Prevajanje iz flamskega v japonski jezik


Obdelava vsebin v konkretni jezični kombinaciji je prav tako na razpolago v Prevajalskem centru Akademije Oxford. Ob tem, da sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami strank izvajajo tolmačenje iz flamskega v japonski jezik, obdelujejo tudi katerokoli vrsto materialov v pisani obliki.

Obstaja pravilo, da vsaka stranka, ki želi te strokovnjake zadolžiti, da izvedejo tolmačenje v omenjeni kombinaciji jezikov, dostavi vse potrebne podatke o organizaciji samega dogodka. Na prvem mestu je pomembno, da jih informira o tem, kje bo potekala ta manifestacija oziroma kako je videti ta prostor in kakšne možnosti ponuja in potem je tudi pomembno, da navede, kako dolgo bo trajala in koliko oseb se pričakuje. Vse to služi tem strokovnjakom za izdelavo ponudbe, glede na to, da poleg simultanega tolmačenja v tej jezični kombinaciji lahko izvedejo tudi šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje. Vsekakor bo najem opreme za simultano tolmačenje ponujen vsaki stranki, za katere dogodki je predvidena uporaba prav te vrste te storitve.

V ponudbi je tudi prevajanje serij in filmov iz flamskega v japonski jezik, pri čemer navedeni strokovnjaki lahko na zahtevo obdelajo tudi reklamna sporočila pa tudi oddaje različne vsebine in tematike ter vse ostale video in zvočne materiale. V predstavništvu te institucije je dostopna tudi storitev sinhronizacije vseh vsebin te vrste pa tudi možnost njihovega profesionalnega podnaslavljanja.


Prevajanje iz flamskega v japonski jezik
Prevajanje iz japonskega v flamski jezik

Omenjeni strokovnjaki lahko prevedejo tudi časopisne članke, zatem revije in strokovna kot tudi poljudna besedila pa tudi književna dela in učbenike. Seveda izvajajo tudi neposredno prevajanje spletnih materialov iz flamskega v japonski jezik oziroma vseh vsebin, ki so povezane in za globalnim omrežjem in z računalništvom. Strankam je pri tem na razpolago tudi storitev profesionalne optimizacije za splet vseh teh vsebin, glede na to, da sodni tolmači in prevajalci uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation).

Poleg vsega navedenega, lahko prevedejo tudi PR besedila, reklamne zloženke in plakate kot tudi vizitke, brošure in letake pa tudi kataloge oziroma vse marketinške materiale.

Predvideno je, da vsakdo, ki ima v tej različici jezikov potrebo za prevajanjem vsebin te vrste, njihovo dostavo na obdelavo pa izvede elektronsko, oziroma da jih pošlje na uradni elektronski naslov. Vsekakor lahko na enak način stranke tudi dobijo profesionalno obdelane materiale, pri čemer so jim na razpolago tudi drugi načini, vse potrebne informacije o tem pa jim na zahtevo zagotovijo zaposleni te institucije.

Zelo je pomembno poudariti tudi to, da so ti strokovnjaki usposobljeni tudi za prevajanje dokumentov iz flamskega v japonski jezik, v skladu s pravili pa izvedejo tudi njihovo overitev.

Moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo, tako vse dokumente s področij znanosti in izobraževanja kot tudi tiste, ki so povezani s sodstvom ali pravom.

Seveda prevedejo in potem tudi overijo celotno vsebino gradbene, poslovne in medicinske ter razpisne oziroma tehnične dokumentacije.

Vsekakor bo, ko to neka stranka zahteva, izvedeno tudi profesionalno prevajanje osebnih dokumentov iz flamskega v japonski jezik, maksimalno profesionalno pa bodo obdelane tudi vse vrste izjav kot tudi potrdil ter soglasij oziroma dokumenti, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Interesenti za obdelavo kateregakoli posamičnega dokumenta ali vsebine neke dokumentacije, ki jim je prevajanje v tej različici jezikov potrebno posebej hitro, morajo vedeti, da sodni tolmači in prevajalci zagotavljajo tudi te storitve. Toda samo v tem primeru je strankam dovoljeno elektronsko pošiljanje vsebin (na elektronski naslov), toda po tem mora biti spoštovan predviden postopek za dostavo dokumentov na obdelavo.

Ta vključuje obveznost predložitve izvirnika na vpogled sodnemu tolmaču, tako da jih stranka pošlje ali preko kurirske službe na naslov poslovalnice, ali pa dostavlja osebno, lahko pa jih pošlje tudi priporočeno preko”Pošte Slovenije".

Overitev z žigom sodnega tolmača pomeni, da ta strokovnjak primerja prevedene dokumente z vsebino izvirnih in ugotavlja, ali je opazna neka razlika. Glede na to, da lahko izvedejo tudi samo overitev, prevajanje dokumentov iz flamskega v japonski jezik pa stranka dobi na nekem drugem mestu, to pomeni, da se včasih lahko javi potreba za storitvijo redakcije. Na srečo za stranke je tudi ta na razpolago v tej instituciji, tako da lektorji in korektorji izvedejo vse potrebne popravke in uskladijo vsebino prevedenih dokumentov z njihovimi izvirniki, da bi bila overitev izvedena v skladu z zakonom.

