Prevajanje iz flamskega v ruski jezik


Poleg storitve, ki se nanaša na tolmačenje v omenjeni jezični kombinaciji, vsaka stranka Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobi tudi profesionalno prevajanje iz flamskega v ruski jezik za vse vsebine v pisni obliki.

Ker so v tej instituciji zaposleni in prevajalci in sodni tolmači, je interesentom na razpolago tudi overitev sodnega tolmača za vsak predhodno prevedeni dokument ali za vsebino določene dokumentacije.

Pogoj za izvedbo omenjene vrste overitve je, da stranka na vpogled priloži izvirne dokumente, da bi jih sodni tolmač primerjal s prevedenimi vsebinami, ko izvaja overitev.


Prevajanje iz flamskega v ruski jezik
Prevajanje iz ruskega v flamski jezik

Poleg kompletne obdelave medicinske in gradbene dokumentacije, prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo tudi zahteve strank v zvezi z neposrednim prevajanjem razpisne, poslovne in tehnične dokumentacije v konkretni jezični kombinaciji.

Seveda lahko v tej različici jezikov prevedejo tudi vse dokumente, ki jih določene pristojne službe zahtevajo od svojih strank. Ne samo, da bo izvedeno prevajanje izjav in potrdil iz flamskega v ruski jezik, ampak ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi katerokoli vrsto soglasij.

Poleg tega so specializirani tudi za kompletno obdelavo kateregakoli pravnega akta, ki ga v skladu z zahtevami strank prevedejo v tej različici jezikov in potem uporabijo tudi pravila v zvezi z overitvijo, tako za vse vsebine s področij znanosti kot tudi za vse dokumente pa tudi katerekoli druge materiale, ki se nanašajo na izobraževanje.

Omenili smo že, da stranka mora dostaviti tudi izvirne dokumente, saj omenjeni strokovnjaki njih primerjajo z izvirniki, da bi se osebno prepričali, da med njimi ne obstajajo odstopanja.

Zato moramo poudariti, da konkretna institucija interesentom nudi tudi možnost, da angažirajo korektorje in lektorje, če je treba popraviti določene napake v prevedenih dokumentih ali katerikoli drugi vrsti vsebin. Posebej moramo poudariti, da zaposleni te institucije lahko izvedejo tudi samo overitev, če pa naletijo na neka odstopanja med izvirnimi in prevedenimi dokumenti, bo strankam to vsekakor rečeno, tako da lahko redakcijo teh vsebin dobijo v okviru predstavništva in potem se pristopi overitvi.

Ne samo, da lahko izvirne dokumente prinesejo osebno, ampak jih interesenti lahko pošljejo ali preko kurirske službe ali s priporočeno pošiljko preko ”Pošte Slovenije".

Potem ko sodni tolmači in prevajalci izvedejo prevajanje dokumentov iz flamskega v ruski jezik ter overitev, stranke lahko pridejo v prostore poslovalnice in jih prevzamejo osebno. Seveda jim kurirska služba kompletno obdelane dokumente katerekoli vrste lahko dostavi tudi na določen naslov, pri čemer moramo posebej poudariti, da se ta storitev zaračunava prav po ceniku konkretne službe, saj ni vračunana v ceno obdelave dokumentov.

Poudarjamo, da sedanji zakon navaja obveznost postavljanja Apostille žiga na nekatere dokumente, za katere se izvaja prevajanje v tej jezični kombinaciji. Ker zaposleni te institucije niso zadolženi za postopek overitve s Haškim žigom, kar je njegov drugačni naziv, mora vsaka stranke navedene podatke pridobiti neposredno pred pošiljanjem vsebin tem strokovnjakom na obdelavo. Moramo poudariti, da nadoveritev oziroma postopek postavljanja tega žiga na dokumente poteka v posebnih službah okrožnih sodišč naše države, kar pomeni, da se stranke morajo obrniti treba prav na zaposlene te institucije in zahtevati vse relevantne informacije. S tem mislimo na dejstvo, da morajo vprašati, ali se Apostille žig postavlja na njihove dokumente in v skladu s katerimi pravili, oziroma ali mora biti postavljen, preden ga prevajalci in sodni tolmači začnejo na ustrezen način obdelovati ali pa potem, ko končajo.

Če je nekomu potrebno nujno prevajanje dokumentov iz flamskega v ruski jezik, ima pravico kasneje priložiti izvirnike na vpogled omenjenemu strokovnjaku in vsekakor mora v čim krajšem roku konkretne vsebine poslati po elektronski poti.

