Prevajanje iz flamskega v angleški jezik


Kar zadeva neposredno prevajanje dokumentov iz flamskega v angleški jezik pa tudi vseh ostalih vsebin v pisni obliki, lahko mirno rečemo, da prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo zahteve vsakega posameznika.

Poudarjamo, da se poleg prevajanja celotne poslovne, gradbene in tehnične dokumentacije oziroma razpisne in medicinske pa tudi številnih drugih dokumentov, v skladu z zakonskimi pravili izvaja tudi overitev vseh predhodno prevedenih vsebin.

Gre za postopek, ki vključuje postavljanje žiga zapriseženega sodnega tolmača na katerikoli preveden dokument. Poleg omenjenih ti strokovnjaki obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov pa tudi vse osebne dokumente.


Prevajanje iz flamskega v angleški jezik
Prevajanje iz angleškega v flamski jezik

Sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje izjav, potrdil in soglasij iz flamskega v angleški jezik, pri čemer kompletno obdelajo vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam. Seveda lahko prevedejo in overijo, tako rezultate znanstvenih raziskav in potrdilo o rednem šolanju kot tudi znanstvena dela ter diplomske in seminarske naloge pa tudi katerikoli drugi material, ki se tiče področja izobraževanja ali znanosti.

Ko omenjeni strokovnjaki primerjajo preveden dokument z izvirnim in če so popolnoma prepričani, da gre za istovetni vsebini, nanj postavijo svoj žig in na ta način uradno potrdijo, da je njegova vsebina enaka kot tudi v izvirnem.

Katerakoli dokumentacija ali posamični dokument se dostavljata tudi v izvirniku, in to osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, lastniki pa jih lahko pošljejo tudi priporočeno preko "Pošte Slovenije" oziroma pošiljanje lahko izvedejo tudi preko neke kurirske službe.

Obstaja možnost, da izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz flamskega v angleški jezik, toda pri tem stranka izvirnike mora kasneje prinesti ali poslati na opisane načine, najprej pa jih skenira in dostavi na elektronski naslov.

Če se zgodi, da pri primerjanju dokumentov ta strokovnjak opazi razlike, bo izvedena redakcija, kar je storitev, ki jo v predstavništvu te institucije na zahtevo strank izvajajo korektorji in lektorji. Seveda se lektura in korektura lahko uporabljata tudi za katerokoli drugo vrsto vsebin, za katero ne obstaja profesionalen prevod v dani različici jezikov.

Odprta je možnost, da lastnik dokumentov izvede osebno prevzemanje po koncu obdelave, prav tako mu jih lahko tudi dostavimo na katerikoli naslov. Glede na to, da te storitve izvede kurirska služba, jih seveda tudi zaračuna po lastnem ceniku neposredno od stranke.

Lastnikom dokumentov, ki jih zanima njihovo prevajanje v navedeni jezični kombinaciji, se svetuje, da se obrnejo na zaposlene v okrožnih sodiščih Republike Slovenije in izvedeti vse, kar se tiče postopka nadoveritve, oziroma se pozanimajo o overitvi s Haškim oziroma tako imenovanim Apostille žigom za njihove dokumente. Ta vrsta overitve ne more biti izvedena v tej instituciji, zato ker njeni zaposleni nimajo ustreznih pooblastil. Najpomembnejše je, da lastnik dokumentov vpraša, ali se Haški žig zahteva za njegove dokumente in ali se postavlja na začetku ali na koncu njihove obdelave.

Omenjeni strokovnjaki lahko obdelajo tudi besedilne materiale katerekoli tematike in namena, vsekakor pa prevajalci in sodni tolmači v dani različici jezikov obdelajo tudi revije vseh vrst potem časopisne članke in učbenike kot tudi katerekoli književno delo.

Lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje spletnih materialov iz flamskega v angleški jezik, ti strokovnjaki pa pri tem uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation). Zahvaljujoč temu stranke dobijo tudi prevedene in optimizirane spletne kataloge, programsko opremo vseh vrst in spletne strani kot tudi spletne prodajalne ter vse ostale vsebine, ki so povezani ali z računalništvom ali s spletom.

Prav tako so sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za profesionalno obdelavo filmov, reklamnih sporočil in serij kot tudi oddaj ter katerekoli druge vrste video in zvočnih vsebin. V okviru te institucije je strankam, ki jih zanima ta vrsta storitve, na razpolago tudi možnost, da angažirajo strokovnjake, specializirane za njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje.

Katerokoli vrsto marketinških materialov, od vizitk in plakatov preko reklamnih zloženk, brošur in letakov pa do katalogov in PR člankov ti strokovnjaki na zahtevo profesionalno prevedejo v konkretni jezični kombinaciji.

Seveda so specializirani tudi za tolmačenje iz flamskega v angleški jezik, navedena institucija pa ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Ob tem, da sodni tolmači in prevajalci izvedejo simultano tolmačenje v tej jezični kombinaciji, jih stranke lahko angažirajo tudi zaradi uporabe šepetanega ali konsekutivnega tolmačenja, vse to je izključno odvisno od vrste dogodka, ki se organizira.

