Prevajanje iz flamskega v hrvaški jezik


Prevajalski center Akademije Oxford, poleg številnih drugih strokovnjakov zaposluje tudi tiste, ki izvedejo neposredno prevajanje iz flamskega v hrvaški jezik.

Ta storitev je na razpolago v obeh različicah, saj sodni tolmači in prevajalci uporabljajo tudi pravila vseh treh vrst tolmačenja pa tudi, da obdelujejo vse ustrezno dostavljene pisane materiale.

Najpomembnejše je poudariti, da se storitev obdelave dokumentov izvaja izključno v skladu z zakonskimi pravili, kar pravzaprav pomeni, da stranke poleg njihovega prevajanja v okviru te institucije dobijo tudi storitev overitve z žigom sodnega tolmača. Vse to je izjemno pomembno za pravno veljavnost prevedenih dokumentov, ker se samo vsebine, obdelane na ta način, lahko praktično uporabljajo, saj so priznane z vidika zakona.


Prevajanje iz flamskega v hrvaški jezik
Prevajanje iz hrvaškega v flamski jezik

Celoten postopek obdelave kateregakoli dokumenta pomeni najprej njegovo prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov, potem pa se uporabljajo pravila overitve. Pravzaprav pooblaščeni sodni tolmač preveden dokument najprej fizično primerja z njegovim izvirnikom, da bi bil prepričan, da razlike med njima ne obstajajo. Toda, če stranka že prevedene dokumente dostavi samo na overitev, se lahko zgodi, da obstajajo odstopanja, pa se v tem primeru v skladu s pravili izvaja redakcija. Seveda je tudi ta storitev na razpolago strankam te institucije, njo pa na podlagi pravil izvedejo korektorji in lektorji. Vsekakor je te strokovnjaki mogoče angažirani tudi, če je treba popraviti predhodno slabo prevedene materiale katerekoli vrste.

Na zahtevo strank bo izvedeno prevajanje pravnih aktov iz flamskega v hrvaški jezik, prevajalci in sodni tolmači pa lahko obdelajo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (soglasja, izjave in vse vrste potrdil).

Če je to potrebno, kompletno obdelujejo tudi osebne dokumente pa tudi tiste, ki so povezani z znanostjo, ali pa se tičejo izobraževanja. Vsebino poslovne kot tudi razpisne in gradbene pa tudi tehnične in medicinske dokumentacije ti strokovnjaki v skladu z veljavnimi pravili prav tako prevedejo in overijo.

Da bi bil celoten postopek obdelave kateregakoli dokumenta spoštovan, mora lastnik konkretnih vsebin v pristojnih institucijah pridobiti vse podatke o overitvi s tako imenovanim Apostille oziroma Haškim žigom. To poudarjamo zato, ker sodni tolmači in prevajalci ne sodijo med osebe, ki so pooblaščene za navedeno vrsto overitve, kar pomeni, da stranke niso dolžni obveščati o potrebnih podrobnostih. Najbolj pomembna stvar je, da lastniki konkretnih dokumentov izvedo, po katerem principu se za njihove dokumente izvaja overitev z Apostille žigom oziroma dobijo informacijo o tem, ali bo ta najprej postavljen na te vsebine, ali pa bo to storjeno po koncu prevajanja in postavljanja žiga sodnega tolmača.

Glede na to, da so dolžni na vpogled priložiti tudi izvirne dokumente, jih stranke lahko pošljejo s priporočeno pošiljko "Pošte Slovenije" ali pa jih prinesejo, dovoljeno pa jim je tudi pošiljanje preko katerekoli kurirske službe.

Če je nekomu potrebno nujno prevajanje dokumentov iz flamskega v hrvaški jezik oziroma obdelava v zelo kratkem času, jih mora najprej poslati na elektronski naslov te institucije in potem tudi dostavit izvirnike na vpogled, toda izključno na tisti način od ponujenih, za katerega meni, da je najhitrejši. Seveda prevajalci in sodni tolmači konkretno storitev izvajajo v najkrajšem časovnem obdobju.

