Prevajanje iz flamskega v madžarski jezik


Za vse vrste vsebin lahko v pisni obliki izvedemo prevajanje iz flamskega v madžarski jezik in vsekakor zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford odgovorijo na zahteve strank v zvezi z zagotavljanjem storitve tolmačenja v tej jezični kombinaciji.

Posebej poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači poleg simultanega, ki se v praksi tudi najpogosteje uporablja, lahko uporabijo tudi konsekutivno tolmačenje pa tudi posebno vrsto te storitve, ki je poznana kot šepetano tolmačenje. Prav tako ta institucija vsem svojim strankam nudi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, od interesentov pa se vsekakor zahteva, da zaposlene te institucije informirajo o načinu organizacije dogodka (predvideno število udeležencev, mesto, kjer naj bi potekal in trajanje), saj se na podlagi teh parametarov tudi oblikuje ponudba.

Na razpolago je tudi neposredno prevajanje revij in časopisnih člankov iz flamskega v madžarski jezik, ti strokovnjaki pa lahko prevedejo tudi znanstvena kot tudi poljudna besedila ter učbenike in absolutno vsa književna dela.


Prevajanje iz flamskega v madžarski jezik
Prevajanje iz madžarskega v flamski jezik

V skladu z zahtevami strank sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični kombinaciji obdelajo tudi katerokoli vrsto vsebin, ki se nanaša na računalništvo, ali pa se lahko najde na spletu. Poleg prevajanja spletnih strani, spletnih katalogov in programov pa tudi spletnih prodajaln ter številnih aplikacij uporabljajo tudi orodja, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), tako da strankam zagotovijo priložnost, da dobijo ustrezno optimizirane vsebine te vrste. Posebej to vpliva na njihovo kotiranje na celotnem spletu.

Prav tako lahko prevedejo tudi vse vrste in video in zvočnih materialov, glede na to, da ta institucija zaposluje tudi strokovnjake, ki lahko izvedejo sinhronizacijo teh vsebin ter tudi zagotovijo storitev njihovega podnaslavljanja, to enostavno pomeni, da stranke v zelo kratkem roku lahko dobijo kompletno obdelana, tako reklamna sporočila, vse vrste filmov in serij kot tudi oddaje pa tudi številne druge in zvočne in video materiale.

Seveda sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji obdelajo tudi vizitke kot tudi brošure in plakate pa tudi reklamne kataloge oziroma zloženke in letake kot tudi PR članke ter katerokoli drugo vrsto materialov, ki so na določen način povezani s področjem marketinga.

Če je nekomu potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz flamskega v madžarski jezik, bo povsem gotovo izjemno zadovoljen z informacijo, da ti strokovnjaki izvajajo kompletno obdelavo takšnih vsebin. S tem mislimo na dejstvo, da poleg prevajanja dokumentov izvajajo tudi overitev, kar pravzaprav pomeni, da zapriseženi sodni tolmač postavlja svoj žig na predhodno prevedene dokumente ter na ta način daje tudi uradno potrdilo, da je ta z izvirnikom v celoti istoveten.

Ker je z zakonom opredeljeno, da je ta strokovnjak dolžan izvesti njihovo primerjanje, da bi bil popolnoma prepričan, da ne obstaja nikakršna razlika med temi dokumenti, je zelo pomembno, da stranka njihove izvirnike priloži prav temu strokovnjaku na vpogled.

Trenutno obstajajo tri variante za pošiljanje dokumentov na prevajanje in te vključujejo ali dostavljanje preko kurirske službe ali osebno oziroma priporočeno preko "Pošte Slovenije", za vse ostale materiale je pravilo, da jih stranka pošlje na elektronski naslov.

Kar zadeva prevzemanje vseh ostalih vsebin poleg dokumentov, je omogočeno, da njih stranka prav tako dobi na elektronski naslov, kompletno obdelane dokumente pa osebno prevzame v poslovalnici ali pa jih prejme na določen naslov. Kurirska služba, s katero ta specializirana institucija sodeluje, bo angažirana za dostavo kompletno obdelanih materialov na naslov stranke, ki mora to storitev tudi plačati. Posebej moramo poudariti, da se ta plača ločeno od storitve prevajanja in overitve dokumenta, ceno pa pri tem določa prav konkretna služba.