Treba je reči tudi to, da stranka vsebine te vrste na obdelavo dostavlja po elektronski poti, vsekakor pa jih na elektronski naslov lahko dobijo po koncu prevajanja.

Prevajanje razpisne dokumentacije iz flamskega v angleški jezik

Poleg vsebine omenjene vrste dokumentacije, stranke Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko zaposlene angažirajo tudi, če jim je potrebno neposredno prevajanje gradbene in tehnične dokumentacije iz flamskega v angleški jezik. V tem primeru prevajalci in sodni tolmači poleg laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in gradbenih projektov ustrezno obdelajo tudi navodila za uporabo kot tudi deklaracije izdelkov ter katerikoli drugi dokument iz njihove sestave.

Glede na to, da se pravila maksimalno spoštujejo, to pomeni, da stranke te institucije poleg prevajanja vseh dokumentov dobijo tudi njihovo profesionalno overitev. Pravzaprav pooblaščeni sodni tolmač po primerjanju prevedenega dokumenta z izvirnimi ter ugotovitve, da ne obstajajo razlike med njim in izvirnikom, postavlja svoj žig in uradno potrjuje, da je prevod v celoti zvest izvirniku.

Seveda mora vsaka stranka na vpogled priložiti tudi izvirnike, saj je to potrebno pri izvedbi overitve.

Prav tako je priporočljivo, da podatke o Apostille žigu oziroma o overitvi s tako imenovanim Haškim žigom vsaka stranka samostojno pridobi, in to v okviru institucij, ki so na ozemlju Republike Slovenije za to pristojne.

Seveda sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvedejo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz flamskega v angleški jezik (specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in drugi dokumenti, ki jo sestavljajo), strankam pa je omogočeno tudi, da dobijo storitev kompletne obdelave za vse vrste pravnih aktov (sklepi o razvezi zakonske zveze, pritožbe sodišču, licence, sodni sklepi, pooblastilo za zastopanje, tožbe, certifikati, odločitve sodišč, pravni red Evropske Unije in vsi ostali dokumenti, ki se tičejo sodstva, ali pa so povezani s področjem prava).

Med drugim je interesentom na razpolago tudi storitev, ki vključuje kompletno obdelavo, tako sklepa o ustanovitvi pravne osebe in ustanovitvenega akta podjetja oziroma faktur in finančnih ter revizorskih in letnih poslovnih poročil kot tudi poslovnih odločitev ter statuta podjetja in vseh ostalih dokumentov, ki so povezani s poslovanjem, ne glede na to, ali gre za neko podjetje ali zasebnega podjetnika.

Zaposleni v tej instituciji izvajajo tudi profesionalno prevajanje osebnih dokumentov iz flamskega v angleški jezik, kar pomeni, da poleg vseh vrst dovoljenj (prometno, delovno, dovoljenje za prebivanje, vozniško dovoljenje), kompletno obdelujejo tudi potrdilo o stalnem prebivališču ter izpiske iz matičnega registra o smrti, osebno izkaznico in potrdilo o državljanstvu kot tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potni list in izpiske iz matičnega registra o rojstvu oziroma vsak drugi osebni dokument, ki ga stranka dostavi v skladu z veljavnimi pravili.

Treba je reči tudi to, da prevajalci in sodni tolmači posedujejo dovolj znanja in izkušenj, tako da v optimalnem roku na zahtevo strank profesionalno obdelujejo tudi diplomo in dodatek k diplomi, zatem potrdilo o opravljenih izpitih in potrdilo o rednem šolanju ter rezultate znanstvenih raziskav in prepis ocen oziroma znanstvene patente in zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi predmetnike in programe fakultet oziroma absolutno katerikoli dokument, ki se nanaša, tako na znanost kot tudi na izobraževanje. Poleg dokumentov ti strokovnjaki profesionalno obdelajo tudi znanstvena dela ter diplomske in seminarske naloge, vsekakor pa se njihova tematika lahko tiče kateregakoli področja.

Uradna ponudba omenjene institucije obsega tudi storitev profesionalne obdelave vseh vrst potrdil in soglasij oziroma izjav. V skladu s postavljenimi zahtevami člani ekipe konkretne institucije obdelajo, tako potrdilo o stalni zaposlitvi oziroma potrdilo o višini dohodkov, prav tako pa je lahko izvedeno tudi prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz flamskega v angleški jezik pa tudi potrdila o stanju računa v banki ter potrdila o samskem stanu in kateregakoli drugega dokumenta, ki ga je kasneje treba treba predložiti konkretni državni instituciji.