Potem ko dobijo obvestilo, da sta prevajanje kateregakoli dokumenta oziroma overitev končani, stranke lahko v prostore predstavništva pridejo osebno in jih prevzamejo. Poleg tega jim bo ponujena tudi možnost, da jim kompletno obdelane dokumente pošljemo na želeni naslov. Toda glede na to, da se za izvedbo dostave angažira kurirska služba, ta omenjeno storitev zaračunava neposredno od stranke v skladu s cenikom, ki je veljaven v tem trenutku.

Tolmačenje iz flamskega v francoski jezik vključuje uporabo, tako šepetanega in simultanega kot tudi tako imenovanega konsekutivnega tolmačenja. V skladu z izbiro storitve, ki jo prevajalci in sodni tolmači morajo uporabiti za neki dogodek, se stranki se ponudi tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Vsekakor lahko obdelamo tudi vsa knjižena dela pa tudi marketinške materiale katerekoli vrste (reklamne zloženke, PR članki, plakati, katalogi, brošure, vizitke in drugi), seveda pa zaposleni v tej instituciji lahko obdelajo tudi vsebino znanstvenih in poljudnih besedil pa tudi revij.

V navedeni jezični kombinaciji omenjeni strokovnjaki prevedejo tudi časopisne članke kot tudi učbenike, v skladu z zahtevami strank pa lahko izvedejo tudi profesionalno prevajanje spletnih materialov iz flamskega v francoski jezik. Princip, po katerem se pri tem ravnajo ti strokovnjaki je zelo preprost, ker pri prevajanju aplikacij in programov oziroma spletnih prodajaln in spletnih strani kot tudi spletnih katalogov pa tudi ostalih vsebin te vrste, uporabljajo tudi pravila, ki jih vključuje SEO (Search Engine Optimisation) oziroma izvedejo njihovo strokovno optimizacijo.

Vse vrste filmov, od animiranih in risanih pa do dokumentarnih in igranih ti strokovnjaki prevajajo v konkretni različici jezikov. Prav tako lahko obdelajo tudi reklamna sporočila pa tudi zabavne in otroške oziroma informativne in izobraževalne oddaje kot tudi serije in druge vrste video in zvočnih vsebin. Glede na to, da konkretna institucija poleg že omenjenih strokovnjakov zaposluje tudi podnaslavljalce pa tudi strokovnjake, zadolžene za sinhronizacijo, sta interesentom na razpolago tudi te dve storitvi.

Pomembno je, da vse stranke informiramo o tem, da se postopek dostavljanja na obdelavo predhodno omenjenih materialov razlikuje od tistega, ki se uporablja, kadar se izvaja prevajanje dokumentov iz flamskega v hrvaški jezik. Pri tem namreč ni obvezno priložiti izvirnikov na vpogled, kar pomeni, da se konkretne vsebine lahko pošljejo na elektronski naslov. V primeru, da nekomu to najbolj ustreza, bo na enak način izvedeno tudi prevzemanje prevedenih materialov te vrste.

Prevajanje vizitk iz flamskega v hrvaški jezik

Katerokoli vrsto marketinških materialov, pa tudi vizitke prevajalci in sodni tolmači v navedeni različici jezikov prevedejo maksimalno strokovno in v relativno kratkem roku. Na zahtevo strank bo izvedeno tudi neposredno prevajanje zloženk in letakov iz flamskega v hrvaški jezik pa tudi brošur, plakatov in PR člankov ter vsebine katalogov in drugih reklamnih materialov. Zelo je pomembno poudariti, da svojo pozornost posvečajo obdelavi sporočila, ki ga večina teh vsebin vsebuje in je namenjeno osebam, ki uporabljajo hrvaški jezik in ki so potencialne stranke.

Profesionalni korektorji in lektorji, ki so stalni člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, lahko na zahtevo strank zagotavljajo storitev, ki je poznana kot redakcija. Pravzaprav popravljajo vse napake v vsebinah, ki niso profesionalno prevedene in jih tako uskladijo predvsem z izvirniki in potem tudi s pravili, ki jih določa hrvaški jezik.

