Prevajanje iz flamskega v makedonski jezik


V skladu s postavljenimi zahtevami člani strokovne ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje iz flamskega v makedonski jezik. Konkretna storitev je interesentom na razpolago v obeh variantah, kar pomeni, da prevajalci in sodni tolmači poleg obdelave katerihkoli materialov v pisani obliki, zagotavljajo tudi storitev tolmačenja za katerokoli vrsto manifestacije.

Posebej poudarjamo, da so specializirani tudi za uporabo pravil, tako šepetanega kot tudi konsekutivnega in simultanega tolmačenja v tej jezični kombinaciji, pa se končna ponudba sestavi na podlagi informacij, ki jih stranka dostavi v zvezi z organizacijo samega dogodka. Poleg te storitve je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to pod zelo ugodnimi pogoji.

Vse vrste besedil, ne glede na to, ali gre za poljudna ali znanstvena pa tudi književna dela in časopisne članke oziroma revije in učbenike sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelajo v dani različici jezikov.


Prevajanje iz flamskega v makedonski jezik
Prevajanje iz makedonskega v flamski jezik

Interesentom je na razpolago tudi neposredno prevajanje programske opreme iz flamskega v makedonski jezik oziroma strokovna obdelava vseh programov in aplikacij. Prav tako lahko prevedejo tudi spletne prodajalne pa tudi kataloge in spletne strani kot tudi ostale spletne materiale, ki jih obdelajo ob spoštovanju pravil SEO (Search Engine Optimisation).

Strokovnjaki, katerih specialnost je zagotavljanje storitev korekture in lekture, so prav tako zaposleni v okviru te institucije, tako da stranke pričakuje tudi storitev, poznana kot redakcija, ki je zelo pomembna za obdelavo vsebin že prevedenih v omenjeni različici jezikov, v katerih pa obstajajo pomanjkljivosti.

Seveda prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi video in zvočne materiale (oddaje vseh vrst, reklamna sporočila, dokumentarni, igrani, animirani risani filmi, serije in drugi), ta institucija pa ima v ponudbi tudi storitev njihove sinhronizacije oziroma podnaslavljanja.

Izvedemo lahko tudi profesionalno prevajanje reklamnih materialov iz flamskega v makedonski jezik, kar poleg plakatov, katalogov in vizitk vključuje tudi strokovno obdelavo PR člankov, zatem reklamnih letakov kot tudi brošur in zloženk oziroma katerihkoli materialov, ki se uporabljajo, če je treba reklamirati ali neki izdelek, dogodek in storitve ali delo določenega podjetja.

Stranka, ki jo zanima prevajanje vseh navedenih vsebin v omenjeni različici jezikov, mora konkretne materiale praviloma dostaviti na elektronski naslov te institucije, pri čemer to lahko stori tudi na drugačen način, čemer pa so mu dodatne informacije dostopne neposredno v poslovalnici.

Princip, ki se uporablja pri prevzemanju kompletno obdelanih vsebin te vrste je istoveten, kar pomeni, da ko sodni tolmači in prevajalci oziroma člani ekipe te institucije izvedejo obdelavo dostavljenih materialov te vrste, jih stranke prav tako dobijo elektronsko.

Kar zadeva neposredno prevajanje dokumentov iz flamskega v makedonski jezik, glede na to, da je obveznost vsake stranke tudi predložitev izvirnikov, se postopek in dostavljanja in prevzemanja razlikuje.

Poleg pošiljanja s priporočeno poštno pošiljko kot tudi preko kurirske službe je namreč tudi dovoljeno, da izvirne dokumente njihov lastnik prinese osebno v predstavništvo te institucije.

Vsakdo mora izbrati, ali prevedene in z žigom zapriseženega sodnega tolmača overjene dokumente prevzame osebno ali pa se odloči za drugo opcijo, ki vključuje dostavo vsebin preko kurirske službe, in to na naslov, ki ga osebno navede. Vsi, ki jih zanima takšen način dostave kompletno obdelanih dokumentov, morajo biti seznanjeni s tem, da ta storitev zahteva dodatno plačilo in da ima ceno pravico oblikovati samo služba za dostavo, stranka pa jo plača v trenutku prevzemanja.

