Prevajanje iz flamskega v poljski jezik


Da bi maksimalno profesionalno izpolnili zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje iz flamskega v poljski jezik, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford to storitve zagotavljajo v pisani obliki in kot tolmačenje.

Kar zadeva obdelavo materialov v pisni obliki, stranke pričakuje prevajanje, tako besedil različne kompleksnosti, tematike in dolžine kot tudi književnih del. Seveda obdelujejo tudi učbenike kot tudi vsebino katerekoli vrste revij pa tudi časopisne članke, če to neka stranka zahteva.

Po potrebi bo izvedeno tudi prevajanje video in zvočnih vsebin iz flamskega v poljski jezik in v tem primeru prevajalci in sodni tolmači med drugim obdelujejo, tako filme katerekoli vrste in žanra (animirani, dokumentarni, risani, igrani in drugi) kot tudi reklamna sporočila pa tudi oddaje različne vsebine in namena (otroške, informativne, zabavne, izobraževalne in ostale) kot tudi reklamna sporočila in številne druge materiale, ki bodo predvajani, tako na televiziji, radiju oziroma na spletu kot tudi v kinematografih. Potem ko sodni tolmači in prevajalci njihovo obdelavo končajo, se stranka lahko odloči, ali ji bolj ustreza storitev profesionalnega podnaslavljanja ali sinhronizacije vseh teh materialov, ker omenjena specializirana institucija zaposluje tudi strokovnjake, ki na zahtevo zagotavljajo te storitve.


Prevajanje iz flamskega v poljski jezik
Prevajanje iz poljskega v flamski jezik

Prav tako lahko izpolnjujemo tudi zahteve v zvezi z obdelavo, tako različnih vrst marketinških materialov (PR članki, brošure, reklamne zloženke, plakati, katalogi, vizitke in drugi) kot tudi tistih, ki so dostopni na spletu (spletne strani, spletni katalogi in prodajalne, aplikacije in druge spletne vsebine). Pomembno je, da stranke, ki jim je potrebno prevajanje spletnih materialov iz flamskega v poljski jezik, vedo tudi to, da zaposleni te institucije hkrati izvajajo tudi njihovo optimizacijo. Sodni tolmači in prevajalci namreč odlično poznajo pravila, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in jih uporabljajo v toku postopka obdelave teh vsebin, da bi jih v celoti uskladili z globalnim iskanjem oziroma z zahtevami, ki jih določa brskalnik in na ta način prispevali k boljšemu kotiranju teh vsebin na spletu.

Vse te materiale je možno po elektronski poti dostaviti na obdelavo oziroma jih prevzeti po njenem koncu. Omenjena institucija seveda ponuja tudi drugačne opcije, tako za prevzemanje obdelanih vsebin te vrste kot tudi za njihovo pošiljanje, kar pomeni, da mora stranka, ki jo zanima neka druga možnost, kontaktirati s poslovalnico in izvedeti vse o tem.

Seveda sodni tolmači in prevajalci v navedeni različici jezikov obdelajo tudi vse vrste dokumentacij, od osebne preko poslovne in gradbene oziroma razpisne pa do medicinske in tehnične.

V ponudbi je tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz flamskega v poljski jezik in seveda ti strokovnjaki lahko profesionalno obdelajo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (vse vrste soglasij, potrdil in izjav) pa tudi tiste, ki os povezani, tako z znanostjo kot tudi z izobraževanjem.

Posebej moramo poudariti, da bo vsak dokument, ki ga stranka na natančno opredeljen način dostavi, lahko obdelan s strani teh strokovnjakov.

Ta postopek je v celoti usklajen z veljavnim zakonom, tako da zaposleni konkretne institucije najprej izvedejo prevajanje vsebine prinešnega ali poslanega dokumenta in potem morajo njegovo vsebino uradno primarjati z izvirniki in šele potem lahko izvedejo overitev, za katero imajo pooblastila.

Sicer lahko strankam zagotavljajo tudi samo storitev, ki se nanaša na overitev prevedenih dokumentov, po potrebi pa lahko izvedemo tudi njihovo redakcijo. Gre za to, da pooblaščeni sodni tolmač svoj žig postavlja samo na preveden dokument, katerega vsebina se popolnoma ujema z izvirno vsebino. Glede na to, da stranke lahko dostavijo tudi že prevedene dokumente, ima ta strokovnjak pravico zahtevati lekturo oziroma korekturo, če je mnenja, da med temi vsebinami obstajajo kakršnekoli razlike. Seveda se ta storitev v tej instituciji poleg za dokumente, lahko izvede tudi za vse ostale materiale.