Da ne bo pomote, člani ekipe te institucije obdelujejo tudi številne druge vsebine v pisani obliki, toda prav tako lahko izvedejo tudi tolmačenje v konkretni jezični kombinaciji. Pravzaprav lahko uporabijo pravila, tako konsekutivnega kot tudi šepetanega oziroma simultanega tolmačenja, kar pomeni, da je katerakoli vrsta dogodka, ne glede na na število udeležencev in trajanje oziroma značilnosti prostora, v katerem bo potekal, lahko pokrita z najboljšo možno vrsto tolmačenja. Da pojasnimo, sodni tolmači in prevajalci lahko uporabijo katerokoli vrsto te storitve, ponudbo pa bo oblikovana prav na podlagi navedenih informacij o organizaciji same manifestacije, kar so podatki, ki jih stranke vsekakor morajo v najkrajšem možnem roku tudi dostaviti. Najem opreme za simultano tolmačenje je še ena storitev, ki je vsaki stranki konkretne institucije na razpolago. Posebej moramo poudariti, da gre za opremo najnovejše generacije in da so cene v celoti prilagojene tržišču in trenutno veljajo za najugodnejše na ozemlju naše države.

Vsekakor ti strokovnjaki na zahtevo strank izvedejo tudi neposredno prevajanje PR člankov iz flamskega v ruski jezik pa tudi vseh ostalih marketinških materialov (plakati, brošure, vizitke, zloženke, katalogi in drugi) in poleg tega v dani kombinaciji jezikov prevajajo tudi časopisne članke potem strokovna in poljudna besedila, in to različne tematike pa tudi učbenike.

Moramo omeniti tudi to, da v tej instituciji stranke lahko zaposlene zadolžijo, če jim je prevajanje v tej različici jezikov potrebno ali za romane oziroma za dela beletrije ali za neko drugo prozno književno delo, pri čemer seveda lahko po potrebi prevedejo tudi pesmi kot tudi vsako drugo delo, ki velja za poetsko, po potrebi pa obdelujejo tudi strokovne, otroške in ilustrirane kot tudi vse ostale vrste revij.

Interesenti za obdelavo konkretnih materialov imajo pravico, da jih omenjenim strokovnjakom pošljejo elektronsko oziroma na uradni elektronski naslov. Glede na to, da jim ni treba na vpogled priložiti izvirnikov, to pomeni, da je to najpreprostejši in najhitrejši način, ne samo za dostavljanje vsebin, ampak tudi za njihovo prevzemanje. Pod pogojem, da neki stranki takšen način ne ustreza, ima pravico, da se obrne na pristojne v tej instituciji, da bi dobila informacije o ostalih načinih za dostavljanje oziroma prevzemanje vsebin, ki so na razpolago.

Pomembno je poudariti tudi to, da so v tej instituciji zaposleni profesionalni podnaslavljalci, kar pomeni, da vsaka stranka lahko dobi, tako prevedene kot tudi podnaslovljene zvočne in video materiale katerekoli vrste. Poleg njih so tukaj tudi strokovnjaki, ki izvedejo sinhronizacijo, tako serij in informativnih oziroma otroških in izobraževalnih pa tudi oddaj zabavnega značaja kot tudi dokumentarnih ter risanih in igranih kot tudi animiranih filmov oziroma reklamnih sporočil in ostalih materialov te vrste.

Glede na to, da je za prevajanje spletnih vsebin iz flamskega v ruski jezik izjemno pomembna tudi vloga optimizacije in da prevajalci in sodni tolmači vedo, kako se pravilno implementirajo orodja SEO (Search Engine Optimisation), to vsekakor pomeni, da pri profesionalni obdelavi, ne samo spletnih strani, ampak tudi spletnih katalogov oziroma spletnih prodajaln in na splošno vseh ostalih vsebin, ki so vidne na spletu, uporabljajo tudi pravila optimizacije. Pravzaprav vse te materiale in njihovo vsebino uskladijo z zahtevami brskalnika, s čimer pozitivno vplivajo na njihovo kotiranje v polju iskanja, in sicer za točno opredeljene izraze oziroma za ključne besede. Poleg omenjenih vsebin, ti strokovnjaki lahko v celoti profesionalno izpolnjujejo tudi zahteve posameznikov v zvezi z neposrednim prevajanjem programske opreme v tej različici jezikov, glede na to, da v skladu z njihovimi zahtevami in potrebami obdelajo tudi vsak program ali aplikacijo.

Prevajanje potnega lista iz flamskega v ruski jezik

Osnovni pogoj, ki mora biti izpolnjen, da bi stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje osebnih tudi katerikoli drugih dokumentov iz flamskega v ruski jezik, lahko njih brez težav uporabljale, je izvedba overitve s strani zapriseženega sodnega tolmača. V skladu s tem principom poteka obdelava dokumentov v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, seveda pa sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank poleg osebnih, lahko obdelajo tudi vsak drugi dokument.

