Prevajanje iz flamskega v srbski jezik


V okviru osnovne storitve je vsem strankam na razpolago tudi veliko število dodatnih, med njimi je treba posebej omeniti overitev prevedenih dokumentov. Najprej se izvede prevajanje osebnih dokumentov iz flamskega v srbski jezik oziroma vsebin različnih vrst dokumentacij, od medicinske in tehnične preko gradbene pa do razpisne in poslovne dokumentacije in potem prevajalci in sodni tolmači pristopajo končni obdelavi vseh dokumentov oziroma izvajajo overitev.

Na podlagi zahtev strank lahko kompletno obdelamo tudi vse pravne akte oziroma dokumente, ki so povezani z znanostjo ali izobraževanjem ter vse tiste, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kot so različne vrste izjav oziroma potrdil in soglasij. Seveda zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford kompletno obdelajo vse dokumente, toda samo pod pogojem, da stranka na vpogled priloži tudi njihove izvirnike.

Ta zahteva je postavljena, ker se overitev dokumentov izvaja samo v primeru, ko zapriseženi sodni tolmač njihovo vsebino primerja z izvirniki, da bi bil popolnoma prepričan, da razlika med njimi sploh ne obstaja.


Prevajanje iz flamskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v flamski jezik

Glede na to, da je v okviru te institucije možna tudi samo storitev overitve prevedenih dokumentov, kar pomeni, da stranke dostavijo predhodno prevedene vsebine, se včasih lahko zgodi, da se pojavi potreba za storitvijo redakcije oziroma je treba izvesti korekturo in lekturo takšnih materialov. Seveda so v okviru te institucije zaposleni tudi lektorji in korektorji, ki omenjeno storitev uporabljajo tudi v opisanem primeru in vsakem drugem, ko je treba popraviti predhodno narejene napake v prevedenih vsebinah katerekoli vrste.

V določenih primerih lahko izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz flamskega v srbski jezik in tedaj ima stranka pravico, da izvirnike na vpogled priloži naknadno, toda najprej je dolžna skenirani dokument poslati na elektronski naslov te institucije, da bi prevajalci in sodni tolmači njeno zahtevo izpolnili v čim krajšem roku.

Preko kurirske službe ali "Pošte Slovenije", pri čemer to mora biti priporočena pošiljka, se na obdelavo lahko pošljejo dokumenti, toda stranka ima tudi možnost, da osebno pride v predstavništvo omenjene institucije in jih prinese.

Ker se izvirniki dostavljajo, to pomeni, da ima po izvedenem prevajanju in overitvi stranka možnost, da kompletno obdelane dokumente prevzame osebno, ali pa od pristojnih v poslovalnici zahteva njihovo dostavo na naslov. Glede na to, da mora biti angažirana zunanja služba za dostavo, je ta stranka dolžna navedeno storitev plačati v skladu z njenim cenikom.

Lastnik dokumentov se mora v okviru institucij Republike Slovenije, v katerih pristojnosti je ta vrsta overitve, pozanimati o overitvi z Apostille oziroma s tako imenovanim Haškim žigom.

Izvedemo lahko tudi tolmačenje iz flamskega v srbski jezik oziroma katerokoli vrsto te storitve, saj sodni tolmači in prevajalci poznajo pravila in konsekutivnega in šepetanega pa tudi simultanega tolmačenja v tej jezični kombinaciji. V odvisnosti od vrste dogodka bo tudi določeno, katera od teh storitev njegovim zahtevam lahko odgovori na najboljši način, pa bo strankam v skladu s tem ponujen tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Vsakomur je na razpolago možnost, da v navedeni instituciji dobi kompletno obdelane vse video in zvočne vsebine. Gre za to, da bo najprej izvedeno prevajanje, tako oddaj različnega namena in značilnosti oziroma dokumentarnih in risanih pa tudi igranih in animiranih filmov ter serij in reklamnih sporočil kot tudi vseh video in zvočnih vsebin in potem stranke lahko izberejo med storitvama njihovega strokovnega podnaslavljanja in sinhronizacije.

Treba je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači po potrebi obdelajo tudi časopisne članke kot tudi poljudna oziroma strokovna besedila in revije.

Interesentom je na razpolago tudi neposredno prevajanje učbenikov in književnih del iz flamskega v srbski jezik, na zahtevo lahko obdelamo tudi vse marketinške materiale (plakati, katalogi, reklamni letaki, PR članki, vizitke, brošure in drugi).

Pri prevajanju spletnih prodajaln ali spletnih strani oziroma spletnih katalogov in ostalih spletnih vsebin se uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi storitev njihove optimizacije. Če je to potrebno, izvajamo tudi neposredno prevajanje programske opreme iz flamskega v srbski jezik, pri čemer omenjeni strokovnjaki obdelajo vse vrste aplikacij in programov, ki jih stranka predhodno dostavi.

