Prevajanje iz flamskega v francoski jezik


Vsako vrsto materialov, za katero posameznik zahteva neposredno prevajanje iz flamskega v francoski jezik, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford obdelajo maksimalno profesionalno.

Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični kombinaciji prevedejo besedila, tako strokovna kot tudi poljudna, obdelujejo tudi književna dela in učbenike pa tudi revije katerekoli vsebine kot tudi časopisne članke.

Specializirani so tudi za zagotavljanje storitve tolmačenja v navedeni različici jezikov in poleg simultanega izvajajo tudi šepetano in konsekutivno tolmačenje iz flamskega v francoski jezik. Interesentom bo ponujen tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar sodi med storitve, ki jih ponujamo po posebej ugodni ceni.


Prevajanje iz flamskega v francoski jezik
Prevajanje iz francoskega v flamski jezik

Navedena institucija zaposluje tudi korektorje pa tudi profesionalne lektorje, ki na zahtevo strank izvajajo strokovno redakcijo za vse vrste materialov.

Prav tako moramo poudariti, da sta na zahtevo dostopni tudi storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja, tako da stranke, ki jim je prevajanje v tej različici jezikov potrebno, tako za reklamna sporočila, serije in oddaje kot tudi za filme lahko na enem mestu dobijo njihovo kompletno obdelavo.

V skladu s postavljenimi zahtevami sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse vrste spletnih vsebin oziroma materiale, ki so povezani z računalništvom. Poleg spletnih strani prevajajo tudi spletne prodajalne, V ponudbi je tudi neposredno prevajanje spletnih katalogov iz flamskega v francoski jezik kot tudi vseh vrst aplikacij in programov ter številnih drugih spletnih materialov. Posebej moramo poudariti, da omenjeni strokovnjaki uporabljajo tudi pravila, ki so poznana kot Search Engine Optimisation (SEO), tako da strankam omogočajo tudi storitev profesionalne optimizacije.

Različne vsebine s področij marketinga prevajalci in sodni tolmači prav tako prevedejo, kar pa se nanaša, tako na PR članke, brošure in reklamne letake kot tudi na vizitke, kataloge in plakate pa tudi na zloženke in na vse ostale vsebine, ki se uporabljajo pri reklamiranju.

Seveda lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje dokumentov iz flamskega v francoski jezik, medtem ko v sklopu te storitve stranke pričakuje tudi overitev obdelanih vsebin. Za njeno izvedbo je izključno zadolžen zapriseženi sodni tolmač, katerega žig ima osnovni cilj, da konkretnemu dokumentu zagotovi priznanost z vidika zakona in prava. Če smo natančni, ta strokovnjak primerja prevedene dokumente z izvirniki in ugotavlja, ali so istovetni, pa na podlagi tega tudi izvaja overitev.

Da bi celoten postopek obdelave ali osebnih dokumentov ali pravnih aktov oziroma različnih vrst dokumentacij (tehnična, gradbena, medicinska, razpisna, poslovna in druge), bil izveden v skladu z določbami zakona, stranka mora na vpogled sodnemu tolmaču prinesti ali na določen način poslati izvirne dokumente.

Seveda sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi dokumente s področja izobraževanja oziroma znanosti pa tudi katerokoli vrsto izjave, soglasja ali potrdila oziroma vse dokumente, ki jih zahtevajo pristojne institucije. Vsekakor lahko profesionalno in ob maksimalnem spoštovanju zakona obdelajo tudi katerokoli drugo vrsto dokumentov ali celotno dokumentacijo.

Pošiljanje dokumentov lahko poteka preko kurirske službe ali priporočeno preko "Pošte Slovenije", pri čemer jih stranke lahko tudi osebno prinesejo, medtem ko vse ostale vsebine na obdelavo lahko pošljejo elektronsko.

Kar zadeva možnost pošiljanja dokumentov na elektronski naslov, je ta dovoljena izključno, če gre za nujno prevajanje dokumentov iz flamskega v francoski jezik, pri čemer mora biti seveda spoštovan navedeni postopek, tako da stranka izvirnike dostavlja naknadno.

Prevzemanje obdelanih dokumentov poteka ali osebno ali preko kurirske službe, kar pa je storitev, ki se dodatno zaračunava neposredno od stranke. Materiale, ki ne sodijo med dokumente, interesenti v skladu s predhodnim dogovorom prav tako prejmejo elektronsko oziroma po elektronski pošti.

Overitev z Apostille žigom nije obvezna za vse dokumente, ki se v tej različici jezikov prevajajo, njena izvedba pa ni zaupana strokovnjakom te institucije. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači ne posedujejo dovoljenja za postavljanje tako imenovanega Haškog žiga, kar je prav tako njegov naziv, vsem interesentom priporočamo, da se o tem postopku podrobno pozanimajo. Posebej poudarjamo, da so za postopek nadoveritve zadolženi posebni oddelki okrožnih sodišč Republike Slovenije, tako se lastnik dokumentov mora najprej obrniti nanje in pridobiti informacijo o tem, ali omenjeni žig mora biti postavljen na njegove dokumente in v katerem trenutku oziroma ali na začetku ali na samem koncu obdelave.