Če je nekomu potrebna obdelava besedil, mora vedeti, da sodni tolmači in prevajalci v konkretni različici jezikov enako kakovostno prevedejo in poljudna pa tudi strokovna besedila. Njihova vsebina oziroma tematika se lahko nanaša na vsaki vejo in družboslovnih in naravoslovnih ved. Vsekakor ti strokovnjaki lahko izvedejo prevajanje besedil s področij bančništva in financ iz flamskega v hrvaški jezik pa tudi tistih, katerih tema se nanaša, tako na gradbeno industrijo, ekonomijo in komunikologijo ter na politiko, marketing in pravo kot tudi na področja informacijskih tehnologij, menedžmenta in sociologije. Poleg tega prevajajo tudi filozofske pa tudi turistična besedila in tista, ki se ukvarjajo s tematiko iz domene izobraževanja, farmacije in sociologije oziroma ekologije in varstva okolja in drugih znanstvenih disciplin, ki jih v tem trenutku nismo navedli.

Prav tako prevajalci in sodni tolmači strankam omogočajo, da po najugodnejših cenah dobijo, ne samo prevedene različne spletne vsebine, ampak tudi storitev, ki vključuje njihovo strokovno optimizacijo. Implementacija orodij SEO (Search Engine Optimisation) bo pri tem izvedena v skladu z veljavnimi pravili, tako da se lastniki spletnih strani in spletnih katalogov oziroma spletne prodajalne pa tudi številnih drugih spletnih vsebin lahko prepričajo, zakaj je optimizacija izjemno pomembna, saj se vsi ti in številni drugi materiali v relativno kratkem roku pojavijo na prvi strani spletnega iskanja. Seveda bo v skladu z zahtevami izvedeno tudi prevajanje programske opreme iz flamskega v hrvaški jezik, zaposleni v konkretni instituciji pa lahko na zahtevo strank ustrezno obdelajo tudi katerikoli program ali aplikacijo.

Prevajanje tožb in pritožb iz flamskega v hrvaški jezik

Ne glede na kompleksnost vsebine pritožb sodiščem ali tožb oziroma kateregakoli drugega pravnega akta, jih zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford kompletno obdelajo oziroma po prevajanju v navedeni različici jezikov izvedejo tudi profesionalno overitev.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači izvajajo, tako neposredno prevajanje sodb, odločitev in sklepov iz flamskega v hrvaški jezik kot tudi kompletno obdelavo certifikatov, pooblastila za zastopanje in pogodb oziroma licenc in pravnega reda Evropske Unije pa tudi vseh ostalih pravnih aktov ter številnih drugih dokumentov, ki jih njihovi lastniki v skladu z veljavnimi pravili pošljejo, ali prinesejo na obdelavo.

Ta pravila določajo, da morajo na vpogled sodnemu tolmaču priložiti izvirnike, ker se overitev z njegovim žigom ne sme izvesti, če se ne ugotovi, da je prevod nekega dokumenta popolnoma enak kot tudi izvirni.

Moramo poudariti tudi to, da overitev s Haškim žigom, katerega drugačen naziv je Apostille, ni na seznamu storitev, ki jih zaposleni te institucije imajo pravico zagotavljati strankam. S samim tem se lastnik konkretnih dokumentov tudi obvezuje, da informacije o postopku, ki je poznan kot nadoveritev, pred tem samostojno pridobi, kar lahko stori izključno v okviru institucij Republike Slovenije, ki so pristojne za postavljanje konkretnega žiga na dokumente.

Vse vrste dokumentacij sodni tolmači in prevajalci, tako prevedejo v tej jezični kombinaciji kot tudi overijo v skladu z veljavnimi pravili. Poleg vsebine tehnične, gradbene in razpisne dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, navodilo za uporabo in drugi) je v uradni ponudbi te institucije tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz flamskega v hrvaški jezik (statut podjetja, letna poslovna poročila, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, revizorska poročila in vsak drugi dokument, ki je v to vrsto dokumentacije uvrščen v skladu s pravili).