Glede na to, da se za obdelavo omenjenih vsebin ne zahteva dostava izvirnika na vpogled, je vsaki stranki na razpolago možnost, da jih na najpreprostejši možni način in pošlje na obdelavo in prevzame, potem ko zaposleni te institucije izvedejo zahtevano storitev. S tem mislimo na elektronsko komunikacijo oziroma na pošiljanje in prevzemanje vsebin po elektronski pošti, pri čemer je interesentom dovoljeno in da se opredelijo za druge ponujene opcije, s katerimi bodo seznanjeni neposredno v poslovalnici.

Prevajanje reklamnih letakov iz flamskega v srbski jezik

Ena od številnih vrst marketinških materialov, za katero je lahko izvedeno prevajanje v konkretni kombinaciji jezikov so tudi reklamni letaki, pri čemer prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi reklamne zloženke kot tudi brošure in kataloge. Seveda bo na zahtevo strank izvedeno tudi neposredno prevajanje plakatov iz flamskega v srbski jezik, omenjeni strokovnjaki pa lahko obdelajo tudi vizitke kot tudi PR članke in številne druge marketinške materiale.

Storitvi lekture in korekture se prav tako lahko izvedeta na zahtevo strank v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, ker so njegovi ekipi zaposleni tudi korektorji oziroma profesionalni lektorji. Konkretni storitvi se morata uporabiti za materiale katerekoli vrste, za katere obstaja prevod v omenjeni različici jezikov, ki pa ni dobro izveden oziroma prisotne so neusklajenosti med prevodom in izvirnikom ter določene napake, ki jih ti strokovnjaki popravijo skozi redakcijo.

Vsekakor so sodni tolmači in prevajalci pridobili dovolj izkušenj, tako da lahko mirno rečemo, da lahko prevedejo besedilne materiale zares katerekoli tematike. Ne samo, da lahko izvedemo neposredno prevajanje turističnih in filozofskih besedil iz flamskega v srbski jezik, ampak tudi tistih, ki se ukvarjajo s temami s področij ekologije in varstva okolja potem menedžmenta in sociologije pa tudi marketinga, psihologije in komunikologije. Poleg njih zaposleni te institucije lahko obdelajo tudi strokovna oziroma poljudna besedila, katerih osnovna tema je usmerjena, tako na področja financ, ekonomije in prava oziroma bančništva in politike ter izobraževanja in farmacije kot tudi informacijskih tehnologij, znanosti in gradbene industrije pa tudi medicine in številnih drugih vej, tako družboslovnih znanstvenih kot tudi naravoslovnih disciplin.

Za vse tiste stranke, ki v tej različici jezikov želijo dobiti preveden katerikoli spletni material, je olajševalna okoliščina, da sodni tolmači in prevajalci znajo uporabiti tudi orodja SEO (Search Engine Optimisation). Preprosto rečeno, ti strokovnjaki usklajujejo vsebino, tako spletnih katalogov in spletnih prodajaln kot tudi spletnih strani in ostalih spletnih materialov neposredno s pravili iskanja ter tako pozitivno vplivajo na mesto, ki ga zavzemajo v globalnem iskanju. Če je to potrebno, seveda lahko izvedejo tudi profesionalno prevajanje programske opreme iz flamskega v srbski jezik in na ta način izpolnijo zahtevo stranke v zvezi z obdelavo in programov in aplikacij katerekoli vrste.

Prevajanje deklaracij izdelkov iz flamskega v srbski jezik

Obdelava celotne, tako tehnične kot tudi razpisne in gradbene dokumentacije je samo ena od storitev, ki jih na zahtevo strank izvajajo sodni tolmači in prevajalci, angažirani v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Pri tem obdelajo, tako deklaracije izdelkov kot tudi gradbene projekte, strankam pa omogočajo tudi neposredno prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz flamskega v srbski jezik, kompletno pa obdelujejo tudi navodilo za uporabo in katerikoli drugi dokument, ki ga je možno uvrstiti v konkretno vrsto dokumentacije.

Da bi bil postopek overitve kateregakoli dokumenta usklajen z veljavnim zakonom, mora stranka na vpogled priloži izvirnike, njih pa zapriseženi sodni tolmač uporablja, ko izvaja storitev overitve. Poudarjamo, da se žig sodnega tolmača postavlja samo na dokumente, katerih vsebina je popolnoma enaka kot tudi v izvirnikih, čemer vsekakor skrbi zapriseženi sodni tolmač. Stranka obvezno priloži izvirnike, prav tako pa vse potrebne informacije o nadoveritvitvi oziroma o postavljanju tako imenovanega Haškega ali Apostille žiga na dokumente mora pridobiti popolnoma samostojno, in to v službah Republike Slovenije, v katerih pristojnosti je njena izvedba.