Poudariti moramo tudi, da obstaja overitev s posebno vrsto žiga, ki je ne izvajajo prevajalci in sodni tolmači, ker jim pristojni niso dodelili potrebnih pooblastil. Gre za tako imenovani Haški žig, čeprav je njegov bolj poznan naziv Apostille, ki se postavlja izključno na dokumente, za katere je to predvideno z veljavnim zakonom. Prav z njim je tudi določeno, po katerem principu se ta overitev izvaja, tako da je predlog, da vsaka stranka informacije primarno zahteva od zaposlenih v okrožnih sodiščih naše države, ki so uradno pooblaščeni za izvedbo te overitve. Izvedeti mora, ali se navedeni žig na njegove dokumente postavlja po izvedbi prevajanja in overitve sodnega tolmača ali na samem začetku tega postopka.

Strankam omogočamo, tako prevajanje medicinske dokumentacije iz flamskega v madžarski jezik kot tudi obdelavo vsakega dokumenta, ki velja za sestavni del razpisne pa tudi gradbene in poslovne oziroma osebne in tehnične dokumentacije.

Seveda profesionalni prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji kompletno obdelajo tudi vse materiale, tako s področij znanosti in prava kot tudi iz domene izobraževanja ali sodstva, na zahtevo strank pa prevedejo in potem izvedejo tudi overitev za vse vrste soglasij kot tudi izjav in potrdil, pri čemer obdelajo vse dokumente, ki jih je ob določeni priložnosti treba predložiti pristojnim institucijam.

Moramo omeniti tudi to, da se na zahtevo strank izvaja tudi nujno prevajanje dokumentov iz flamskega v madžarski jezik, toda tedaj se postopek dostave vsebin na obdelavo razlikuje od običajne. Da bi zaposleni te institucije lahko izpolnili pričakovanja stranke tudi v tem primeru, mora ta na elektronski naslov dostaviti skeniran dokumente, izvirnike na vpogled pa naknadno pošlje na najhitrejši način ali pa jih osebno prinese.

Te institucija poleg že omenjenih strokovnjakov zaposluje tudi korektorje in lektorje, kar pomeni, da lahko vsakdo, ki poseduje prevod v tej različici jezikov za določeno vsebino, zahteva njihove storitve, če v teh vsebinam obstaja kakršnekoli pomanjkljivosti ali napake. Seveda ti strokovnjaki, ki imajo za sabo ustrezne delovne in profesionalne izkušnje, v celoti pravilno uskladijo vsebino predhodno prevedenih materialov katerekoli vrste z njihovimi izvirniki in hkrati tudi s pravili, ki so prisotna v madžarskem jeziku.

Prevajanje reklamnih zloženk iz flamskega v madžarski jezik

V ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford je tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz flamskega v madžarski jezik, kar pomeni, da zaposleni te institucije poleg reklamnih zloženk profesionalno obdelajo tudi PR članke pa tudi plakate in kataloge kot tudi brošure, reklamne letake in ostale vsebine, ki so povezane za navedenim področjem.

Storitvi korekture in strokovne lekture sta prav tako na razpolago vsaki stranki navedene institucije, kar pomeni, da korektorji in lektorji lahko popravijo katerokoli vrsto vsebin oziroma njihove prevode. Storitev redakcije mora biti uporabljena, ko prevajanje materialov v tej jezični kombinaciji ni ustrezno izvedeno in je treba odpraviti napake.

Če obstaja potreba za tem, prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi književna dela, ne glede na njihovo obsežnost in področje, ki mu pripadajo pa tudi učbenike.

Specializirani so tudi za neposredno prevajanje revij iz flamskega v madžarski jezik, kar pomeni, da lahko vsebino, tako strokovnih kot tudi otroških pa tudi poljudnih revij ter številnih drugih vrst prevedejo, na zahtevo strank pa v tej jezični kombinaciji obdelajo tudi časopisne članke.

