Prevajanje iz flamskega v finski jezik


Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje strokovnjake, katerih specialnost je, tako tolmačenje iz flamskega v finski jezik kot tudi obdelava pisanih vsebin različne vrste v tej jezični kombinaciji.

Primarno so v okviru te institucije zaposleni prevajalci in sodni tolmači in ti zagotavljajo storitev kompletne obdelave vseh vrst dokumentacij oziroma posamičnih dokumentov. Navedena storitev vključuje, tako prevajanje dokumentov v tej jezični kombinaciji kot tudi njihovo overitev, za katero izvedbo je zadolžen zapriseženi sodni tolmač.

Vse stranke so dolžne izvirnike prinesti v poslovalnico, lahko pa jih pošlje ali s priporočeno poštno pošiljko ali z angažiranjem določene kurirske službe.


Prevajanje iz flamskega v finski jezik
Prevajanje iz finskega v flamski jezik

Razlog za postavljanje te zahteve je povezan s postopkom overitve, ker omenjeni strokovnjak primerja vsebino izvirnega in prevedenega dokumenta, svoj žig pa ima pravico postaviti izključno na prevedene dokumente, katerih vsebina je enaka kot tudi v izvirnih.

Ker ti strokovnjaki lahko na zahtevo izvedejo tudi samo overitev predhodno obdelanega dokumenta, se včasih lahko zgodi, da prevod ni v celoti zvest izvirniku, se strankam v tem primeru priporoča storitev redakcije. Seveda se v okviru te institucije ta lahko izvede, če to storijo korektorji in lektorji. Prav tako moramo poudariti, da se lektura in korektura na zahtevo strank lahko izvedejo tudi, če je katerekoli druga vrsta materialov neprofesionalno prevedena v tej jezični kombinaciji.

Poleg vseh dokumentov, ki jih je skladu s potrebami treba predložiti pristojnim institucijam, sodni tolmači in prevajalci lahko v skladu z zahtevami posameznikov izvedejo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz flamskega v finski jezik pa tudi obdelajo celotno vsebino poslovne in medicinske dokumentacije.

Prav tako lahko prevedejo, oziroma ustrezno overijo prevod tudi vse pravne akte pa tudi da ti storitvi zagotovijo za dokumente in druge materiale s področij prava ali sodstva kot tudi za vsebino razpisne, tehnične ali gradbene dokumentacije. Nasploh vsak dokument, ki ga stranka dostavi na obdelavo in če spoštuje navedeno pravilo, zaposleni v poslovalnici te institucije kompletno obdelajo.

Preden lastnik določene dokumente na ustrezen način dostavi na prevajanje, bi bilo dobro, da se obrne na zaposlene v namenskih oddelkih okrožnega sodišča, ki so mu najbližje in da od njih zahteve podatke o postopku nadoveritve. Da pojasnimo, nadoveritev vključuje postavljanje posebne vrste žiga na nekatere dokumente, ki je poznan pod imenoma Haški ali Apostille. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači te institucije nimajo potrebnih pooblastil in da zakonom predvideno, kdaj se navedena vrsta overitve izvaja oziroma točno za katere dokument, mora lastnik vsebin pridobiti vse te informacije.

V okviru te institucije lahko izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz flamskega v finski jezik, kar pravzaprav pomeni, da omenjeni strokovnjaki njihovo obdelavo izvedejo v izjemno kratkem roku. Tedaj se pravilo o dostavi izvirnika razlikuje v smislu, da stranka to lahko stori kasneje, najprej pa mora skenirati dokumente in jih poslati na elektronski naslov te institucije.

Omenili smo že, da je na razpolago tudi storitev tolmačenja v konkretni jezični kombinaciji, stranke pa morajo vedeti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo, tako simultano kot tudi konsekutivno pa tudi tako imenovano šepetano tolmačenje iz flamskega v finski jezik. Vsekakor je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar bo ponujeno vsaki stranki, za katero manifestacijo bo izbrana ta storitev. Seveda je izjemno pomembno, da vsakdo, ki ga zanima tolmačenje, člane ekipe te institucije informira o vsem, kar se nanaša na organizacijo same manifestacije. Predvsem mislimo na podatke o točnem številu udeležencev pa tudi o trajanju samega dogodka ter obvezno o mestu, na katerem naj bi potekal oziroma o njegovih osnovnih značilnostih. Ko dobijo vse te informacije, jih člani strokovne ekipe te institucije analizirajo in se na podlagi njih odločijo, katero storitev navedeni strokovnjaki uporabijo.