Če je to potrebno, zaposleni v navedeni instituciji v skladu s pravili obdelujejo tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja pa tudi katerokoli drugo vrsto vsebin, ki se tiče konkretnih področij. S tem mislimo, tako na strokovno obdelavo diplome in dodatka k diplomi ter znanstvenih patentov in zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol oziroma potrdila o opravljenih izpitih, rezultatov znanstvenih raziskav in prepisa ocena kot tudi prevajanje v konkretni različici jezikov in potem tudi overitev za predmetnike in programe fakultet, seminarske naloge in znanstvena dela pa tudi za potrdilo o rednem šolanju ter diplomske naloge in vse ostale vsebine, ki se na določen način tičejo omenjenih področij.

Seveda sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, o sklenitvi zakonske zveze in o smrti iz flamskega v hrvaški jezik. Prav tako kompletno obdelajo tudi potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje in osebno izkaznico pa tudi delovno ter vozniško in prometno dovoljenje kot tudi potrdilo o državljanstvu, potni list in katerikoli drugi osebni dokument.

V primeru, da se uradno zahteva, ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi vsako vrsto potrdila, izjave in soglasja. To se nanaša, tako na potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stanju računa v banki kot tudi na potrdilo o višini dohodkov in zatem na potrdilo o samskem stanu kot tudi na soglasje za zastopanje in na katerikoli drugi tokrat nenavedeni dokument, ki ga njegov lastnik mora predložiti konkretni državni instituciji.

Celotno vsebino medicinske dokumentacije predhodno omenjeni strokovnjaki v tej različici jezikov prav tako prevedejo in potem je seveda predvideno, da prevedene dokumente te vrste tudi overijo, in to v skladu s pooblastili, ki so jim dana s strani pristojnih institucij. Poleg zdravniških izvidov in specifikacije farmacevtskih izdelkov bo izvedeno tudi neposredno prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz flamskega v hrvaški jezik, zaposleni v tej instituciji pa lahko kompletno obdelajo tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka pa tudi vsak drugi dokument, ki se uradno obravnava kot del medicinske dokumentacije.

Tolmačenje iz flamskega v hrvaški jezik

Ko se je treba opredeliti, katera vrsta tolmačenja mora biti uporabljena pri organizaciji nekega dogodka, je pomembno, da pravilno analizirajo vse podrobnosti, ki se nanašajo predvsem na princip njegove organizacije. Samo to je tudi razlog, zakaj se od stranke zahteva, da zaposlene v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford ustrezno informira o tem, koliko dni bo manifestacija trajala in koliko ljudje bo sodelovalo pa tudi, kje bo potekala oziroma na kakšen način bo organizirana. Seveda prevajalci in sodni tolmači pri tem uporabijo prav tisto storitev, za katero ocenijo, da je ustrezna v danem trenutku, kar pa vključuje, tako šepetano kot tudi simultano oziroma konsekutivno tolmačenje iz flamskega v hrvaški jezik. V uradno ponudbo za navedeno storitev bo uvrščen tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če navedeni strokovnjaki sprejmejo odločitev, da vsem zahtevam konkretne manifestacije ta vrsta tolmačenja lahko na ustrezen način odgovori.

Na zahtevo interesentov lahko v navedeni različici jezikov obdelamo tudi učbenike pa tudi poetska književna dela kakršnekoli kompleksnosti oziroma romane in dela beletrije kot tudi vsako drugo književno delo, ki ga v skladu s pravili uvrščamo v področje proze. Interesentom bo omogočeno tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz flamskega v hrvaški jezik, ti strokovnjaki pa lahko obdelajo, tako vsebino strokovnih in otroških kot tudi ilustriranih pa tudi številnih drugih vrst revij.

Prav tako lahko odgovorijo tudi na zahteve posameznikov v zvezi s prevajanjem radijskih in televizijskih oddaj iz flamskega v hrvaški jezik, ne glede na to, ali gre za zabavne, otroške ali izobraževalne oziroma oddaje informativnega značaja. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov obdelujejo tudi serije in animirane ter dokumentarne in igrane oziroma risane filme kot tudi reklamna sporočila pa tudi vse ostale in zvočne in video vsebine. V omenjeni instituciji so zaposleni tudi strokovnjaki, ki so zadolženi za zagotavljanje storitev podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije vseh materialov te vrste.

Cena prevajanja iz flamskega v hrvaški jezik

  • Iz flamskega v hrvaški je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz flamskega v hrvaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v hrvaški z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz flamskega v hrvaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!