Konkretna storitev se lahko uporabljajo tudi za različne materiale oziroma za vse tiste vsebine, ki so povezane z računalništvom. Na prvem mestu mislimo na spletne strani, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko, če to nekdo zahteva, izvedejo tudi profesionalno prevajanje programske opreme iz flamskega v madžarski jezik, kar pomeni, da obdelajo, tako programe kot tudi aplikacije. Seveda lahko prevedejo tudi spletne prodajalne kot tudi spletne kataloge in vse ostale spletne vsebine. Z uporabo orodij SEO (Search Engine Optimisation) bo izvedena obdelava vseh omenjenih in številnih drugih spletnih materialov, tako da stranke v sklopu te storitve dobijo tudi njihovo strokovno optimizacijo.

Prevajanje potrdila o samskem stanu iz flamskega v madžarski jezik

Prevajalci in sodni tolmači poleg omenjenega lahko v konkretni jezični kombinaciji kompletno obdelajo tudi potrdilo o višini dohodkov pa tudi potrdilo o stalni zaposlitvi ter potrdilo o stanju računa v banki kot tudi vsako drugo vrsto potrdil. Prav tako izvajajo tudi prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz flamskega v madžarski jezik pa tudi soglasij za zastopanje in preprosto rečeno vsakega drugega dokumenta, ki ga je v skladu z zahtevami treba predložiti neki pristojni službi, ne glede na to, ali gre za potrdila ali izjave oziroma soglasja.

Moramo omeniti tudi to, da Prevajalski center Akademije Oxford strankam ponuja tudi dodatno storitev, ki vključuje overitev vsakega predhodno prevedenega dokumenta, da bi mu se zagotovila zakonska in pravna veljavnost.

V skladu z veljavnimi pravili, ki se uporabljajo pri obdelavi kateregakoli dokumenta, mora zapriseženi sodni tolmač primerjati izvirni dokument s prevedenim, da bi na ta način ugotovil, ali je njegova vsebina absolutno enaka kot tudi v izvirniku, potem pa ima pravico izvesti tudi njegovo overitev. Poudariti moramo tudi to, da se žig teh strokovnjakov lahko postavi samo na prevedeni dokument, za katerega omenjeni strokovnjak predhodno osebno ugotovi, da je enak kot tudi izvirni.

Samo to je razlog, zakaj se od vsake stranke zahteva, da na vpogled priloži izvirnike, vsekakor pa ji tudi priporočamo, da predhodno zahteva potrebne informacije o overitvi s Haškim oziroma z žigom, ki je precej bolj poznan pod imenom Apostille, ker zaposleni v navedeni instituciji te overitve nimajo pravice izvesti.

Ko to stranka zahteva, sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov prevedejo tudi znanstvena dela različne tematike pa tudi rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente oziroma vse vsebine, ki so povezane z znanostjo.

Prav tako so specializirani tudi za neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz flamskega v madžarski jezik (potrdilo o državljanstvu, potni list, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje in drugi osebni dokumenti), na zahtevo kompletno pa obdelajo tudi vsebino, tako gradbene kot tudi razpisne oziroma tehnične dokumentacije (gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in vsak drugi dokument, ki je uvrščen v eno od navedenih dokumentacij).

Kompletna obdelava vseh dokumentov, ki se nanašajo na področje izobraževanja, je prav tako na razpolago vsaki stranki te institucije. Poleg potrdila o opravljenih izpitih, seminarskih nalog, diplome in dodatka k diplomi ter predmetnikov in programov fakultet bo izvedeno tudi neposredno prevajanje diplomskih nalog iz flamskega v madžarski jezik pa tudi potrdila o rednem šolanju kot tudi zaključnih spričeval osnovne in srednje šole ter prepisa ocen in številnih drugih dokumentov, ki se nanašajo na izobraževanje.

Treba je omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo, tako prevajanje pravnih aktov v tej jezični kombinaciji kot tudi overitev. Na ta način stranke dobiijo kompletno obdelane tožbe, pooblastilo za zastopanje in sodne sklepe kot tudi certifikate vseh vrst oziroma odločitve sodišč in pravni red Evropske Unije pa tudi različne vrste pogodb kot tudi licence in sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma katerikoli dokument, ki je povezan s sodstvom ali pravom.