V tej različici jezikov bodo na zahtevo interesentov prevedene absolutno vse vsebine, ki so povezane s področjem marketinga. Ne samo, da so lahko obdelani plakati, PR članki in reklamne zloženke oziroma brošure, ampak tudi katalogi po potrebi pa tudi vizitke ter številne druge marketinške materiale. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači, če to katerakoli stranka zahteva, profesionalno obdelajo, tako strokovna kot tudi poljudna besedila, katerih tema je lahko usmerjena na katerokoli in družboslovno in naravoslovno znanstveno disciplino.

Zaposleni konkretne institucije lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje učbenikov in književnih del iz flamskega v finski jezik, po potrebi pa obdelujejo tudi časopisne članke kot tudi vsebino, tako otroških in ilustriranih revij kot tudi znanstvenih.

Posebej moramo omeniti storitev, ki se nanaša na obdelavo spletnih materialov, ker v okviru nje stranke pričakuje tudi storitev optimizacije. Gre za to, da omenjeni strokovnjaki pri prevajanju spletnih prodajaln oziroma programov in aplikacij pa tudi spletnih katalogov kot tudi spletnih strani in drugih spletnih materialov, profesionalno izvajajo tudi implementacijo pravil, poznanih kot SEO (Search Engine Optimisation).

Poleg prevajanja filmov različnih vrst in žanrov, stranke omenjene institucije pričakuje tudi storitev njihovega podnaslavljanja, če pa jim to bolj ustreza, lahko zahtevajo tudi profesionalno sinhronizacijo, ne samo omenjenih materialov, ampak tudi reklamnih sporočil, vseh vrst oddaj in serij pa tudi številnih drugih zvočnih in video vsebin.

Konsekutivno tolmačenje iz flamskega v finski jezik

Omenjena vrsta tolmačenja je na razpolago na zahtevo stranke, toda samo pod pogojem, da je to usklajeno s potrebami udeležencev nekega dogodka. Da bi bila sprejeta odločitev, ali bodo sodni tolmači in prevajalci uporabili prav to storitev, ali pa je morda potrebno, da izvedejo simultano oziroma šepetano tolmačenje iz flamskega v finski jezik, morajo biti analizirani vsi potrebni podatki. Iz tega razloga se pričakuje, da stranka dostavi informacije, tako o značilnostih same lokacije, na kateri bo ta manifestacija potekala kot tudi o številu oseb, ki bodo sodelovale in o trajanju. Sicer ima ta institucija v ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar bo vsekakor vneseno v uradno ponudbo tedaj, ko se omenjeni strokovnjaki opredelijo za uporabo te vrste tolmačenja.

Vse stranke, ki posedujejo prevod za različne vsebine, pri čemer so mnenja, da ni kakovosten, oziroma v njem obstajajo določene pomanjkljivosti in napake, lahko zahtevajo storitve lektorjev in korektorjev, ki so prav zaposleni tako v tej instituciji. Gre za storitev, ki je poznana kot redakcija in v okviru katere omenjeni strokovnjaki najprej analizirajo prevedene materiale in potem v skladu s pravili popravijo obstoječe napake in jih usklajujejo, tako s ciljnim oziroma finskim jezikom kot tudi z izvirniki, in to s ciljem, da strankam omogočijo kakovostno obdelane vsebine.

Uradna ponudba te institucije obsega tudi neposredno prevajanje zvočnih in video vsebin iz flamskega v finski jezik pa tudi storitve, tako njihovega podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije. Poleg risanih in igranih filmov, sodni tolmači in prevajalci v dani različici jezikov obdelajo tudi reklamna sporočila ter zabavne in informativne oddaje kot tudi animirane in dokumentarne filme pa tudi otroške, izobraževalne oddaje in serij kot tudi številne druge video in zvočne materiale.

