Prevajanje iz flamskega v italijanski jezik


Vse vrste materialov lahko profesionalno prevedemo v tej različici jezikov, pri čemer je treba poudariti, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo kompletno obdelavo vseh vrst dokumentacij, toda na zahtevo lahko prevedejo in overijo tudi vsak dokument posamično.

Vsekakor je v ponudbi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz flamskega v italijanski jezik, seveda pa ti strokovnjaki lahko prevedejo in overijo, tako vsebino poslovne in gradbene oziroma tehnične in medicinske kot tudi razpisne dokumentacije, po potrebi pa kompletno obdelajo tudi vse vrste pravnih aktov.

V skladu s postavljenimi zahtevami v dani jezični kombinaciji prevajajo in potem izvajajo tudi overitev, tako za diplomo in dodatek k diplomi oziroma znanstvene patente in dela kot tudi za vse ostale dokumente oziroma materiale, ki se tičejo ali področja izobraževanja ali znanosti.


Prevajanje iz flamskega v italijanski jezik
Prevajanje iz italijanskega v flamski jezik

Različne vrste potrdil, na primer potrdila o nekaznovanosti pa tudi vse vrste soglasij in izjav oziroma vse dokumente, ki jih stranka mora v skladu s potrebami predložiti neki pristojni instituciji, sodni tolmači in prevajalci v omenjeni kombinaciji jezikov, ne samo profesionalno prevedejo, ampak tudi overijo, in to na podlagi pooblastila, ki ga posedujejo.

Žig zapriseženega sodnega tolmača se postavlja izključno na dokumente, za katere se predhodno ugotovi, da je njihova vsebina enaka kot v izvirniku, kar pomeni, da mora vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz flamskega v italijanski jezik, temu strokovnjaku na vpogled izvirnike dostaviti izvirnike.

Njih prinese v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, pošlje preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko.

Vsekakor se prevzemanje lahko osebno izvede v predstavništvu navedene institucije, pri čemer je interesentom na razpolago tudi opcija, da služba za dostavo kompletno obdelane dokumente dostavi na želeni naslov. V skladu s cenikom kurirske službe bo ta storitev zaračunana neposredno od stranke, glede na to, da ni vračunana v ceno obdelave dokumentov.

Treba je omeniti tudi to, da postopek nadoveritve ni v pristojnosti teh strokovnjakov, pri čemer je na točno določene dokumente treba postaviti žig, poznan, tako pod nazivom Haški kot tudi kot Apostille. Vsakomur, ki ga zanima obdelava kateregakoli dokumenta ali celotne dokumentacije, se svetuje, da se o tem postopku pozanima v okviru institucij Republike Slovenije, v katerih pristojnosti se ta nahaja, kar so posebni oddelki okrožnih sodišč. Če pri tem izvedo, da je Apostille žig treba postaviti na njihove dokumente, je pomembno, da dobijo natančne informacije o tem, kdaj točno se navedeni žig nanje postavlja, saj v večini primerov to pristojni morajo storiti ali na koncu celotnega postopka oziroma po prevajanju in overitvi sodnega tolmača ali na samem začetku.

Redakcija je še ena storitev, ki je zagotovljena strankam te institucije in se uporablja za vsebine, ki so prevedene v navedeni jezični kombinaciji, toda v njih obstajajo napake, ki jih lektorji in korektorji morajo popraviti.

Prav tako lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje besedil iz flamskega v italijanski jezik, pri čemer se njihova vsebina lahko nanaša na vsako vejo naravoslovnih ali družboslovnih ved.

Prav tako prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični kombinaciji prevajajo tudi časopisne članke, učbenike in dela književnosti kot tudi revije in marketinške materiale (PR članki, reklamne zloženke, vizitke, plakati, brošure in številne druge vsebine, ki se uporabljajo pri reklamiranju).