Toda, da bi bil spoštovan celoten postopek obdelave različnih dokumentov, morajo lastniki konkretnih vsebin njihove izvirnike dostaviti na vpogled tem strokovnjakom.

Sicer zakon določa tudi obveznost izvedbe tako imenovane nadoveritve, ko je treba na določene dokumente postaviti posebno vrsto žiga, ki je poznana, tako pod nazivom Haški kot tudi kot Apostille. S samim tem, da strokovnjaki, ki so zaposleni v okviru navedene institucije, nimajo ustreznega dovoljenja za izvedbo tega postopka, se strankam uradno priporoča, da kontaktirajo z zaposlenimi v okrožnih sodiščih naše države, ki edini imajo pravico izvesti to vrsto overitve. Pomembno je vprašati tudi, ali je postavljanje Haškega žiga na te dokumente obvezno in na točno kateri način se konkretna vrsta overitve mora izvesti.

Poleg potnega lista ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi vsak drugi osebni dokument oziroma v skladu z navedenimi pravili. Vse to pomeni, da stranke lahko njih zadolžijo, da izvedejo prevajanje in overitev za izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma o smrti in o rojstvu. Prav tako lahko prevedejo in overijo prometno, vozniško in delovno ter dovoljenje za prebivanje in kot tudi osebno izkaznico, potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o državljanstvu oziroma katerikoli drugi osebni dokument, za katerega stranka zahteva obdelavo v tej jezični kombinaciji.

Interesentom je na razpolago tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz flamskega v ruski jezik (pogodbe, pravni red Evropske Unije, sklepi o razvezi zakonske zveze in ostale sodne odločbe, pritožbe sodišču, licence, pooblastila za zastopanje, tožbe, certifikati, sodni sklepi in vsi ostali dokumente, ki se nanašajo na sodstvo in pravo), seveda pa prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov v skladu z veljavnimi pravili obdelajo tudi katerokoli vrsto vsebin, ki se tiče, tako področja izobraževanja kot tudi znanosti (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvena dela, predmetniki in programi fakultet, seminarske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju, diploma in dodatek k diplomi in drugi dokumenti iz teh področij).

Na podlagi zahtev, ki jih navede katerakoli stranka te institucije, lahko zaposleni v predstavništvu, ne samo prevedejo vsebino različnih vrst dokumentacij, ampak izvedejo tudi njihovo overitev, za katero so jim dana ustrezna pooblastila.

Seveda bo izvedeno tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz flamskega v ruski jezik (sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, fakture, ustanovitveni akt podjetja, revizorska poročila, statut podjetja, letna poslovna poročila, poslovne odločitve in drugi dokumenti iz njene sestave), sodni tolmači in prevajalci pa v skladu s pravili obdelujejo tudi celotno vsebino, tako razpisne in gradbene kot tudi tehnične oziroma medicinske dokumentacije (gradbeni projekti, dokumentacija o medicinskih izdelkih, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, deklaracije izdelkov, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodilo za uporabo in številni druge dokumenti, ki so v skladu z veljavnimi pravili uvrščeni v konkretno vrsto dokumentacije).

Vse dokumente, ki jih različne pristojne institucije lahko od strank zahtevajo, prevajalci in sodni tolmači v omenjeni različici jezikov prav tako, ne samo prevedejo, ampak izvedejo tudi overitev predhodno prevedenih vsebin te vrste. Tako stranke poleg kompletno obdelanega potrdila o nekaznovanosti, potrdila o višini dohodkov in potrdila o stalni zaposlitvi dobijo tudi neposredno prevajanje soglasij za zastopanje iz flamskega v ruski jezik pa tudi potrdila o višini dohodkov potem potrdila o stanju računa v banki oziroma potrdila o samskem stanu in vsakega drugega dokumenta, ki ga potem lastnik mora predložizo določeni pristojni instituciji.

Prevajanje televizijskih in radijskih oddaj iz flamskega v ruski jezik

Jasno je, da stranke lahko v tej različici jezikov dobijo profesionalno prevedene oddaje katerekoli vsebine, še posebej je treba omeniti informacijo, da Prevajalski center Akademije Oxford interesentom tudi omogoča, da angažirajo strokovnjake, da izvedejo sinhronizacijo in teh in ostalih video in zvočnih materialov oziroma njihovo podnaslavljanje. V ponudbi je tudi neposredno prevajanje filmov iz flamskega v ruski jezik, kar pa se nanaša, tako na igrane in risane kot tudi na dokumentarne pa tudi animirane, prevajalci in sodni tolmači pa na zahtevo posameznikov seveda obdelajo tudi reklamna sporočila kot tudi serije in katerokoli neomenjeno vrsto zvočnih ali video vsebin.

