Prevajanje iz flamskega v turški jezik


Seveda bo vsaka zahteva stranke povezano, ali s tolmačenjem iz flamskega v turški jezik ali z obdelavo katerekoli vrste materialov v pisani obliki, maksimalno spoštovana s strani profesionalcev, zaposlenih v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Pomembno je poudariti, da prevajalci in sodni tolmači poleg konsekutivnega oziroma simultanega tolmačenja, lahko uporabijo tudi pravila, ki jih vključuje tako imenovano šepetano tolmačenje. Vsekakor bo izbrana storitev, ki na zahteve določene manifestacije odgovori na najboljši način, v okviru navedene institucije pa je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

V skladu s potrebami in zahtevami posameznikov izvajamo tudi profesionalno obdelavo marketinških materialov katerekoli vrste (vizitke, reklamne zloženke, katalogi, plakati, PR članki, brošure in številni drugi), po potrebi pa ti strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje učbenikov iz flamskega v turški jezik.


Prevajanje iz flamskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v flamski jezik

Seveda profesionalno prevedejo tudi časopisne članke kot tudi književna dela in strokovna pa tudi poljudna besedila.

Izvajamo tudi profesionalno prevajanje v tej različici jezikov za spletne prodajalne in spletne strani oziroma aplikacije in programe kot tudi za spletne kataloge in ostale vsebine, ki se tičejo, tako spleta kot tudi računalništva. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci posedujejo dovolj znanja in izkušenj v uporabi orodij SEO (Search Engine Optimisation), interesenti poleg prevajanja vseh omenjenih vsebin dobijo tudi njihovo strokovno optimizacijo.

Zvočne in video materiale katerekoli vrste omenjeni strokovnjaki prav tako prevedejo v tej različici jezikov in potem njihovo obdelavo prepustijo svojim sodelavcem, ki izvedejo ali podnaslavljanje ali sinhronizacijo reklamnih sporočil, oddaj in filmov kot tudi serij in drugih materialov te vrste.

Na elektronski naslov stranke dostavijo vse omenjene vsebine na obdelavo in po istem principu bo izvedeno tudi njihovo prevzemanje, ko omenjeni strokovnjaki izvedejo prevajanje oziroma zagotovijo zahtevano storitev.

Poleg navedenih vsebin sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi vse vrste dokumentacij pa tudi posamične dokumente. V okviru te storitve stranke predvsem pričakuje neposredno prevajanje dokumentov iz flamskega v turški jezik in potem tudi storitev overitve s strani sodnega tolmača, ki so mu za to dana ustrezna pooblastila.

Poleg vsebine medicinske oziroma gradbene, poslovne in razpisne kot tudi tehnične dokumentacije sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (vse vrste soglasij, potrdil in izjav).

Izvedemo lahko tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz flamskega v turški jezik pa tudi vsebin, ki se nanašajo, tako na področji prava in sodstva kot tudi na področji znanosti in izobraževanja.

Seveda ti strokovnjaki izvajajo tudi obdelavo vsakega drugega dokumenta, seveda pod pogojem, da stranka najprej dostavi izvirnike na vpogled, ker se ti uporabljajo pri izvedbi overitve sodnega tolmača.

Preprosto rečeno, najprej je treba izvesti primerjanje vsebine izvirnega in prevedenega dokumenta, saj se žig navedenega strokovnjakov sme postaviti samo, če sta popolnoma enaka.

Prav tako lahko izvedemo tudi redakcijo, če stranka prinese že preveden dokument, katerega vsebina ni usklajena z izvirnikom. Konkretno storitev v tej instituciji izvedejo korektorji in lektorji in vsekakor se ta lahko uporabi tudi za katerokoli drugo vrsto materialov.

Postopek dostavljanja dokumentov na obdelavo predvideva ali njihovo pošiljanje s priporočeno poštno pošiljko kot tudi preko kurirske službe ali dostavo izvirnikov v poslovalnico.

Za vse ostale vsebine velja pravilo, da jih stranka pošlje na elektronski naslov, prav tako pa ji bodo na enak način dostavljene obdelane vsebine.

Prevzemanje prevedenih in s strani sodnega tolmača overjenih dokumentov bo izvedeno osebno, če stranki takšen način ne ustreza, pa se lahko odloči za možnost dostave preko kurirske službe. Konkretna storitev bo plačana ločeno, za določanje cene skrbi izključno služba za dostavo, ki vsako stranko tudi obvesti o podrobnostih.