Prevajanje soglasij za zastopanje iz flamskega v francoski jezik

Omenjeni dokument je samo en od mnogih, ki jih prevajalci in sodni tolmači obdelajo v konkretni različici jezikov, če to stranka od njih zahteva.

Vsekakor lahko izvedemo tudi prevajanje potrdila o stanju računa v banki in potrdila o stalni zaposlitvi iz flamskega v francoski jezik pa tudi potrdila o nekaznovanosti ter potrdila o višini dohodkov kot tudi potrdila o samskem stanu oziroma vseh ostalih vrst, tako potrdil in izjav kot tudi soglasij, kar se nanaša predvsem na dokumente, ki jih morajo predložiti različnim pristojnim institucijam.

Sicer zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford poleg prevajanja omenjenih pa tudi katerihkoli drugih dokumentov, uporabljajo tudi storitev overitve ter na ta način prevedenim vsebinam te vrste omogočajo pravno veljavnost.

Dostavljanje izvirnih dokumentov, ki jih sodni tolmač uporablja pri izvedbi overitve, je obveznost vsake stranke, ker se izvaja primerjanje prevodov in izvirnikov in šele potem ima ta strokovnjak pravico postaviti svoj žig na obdelan dokument.

Prav tako morajo biti obveščeni vsi, ki jih zanima prevajanje kateregakoli dokumenta ali dokumentacije v tej različici jezikov, da zaposleni te institucije ne smejo oziroma nimajo pooblastila, da na konkretne dokumente postavijo Apostille žig. Zato bi bilo dobro, da se vsaka stranka v pristojnih službah pozanima, ali tako imenovani Haški žig, kot ga tudi imenujejo, mora biti postavljen na njene dokumente in na kakšen način ta vrsta overitve v konkretnem primeru poteka.

Posebej moramo poudariti tudi to, da v omenjeni različici jezikov sodni tolmači in prevajalci lahko profesionalno obdelajo tudi vse dokumente pa tudi vse ostale vrste materialov, ki so povezani in z znanostjo in z izobraževanjem. Predvsem mislimo na zaključna spričevala osnovne in srednje šole, seminarske naloge in znanstvene patente pa tudi na diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih in seminarske naloge kot tudi na prepis ocen, rezultate znanstvenih raziskav in potrdilo o rednem šolanju oziroma na predmetnike in programe fakultet ter na številne druge vsebine, ki se na katerikoli način tičejo teh področij.

Vsebino poslovne dokumentacije prevajalci in sodni tolmači na zahtevo prav tako obdelajo in poleg neposrednega prevajanja ustanovitvenega akta in statuta podjetja iz flamskega v francoski jezik, strankam lahko dobijo tudi kompletno obdelavo, tako poslovnih odločitev, revizorskih poročil in sklepa o ustanovitvi pravne osebe kot tudi finančnih oziroma letnih poslovnih poročil in faktur pa tudi nasploh vseh ostalih dokumentov, ki se nanašajo na poslovanje, ne glede na to, ali gre za podjetje ali zasebnega podjetnika.

Interesenti lahko v predstavništvu te institucije zahtevajo tudi kompletno obdelavo za vse dokumente iz sestave, tako razpisne oziroma gradbene in tehnične (gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo in drugi) kot tudi medicinske dokumentacije (navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi in vsi ostali neomenjeni dokumenti, ki jih uvrščamo v medicinsko dokumentacijo).

Pravne akte oziroma dokumente, ki so povezani predvsem s pravom ali sodstvom, strokovnjaki te institucije prav tako prevedejo v konkretni jezični kombinaciji in potem uporabijo tudi pravila overitve, za katero posedujejo ustrezna pooblastila. Seveda lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz flamskega v francoski jezik pa tudi vseh ostalih vrst sodb oziroma pritožb, sklepov in tožb kot tudi odločitev. Poleg tega omenjeni strokovnjaki na zahtevo strank kompletno obdelajo, tako pravni red Evropske Unije in različne vrste certifikatov kot tudi licence, pooblastilo za zastopanje in pogodbe pa tudi vse ostale dokumente, ki se po zakonu obravnavajo kot pravni akti.

Poleg do zdaj navedenih vsebin, člani ekipe te institucije prevedejo in overijo tudi vsak osebni dokument, toda samo pod pogojem, da ga stranka predhodno na opisan način dostavi na obdelavo. Poleg izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, vozniškega in delovnega dovoljenja lahko v skladu z veljavnimi pravili kompletno obdelajo tudi potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze kot tudi vozniško dovoljenje in potrdilo o državljanstvu ter izpiske iz matičnega registra o smrti, potni list in osebno izkaznico oziroma katerikoli drugi osebni dokument.

