akte, od pogodb, certifikatov in licenc preko sodnih sklepov, sodb in pritožb oziroma odločitev in tožb pa do pooblastila za zastopanje in ostalih dokumentov s področij sodstva ali prava.

Kadar se javi potreba za tem, sodni tolmači in prevajalci profesionalno obdelajo tudi zdravniške izvide pa tudi navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov in dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma vsak dokument, ki se uradno obravnava kot sestavni del medicinske dokumentacije.

Kompletna obdelava poslovne dokumentacije je prav tako storitev, ki jo zaposleni omenjene institucije izvedejo in v tem primeru se nudi, tako prevajanje sklepov o ustanovitvi pravne osebe iz flamskega v romunski jezik oziroma ustanovitvenega akta podjetja in faktur kot tudi letnih poslovnih poročil ter poslovnih odločitev in statuta podjetja pa tudi revizorskih poročil, finančnih poslovnih poročil in ostalih dokumentov, ki se tičejo poslovanja.

Treba je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači, lahko kompletno obdelajo tudi vsak dokument iz sestave, tako gradbene in tehnične, tudi razpisne dokumentacije. Izvedeno bo, tako prevajanje gradbenih projektov iz flamskega v romunski jezik kot tudi kompletna obdelava deklaracij izdelkov in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, seveda pa ti strokovnjaki kompletno obdelajo tudi navodilo za uporabo pa tudi vsak drugi dokument, ki velja za del katerekoli od omenjenih vrst dokumentacij.

Konsekutivno tolmačenje iz flamskega v romunski jezik

Če je za neko manifestacijo predvideno, da sodni tolmači in prevajalci uporabijo prav to vrsto tolmačenja, to pomeni, da so najprej analizirajo vse informacije o njeni organizaciji. Da poenostavimo vse to, zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo, tako konsekutivno in simultano kot tudi tako imenovano šepetano tolmačenje iz flamskega v romunski jezik. Ker je vsaka od teh storitev predvidena za točno določeno vrsto dogodka, to pomeni, da se analizirajo vse razpoložljive informacije o organizaciji, ki jih je interesent dostavi. S tem mislimo predvsem na podatke o mestu, na katerem bo konkretna manifestacija organizirana in vsekakor podatke o številu oseb, ki bodo prisotne in o njenem trajanju. Poudarjamo tudi to, da je tudi najem opreme za simultano tolmačenje na seznamu storitev, ki so dostopne v okviru te specializirane institucije.

Poleg že omenjenih strokovnjakov so lahko angažirani tudi tisti, ki na zahtevo strank izvedejo redakcijo za katerokoli vrsto vsebin. Profesionalna korektura kot tudi storitev lekture, ki jih ta obsega, se uporabljata za slabo prevedene vsebine, kadar je morajo profesionalni korektorji in lektorji opravite vse popravke napake, ki jih je nekdo pred tem naredil. Torej, če je prevajanje katerihkoli materialov v tej jezični kombinaciji slabo izvedeno, bo uporabljena storitev redakcije, da bi se njihova vsebina uskladila s pravili romunskega jezika oziroma z njihovimi izvirniki.

Ko je treba izvesti obdelavo kateregakoli spletnih materialov, mora stranka najprej biti informirana, da sodni tolmači in prevajalci znajo uporabljati orodja SEO (Search Engine Optimisation) in to izvajajo s ciljem optimizacije, tako spletnih katalogov in spletnih strani kot tudi spletnih prodajaln ter na splošno vseh vsebin, ki so vidne na spletu. Vsekakor bo izvedeno tudi neposredno prevajanje programske opreme iz flamskega v romunski jezik, glede na to, da so ti strokovnjaki specializirani za obdelavo, tako aplikacij vseh vrst kot tudi programov. Potem ko ti izvedejo prevajanje kateregakoli od ponujenih materialov in v skladu s pravili implementirajo omenjena orodja, bodo vsebine v optimalnem roku vidne na prvi strani rezultatov iskanja za besede in izraze, ki so predhodno pazljivo definirani.

Tako poljudna kot tudi strokovna besedila katerekoli tematike, kompleksnosti in dolžine prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov profesionalno obdelajo. Poleg vsebin, ki so usmerjene na neko temo s področij informacijskih tehnologij, medicine in gradbene industrije ter ekologije in varstva okolja pa tudi komunikologije, farmacije in izobraževanja, ti strokovnjaki lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje filozofskih in ekonomskih besedil iz flamskega v romunski jezik oziroma obdelajo medicinske, turistične in politične pa tudi pravne besedilne materiale. Na zahtevo prevajajo tudi tista strokovna oziroma poljudna besedila, ki se ukvarjajo s tematiko iz domene financ in bančništva pa tudi menedžmenta in vseh ostalih trenutno neomenjenih znanstvenih disciplin, ki so povezane in z naravoslovnimi in z družboslovnimi vedami.

Cena prevajanja iz flamskega v romunski jezik

  • Iz flamskega v romunski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz flamskega v romunski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v romunski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz flamskega v romunski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!