V skladu z uradno postavljenimi zahtevami lahko izvedemo tudi prevajanje pravnih aktov iz flamskega v srbski jezik (pravni red Evropske Unije, sodne odločbe, licence, pritožbe sodišču, pogodbe, sodne sklepe, certifikati, tožbe, odločitve sodišč, pooblastilo za zastopanje in vsi ostali dokumenti, ki se nanašajo na pravo ali sodstvo), prav tako pa lahko prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo tudi katerokoli vsebino, ki se tiče področja znanosti, ali pa je na določen način povezana z izobraževanjem (znanstvena dela, diploma in dodatek k diplomi, predmetniki in programi fakultet, seminarske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen, znanstveni patenti, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju in številni drugi materiali, ki so povezani z eno od teh področij).

Ne samo osebno izkaznico, potrdilo o državljanstvu in izpiske iz matičnega registra o smrti in o rojstvu oziroma potni list in potrdilo o stalnem prebivališču, ampak tudi dovoljenje za prebivanje, vozniško in prometno dovoljenje pa tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze ter delovno dovoljenje in številne druge osebne dokumente člani ekipe te institucije najprej prevedejo v dani jezični kombinaciji in potem v skladu s pravili oziroma pooblastili tudi overijo.

Prav tako bodo v celoti spoštovane zahteve strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz flamskega v srbski jezik, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg poslovnih odločitev, faktur in letnih oziroma finančnih in revizorskih poročil, kompletno obdelajo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe pa tudi statut oziroma ustanovitveni akt podjetja in na splošno absolutno vsak dokument, ki je na določen način povezan s poslovanjem kateregakoli podjetja ali zasebnega podjetnika.

Kada se pojavi potreba za tem, omenjeni strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi vse vrste, tako potrdil kot tudi izjav in soglasij. Interesenti jih lahko angažirajo, da izvedejo profesionalno prevajanje za potrdilo o samskem stanu ter potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stalni zaposlitvi oziroma za soglasje za zastopanje pa tudi za potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti in za vsak drugi dokument, ki ga stranka potem mora predložiti konkretni pristojni instituciji.

Treba je poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci v celoti izpolnjujejo profesionalno zahteve vsakogar, ki mu je potrebno neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz flamskega v srbski jezik, pri čemer ti strokovnjaki poleg zdravniških izvidov in dokumentacije o medicinskih izdelkih kompletno obdelajo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter katerikoli drugi dokument, ki velja za uradni del medicinske dokumentacije.

Prevajanje romana iz flamskega v srbski jezik

Ne glede na to, za katero književno delo je stranki potrebno prevajanje v navedeni jezični kombinaciji, je lahko povsem prepričana, da bodo sodni tolmači in prevajalci na njeno zahtevo profesionalno odgovorili.

Poleg romanov, lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje beletrije iz flamskega v srbski jezik, vsekakor pa omenjeni strokovnjaki lahko obdelajo tudi vsako drugo prozno pa tudi katerekoli književno delo s področja poezije.

V skladu z zahtevami posameznikov, zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford v tej jezični kombinaciji prevajajo tudi revije vseh vrst pa tudi časopisne članke in po potrebi tudi učbenike katerekoli obsežnosti in tematike.

Ti strokovnjaki se lahko angažirajo tudi za zagotavljanje storitve tolmačenja v konkretni različici jezikov, ker poleg simultanega, lahko izvedejo tudi šepetano tolmačenje iz flamskega v srbski jezik pa tudi, da strankam zagotovijo storitev konsekutivnega tolmačenja. Vsekakor se uradna ponudba za to storitev ne more oblikovato, vse dokler interesent na točno določen način ne dostavi podatkov o organizaciji konkretne manifestacije. Gre za to, da ti strokovnjaki lahko uporabijo vse omenjene vrste tolmačenja, pa je zato pomembno, da imajo natančne podatke, tako o številu udeležencev kot tudi o predvidenem trajanju dogodka pa tudi o sami lokaciji, na kateri je organizator predvidel, da bo ta potekal. Vsi ti podatki bodo upoštevani, da bi bila izbrana prav ta vrsta tolmačenja, ki bo na najboljši način odgovorila zahtevam samega organizatorja oziroma udeležencev tega dogodka. Glede na to, da ta institucija omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar pomeni, da bo strankam, za katere manifestacijo mora biti uporabljena ta vrsta tolmačenja, ponujena navedena storitev.

Profesionalni podnaslavljalci so prav tako zaposleni v okviru te institucije, toda njeno ekipo sestavljajo tudi strokovnjaki, katerih specialnost je sinhronizacija vseh zvočnih in video materialov. Prav zato tudi omenjamo, da stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje serij in reklamnih sporočil iz flamskega v srbski jezik oziroma oddaj različne vsebine in namena (informativne, otroške, zabavne, izobraževalne in druge) pa tudi filmov (animirani, igrani dokumentarni, risani), lahko dobijo njihovo kompletno in profesionalno obdelavo.

Cena prevajanja iz flamskega v srbski jezik

  • Iz flamskega v srbski je 14 EUR po strani

Cena prevajanja iz flamskega v srbski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v srbski z overitvijo sodnega tolmača je 14 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz flamskega v srbski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!