Glede na to, da so v navedeni instituciji zaposleni, tako profesionalni podnaslavljalci kot tudi strokovnjaki, usposobljeni za sinhronizacijo video in zvočnih materialov, to pomeni, da stranke, ki zahtevajo obdelavo ali serij, različnih vrst oddaj ali filmov oziroma reklamnih sporočil in drugih vsebin iz te skupine, praktično rečeno na enem mestu lahko dobijo kompletno obdelane in pripravljene za predstavitev.

Poleg storitve, ki vključuje simultano tolmačenje iz flamskega v italijanski jezik, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi šepetano pa tudi tako imenovano konsekutivno tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, po potrebi pa se interesentom nudi tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje, in to pod odličnimi pogoji.

Pomembno je, da se v toku obdelave spletnih strani ali spletnih katalogov oziroma spletne prodajalne in ostalih vsebin prisotnih na spletu, izvede tudi njihova profesionalna optimizacija. Točenje rečeno, njihova vsebina se mora maksimalno uskladiti z vsemi zahtevami, ki so prisotne v okviru spletnega brskalnika, kar zaposleni te institucije storijo s pomočjo orodij SEO (Search Engine Optimisation), z uporabo katerih so odlično seznanjeni.

Vsekakor se na zahtevo strank lahko izvede tudi neposredno prevajanje programske opreme iz flamskega v italijanski jezik, kar pravzaprav pomeni, da navedeni strokovnjaki po potrebi obdelajo tudi programe in aplikacije katerekoli vrste in kompleksnosti.

Stranki, ki jo zanima obdelava vseh do zdaj navedenih materialov, ni treba na vpogled priložiti tudi izvirnikov, kar avtomatsko pomeni, da je postopek znatno enostavnejši od tistega, ko je treba izvesti prevajanje kateregakoli dokumenta v tej različici jezikov. Ne samo, da vsebine te vrste pošlje na obdelavo elektronsko, ampak jih na elektronski naslov tudi prejme, ko profesionalni prevajalci in sodni tolmači oziroma drugi strokovnjaki končajo z njihovo obdelavo.

Neposredno prevajanje spletnih vsebin iz flamskega v italijanski jezik

Poleg vsebine spletnih strani prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov lahko profesionalno obdelajo tudi spletne prodajalne pa tudi spletne kataloge ter vse ostale materiale, ki so vidni na spletu. Ker je prilagajanje njihove vsebine spletnemu iskanju in njegovim pravilom posebej pomembno za kakovosten prevod pa tudi za prihodnje kotiranje takšnih materialov, posebej omenjamo, da ti strokovnjaki pri tem uporabljajo tudi orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation). Če je to potrebno, bo strankam omogočeno tudi neposredno prevajanje programske opreme iz flamskega v italijanski jezik, kar pravzaprav pomeni, da strokovno obdelajo, tako programe kot tudi aplikacije vseh vrst.

Kadar se skozi določene vsebine reklamirajo izdelki, podjetja in storitve oziroma se predstavlja neka manifestacija in jih je treba prevesti v konkretni različici jezikov, je zelo pomembno, da se posebej pazi na implementacijo marketinških pravil. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci poleg svoje stroke, odlično poznajo tudi pravila reklamiranja, to pomeni, da prevajanje brošur, zloženk, letakov in katalogi iz flamskega v italijanski jezik izvajajo prav ob maksimalnem spoštovanju teh pravil. Poleg omenjenih obdelujejo tudi PR članke in po potrebi tudi vizitke kot tudi plakate in vse ostale marketinške materiale.