Posebej moramo poudariti, da lahko izvajamo, tako prevajanje osebnih dokumentov iz flamskega v makedonski jezik kot tudi vseh tistih iz sestave ali gradbene in poslovne ali tehnične, medicinske ali razpisne dokumentacije.

Prav tako prevajalci in sodni tolmači poskrbijo za obdelavo kateregakoli dokumenta, ki ga stranka kasneje v skladu s pravili mora predložiti neki pristojni instituciji, kar vključuje neposredno prevajanje izjav, potrdil in soglasij iz flamskega v makedonski jezik.

Seveda prevajajo in overijo tudi vse vrste pravnih aktov oziroma dokumenta, ki se tičejo sodstva, ali pa so povezani s področjem prava pa tudi tiste vsebine, ki se nanašajo na področja znanosti ali izobraževanja ter katerikoli drugi dokument, pod pogojem, da stranka v celoti spoštuje postopek, ki vključuje obveznost dostavljanja izvirnih vsebin na vpogled zapriseženemu sodnemu tolmaču.

Da poenostavimo, overitev se izvaja samo za dokumente, ki so prevedeni in za katere se pooblaščena oseba ugotovi, da so enaki kot tudi izvirniki. Seveda, če obstajajo kakršnakoli odstopanja, mora biti izvedena storitev redakcije, kar se pogosto dogaja, ko stranka samo dostavi predhodno prevedene dokumente na overitev.

Glede na to, da je z zakonom določena obveznost postavljanja Haškega žiga na točno določene dokumente in da omenjeni strokovnjaki ne sodijo med skupino oseb, ki so jim dana potrebna pooblastila za postavljanje tako imenovanega Apostille žiga, kot ga tudi imenujejo, se interesenti za obdelavo takšnih vsebin morajo samostojno pozanimati o vsem tem. Posebej poudarjamo, da je točno opredeljeno, ali se Apostille žig na določen dokument postavlja, preden ga omenjeni strokovnjaki začnejo obdelovati, na nekatere pa šele potem ko končajo s prevajanjem in overitvijo, pa so vse te informacije izjemno pomembne za celoten postopek obdelave konkretnih dokumentov.

V primeru, da je neki stranki potreben kompletno obdelan dokument v zelo kratkem času, lahko izvedemo tako imenovano nujno prevajanje iz flamskega v makedonski jezik. Glede na to, da profesionalni sodni tolmači in prevajalci v tem primeru imajo na razpolago zelo malo časa za kompletno obdelavo dokumenta, mora stranka najprej izvesti pošiljanje vsebin na elektronski naslov in v najkrajšem možnem roku po tem dostaviti tudi izvirnike na vpogled.

Prevajanje PR člankov iz flamskega v makedonski jezik

Fokus obdelave te vrste marketinških materialov je postavljen na profesionalno prevajanje sporočila, ki je namenjeno izvornim govorcem makedonskega jezika, ki ga sodni tolmači in prevajalci vsekakor oblikujejo predvsem v skladu s pravili tega jezik, pri čemer seveda maksimalno spoštujejo tudi pravila prevajalske stroke.

Poleg PR člankov lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje reklamnih katalogov in zloženk iz flamskega v makedonski jezik pa tudi vizitk, reklamnih letakov in brošur kot tudi vsebin plakatov kot tudi številnih drugih marketinških materialov.

Književna dela, ki sodijo, tako v poezijo kot tudi v prozo zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford obdelajo, če to stranke zahtevajo. Izvajamo pa tudi neposredno prevajanje ilustriranih revij iz flamskega v makedonski jezik, seveda pa prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo tudi zahteve in vseh tistih strank, ki jim je prevajanje v dani različici jezikov potrebno, tako za strokovne kot tudi za otroške pa tudi katerekoli druge revije. Seveda lahko prevedejo tudi časopisne članke, ne glede na to, s katero tematiko se ukvarjajo, po potrebi pa v tej jezični kombinaciji obdelajo tudi učbenike.