Kadar se pojavi potreba za tem, zaposleni te institucije profesionalno obdelajo tudi besedilne vsebine, ki so lahko in poljudne in strokovne. Ne samo, da bo izvedeno neposredno prevajanje političnih in ekonomskih besedil iz flamskega v finski jezik, ampak sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov obdelajo tudi vsebine s področij bančništva, prava in financ oziroma gradbene industrije ter komunikologije, informacijskih tehnologij in menedžmenta kot tudi ekologije in varstva okolja. Vsekakor prevajajo tudi turistična pa tudi filozofska in besedila, katerih tema je usmerjena na področja izobraževanja in farmacije pa tudi znanosti, menedžmenta in medicine oziroma vse tiste vsebine, ki se ukvarjajo s tematiko v zvezi s katerokoli naravoslovno ali družboslovno znanstveno disciplino.

Prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz flamskega v finski jezik

V skladu z zahtevami, ki jih stranke postavijo, prevajalci in sodni tolmači obdelajo, tako potrdila o opravljenih izpitih kot tudi diplomo in dodatek k diplomi pa tudi potrdilo o rednem šolanju ter izvedejo neposredno prevajanje zaključnih spričeval osnovne in srednje šole iz flamskega v finski jezik. Seveda lahko kompletno obdelajo tudi prepis ocen kot tudi diplomske naloge pa tudi predmetnike in programe fakultet ter seminarske naloge in vse ostale materiale, ki se na katerikoli način tičejo izobraževanja.

Glede na to, da so jim dana ustrezna pooblastila, ti strokovnjaki izvajajo tudi overitev prevedenih dokumentov katerekoli vrste in na ta način uradno potrdijo, da je v celoti enaka njihova in vsebina izvirnika.

Kot določajo veljavna pravila, se od strank zahteva, da izvirnike dostavijo oziroma pošljejo na ustrezen način ali da jih prinesejo na vpogled zapriseženemu sodnemu tolmaču. Vsakdo, ki želi navedeno storitev dobiti prav za neki dokument, mora vsekkaor biti seznanjen z nadoveritvijo. Vedeti mora namreč, da ti strokovnjaki sploh nimajo niti pravice niti pooblastila, da izvedejo overitev Apostille žigom oziroma jim ni dano dovoljenje, da na katerikoli dokument postavijo tako imenovana Haški žig. Vsaka stranka prav iz tega razloga mora v svojem mestu kontaktira z osnovnim sodiščem in informacije o postopku overitve s tem žigom dobi od pristojnih.

Poleg že omenjenih, ti strokovnjaki lahko v skladu z zahtevami strank kompletno obdelajo tudi vse osebne dokumente, od potnega lista, vozniškega dovoljenja in osebne izkaznice oziroma izpiske iz matičnega registra o smrti in o rojstvu pa do potrdila o stalnem prebivališču, izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in prometnega ter delovnega in dovoljenja za prebivanje oziroma potrdila o državljanstvu in ostalih osebnih dokumentov.

Lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz flamskega v finski jezik pa tudi vseh ostalih dokumentov iz sestave medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih in številni drugi).

Seveda prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji ustrezno obdelajo tudi znanstvene patente, znanstvena dela ter rezultate znanstvenih raziskav in na splošno rečeno, vse ostale dokumente oziroma materiale, ki se nanašajo na znanost.

V kateremkoli trenutku, stranka lahko postavi zahtevo, da se izvede prevajanje poslovne dokumentacije iz flamskega v finski jezik. V tem primeru omenjeni strokovnjaki, poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, letnih finančnih poslovnih poročil oziroma ustanovitvenega akta podjetja in faktur, kompletno obdelajo tudi statut podjetja kot tudi poslovne odločitve in revizorska poročila oziroma katerikoli dokument, ki je uvrščen v poslovno dokumentacijo oziroma je povezan s poslovanjem ali nekega podjetja ali konkretnega podjetnika.