Stranka bo potem, ko ti strokovnjaki končajo s prevajanjem in overitvijo, vsekakor o tem obveščena in po dostavljen dokument lahko pride osebno v poslovalnico. Seveda je na razpolago tudi opcija angažiranja kurirske službe, ki na želeni naslov dostavi kompletno obdelan katerikoli dokument. V tem primeru se stranka obvezuje, da storitve samostojno plača, in to neposredno neposredno kurirju, pri čemer ceno lahko opredeli samo konkretna kurirska služba.

Vse, ki jih zanima prevajanje dokumentov, moramo seznaniti tudi z dejstvom, da ti strokovnjaki niso zadolženi za postopek, ki je poznan kot nadoveritev in je povezan s postavljanjem posebne vrste žiga na dokumente, za katere se izvaja prevajanje v tej različici jezikov. Pravzaprav mislimo na overitev z Apostille žigom, njegov prav tako poznani naziv pa je Haški. Ker konkretna storitev ne more biti izvedena v okviru te institucije, se pričakuje, da vsaka stranka osebno pridobi informacije od pristojnih oziroma se pozanima, ali je nadoveritev za njegove dokumente obvezna in po katerem principu jo je v konkretnem primeru treba izvesti.

Prevajanje turističnih besedil iz flamskega v japonski jezik

.Če to neka stranka od njih zahteva, prevajalci in sodni tolmači v dani jezični kombinaciji obdelajo, tako poljudna kot tudi strokovna besedila, ki se ukvarjajo s katerokoli temo s področja turizma. Vsekakor lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje besedil s področij farmacije in medicine iz flamskega v japonski jezik oziroma tistih, ki so povezana z izobraževanjem, komunikologijo in znanostjo pa tudi menedžmentom, gradbeno industrijo in izobraževanjem. Poleg tega poskrbijo tudi za to, da ustrezno odgovorijo na potrebe strank, ki jim je v omenjeni jezični kombinaciji prevajanje potrebno za filozofska, politična in ekonomska oziroma besedila s področij bančništva, sociologije in financ ter ekologije in varstva okolja pa tudi vsake druge znanstvene discipline, ki jo je mogoče uvrstiti in v naravoslovne in v družboslovne vede.

Pri obdelavi vseh tistih materialov, ki jih je možno videti na spletu, se sodni tolmači in prevajalci potrudijo, da pravilno uporabijo orodja za optimizacijo, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation). Na ta način lastnikom spletnih strani in spletnih prodajaln pa tudi spletnih katalogov in ostalih materialov te vrste, da v najkrajšem možnem roku, omogočijo tudi profesionalno optimizacijo vseh takšnih vsebin. Seveda lahko izvedemo tudi prevajanje programske opreme iz flamskega v japonski jezik, saj ti strokovnjaki lahko na zahtevo prevedejo tudi katerokoli vrsto programov oziroma aplikacij.

Storitev, ki se nanaša na tolmačenje v tej jezični kombinaciji je specifična, ker prevajalci in sodni tolmači posedujejo dovolj izkušenj in znanja, da lahko uporabijo vsako vrsto tolmačenja. Na podlagi podatkov o samem dogodku bo ugotovljeno, katera od vseh teh variant njegovim zahtevam najbolj ustreza. Poleg podatkov o številu udeležencev, je treba dostaviti tudi tiste, ki so povezani, tako s trajanjem same manifestacije kot tudi z lokacijo njenega prirejanja. V skladu s temi podatki bo tudi odločeno, ali bodo ti strokovnjaki izvedeli konsekutivno, simultano ali šepetano tolmačenje iz flamskega v japonski jezik. Toda moramo poudariti tudi to, da ta institucija pod izjemno ugodnimi pogoji ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe iz flamskega v japonski jezika

Absolutno vsak dokument, ki se tiče poslovanja ali nekega podjetnika ali nekega podjetja, prevajalci in sodni tolmači na podlagi postavljenih zahtev v navedeni kombinaciji jezikov, ne samo profesionalno prevedejo, ampak v skladu s pravili izvedejo tudi overitev obdelanih dokumentov.

Tako stranke dobijo profesionalno prevajanje poslovne dokumentacije iz flamskega v japonski jezik, saj ti strokovnjaki poleg omenjenega dokumenta, lahko kompletno obdelajo tudi finančna oziroma revizorska in letna poročila pa tudi statut podjetja ter poslovne odločitve in fakture potem ustanovitveni akt podjetja in vsak drugi dokument, ki se uradno obravnava kot del te vrste dokumentacije.