Treba je poudariti tudi to, da da lahko vsakdo, ki ga zanima kompletna obdelava ali medicinske ali poslovne dokumentacije, od članov ekipe te institucije lahko zahteva njihovo kompletno obdelavo. Poleg specifikacij farmacevtskih izdelkov in zdravniških izvidov prevajalci in sodni tolmači poskrbijo tudi za kompletno obdelavo sklepa o ustanovitvi pravne osebe kot tudi ustanovitvenega akta podjetja in letnih poslovnih poročil. Prav tako so specializirani tudi za prevajanje navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka iz flamskega v madžarski jezik, kompletno pa obdelajo tudi poslovne odločitve kot tudi finančna poslovna poročila, statut podjetja in revizorska poročila pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi katerikoli drugi dokument iz sestave, tako medicinske kot tudi poslovne dokumentacije.

Prevajanje animiranih filmov iz flamskega v madžarski jezik

V sklopu konkretne storitve stranke poleg prevajanja teh in številnih drugih vrst filmov pričakujejo in dve dodatni storitvi, kar pomeni, da izberejo med možnostma podnaslavljanja in sinhronizacije video in zvočnih materialov vseh vrst. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači poleg animiranih filmov v tej različici jezikov obdelajo tudi risane filme pa tudi dokumentarne in igrane, ne glede na to, kateremu žanru pripadajo. Na zahtevo bo izvedena tudi storitev, ki vključuje neposredno prevajanje televizijskih in radijskih oddaj iz flamskega v madžarski jezik, kar pomeni obdelavo in otroških in zabavnih pa tudi izobraževalnih, informativnih in drugih vrst oddaj in vsekakor ti strokovnjaki prevajajo tudi reklamna sporočila kot tudi serije oziroma katerokoli drugo vrsto zvočnih in video materialov.

V skladu z zahtevami strank lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje v omenjeni kombinaciji za besedila, tako da lahko dobijo strokovno obdelana in poljudna in znanstvene besedila katerekoli tematike. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezični kombinaciji obdelajo tudi besedila s področij gradbene industrije, turizma in komunikologije ter ekologije in varstva okolja oziroma marketinga in informacijskih tehnologij pa tudi menedžmenta, sociologije in bančništva. Poleg njih na zahtevo izvajamo tudi prevajanje ekonomskih besedil iz flamskega v madžarski jezik pa tudi tistih, katerih osnovna tema je povezani, tako s psihologijo in medicino kot tudi s pravom, izobraževanjem in filozofijo ter z vsako drugo vejo ali naravoslovnih ali družboslovnih ved.

Pri organizaciji nekega dogodka, na katerem bodo prisotno tudi izvorni govorci teh dveh jezikov, sodni tolmači in prevajalci lahko v dani kombinaciji uporabijo tolmačenje. Prav tako moramo poudariti, da ima Prevajalski center Akademije Oxford v ponudbi poleg že navedenih storitev tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Samo zato, ker lahko uporabljajo in simultano in šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje iz flamskega v madžarski jezik, je treba natančno opredeliti ponudbo oziroma vrsto tolmačenja je treba uskladiti z zahtevami udeležencev te manifestacije oziroma z zahtevami pooblaščenega organizatorja. Zato tudi je navedeno, da vsaka stranka, ki jo zanima storitev tolmačenja v omenjeni različici jezikov, mora priložiti vse informacije, ki se nanašajo na samo organizacijo, kot so na primer podatki o trajanju tega dogodka ter o lokaciji njegovega prirejanja in seveda o številu udeležencev. Stranka dobijo uradno ponudbo za konkretno storitev šele, potem ko stranka dostavi omenjene informacije oziroma ekipa strokovnjakov izvede njihovo analizo in ugotovi, katera od vseh omenjenih storitev lahko v celoti izpolni pričakovanja in zahteve udeležencev.

Cena prevajanja iz flamskega v madžarski jezik

  • Iz flamskega v madžarski je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz flamskega v madžarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v madžarski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz flamskega v madžarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!