Moramo omeniti tudi to, da ta institucija zaposluje strokovnjake, ki so izključno usposobljeni za uporabo tolmačenja v konkretni jezični kombinaciji in da jim nudi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če ta vrsta navedene storitve izpolnjuje zahteve udeležencev določene manifestacije. Da bi sodni tolmači in prevajalci uporabili prav tisto vrsto tolmačenja, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja, tako organizatorja kot tudi vsakega udeleženca, mora interesent dostaviti podatke o sami manifestaciji oziroma o njeni organizaciji. Po analizi informacij o trajanju dogodka oziroma o številu oseb, ki se ga bodo udeležile in vsekakor o mestu njegovega prirejanja, bo tudi odločeno, ali omenjeni strokovnjaki morajo uporabiti konsekutivno tolmačenje iz flamskega v ruski jezik ali pa je boljša možnost, da pri tem uporabijo šepetano oziroma simultano tolmačenje.

Treba je poudariti tudi to, da interesentom za prevajanje strokovnih pa tudi poljudnih besedil v tej različici jezikov, ni treba skrbeti, če gre za nekoliko kompleksnejše vsebinam oziroma je njihova tematika nenavadna. Gre za to, da imajo sodni tolmači in prevajalci za sabo ustrezne delovne izkušnje, kar pomeni, da lahko odgovorijo na zahteve v zvezi, tako z neposrednim prevajanjem ekonomskih besedil iz flamskega v ruski jezik kot tudi na tiste, ki se nanašajo, ali na področja politike, bančništva ali prava oziroma financ. Kadarkoli je to potrebno, ti strokovnjaki v omenjeni različici jezikov prevedejo tudi filozofska potem turistična in besedila s področij sociologije in ekologije ter varstva okolja pa tudi tista, ki sodijo v domeno komunikologije, gradbene industrije in znanosti ter medicine, menedžmenta in marketinga potem farmacije in informacijskih tehnologij oziroma vsake druge naravoslovne ali družboslovne znanstvene discipline.

Prevajanje spletnih strani iz flamskega v ruski jezik

Kadar obdelujejo omenjene vsebine, se prevajalci in sodni tolmači trudijo, da jih tudi optimizirajo oziroma uporabijo pravila SEO (Search Engine Optimisation) in jih na ta način maksimalno uskladijo s pravili iskanja, kar zagotovo pozitivno vpliva na mesto, ki ga v okviru konkretnega iskalnika zavzema konkretna spletna stran. Vsekakor lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje spletnih katalogov in spletnih prodajaln iz flamskega v ruski jezik, seveda pa na zahtevo strank lahko obdelajo programsko opremo in v tem primeru prevedejo katerokoli aplikacijo ali program.

Glede na to, da so v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni in lektorji in korektorji, ki interesentom zagotavljajo storitev redakcije, kar pomeni, da bo vsak nekakovostno preveden material obdelan v skladu s pravili korekture oziroma lekture. Da pojasnimo, ti strokovnjaki najprej analizirajo predhodno prevedene vsebine, da bi našli vse napake, ki so bil predhodno narejene, da jih lahko uskladili in s pravili ruskega jezika oziroma prevajanja pa tudi z njihovimi izvirniki.

Seveda lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje knjig iz flamskega v ruski jezik, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo, tako učbenike katerekoli obsežnosti, tematike in kompleksnosti kot tudi prozna oziroma poetska književna dela.

Če je to potrebno, prevedejo tudi vsebino, tako otroških in ilustriranih kot tudi strokovnih revij pa tudi časopisne članke, njihova tematika pa se lahko nanaša na katerokoli področje.

Kar zadeva obdelavo materialov iz domene marketinga, je treba poudariti, da prevajalci in sodni tolmači vedo, kako to področje funkcionira in kaj pomeni dobri marketing. Vsa ta spoznanja implementirajo, ko izvajajo profesionalno prevajanje plakatov, brošur in katalogov iz flamskega v ruski jezik pa tudi PR člankov potem reklamnih letakov, vizitk in zloženk oziroma vseh ostalih materialov, ki se uporabljajo, ko je treba predstaviti določeno storitev, dogodek ali izdelek ter poslovanje kateregakoli podjetja. Preprosto rečeno, ti strokovnjaki sporočilo namenjeno potencialnim strankam, kar so v tem primeru izvorni govorci in uporabniki ruskega jezika, vsekakor primerno oblikujejo, da bi bilo razumljivo, s čimer bo izpolnjen glavni cilj obdelave takšnih vsebin.

Cena prevajanja iz flamskega v ruski jezik

  • Iz flamskega v ruski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz flamskega v ruski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v ruski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz flamskega v ruski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!