Pravilo je, da se na vpogled dostavljajo izvirni dokumenti, tako da stranka izbere, ali jih pošlje (s priporočeno poštno pošiljko ali preko kurirske službe), ali pa jih v poslovalnico osebno prinese.

Po koncu prevajanja in overitve predhodno dostavljenih dokumentov ima vsaka stranka pravico izbrati med dvema variantama prevzemanja. Lahko namreč pride v predstavništvo omenjene institucije in jih prevzame, lahko pa zahteva dostavo na svoj naslov. Ker kurirska služba to storitev izvede na zahtevo strank, jo od nje tudi neposredno zaračuna v skladu z veljavnim cenikom.

Seveda bo na zahtevo izvedeno tudi nujno prevajanje dokumentov iz flamskega v poljski jezik, kar pomeni, da sodni tolmači in prevajalci njihovi obdelavi pristopajo v najkrajšem možnem roku po dostavljanju vsebin. Zato je samo pri tem dovoljeno, da stranka skenirane dokumente pošlje na elektronski naslov, toda po tem mora na enega od opisanih načinov dostaviti tudi izvirnike.

Prevajanje dokumentov v tej različici jezikov in overitev z žigom sodnega tolmača je postopek, ki je usklajen z zakonom, tako da dokumente, ki so na ta način obdelani, lahko s pravnega vidika štejemo kot veljavne. Toda v določenih primerih to ni dovolj, ampak je v skladu s točno določenimi pravili na konkretne vsebine treba postaviti še ena žig. Glede na to, da je z zakonom urejeno, kdaj je tako imenovani Apostille žig treba postaviti na nekatere dokumente, je tudi zelo pomembno, da se vsaka stranka potrudi, da pridobi vse potrebne podatke o tem. Pravzaprav gre za to, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru navedene institucije, na katerikoli dokument nimajo pravice postaviti Haškega žiga, kot ga tudi imenujejo. Ta vrsto overitve je v pristojnosti okrožnih sodišč Republike Slovenije, v sklopu katerih obstajajo posebni oddelki, ki so pristojni za izvedbo te storitve. Stranka je vsekakor dolžna izvedeti, ali je za njegove dokumente ta vrsta overitve obvezna in ali se navedeni žig v tem primeru postavlja, preden ti strokovnjaki začnejo z njegovo obdelavo ali pa šele, ko izvedejo prevejanje konkretnega dokumenta in ga overijo v skladu z veljavnimi pravili.

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi tolmačenje iz flamskega v poljski jezik, in to v vseh treh variantah (šepetano, simultano in konsekutivno tolmačenje), je interesentom na razpolago tudi ta storitev, prav tako pa jim ponujamo tudi možnost najema najkakovostnejše možne opreme za simultano tolmačenje. Od interesentov za izvedbo navedene storitve se zahteva, da zaposlene informirajo o sami manifestaciji oziroma o vseh podrobnostih, ki se tičejo njene organizacije (trajanje, lokacija prirejanja, število udeležencev in ostali podatki) in potem bodo lahko ti strokovnjaki oblikovali uradno ponudbo.

Prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz flamskega v poljski jezik

Sa ciljem, da vsaki stranki zagotovi profesionalno in kakovostno ter hkrati tudi hitro storitev, Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje strokovnjake, ki so specializirani, tako za neposredno prevajanje dokumentov iz flamskega v poljski jezik kot tudi za izvedbo storitev njihove overitve v skladu z zakonom. Gre za to, da sodni tolmači in prevajalci uporabljajo veljavna zakonska pravila in tako strankam zelo hitro zagotovijo dokumente, ki so s pravnega vidika popolnoma veljavni.

Poleg že omenjenih lahko obdelajo tudi deklaracije izdelkov kot tudi gradbene projekte in navodilo za uporabo pa tudi vse ostale dokumente, ki sodijo, tako v razpisno kot tudi v tehnično oziroma gradbeno dokumentacijo.