Vsekakor lahko prevajanje v tej različici jezikov izvedejo tudi za besedilne vsebine, ne glede na to, ali gre za tiste, ki se obravnavajo kot strokovne, ali pa gre za prevajanje poljudnih besedil iz flamskega v italijanski jezik. Prav tako prevajalci in sodnih tolmačev ne skrbi, če se tematika teh vsebin nanaša na neka specifična področja, saj poleg potrebnega znanja posedujejo tudi dolgoletne izkušnje v obdelavi takšnih vsebin. Med drugim v tej različici jezikov prevajajo medicinska, filozofska in politična oziroma ekonomska in turistična besedila pa tudi tista, ki so povezana s področji farmacije, sociologije in financ potem izobraževanja, psihologije in bančništva kot tudi besedilne materiale, ki se nanašajo na področje izobraževanja. Prav tako na podlagi zahtev strank lahko v omenjeni jezični kombinaciji obdelajo tudi strokovna pa tudi poljudna besedila s področij komunikologije, gradbene industrije in ekologije ter varstva okolja ter vse tiste vsebine, ki se ukvarjajo s tematiko iz domene menedžmenta in marketinga pa tudi informacijskih tehnologij in vseh ostalih znanstvenih disciplin.

Prevajanje potrdila o rednem šolanju iz flamskega v italijanski jezik

Vsak dokument, ki se na določen način nanaša na področje izobraževanja sodni tolmači in prevajalci, zaposleni v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford obdelajo v skladu s pravili. Pravzaprav izvajajo prevajanje dokumentov iz flamskega v italijanski jezik, potem pa pooblaščena oseba preveri njihovo vsebino in če je ta enaka kot v izvirniku, postavi svoj uradni žig, da bi na ta način potrdil njegovo verodostojnost. Preprosto rečeno, ko pooblaščeni sodni tolmač na preveden dokument postavi svoj žig, ima njegov lastnik možnost, da ga v skladu s potrebami predloži katerikoli god službi ozirom ga uporablja v različnih situacijah.

Vsekakor je lastnik dokumentov dolžan na vpogled temu strokovnjaku, ali poslati na ustrezen način, ali prinesti izvirnike in zaželeno je, da tudi kontaktira s pristojnimi, da bi pridobil vse relevantne informacije o overitvi z Apostille žigom oziroma o tem, ali je na njegove dokumente treba postaviti tako imenovani Haški žig, saj zaposleni te institucije te vrste overitve nimajo pravice izvesti.

Tako kot potrdilo o rednem šolanju, ti strokovnjaki v skladu z opisanim postopkom obdelajo tudi diplomo in dodatek k diplomi pa tudi prepis ocen in zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi potrdilo o opravljenih izpitih ter predmetnike in programe fakultet oziroma vse ostale dokumente, ki se tičejo izobraževanja. Seveda prevajajo tudi diplomske naloge, ne glede na temo, s katero se ukvarjajo pa tudi seminarske naloge in ostale vsebine, ki se nanašajo na omenjeno področje.

V uradni ponudbi te institucije je tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz flamskega v italijanski jezik (zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi), prevajalci in sodni tolmači pa kompletno obdelajo tudi vsebino, tako tehnične in razpisne kot tudi poslovne in gradbene dokumentacije (gradbeni projekti, revizorska poročila, statut podjetja, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, finančna poročila, poslovne odločitve, navodilo za uporabo, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, deklaracije izdelkov, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe in vse ostale nenavedene dokumente, ki v skladu s pravili sodijo v sestavo konkretnih vrst dokumentacij).

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za prevajanje potrdila o državljanstvu iz flamskega v italijanski jezik, po potrebi pa obdelujejo tudi potni list, izpiske iz matičnega registra o rojstvu in o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču in prometno dovoljenje kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, vozniško in delovno dovoljenje ter dovoljenje za prebivanje in vse ostale osebne dokumente.

Poleg pravnega reda Evropske Unije, odločitev sodišča in sklepov ter pooblastila za zastopanje sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi sklepe o razvezi zakonske zveze, certifikate in tožbe pa tudi pritožbe sodišču in licence ter katerikoli drugi dokument, ki je v skladu s pravili uvrščen v pravne akte, ker se nanaša predvsem na področje sodstva ali na področje prava.

