Prevajanje iz flamskega v češki jezik


Za člane ekipe te specializirane institucije, ki ponuja tudi neposredno prevajanje iz flamskega v češki jezik, je popolnoma vseeno, ali stranka zahteva obdelavo besedil ali dokumentov, saj so usposobljeni, da maksimalno korektno in profesionalno v tej jezični kombinaciji prevedejo absolutno katerokoli vrsto vsebin.

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo lahko izvedejo tudi tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, oziroma uporabijo ali tako imenovana šepetano ali simultano pa tudi konsekutivno tolmačenje. Prav tako imajo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford interesenti priložnost, da dobijo storitev, ki se nanaša na najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje.

Prav tako lahko izvedemo tudi kompletno obdelavo, tako oddaj različne tematike in vsebine kot tudi reklamnih sporočil oziroma filmov in serij pa tudi vseh ostalih video in zvočnih materialov. Navedena storitev vključuje, tako njihovo prevajanje v konkretni jezični kombinaciji kot tudi storitev podnaslavljanja oziroma sinhronizacije vseh vsebin te vrste.


Prevajanje iz flamskega v češki jezik
Prevajanje iz češkega v flamski jezik

Jasno je tudi to, da sodni tolmači in prevajalci v primeru, da nekdo to od njih zahteva, izvedejo tudi profesionalno prevajanje knjig iz flamskega v češki jezik. Ne samo, da obdelajo književna dela, ampak tudi učbenike, in to različne tematike, po potrebi pa lahko prevedejo tudi strokovna kot tudi poljudna besedila potem revije in časopisne članke.

Stranka, ki jo zanima obdelavo vseh teh in številnih drugih vsebin v pisni obliki, jih lahko pošlje na elektronski naslov, na enak način pa izvede tudi njihovo prevzemanje, ko zaposleni te institucije izvedejo konkretno storitev.

Lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje spletnih materialov iz flamskega v češki jezik, pri čemer profesionalni prevajalci in sodni tolmači uporabljajo tudi orodja za optimizacijo teh vsebin (SEO - Search Engine Optimisation). Poleg spletnih katalogov in spletnih strani lahko prevedejo tudi programe kot tudi aplikacije, zatem spletne prodajalne in enostavno rečeno vse vsebine, ki se tičejo računalništva, ali so prisotne na spletu.

Vsekakor odgovorijo tudi na potrebe strank, ki želijo dobiti profesionalno prevedene reklamne materiale. Poleg vizitk, zloženk in brošur, prevajajo tudi reklamne letake kot tudi PR članke oziroma plakate in vsebino katalogov pa tudi številne druge marketinške vsebine.

Glede na to, da so v ekipi te institucije zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, to dejstvo pomembno olajšuje vsakomur, ki mu je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz flamskega v češki jezik, saj dobi kompletno obdelavo vseh teh vsebin na enem mestu.

Ne samo dokumente, ki se tičejo izobraževanja in sodstva oziroma znanosti in prava, ampak tudi tiste, ki sodijo med različne vrste dokumentacij (gradbena, medicinska, razpisna, poslovna, tehnična, osebne in druge) ti strokovnjaki in prevedejo v omenjeni jezični kombinaciji in izvedejo overitev obdelanih dokumentov.

Seveda lahko stranke prav njih angažirajo, če želijo dobiti profesionalno prevajanje soglasij, potrdil in izjav iz flamskega v češki jezik oziroma dokumentov, ki jih je treba kasneje predložiti pristojnim službam. Prav tako je dobro omeniti tudi dejstvo, da ti strokovnjaki lahko v skladu z veljavnimi pravili obdelajo tudi vsak drug posamični dokument in celotno dokumentacijo.

Pogoj za zagotavljanje te storitve je, da stranka priloži izvirnike na vpogled uradno zapriseženemu sodnemu tolmaču, ki izvede overitev prevedenih dokumentov. Gre za to, da ta strokovnjak mora biti popolnoma prepričan, da ne obstaja razlika med prevedenimi in izvirnimi dokumenti, saj ko na obdelano vsebino postavi svoj žig, se to tolmači, kot da je ta zvest izvirniku.

Glede na to, da ti strokovnjaki lahko izvedejo tudi samo overitev za katerikoli dokument, ki je pred tem preveden, se v tem primeru strankam omogoča storitev redakcije, če sodni tolmač opazi, da med prevedenimi in izvirnimi vsebinami obstajajo razlike.

Če je to potrebno, izvajamo tudi nujno prevajanje dokumentov iz flamskega v češki jezik in stranka kasneje lahko osebno prinese izvirnike na vpogled, ali pa jih pošlje preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko, najprej pa te vsebine skenira in pošlje na elektronski naslov. Samo če na ta način pošlje dokumenta na nujno prevajanje, lahko pričakuje, da sodni tolmači in prevajalci v najkrajšem možnem roku izvedejo njihovo obdelavo.