Vsaka stranka mora na vpogled priložiti izvirnike, saj je to v skladu z veljavnim zakonom, prav tako pa mora tudi preveriti, ali na te dokumente mora biti postavljen Haški oziroma žig, katerega bolj poznano ime je Apostille, ker ta vrsta overitve ni v pristojnosti teh strokovnjakov.

V skladu z zahtevami strank bo izvedeno tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz flamskega v poljski jezik (pravni red Evropske Unije, pritožbe sodišču, pooblastilo za zastopanje, sodbe, certifikati, odločitve sodišč, tožbe, licence, pogodbe, sodni sklepi in drugi dokumenti iz domene prava oziroma sodstva), vsekakor pa sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo tudi celotno vsebino, tako medicinske (navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi) kot tudi poslovne dokumentacije (ustanovitveni akt podjetja, finančna poslovna poročila, fakture, poslovne odločitve, revizorska poročila, letna poročila, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe in številni drugi).

Na podlagi postavljenih zahtev člani ekipe te institucije profesionalno obdelajo tudi vse dokumente, ki veljajo za osebne, na primer različne vrste dovoljenj (delovno, vozniško, dovoljenje za prebivanje, prometno) pa tudi vse vrste izpiskov iz matičnega registra (o smrti, o rojstvu in o sklenitvi zakonske zveze) kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču, osebno izkaznico in potni list ter potrdilo o državljanstvu in druge osebne dokumente.

Posebej poudarjamo, da stranke lahko dobijo tudi profesionalno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz flamskega v poljski jezik kot tudi ostalih vsebin s področja izobraževanja Poleg predmetnikov in programov fakultet oziroma zaključnih spričeval osnovne in srednje šole kot tudi potrdila o opravljenih izpitih prevajalci in sodni tolmači v dani kombinaciji jezikov obdelujejo tudi potrdilo o rednem šolanju ter diplomske kot tudi seminarske naloge oziroma prepis ocen in katerokoli drugo vrsto materialov, ki se nanaša na izobraževanje.

Poleg tega lahko izpolnimo zahteve posameznikov v zvezi z obdelavo vseh vsebin s področja znanosti, kot so na primer znanstvena dela ali znanstveni patenti ter rezultati znanstvenih raziskav in številne druge.

Potrdilo o nekaznovanosti pa tudi vsako drugo vrsto potrdil sodni tolmači in prevajalci, ko to neka stranka navede kot zahtevo, najprej prevedejo v konkretni različici jezikov in potem v skladu s pravili tudi izvedejo overitev. Interesentom je na razpolago tudi storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje potrdila o samskem stanu iz flamskega v poljski jezik, pri čemer ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi številne druge vrste potrdil pa tudi soglasij in izjav, kot so na primer potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o stanju računa v banki ter potrdilo o višini dohodkov potem soglasje za zastopanje in še precej drugih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Prevajanje filmov iz flamskega v poljski jezik

Na samem začetku je treba poudariti, da poleg profesionalnih podnaslavljalcev, Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi strokovnjake, ki na zahtevo strank izvajajo storitev sinhronizacije za vse prevedene video in zvočne materiale. Na razpolago jim je, tako neposredno prevajanje risanih in animiranih filmov iz flamskega v poljski jezik kot tudi igranih pa tudi dokumentarnih. Poleg njih prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi zabavne oddaje kot tudi reklamna sporočila in oddaje informativnega oziroma izobraževalnega značaja pa tudi serije in vse ostale vrste in zvočnih in video vsebin.

Profesionalna redakcija je prav tako storitev, ki je na razpolago strankam te institucije, pri čemer je v njeni ponudbi tudi korektura vseh tistih materialov, za katere je pred tem neprofesionalno izvedeno prevajanje v tej različici jezikov. Glede na to, da korektorji in lektorji omenjene institucije posedujejo visoko raven izkušenj pri obdelavi vsebin različne vrste, je gotovo, da bodo najprej opazili vse napake v teh materialih in potem ob spoštovanju pravil redakcije izvedli njihovo strokovno obdelavo.

Na zahtevo stranke izvajamo tudi neposredno prevajanje književnih del iz flamskega v poljski jezik in v tem primeru poleg del beletrije in romanov prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi vsa ostala književna dela s področja proze pa tudi tista, ki sodijo v poezijo.