Poudarjamo tudi to, da so sodni tolmači in prevajalci usposobljeni, da v konkretni različici jezikov izvedejo, tako prevajanje kot tudi overitev za vse vrste in izjav in potrdil ter soglasij. Primarno mislimo na to, da v tej različici izvedejo prevajanje potrdila o samskem stanu, potrdila o nekaznovanosti in potrdila o stalni zaposlitvi pa tudi potrdila o višini dohodkov oziroma potrdila o stanju računa v banki ter soglasja za zastopanje in vsakega drugega dokumenta, ki ga je treba v skladu z zahtevami predložiti določeni državni instituciji.

Prav tako lahko izvedemo tudi prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz flamskega v finski jezik pa tudi katerekoli druge vrste dokumentov. Seveda sodni tolmači in prevajalci izpolnjujejo zahteve v zvezi z obdelavo vseh ostalih pravnih aktov, kar vključuje prevajanje in overitev pogodb, odločitev sodišča in sklepov oziroma pravnega reda Evropske Unije in pritožb sodiščem kot tudi certifikatov pa tudi licenc vseh vrst ter tožb, pooblastila za zastopanje in drugih dokumentov, ki so povezani s sodstvom, ali pa se neposredno nanašajo na področje prava.

Vsebino razpisne pa tudi tehnične in gradbene dokumentacije zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford prav tako ustrezno prevedejo oziroma overijo, kar pomeni, da stranke dobijo kompletno obdelane, tako deklaracije izdelkov in gradbene projekte kot tudi navodilo za uporabo pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in druge neomenjene dokumente, ki so v skladu s pravili uvrščeni v konkretno vrsto dokumentacije.

Prevajanje književnih del iz flamskega v finski jezik

Mirno lahko rečemo, da sodni tolmači in prevajalci, ki sestavljajo ekipo Prevajalskega centra Akademije Oxford v omenjeni jezični kombinaciji prevajajo, ne samo prozna književna dela, ampak tudi tista, ki se uvrščajo v poezijo. Seveda lahko izvedemo tudi prevajanje učbenikov iz flamskega v finski jezik, pri čemer omenjeni strokovnjaki lahko obdelajo tudi revije (strokovne, otroške, ilustrirane in druge) pa tudi časopisne članke, ne glede na tematiko. s katero se ukvarjajo.

Obdelava marketinških materialov se v okviru te institucije izvaja maksimalno profesionalno, kar pravzaprav pomeni, da prevajalci in sodni tolmači implementirajo, tako pravila same stroke, ciljnega oziroma finskega jezika kot tudi pravila marketinga. Trudijo se, da reklamno sporočilo v PR člankih, katalogih in plakatih oziroma reklamnih letakih in brošurah pa tudi v vseh ostalih marketinških materialih obdelajo tako, da bo preprosto razumljivo izvornim govorcem finskega jezika. Na podlagi zahtev strank, lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje vizitk iz flamskega v finski jezik, kar je storitev, ki jo omenjeni strokovnjaki poskušajo zagotoviti v čim krajšem roku.

Seveda so v navedeni instituciji zaposleni tudi strokovnjaki, ki posedujejo dolgoletne izkušnje v obdelavi spletnih vsebin. Prav zahvaljujoč temu uporabljajo tudi vsa pravila, ki se nanašajo na optimizacijo teh materialov. Preprosto rečeno, prevajalci in sodni tolmači se ravnajo po SEO pravilih (Search Engine Optimisation) in poleg njihove uporabe usklajujejo vsebino, tako spletnih prodajaln oziroma spletnih strani kot tudi spletnih katalogov pa tudi številnih drugih materialov te vrste. Seveda na zahtevo strank lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje programske opreme iz flamskega v finski jezik, kar pa se nanaša, tako na aplikacije različnih vrst kot tudi na katerikoli program.

Cena prevajanja iz flamskega v finski jezik

  • Iz flamskega v finski je 32 EUR po strani

Cena prevajanja iz flamskega v finski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v finski z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz flamskega v finski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!