Simultani prevajanje iz flamskega v francoski jezik

Da bi se konkretna vrsta tolmačenja lahko uporabila za neko vrsto dogodka, morajo prevajalci in sodni tolmači od stranke dobiti natančne informacije o načinu njegove organizacije. Na prvem mestu s tem mislimo, tako na podatke o mestu prirejanja manifestacije kot tudi na tiste, ki se nanašajo na trajanje in pričakovano število udeležencev. Vsekakor se od interesentov zahteva, da pri stiku z zaposlenimi v Prevajalskem centru Akademije Oxford navedejo vse te pa tudi ostale informacije o organizaciji, če jih posedujejo. Po opravljeni analizi bo odločeno, ali ti strokovnjaki morajo uporabiti simultano ali šepetano tolmačenje iz flamskega v francoski jezik, pri čemer lahko izvedejo tudi tako imenovano konsekutivno tolmačenje. V odvisnosti od končne odločitve, stranke te institucije tudi po ugodnih cenah lahko najamejo opremo za simultano tolmačenje zadnje generacije.

Uradna ponudba obsega tudi storitev obdelave marketinških materialov in v tem primeru sodni tolmači in prevajalci prevajajo vse tiste vsebine, ki se uporabljajo pri reklamiranju, ne glede na to, da gre za neki dogodek ali storitev oziroma izdelek, ali se predstavlja določeno podjetje. Vsekakor lahko izvedemo neposredno prevajanje reklamnih katalogov in zloženk iz flamskega v francoski jezik pa tudi PR člankov, plakatov in brošur oziroma vizitk in reklamnih letakov ter vseh ostalih materialov, ki uradno sodijo v domeno marketinga.

Poleg omenjenih vsebin člani ekipe konkretne institucije lahko izpolnijo tudi zahtevo vsakega posameznika, ki mu je prevajanje v tej različici jezikov potrebno, tako za poljudna besedila kot tudi za tista, ki so namenjena določenemu številu strokovnjakov za to področje. Prevajajo seveda, tako besedila s področij marketinga, menedžmenta in komunikologije oziroma znanosti, bančništva in financ ter izobraževanja, medicine in farmacije kot tudi tista, ki so povezana s področjem gradbene industrije. Specializirani so tudi za neposredno prevajanje turističnih besedil iz flamskega v francoski jezik, po potrebi pa obdelujejo tudi tista, ki so povezana s področji sociologije, psihologije in filozofije oziroma informacijskih tehnologij in ekologije ter varstva okolja pa tudi vsake druge znanstvene discipline, pri čemer je popolnoma vseeno, ali gre primarno za naravoslovne ali družboslovne vede.

Prevajanje programov in aplikacij iz flamskega v francoski jezik

Ne glede na kompleksnost programske opreme so stranke lahko prepričane, da prevajalci in sodni tolmači njeni obdelavi pristopajo maksimalno profesionalno in jim omogočajo, da prevajanje v konkretni kombinaciji jezikov za vsako aplikacijo ali program dobijo v optimalnem roku.

Seveda izvajamo tudi neposredno prevajanje spletne prodajalne iz flamskega v francoski jezik, omenjeni strokovnjaki pa lahko obdelajo tudi spletne strani pa tudi spletne kataloge in vse ostale vsebine te vrste oziroma tiste, ki se tičejo in spleta in računalništva. Poudarjamo tudi to, da ti strokovnjaki odlično poznajo pravila, ki se nanašajo na optimizacijo takšnih materialov, tako da orodja SEO (Search Engine Optimisation) v celoti pravilno implementirajo, ko to zahteva konkretna vrsta vsebin.

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so poleg omenjenih strokovnjakov zaposleni tudi tisti, ki lahko izpolnijo zahteve strank v zvezi z redakcijo, kar velja za katerokoli vrsto slabo obdelanih vsebin. Korektorji in lektorji v tem primeru namreč najprej ugotavljajo, katere napake obstajajo v prevodih in jih potem ob spoštovanju prevajalske stroke in pravil francoskega jezika maksimalno korektno popravijo.

Katerokoli književno delo, tako s področja proze, kot so romani in beletrija kot tudi iz domene poezije, sodni tolmači in prevajalci v navedeni različici jezikov ustrezno obdelajo. Poleg tega bo izvedeno tudi prevajanje časopisnih člankov iz flamskega v francoski jezik pa tudi vsebine, tako otroških in ilustriranih kot tudi strokovnih revij, ti strokovnjaki pa seveda lahko v dani kombinaciji jezikov prevedejo tudi katerokoli vrsto učbenikov.

Glede na to, da ta institucija zaposluje tudi tiste one profesionalce, ki zagotavljajo storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja video in zvočnih vsebin katerekoli vrste, kar pa pomeni, da sta interesentom za njihovo profesionalno prevajanje na razpolago tudi ti storitvi. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači obdelujejo, tako risane in igrane oziroma animirane in dokumentarne filme kot tudi reklamna sporočila, specializirani pa so tudi za neposredno prevajanje serij iz flamskega v francoski jezik. Poudarjamo, da po potrebi lahko prevedejo tudi vsebino, tako televizijskih kot tudi radijskih ali otroških ali informativnih ali zabavnih oziroma izobraževalnih oddaj ter vse ostale vrste video in zvočnih materialov.

Cena prevajanja iz flamskega v francoski jezik

  • Iz flamskega v francoski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz flamskega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz flamskega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!