Če je potrebno, da ti strokovnjaki izvedejo tudi storitve tolmačenja v navedeni različici jezikov, interesenti morajo dostaviti vse potrebne informacije o samem dogodku, saj bo prav na podlagi njih odločeno, katera vrsta tolmačenja mora biti uporabljena. Poudariti je treba tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko v dani kombinaciji jezikov izvedejo predvsem simultano tolmačenje in potem tudi konsekutivno, pri čemer so specializirani tudi za šepetano tolmačenje iz flamskega v makedonski jezik. Če za neki dogodek ti strokovnjaki predvidijo uporabo simultanega tolmačenja v navedeni kombinaciji jezikov, bo strankam ponujena tudi storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje, ki jih je v navedeni instituciji na razpolago po ugodnih cenah. Posebej poudarjamo, da vsaka stranka obvezno mora dostaviti podatke o točni lokaciji, na kateri bo določena manifestacija potekala, prav tako pa mora te strokovnjake obvestiti tudi o številu oseb, ki bodo prisotne in o tem, koliko ur oziroma dni bo ta dogodek trajal.

Prevajanje soglasij za zastopanje iz flamskega v makedonski jezik

Pri obdelavi dokumentov sodni tolmači in prevajalci izvajajo, tako prevajanje tega pa tudi vsakega drugega dokumenta kot tudi overitev, ki je usklajena z zakonom.

Vsekakor bo izvedeno tudi neposredno prevajanje potrdila o višini dohodkov in potrdila o stanju računa v banki iz flamskega v makedonski jezik, omenjeni strokovnjaki pa kompletno obdelajo tudi potrdilo o samskem stanu in potrdilo o nekaznovanosti pa tudi potrdilo o stalni zaposlitvi in na splošno rečeno, vse ostale vrste soglasij, potrdil in izjav oziroma dokumente, ki jih je po potrebi treba predložiti pristojnim službam.

V skladu z zakonom mora vsak dokument, ki se prevede v tej različici jezikov, biti tudi overjen z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Ta strokovnjak overitev izvaja šele, ko se osebno prepriča, da je vsebina kateregakoli prevedenega dokumenta enaka kot tudi v njegovem izvirniku. Zato je pomembno, da stranka priloži izvirne dokumente njemu na vpogled.

Posebej moramo poudariti, da vsaka stranka mora pridobiti potrebne informacije o tako imenovani nadoveritvi oziroma o obveznosti postavljanja Apostille (Haškega) žiga na dokumente, preden vsebine dostavi na obdelavo tem strokovnjakom, ker ta overitev ni v njihovi pristojnosti.

Seveda prevajalci in sodni tolmači v primeru, da katerikoli posameznik to zahteva, v navedeni kombinaciji jezikov izvedejo tudi prevajanje vsakega osebnega dokumenta. Poleg izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, vozniškega in prometnega dovoljenja ter potrdila o državljanstvu in dovoljenja za prebivanje lahko poteka tudi neposredno prevajanje izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze iz flamskega v makedonski jezik pa tudi kompletna obdelava potnega lista, delovnega dovoljenja in osebne izkaznice ter izpiskov iz matičnega registra o smrti, potrdila o stalnem prebivališču in vseh drugih osebnih dokumentov.

Omeniti moramo tudi podatek, da so zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford specializirani tudi za profesionalno prevajanje medicinske dokumentacije v navedeni kombinaciji jezikov, tako da na zahtevo strank kompletno obdelajo, tako zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, zatem navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma vsak dokument, ki se uradno obravnava kot sestavni del medicinske dokumentacije.

V skladu s postavljenimi zahtevami prevajalci in sodni tolmači pristopajo obdelavi, tako dokumentov in ostalih materialov, ki so povezani s področjem znanosti kot tudi vseh vsebin, ki se tičejo izobraževanja. Poleg tega, da stranke dobijo kompletno obdelane znanstvene patente pa tudi rezultate znanstvenih raziskav in znanstvena dela, na njihovo zahtevo lahko izvedemo tudi prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz flamskega v makedonski jezik, po potrebi pa ti strokovnjaki obdelajo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, seminarske naloge in prepis ocen kot tudi diplomske naloge in potrdilo o rednem šolanju pa tudi diplomo in dodatek k diplomi, zatem potrdilo o opravljenih izpitih in druge dokumente, ki se nanašajo na neko od omenjenih področij.

Vsi dokumente, ki sodijo ali v razpisno ali tehnično ali v gradbeno dokumentacijo, bodo v skladu z zahtevami prevedeni v dani jezični kombinaciji in takoj potem omenjeni strokovnjaki v skladu z veljavnimi pravili izvedejo tudi njihovo overitev. Poleg laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev kompletno obdelajo tudi gradbene projekte pa tudi deklaracije izdelkov oziroma navodilo za uporabo in še precej dokumentov, ki veljajo za del ene od omenjenih vrst dokumentacij.