Navedeni način obrade zahteva tudi dostavo izvirnikov, ker pooblaščeni sodni tolmači njih primerjajo s prevedenimi dokumenti, neposredno pred overitvijo oziroma preden na preveden dokument postavijo svoj uradni žig in tako potrdijo, da je njegova vsebina popolnoma enaka kot tudi v izvirnem.

Če je na neki dokument treba postaviti tako imenovani Haški ali Apostille žig, stranke morajo vedeti, da člani ekipe v katerikoli te institucije nimajo ustreznega pooblastila za to. Samo to je razlog, zakaj jim se priporoča, da pridobijo vse podatke o tem, kar lahko storijo v okviru okrožnega sodišča v svojem mestu, saj samo v njem delujejo službe, uradno pooblaščene za ta vrsto overitve.

Interesentom je na razpolago tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz flamskega v japonski jezik (potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potni list, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica in drugi osebni dokumenti), seveda pa prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji obdelajo tudi celotno vsebino medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in drugi).

Seveda bodo maksimalno profesionalno izpolnjene zahteve vsake stranke, ki v konkretni različici jezikov želi dobiti strokovno obdelan katerikoli dokument, ki ga potem mora predložiti neki državni službi. Poleg soglasij za zastopanje ter potrdila o višini dohodkov in potrdila o samskem stanu, ti strokovnjaki izvajajo tudi kompletno obdelavo potrdila o nekaznovanosti, potrdila o stalni zaposlitvi pa tudi potrdila o stanju računa v banki in vseh ostalih vrst, tako potrdil in soglasij kot tudi izjav.

V skladu z zahtevami posameznikov sodni tolmači in prevajalci obdelajo celotno vsebino razpisne in gradbene oziroma tehnične dokumentacije. Seveda bo izvedeno prevajanje gradbenih projektov iz flamskega v japonski jezik pa tudi laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev potem deklaracij izdelkov, pri čemer lahko izvedejo tudi prevajanje navodil za uporabo oziroma overitev vseh teh in številnih drugih dokumentov iz uradne v sestave katerekoli od navedenih vrst dokumentacij.

Po potrebi člani ekipe te institucije profesionalno obdelajo vse dokumente, ki so povezani predvsem s področjema sodstva in prava (pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe, licence, sodne sklepe, pogodbe, pravni red Evropske Unije, pritožbe, odločitve sodišč, tožbe in drugi pravni akti) pa tudi tiste ki so povezani in s področjem znanosti in z izobraževanjem (znanstveni patenti, potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, znanstvena dela, zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, predmetniki in programi fakultet, seminarske naloge in vse ostale vsebine, ki se nanašajo na eno od teh področij).

Prevajanje risanih filmov iz flamskega v japonski jezik in storitev sinhronizacije/podnaslavljanja

Poleg risank, sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvedejo tudi neposredno prevajanje dokumentarnih, animiranih in risanih filmov iz flamskega v japonski jezik, po potrebi pa obdelajo tudi reklamna sporočila kot tudi vse vrste oddaj (izobraževalne, zabavne, otroške, informativne in druge) ter serije in nasploh katerokoli vrsto video ali zvočnih materialov. Na razpolago je tudi storitev podnaslavljanja vseh takšnih vsebin kot tudi njihova strokovna sinhronizacija, tako da se strankam daje priložnost, da na enem mestu dobijo vsebine te vrste, ki so kompletno obdelane in se kot takšne lahko takoj plasirajo gledalcem in poslušalcem.

Profesionalna lektura vseh vsebin kot tudi storitev korekture sta na razpolago vsaki stranki Prevajalskega centra Akademije Oxford, Za izvedbo tako imenovane redakcije materialov, ki so nepravilno obdelani v dani jezični kombinaciji, poskrbijo korektorji in lektorji, prav tako zaposleni v tej instituciji.

Seveda bo izvedeno tudi profesionalno prevajanje knjig iz flamskega v japonski jezik. Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači obdelajo različna književna dela, ne glede na to, ali so uvrščena v prozo ali v poezijo, poskrbijo tudi za prevajanje učbenikov katerekoli kompleksnosti in obsežnosti.

Poleg tega so omenjeni strokovnjaki specializirani tudi za obdelavo časopisnih člankov, če pa je to nekomu potrebno, jih lahko angažira tudi za prevajanje revij v tej različici jezikov, kar se nanaša in na strokovne in na otroške oziroma na ilustrirane revije.

Če je to je potrebno, ti strokovnjaki prav tako lahko obdelajo reklamne vsebine. Poleg strokovne obdelave vizitk in PR člankov, bo izvedeno tudi neposredno prevajanje katalogov in brošur iz flamskega v japonski jezik, seveda pa sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi plakate kot tudi vsebino reklamnih zloženk in letakov pa tudi vseh ostalih marketinških materialov.

Cena prevajanja iz flamskega v japonski jezik

  • Iz flamskega v japonski je 39 EUR po strani

Cena prevajanja iz flamskega v japonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v japonski z overitvijo sodnega tolmača je 39 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz flamskega v japonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!