Treba je omeniti tudi to, da stranke te institucije lahko zahtevajo profesionalno obdelavo, tako znanstvenih del kot tudi rezultatov znanstvenih raziskav, pri čemer zaposleni lahko prevedejo in potem tudi overijo znanstvene patente kot tudi vsak drugi dokument ali material, ki je povezan z znanostjo.

Zelo je pomembno, da se stranke te institucije seznani s tem, da prevajalci in sodni tolmači lahko izpolnijo tudi njihovo zahtevo v zvezi z obdelavo absolutno vseh tistih dokumentov, ki jih je treba predložiti neki pristojni instituciji. Na prvem mestu s tem mislimo na neposredno prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz flamskega v italijanski jezik, pri čemer po potrebi lahko kompletno obdelajo tudi potrdilo o stalni zaposlitvi ter potrdilo o stanju računa v banki kot tudi potrdilo o višini dohodkov potem potrdilo o samskem stanu in soglasje za zastopanje pa tudi katerokoli drugo vrsto, tako potrdil kot tudi soglasij ter izjav.

Tolmačenje iz flamskega v italijanski jezik

Ta storitev je interesentom na razpolago v vseh treh oblikah, saj prevajalci in sodni tolmači lahko uporabijo, tako pravila konsekutivnega kot tudi simultanega tolmačenja v navedeni različici jezikov, lahko pa izvedejo tudi šepetano tolmačenje iz flamskega v italijanski jezik. Dolžni smo poudariti, da se opredelitev vrste storitve lahko izvede izključno, če interesent zaposlenim Prevajalskega centra Akademije Oxford dostavi vse potrebne podatke. Preprosto rečeno, pomembno je, da ti strokovnjaki izvedo, koliko oseb se pričakuje, da bo sodelovalo pri izvedbi nekega dogodka oziroma koliko je organizator predvidel, da bo trajal in seveda, na katerem mestu bo potekal. Po analiziranju vseh teh informacij bo odločeno, ali zaposleni te institucije uporabljajo simultano, šepetano ali konsekutivno tolmačenje v omenjeni različici jezikov. Ker se ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje, to pomeni, da ima stranka, za katero manifestacijo je predvidena uporaba te vrste storitve, možnost uporabiti opremo vrhunske kakovosti.

Kar zadeva postopek obdelave že prevedenih vsebin in če se pojavi potreba za odpravo napak v njih, je treba omeniti, da ta institucija zaposluje tudi korektorje in lektorje. Njihova specialnost je zagotavljanje storitve redakcije, ki vključuje in lekturo in korekturo in pomeni popravljanje napak in usklajevanje prevedenih materialov z njihovimi izvirniki.

Vsekakor lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje knjig iz flamskega v italijanski jezik, glede na to, da sodni tolmači in prevajalci poleg učbenikov, lahko prevedejo tudi vsako književno delo, za katero posameznik zahteva obdelavo. Poleg tega prevajajo tudi časopisne članke, ne glede na tematiko, s katero se ukvarjajo in vsebino in ilustriranih in otroških oziroma strokovnih revij.

Stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje filmov iz flamskega v italijanski jezik, bo še posebej razveselilo dejstvo, da so v tej instituciji zaposleni tudi strokovnjaki, ki lahko izvedejo njihovo podnaslavljanje ali zagotovijo storitev sinhronizacije. Kar zadeva obdelavo filmov, prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank prevajajo tudi igrane filme, in to kateregakoli žanra kot tudi dokumentarne in risane ter animirane, izpolnjujejo pa tudi zahteve posameznikov, ki jim so prevajanje v tej različici jezikov potrebno, tako za oddaje zabavnega, izobraževalnega in informativnega značaja kot tudi za reklamna sporočila, serije in za vse ostale video in zvočne materiale.

Cena prevajanja iz flamskega v italijanski jezik

  • Iz flamskega v italijanski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz flamskega v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je 23 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz flamskega v italijanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!