Prav tako zaposleni v omenjeni instituciji izvedejo tudi prevajanje poslovne dokumentacije iz flamskega v makedonski jezik (letna poslovna poročila, statut podjetja, revizorska poročila, fakture, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve in drugi), seveda pa prevajalci in sodni tolmači v skladu z veljavnim predpisi obdelajo tudi vse vrste pravnih aktov (pogodbe, sodne sklepe, pooblastilo za zastopanje, pritožbe sodišču, pravni red Evropske Unije, sodbe, licence, odločitve sodišč in katerikoli drugi dokument, ki je povezan s pravom ali sodstvom).

Prevajanje otroških oddaj iz flamskega v makedonski jezik

Tako radijske kot tudi oddaje namenjene najmlajšim, ki predvidene za televizijsko predvajanje prevajalci in sodni tolmači na zahtevo profesionalno prevedejo v konkretni jezični kombinaciji. Prav tako po potrebi izvedejo tudi neposredno prevajanje zabavnih in informativnih oddaj iz flamskega v makedonski jezik oziroma animiranih in risanih filmov pa tudi reklamnih sporočil ter igranih filmov potem serij, dokumentarnih filmov in vseh ostalih in zvočnih in video vsebin. Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje številne strokovnjake pa tako tudi tiste, ki izvajajo storitvi podnaslavljanja in sinhronizacije vseh teh materialov, stranke lahko v okviru same poslovnice dobijo njihovo kompletno obdelavo oziroma omenjene vsebine v relativno kratkem roku prikazujejo potencialnim gledalcem kot tudi poslušalcem.

Poleg njih ekipo omenjene institucije sestavljajo tudi korektorji oziroma profesionalni lektorji, ki na zahtevo strank izvedejo redakcijo za katerokoli vrsto vsebin. Posebej moramo poudariti, da se storitvi, tako lekture kot tudi korekture materialov morata uporabiti, če so v njih oziroma v njihovih prevodih napake, ki jih omenjeni strokovnjaki v skladu z veljavnimi pravili predvsem makedonskega jezika in prevajalske stroke popravijo, pa jih pri tem uskladijo tudi z izvirnimi materiali.

Kar zadeva obdelavo besedilnih vsebin, je treba poudariti, da sodni tolmači in prevajalci lahko v tej jezični kombinaciji prevedejo in znanstvena in poljudna besedila. Seveda se njihova tema lahko tiče katerekoli znanstvene discipline in poleg tega, da lahko izvedemo prevajanje besedil s področij marketinga, komunikologije in menedžmenta iz flamskega v makedonski jezik, lahko obdelamo tudi ekonomska, filozofska in politična pa tudi medicinska, pravna in turistična besedila, pri čemer ti strokovnjaki prevedejo tudi besedilne vsebine, katerih tema je usmerjena na področja financ, sociologije, izobraževanja in bančništva ter ekologije in varstva okolja kot tudi informacijskih tehnologij, farmacije in gradbene industrije ter nasploh vsake znanstvene discipline, ki je uvrščena ali v naravoslovne ali v družboslovne vede.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači maksimalno profesionalno izpolnjujejo zahteve vseh strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje spletnih vsebin iz flamskega v makedonski jezik. S tem mislimo, tako na spletne strani in aplikacije kot tudi na spletne prodajalne potem programe in spletne kataloge oziroma na splošno rečeno na vse vsebine, ki se tičejo računalništva ali se lahko najdejo na spletu. Ob implementaciji orodij, poznanih kot SEO (Search Engine Optimisation) izvedejo njihovo obdelavo, kar pomeni, da strankam omogočijo, tako storitev njihovega prevajanja kot tudi storitev optimizacije, ki vpliva na kotiranje teh materialov v splošnem iskanju. Da poenostavimo, samo vsebine, ki so prevedene in v skladu z veljavnimi pravili optimizirane se lahko najdejo na prvi strani iskanja, pa tako ti materiali poboljšajo mesto, ki so ga prej zavzemali.

Cena prevajanja iz flamskega v makedonski jezik

  • Iz flamskega v makedonski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz flamskega v makedonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v makedonski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz flamskega v makedonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!