Poudarjamo tudi to, da se v poslovalnici te institucije lahko prevzamejo kompletno obdelani dokumenti, toda odprta je tudi možnost, da jih strankam dostavimo na katerikoli naslov. Toda ta mora biti seznanjena z dejstvom, da gre za dodatno storitev, kar pomeni, da se plača povsem ločeno od osnovne oziroma od prevajanja dokumenta in njegove overitve. Vse podatke o višini nadomestila stranki pravočasno posredujejo zaposleni v kurirski službi z opombo, da jo mora plačati kurirju v trenutku, ko od njega prevzame pošiljko.

Treba je omeniti tudi to, da je postopek obdelave dokumentov specifičen, saj mora na prevedene vsebine biti postavljen žig sodnega tolmača, da bi bil te z zakonskega vidika veljavne. Toda obstaja še nekaj, kar morajo vedeti lastniki dokumentov, tiče pa se tako imenovane nadoveritve. Gre za overitev z žigom, poznanim kot Apostille ali Haški, ki mora biti izključno postavljen na dokumente, za katere je to predvideno z zakonom. Toda te vrste overitve stranke ne more dobiti v okviru navedene institucije, ampak izključno v namenskih državnih institucijah. Gre za to, da se Apostille žig postavlja po točno določenem principu in za natančno določene dokumente, pa se od posamične stranke pričakuje, da vse te informacije pridobi samostojno, preden konkretne vsebine dostavi na obdelavo tem strokovnjakom.

Prevajanje izobraževalnih oddaj iz flamskega v češki jezik

Ne samo radijske, ampak tudi televizijske oddaje namenjene izobraževanju pa tudi informativne in zabavne ter otroške, prevajalci in sodni tolmači na podlagi postavljenih zahtev v dani različici jezikov profesionalno prevedejo. Interesentom ponujamo tudi izvedba storitev njihovega podnaslavljanja ali sinhronizacije, da bi bilo strankam omogočeno, da v najkrajšem možnem roku dobijo kompletno obdelavo teh in številnih drugih video in zvočnih materialov. Omenjamo tudi to, da je v ponudbi tudi prevajanje serij iz flamskega v češki jezik, pri čemer omenjeni strokovnjaki lahko prav tako obdelajo tudi animirane ter dokumentarne, risane in igrane filme kot tudi reklamna sporočila in nasploh vse tiste materiale, ki bodo kasneje predvajani ali na spletu, televiziji ali v kinematografih, ali na radiju.

Prav tako zaposleni te institucije lahko v navedeni jezični kombinaciji izvedejo tudi tolmačenje. Oblikovanje ponudbe za navedeno storitev zahteva pridobivanje vseh potrebnih informacij o konkretnem dogodku, tako da prevajalci in sodni tolmači njihovo natančno analizo izvedejo šele potem, ko jim jih stranka dostavi. Pomembno je, da jih obvesti, tako o trajanju kot tudi o tem, koliko udeležencev je predvideno in kje bo ta manifestacija potekala. Posebej moramo poudariti, da se to zahteva zato, ker zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko uporabijo in simultano in konsekutivno tolmačenje iz flamskega v češki jezik pa tudi storitev, ki je poznana kot šepetano tolmačenje. Strankam, za katere dogodek bo uporabljena ta vrsta storitve, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

V tej instituciji stranke lahko zahtevajo tudi storitev, ki se nanaša na obdelavo, tako različnih književnih del in učbenikov, seveda pa sodni tolmači in prevajalci lahko maksimalno profesionalno izpolnijo tudi vse zahteve posameznikov v zvezi z neposrednim prevajanjem revij iz flamskega v češki jezik, ne glede na to, ali je njihova vsebina strokovna, ali pa gre za otroške oziroma ilustrirane, vsekakor pa lahko prevedejo tudi časopisne članke, katerih tema se lahko nanaša na katerokoli področje.

Prevajanje navodil za uporabo iz flamskega v češki jezik

V okviru konkretne storitve je strankam omogočena tudi overitev prevedenega, tako omenjenega kot tudi vsakega drugega dokumenta. To storitev mora zagotoviti zapriseženi sodni tolmač, ki če predhodno izvede primerjanje izvirnega dokumenta s prevedenim, da bi ugotovil, da se njuni vsebini sploh ne razlikujeta.

V skladu z zahtevami strank sodni tolmači in prevajalci obdelajo, ne samo navodilo za uporabo, ampak tudi deklaracije izdelkov, vsekakor pa bo izvedeno tudi neposredno prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz flamskega v češki jezik oziroma gradbenih projektov in vseh ostalih neomenjenih dokumentov, ki se uradno obravnavajo kot del tehnične, gradbene ali razpisne dokumentacije.