Kar zadeva posebno vrsto overitve, ki se nanaša na postavljanje Haškega oziroma splošno znanega Apostille žiga, ta ne bo izvedena v tej instituciji, saj prevajalci in sodni tolmači ne posedujejo ustreznih pooblastil za to. Samo to je tudi razlog, zakaj omenjamo, da bi se vsaka stranka o tem morala najprej pozanimati, in to v službah, v katerih pristojnosti je ta vrsta overitve. Pravzaprav se mora obrniti na zaposlene v okrožnih sodiščih naše države oziroma v njihovih namenskih oddelkih in pridobiti vse podatke o overitvi s Haškim žigom. S tem mislimo, da mora izvedeti, ali zakon določa obveznost overitve z Apostille žigom za njene dokumente, ampak tudi v katerem trenutku se ta nanje mora postaviti. Natančneje rečeno, vprašati mora, ali se navedeni žig na te dokumente postavlja potem ko bo izvedeno njihovo prevajanje iz flamskega v turški jezik ali pa prevajalci in sodni tolmači najprej opravijo delo, za katero so usposobljeni in potem stranka obdelane vsebine odnese v pristojne institucije, da bi bila izvedena overitev z Apostille žigom.

Prevajanje dovoljenja za prebivanje iz flamskega v turški jezik

Ne samo, da stranke v okviru te specializirane institucije dobi storitev, ki vključuje neposredno prevajanje dokumentov iz flamskega v turški jezik, ampak sodni tolmači in prevajalci izvedejo njihovo kompletno obdelavo, pa po prevajanju tudi overijo obdelan dokument.

Zato tudi poudarjamo, da stranke pričakuje kompletna obdelava, tako dovoljenja za prebivanje kot tudi vseh ostalih osebnih dokumentov (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o državljanstvu, potni list, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje in drugi). vsekakor pa ti strokovnjaki lahko ustrezno obdelajo tudi vse ostale osebne pa tudi katerekoli druge dokumente oziroma vsebino različnih vrst dokumentacij.

Posebej je pomembno omeniti tudi to, da je vsaka stranka v tem primeru dolžna izvirne dokumente, ali poslati na enega od predvidenih načinov ali prinesti, saj njih uporablja pooblaščeni sodni tolmač, preden izvede overitev prevoda.

Vsekakor interesenti za obdelavo dokumentov v tej jezični kombinaciji morajo imeti v mislih izjemno pomembno informacijo, ta pa se nanaša na postopek, ki je poznan kot nadoveritev. Pri tem se na konkretne dokumente postavlja poseben žig, ki ga imenujemo Haški ali Apostille, konkretni postopek pa ne more biti izveden v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Edini razlog za to je, da zaposleni te institucije ne sodijo v skupino oseb, ki so jim dana ustrezna pooblastila za izvedbo nadoveritve, pa mora lastnik dokumentov vse podatke o tej vrsti overitve predhodno pridobiti, in to od zaposlenih v pristojnih državnih službah.

Vsaka stranka lahko člane ekipe te institucije angažira tudi v primeru, da ji je potrebno neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz flamskega v turški jezik. To pa pomeni, da prevajalci in sodni tolmači poleg letnih, revizorskih in finančnih poslovnih poročil kompletno obdelajo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi poslovne odločitve in ustanovitveni akt podjetja pa tudi statut podjetja in fakture ter na splošno vsak dokument, ki je na določen način povezan, tako s poslovanjem konkretnega podjetnika kot tudi s poslovnim procesom določenega podjetja.

Poleg rezultatov znanstvenih raziskav oziroma znanstvenih patentov in del omenjeni strokovnjaki prevajajo in potem tudi overijo vsako drugo vsebino, ki se nanaša na znanost. Prav tako kompletno obdelajo tudi diplomske in seminarske naloge kot tudi potrdilo o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in predmetnike ter programe fakultet pa tudi prepis ocen oziroma potrdilo o opravljenih izpitih in diplomo ter dodatek k diplomi oziroma katerikoli dokument in drugi material, ki se nanaša na področje izobraževanja.

Prav tako lahko sodni tolmači in prevajalci v skladu z veljavnimi pravili obdelajo, tako pooblastilo za zastopanje in pritožbe sodišču oziroma tožbe kot tudi pravni red Evropske Unije in izvedejo tudi neposredno prevajanje odločitev in sklepov sodišč iz flamskega v turški jezik, po potrebi pa obdelujejo tudi pogodbe, certifikate in licence kot tudi vsak drugi pravni akt.

Poleg številnih vrst izjav navedeni strokovnjaki lahko v konkretni različici jezikov prevedejo kot tudi zakonsko overijo vse vrste potrdil in soglasij. V glavnem stranke zahtevajo, da prevajalci in sodni tolmači obdelajo soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti pa tudi potrdilo o samskem stanu, lahko pa izvedejo tudi prevajanje potrdila o stanju računa v banki iz flamskega v turški jezik kot tudi kompletno obdelavo potrdila o višini dohodkov oziroma potrdila o stalni zaposlitvi in vseh ostalih dokumentov, ki jih njihovi lastniki v skladu z zahtevami potem morajo predložiti določenim državnim institucijam.

Vsekakor lahko v skladu z veljavnimi pravili izvedejo obdelavo, tako za celotno vsebino razpisne in gradbene oziroma tehnične dokumentacije (gradbeni projekti, navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in drugi dokumente, ki veljajo za del ene od njih) kot tudi, da prevedejo in overijo tudi vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih in katerikoli drugi nenavedeni dokument, ki uradno velja za del te vrste dokumentacije).