Prav tako poskrbijo tudi za prevajanje časopisnih člankov kot tudi učbenikov pa tudi revij, kar pa se nanaša, tako na strokovne in ilustrirane kot tudi na otroške.

Kar zadeva obdelavo spletnih materialov, je izjemno pomembno poudariti, da sodni tolmači in prevajalci poznajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation). Seveda jih uporabijo, ko v skladu z vrsto materialov na zahtevo strank lahko izvedejo, tako neposredno prevajanje spletne prodajalne in spletnih katalogov iz flamskega v poljski jezik kot tudi programov kot tudi spletnih strani ter aplikacija in ostalih vsebin, dostopnih na spletu oziroma vseh tistih, ki so povezane z računalništvom. Optimizacija vseh teh vsebin je posebej pomembna zaradi mesta, ki ga ti zavzemajo v okviru splošnega iskanja, saj se po uporabi teh orodij in njihove optimizacije za brskalnike vsekakor pričakuje, da zavzamejo bistveno boljše mesto v globalnem iskanju.

Šepetano tolmačenje iz flamskega v poljski jezik

To nekoliko specifično vrsto tolmačenja po potrebi uporabijo sodni tolmači in prevajalci, toda stranke jih lahko angažirajo tudi, če jim je potrebno ali simultano ali konsekutivno tolmačenje iz flamskega v poljski jezik. V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford se nudi tudi najem najnovejše opreme za simultano tolmačenje, če je predvidena uporaba te vrste tolmačenja za določeno manifestacijo.

Vsekakor morajo stranke, ki jih zanima tolmačenje v tej jezični kombinaciji, najprej dostaviti vse informacije, ki se nanašajo na organizacijo dogodka, da bi se po opravljeni analizi teh podatkov prišlo do zaključka, katera od vseh ponujenih storitev lahko v celoti ustrezno in profesionalno odgovori na zahteve, tako samega organizatorja kot tudi vseh udeležencev konkretne manifestacije. Poleg informacij o njenem trajanju, so interesenti za to storitev dolžni dostaviti tudi podatke o točni lokaciji, na kateri je organizator predvidel, da bo ta manifestacija potekala pa tudi natančne informacije o številu oseb, ki bodo prisotne.

Vse vrste besedil prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelajo v navedeni jezični kombinaciji in popolnoma vseeno je, ali gre za strokovne ali poljudne besedilne materiale, ki bodo dostopni širšemu krogu bralcev. Poleg turističnih, političnih in filozofskih oziroma ekonomskih besedil izvajajo tudi neposredno prevajanje medicinskih besedil iz flamskega v poljski jezik, lahko pa obdelamo tudi tista, ki se ukvarjajo s temami s področij financ, prava in bančništva ter farmacije, sociologije in ekologije ter varstva okolja. Poleg tega ti strokovnjaki na zahtevo obdelujejo tudi besedila, ki so povezana, tako s področji komunikologije, izobraževanja in gradbene industrije kot tudi z menedžmentom pa tudi informacijskimi tehnologijami in sociologijo ter marketingom in psihologijo oziroma s številnimi drugimi naravoslovnimi ali družboslovnimi znanstvenimi disciplinami.

Če je nekomu potrebno neposredno prevajanje vizitk iz flamskega v poljski jezik, mora vedeti, da jih zaposleni navedene institucije obdelajo, ne samo v zelo kratkem roku, ampak tudi po najugodnejši ceni. V tej različici jezikov lahko prevedejo tudi reklame kataloge, letake in zloženke kot tudi plakate ter in PR članke oziroma absolutno katerokoli vrsto marketinških materialov. Sodni tolmači in prevajalci njihovo obdelavo izvajajo primarno v skladu s pravili poljskega jezika pa tudi samega marketinga, tako da tudi sporočilo, ki je namenjeno uporabnikom predstavljenih storitev oziroma kupcem konkretnega izdelka, ki jim je materni jezik poljski, oblikujejo tako, da jim je lahko razumljiva.

Cena prevajanja iz flamskega v poljski jezik

  • Iz flamskega v poljski je 24 EUR po strani

Cena prevajanja iz flamskega v poljski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v poljski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz flamskega v poljski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!