Vsekakor je obveznost lastnika dokumentov, da informacije o tem, ali je nadoveritev potrebna za te vsebine in kdaj je nanje treba postaviti Haški (Apostille) žig, dobi samostojno in to od zaposlenih pri okrožnih sodiščih naše države.

Seveda ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter specifikacije farmacevtskih izdelkov in na splošno celotno vsebino medicinske dokumentacije.

Vsem strankam Prevajalskega centra Akademije Oxford bo omogočeno tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz flamskega v češki jezik, kar pomeni, da prevajalci in sodni tolmači poleg izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, potnega lista in potrdila o stalnem prebivališču ter osebne izkaznice in potrdila o državljanstvu, kompletno obdelajo tudi dovoljenje za prebivanje kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti potem delovno in prometno dovoljenje pa tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje in katerikoli drugi osebni dokument.

Vsakomur, ki ima potrebo za tem, je na razpolago tudi storitev kompletne obdelave dokumentov, ki jih je v skladu s pravili treba predložiti neki državni instituciji. V tem primeru mislimo, tako na potrdilo o samskem stanu, potrdilo o o višini dohodkov kot tudi na potrdilo o stalni zaposlitvi ter na potrdilo o nekaznovanosti in soglasje za zastopanje pa tudi na potrdilo o stanju računa v banki oziroma na vse vrste izjav, potrdil in soglasij.

Kadar to nekdo zahteva, izvajamo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz flamskega v češki jezik (sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, revizorska poročila, poslovne odločitve, fakture, letna poslovna poročila in drugi dokumenti, ki se na določen način tičejo poslovanja), vsekakor pa prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezični kombinaciji kompletno obdelajo tudi vse pravne akte (pooblastilo za zastopanje, pritožbe, sklepi o razvezi zakonske zveze, licence, tožbe, pravni red Evropske Unije, sodni sklepi, certifikati, odločitve sodišč, pogodbe in katerikoli drugi dokument, ki se tiče sodstva ali prava).

Poudarjamo tudi to, da vsaka stranka navedene institucije lahko dobi tudi profesionalno obdelavo za vse tiste vsebine, ki se tičejo predvsem področja izobraževanja in potem tudi znanosti. Predvsem mislimo na zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih in diplomo ter dodatek k diplomi, izvajajo pa tudi profesionalno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz flamskega v češki jezik in kompletno obdelujejo tudi znanstvene patente, predmetnike in programe fakultet pa tudi prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju, pri čemer ti strokovnjaki lahko na zahtevo obdelajo tudi znanstvena dela pa tudi diplomske in seminarske naloge in to ne glede na temo, s katero se ukvarjajo.

Prevajanje revij iz flamskega v češki jezik

Celotno vsebino ali samo določen del ilustriranih oziroma otroških in strokovnih revij sodni tolmači in prevajalci, ki so del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, v tej jezični kombinaciji prevedejo, ko to neka stranka zahteva.

Navedeni strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz flamskega v češki jezik, pri čemer po potrebi obdelajo tudi učbenike pa tudi poetska kot tudi prozna dela književnosti.

Komurkoli je potrebna storitev redakcije, lahko angažira profesionalne korektorje in lektorje, ki jih konkretna institucija prav tako zaposluje. Ti poskrbijo, da v obstoječih prevodih izvedejo vse spremembe, ki so potrebne oziroma popravijo napake in takšne vsebine v celoti uskladijo s pravili češkega jezika in z njihovimi izvirniki.

Interesentom je na razpolago tudi storitev, ki vključuje profesionalno prevajanje marketinških materialov iz flamskega v češki jezik, prevajalci in sodni tolmači pa poleg vizitk, PR člankov in katalogov oziroma reklamnih letakov obdelajo tudi plakate in reklamne zloženke oziroma vse materiale, ki se uporabljajo, ko je treba reklamirati neki dogodek, storitve ali poslovanje podjetja oziroma izdelek.

Če se pojavi potreba, izvedejo tudi profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz flamskega v češki jezik, omenjeni strokovnjaki pa obdelajo, tako različne vrste aplikacij in programov oziroma spletne prodajalne kot tudi spletne kataloge pa tudi vsebino spletnih strani in vse ostale materiale, ki so vidni na spletu oziroma so povezani z računalništvom. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači v skladu z vrsto spletnih materialov izvedejo tudi implementacijo orodij, poznanih kot SEO (Search Engine Optimisation) in jih na ta način maksimalno uskladijo s pravili spleta in iskanja.

Cena prevajanja iz flamskega v češki jezik

  • Iz flamskega v češki je 25 EUR po strani

Cena prevajanja iz flamskega v češki jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v češki z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz flamskega v češki jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!