Simultano tolmačenje iz flamskega v angleški jezik

Na podlagi informacij, ki jih vsaka posamezna stranka mora dostaviti v zvezi s samo organizacijo manifestacije, bo opredeljeno, ali prevajalci in sodni tolmači morajo uporabiti simultano, konsekutivno ali šepetano tolmačenje iz flamskega v angleški jezik. Priložiti morajo, tako podatke o točnem številu udeležencev in o mestu prirejanja ter o njegovih značilnostih kot tudi o tem, koliko je predvideno, da bo konkretna manifestacija trajala. Na podlagi tega bo določeno, katera vrsta storitve mora biti uporabljena, v skladu s tem bo stranki ponujen tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje.

Ta specializirana institucija omogoča tudi storitev strokovne redakcije, ki jo lektorji in korektorji izvajajo na podlagi zahtev posameznikov. Gre za to, da ti strokovnjaki lahko izvedejo profesionalno korekturo in lekturo za vse vrste vsebin, ki so predhodno prevedene, toda niso upoštevana predpisana pravila.

Poudarjamo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko prevajanje v tej različici jezikov izvedejo tudi za besedila. S tem mislimo, tako na prevajanje znanstvenih besedil kot tudi na obdelavo vsebin, ki veljajo za poljudne, glede na to, da morajo biti dostopne večjemu številu bralcev različne ravni izobrazbe. Poleg neposrednega prevajanja filozofskih besedil iz flamskega v angleški jezik, lahko interesenti v okviru te institucije dobijo tudi profesionalno obdelana besedila s področij sociologije, bančništva in psihologije oziroma izobraževanja in financ ter medicine in politike pa tudi farmacije, prava in ekonomije. Vsekakor omenjeni strokovnjaki obdelajo tudi vsebine, katerih tema se tiče področij ali gradbene industrije in turizma ter informacijskih tehnologij in ekologije in varstva okolja, ali marketinga, menedžmenta in komunikologije oziroma vsake druge znanstvene discipline, ki se nanaša in na naravoslovne in na družboslovne vede.

Reklamne vsebine različne vrste prevajalci in sodni tolmači obdelajo, če je to nekomu potrebno. Poleg neposrednega prevajanja vizitk in plakatov iz flamskega v angleški jezik na zahtevo strank obdelajo tudi brošure, zatem reklamne zloženke in kataloge pa tudi PR članke in reklamne letake ter vse ostale vsebine, skozi katere se neka storitev ali izdelek oziroma dogodek ali podjetje reklamira. V toku obdelave vseh materialov te vrste bodo maksimalno spoštovana pravila dobrega marketinga, pri čemer se ti strokovnjaki primarno trudijo, da določeno sporočilo uskladijo s pravili tako imenovanega ciljnega jezika in da jih tako prilagodijo izvornim govorcem angleškega jezika in vsem, ki ga uporabljajo.

Prevajanje književnih del iz flamskega v angleški jezik

V skladu z zahtevami, ki jih stranke postavijo, prevajalci in sodni tolmači lahko profesionalno obdelajo, tako književna dela s področij proze kot tudi tista, ki se obravnavajo kot poetska. Vsekakor so specializirani tudi za neposredno prevajanje učbenikov iz flamskega v angleški jezik, izpolnjujejo pa tudi zahteve v zvezi z obdelavo časopisnih člankov in različnih vrst revij (ilustrirane, strokovne, otroške in druge).

Seveda posamezniki lahko zaposlene Prevajalskega centra Akademije Oxford zadolžijo tudi, če jim je potrebno prevajanje spletnih vsebin iz flamskega v angleški jezik. V tem primeru sodni tolmači in prevajalci, med drugim obdelajo, tako programe in spletne kataloge oziroma spletne prodajalne kot tudi vse vrste aplikacij pa tudi spletne strani in vsako drugo spletno vsebino. Glede na to, da ti strokovnjaki znajo pravilno uporabljati tudi orodja SEO (Search Engine Optimisation), to pomeni, da stranke v sklopu te storitve lahko dobijo tudi njihovo strokovno optimizacijo. Takoj po postavljanju tako obdelanih vsebin, jih brskalnik tudi uradno prepozna kot izvirne in kot najboljše rezultate iskanja za natančno opredeljene besede oziroma izraze.

Kar zadeva storitev, ki se nanaša na obdelavo filmov oziroma vseh vrst video in zvočnih materialov, je interesentom na razpolago tudi možnost, da v okviru te institucije dobijo ustrezno sinhronizirane oziroma podnaslovljene materiale. Profesionalni sodni tolmači in prevajalci lahko med drugim obdelajo vse vrste oddaj (otroške, informativne, izobraževalne, zabavne in druge) pa tudi reklamna sporočila ter filme katerekoli vrste (animirani, dokumentarni, igrani, risani) pa tudi serije in vse ostale vsebine, ki bodo kasneje predvajane in na spletu, radiju ali televiziji oziroma v kinematografih.

Cena prevajanja iz flamskega v angleški jezik

  • Iz flamskega v angleški je 19 EUR po strani

Cena prevajanja iz flamskega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je 23 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz flamskega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!