Simultano tolmačenje iz flamskega v turški jezik tudi najem opreme

Vse podrobnosti, ki se nanašajo na princip organizacije dogodka, za katerega mora biti uporabljeno tolmačenje iz flamskega v turški jezik, mora stranka dostaviti zaposlenim Prevajalskega centra Akademije Oxford. Na podlagi podatkov o točnem številu udeležencev kot tudi o značilnostih mesta prirejanja manifestacije ter o njenem trajanju bo opredeljeno, toda prevajalci in sodni tolmači lahko uporabijo simultano ali špetano oziroma konsekutivno tolmačenje v tej različici jezikov. Ko izdelajo uradno ponudbo za te storitve, vanjo uvrstijo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če je to v skladu z izbrano vrsto tolmačenja.

Kadar je stranka konkretno storitev že zahtevala v okviru neke druge institucije, toda s kakovostjo prevoda ni v celoti zadovoljna, lahko kontaktirati s poslovalnico te institucije in zahteva izvedbo storitve tako imenovane redakcije materialov. Posebej je treba poudariti, da bodo pri tem angažirani lektorji in korektorji, ki bodo na ta način njihovim lastnikom zagotovo dali priložnost, da jih praktično uporabljajo, kadarkoli je to potrebno, saj so obdelani v skladu s pravili.

Seveda sodni tolmači in prevajalci v celoti profesionalno izpolnjujejo tudi zahteve v zvezi z obdelavo besedil vseh vrst, pri čemer bo strankam omogočeno prevajanje poljudnih in strokovnih besedil iz flamskega v turški jezik. Poleg tistih, katerih tema je povezana s področji komunikologije, filozofije in marketinga oziroma sociologije, menedžmenta in psihologije, obdelujejo tudi vsebine iz domene gradbene industrije, bančništva in izobraževanja ter informacijskih tehnologij, turizma in znanosti pa tudi tiste, ki se nanašajo na pravo, politiko in ekonomijo kot tudi na farmacijo in ostale trenutno neomenjene znanstvene discipline.

Kadar se to od njih zahteva, prevajalci in sodni tolmači, ki so v tej instituciji zaposleni, lahko izvedejo tudi profesionalno prevajanje reklamnih letakov in zloženk iz flamskega v turški jezik pa tudi PR člankov ter vizitk in brošur oziroma plakatov in katalogi kot tudi številnih drugih marketinških materialov. Usklajevanje sporočila, ki ga ti prenašajo, s pravili ciljnega jezika je temelj prevajanja takšnih vsebin, saj se na ta način vsem, ki uporabljajo turški jezik, ponuja priložnost, da hitro razumejo, kaj se reklamira skozi takšne vsebine in da hitro začnejo uporabljati navedeni izdelek ali določeno storitev.

Prevajanje del beletrije iz flamskega v turški jezik

Seveda v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford stranka lahko zahteva neposredno prevajanje del književnosti iz flamskega v turški jezik, kar se nanaša, ne samo na beletrijo in romane, ampak tudi na vsa ostala prozna oziroma poetska književna dela. Prav tako sodni tolmači in prevajalci po potrebi obdelajo tudi učbenike pa tudi vse vrste revij oziroma vsebino, tako strokovnih in ilustriranih kot tudi otroških, pri čemer interesentom omogočajo tudi profesionalno prevajanje časopisnih člankov katerekoli tematike.

Poleg tega so omenjeni strokovnjaki zadolženi tudi za neposredno prevajanje video in zvočnih vsebin iz flamskega v turški jezik. Interesenti jih lahko angažirajo, da strokovno obdelajo tudi filme različnih vrst in žanrov (dokumentarni, risani, igrani, animirani in drugi) ter katerokoli vrsto in televizijskih in radijskih oddaj (otroške, zabavne, informativne, izobraževalne in druge), vsekakor pa v tej različici jezikov prevajajo tudi serije kot tudi reklamna sporočila ter vse ostale vrste omenjenih vsebin, ki bodo kasneje predvajane in v kinematografih in na različnih medijih oziroma na spletu. Poleg storitve njihovega prevajanja navedena institucija nudi tudi profesionalno podnaslavljanje vseh teh vsebin kot tudi storitev njihove sinhronizacije.

Kadar stranka zahteva obdelavo spletnih materialov, zaposleni te institucije poskrbijo tudi za pravilno uporabo SEO orodij (Search Engine Optimisation) oziroma konkretne vsebine prevedejo v skladu z zahtevami brskalnika. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači profesionalno obdelajo vse vrste aplikacij in programov, izvedeno pa bo tudi prevajanje spletnih prodajaln in katalogov iz flamskega v turški jezik, prav tako pa seveda profesionalno prevajajo in optimizirajo tudi spletne strani in številne druge spletne vsebine.

Cena prevajanja iz flamskega v turški jezik

  • Iz flamskega v turški je 29 EUR po strani

Cena prevajanja iz flamskega v turški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v turški z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz flamskega v turški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!