Prevajanja iz poljskega v flamski jezik


Poudariti moramo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo, tako neposredno prevajanje dokumentov iz poljskega v flamski jezik kot tudi obdelavo vseh ostalih vsebin v pisani obliki pa tudi, da zaposleni te institucije lahko konkretno storitev zagotovijo tudi kot tolmačenje.

Vsekakor so specializirani za kompletno obdelavo dokumentov, tako da poleg njihovega prevajanja, izvajajo tudi overitev ter na ta način uradno potrjujejo, da je vsak prevedeni dokument popolnoma enak kot tudi izvirni.

Zelo je pomembno, da vsaka stranka na vpogled prinese ali pošlje izvirni dokumenti in omogočeno, da pošiljanje izvede ali priporočeno preko “Pošte Slovenije“ ali preko katerekoli kurirske službe na naslov poslovalnice.


Prevajanje iz poljskega v flamski jezik
Prevajanje iz flamskega v poljski jezik

Prav tako je pomembno omeniti, da ko se zahteva nujno prevajanje dokumentov iz poljskega v flamski jezik, se lastnikom dovoljuje, da najprej izvedejo njihovo elektronsko pošiljanje in potem ko na e-poštni naslov pošljejo skenirane dokumente, prinesejo ali pošljejo izvirnike na vpogled.

Čeprav sodni tolmači in prevajalci posedujejo vsa ustrezna pooblastila za izvedbo omenjenega postopka obdelave dokumentov, obstajajo primeri, ko je treba na določen dokument postaviti še eno vrsto žiga. Gre za tako imenovani Apostille oziroma Haški žig, njega pa na dokumente lahko postavijo samo zaposleni na okrožnih sodiščih Republike Slovenije. Izključno iz tega razloga se tudi priporoča, da vsaka stranka najprej kontaktira s to institucijo, da bi se pozanimala o podrobnostih v zvezi z navedeno vrsto overitve.

Kadar prevajalci in sodni tolmači izvedejo navedeni storitvi oziroma najprej izvedejo prevajanje dokumentov iz poljskega v flamski jezik in po tem tudi overitev, se stranka samostojno odloči, ali ji bolj ustreza možnost, da samostojno prevzame kompletno obdelane vsebine v poslovalnici ali pa želi, da to storijo zaposleni v kurirski službi, s katero omenjena institucija sodeluje. Konkretno storitev v skladu z veljavnim cenikom tudi zaračunava neposredno od vsake stranke pri dostavi pošiljke.

Dolžni smo poudariti tudi to, da je s ponudbo te specializirane institucije zajeto tudi nujno prevajanje dokumentov iz poljskega v flamski jezik. Glede na to, da se je tedaj zelo pomembno hitro odzvati, da bi bila prevajanje in overitev izvedena v kratkem roku, je lastniku vsebin dovoljeno, da jih skenirane pošlje na e-poštni naslov, potem pa mora priložiti tudi izvirnike na vpogled.

Želimo poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci poleg dokumentov s področij izobraževanja, prava in znanosti oziroma sodstva v tej jezični kombinaciji prevajajo tudi vse vrste izjav in potrdil oziroma soglasij, kar so pravzaprav dokumenti, ki jih je treba predložiti pristojnim službam.

Vsekakor je s ponudbo zajeto tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz poljskega v flamski jezik oziroma vseh vrst pravnih aktov.

Tedaj, ko je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo, tako vsebino poslovne in tehnične kot tudi gradbene, potem razpisne in medicinske dokumentacije. Seveda prevajajo in overjajo tudi vse ostale dokumente, toda izključno, če stranka spoštuje navedeno pravilo oziroma na vpogled dostavi izvirne materiale.

Prav tako bo izvedeno tudi prevajanje reklamnih materialov iz poljskega v flamski jezik pa tudi tistih, ki se nanašajo na področje spleta. Moramo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači pri obdelavi spletnih vsebin izvajajo tudi njihovo strokovno optimizacijo, glede na to, da uporabljajo tudi pravila, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation). Pravzaprav ob uporabi teh orodij vse te vsebine uskladijo s pravili, ki veljajo v okviru iskanja, kar je koristno, tako za poboljšanje položaja, ki ga zavzemajo pri iskanju kot tudi za poslovanje lastnika konkretne spletne prodajalne, spletne strani ali spletnih katalogov oziroma katerekoli aplikacije ali programov ter številnih drugih spletnih vsebin.

Ti strokovnjaki v dani različici jezikov prevajajo vse vrste besedil, v ponudbi pa je tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz poljskega v flamski jezik. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi vsebino katerekoli revije pa tudi katerokoli književno delo in učbenik.

Zaposleni te institucije so usposobljeni tudi za uporabo tolmačenja v vseh treh različicah pa tudi najem opreme za simultano tolmačenje je storitev, ki je na razpolago interesentom. Poudarjamo, da ti strokovnjaki uporabljajo, tako pravila šepetanega in simultanega kot tudi konsekutivnega tolmačenja, kar je posebej pomembno za oblikovanje ponudbe. Torej, kdorkoli želi njih angažirati za uporabo te storitve, mora zaposlene te institucije seznaniti z organizacijo konkretne manifestacije v smislu, da jih seznani tudi s številom udeležencev in z mestom prirejanja pa tudi s tem, koliko je organizator predvidel, da ta traja. Samo v skladu s temi podatki bo oblikovana ponudba, tako da bo odločeno, katero vrsto tolmačenja je najboljše uporabiti v določeni situaciji.

Ker so člani ekipe navedene institucije in korektorji in lektorji, je strankam na razpolago tudi storitev redakcije. Da ne bo pomote, ta se uporablja, ko morajo biti izvedeni popravki v vsebinah različne vrste, ki so že prevedene v dani različici jezikov.

Zaposleni v okviru te specializirane institucije so usposobljeni tudi za prevajanje serij in filmov iz poljskega v flamski jezik, pri čemer seveda lahko prevajajo tudi reklamna sporočila pa tudi oddaje različnega namena in vsebine. S ponudbo te institucije so zajete tudi storitve profesionalnega podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije vseh takšnih vsebin.

Želimo poudariti tudi to, da ni v tem primeru potrebna dostava izvirnih materialov, tako da je strankam dovoljeno, da jih pošljejo na e-poštni naslov. Kar zadeva prevzemanje obdelanih vsebin te vrste, se strankam prav tako dovoljuje, da to storijo elektronsko.

Neposredno prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz poljskega v flamski jezik

V skladu s postavljenimi zahtevami sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji prevedejo vse vrste potrdil pa tudi izjav in soglasij. Poleg neposrednega prevajanja dokumentov iz poljskega v flamski jezik profesionalni prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi overitev vsakega predhodno prevedenega dokumenta. Opisani postopek je usklajen z zakonom in lastnikom dokumentov omogoča, da dobijo pravno veljavne vsebine oziroma pridobijo pravico, da jih uporabljajo, kadarkoli je to potrebno.

Zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford kompletno obdelujejo, tako potrdilo o nekaznovanosti kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi, potem potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o višini dohodkov pa tudi soglasje za zastopanje ter potrdilo o samskem stanu in vsak drugi dokument, ki ga njegov lastnik potem mora predložiti določeni pristojni instituciji.

Toda, da bi bil navedeni postopek izveden v skladu z veljavnimi pravili, se od stranka zahteva, da na vpogled priloži tudi izvirne dokumente.

Prav tako bi bilo tudi dobro, lastnik dokumentov informacije o postopku, označenem kot nadoveritev, samostojno pridobi, saj postavljanje Haškega (Apostille) žiga ni v uradni pristojnosti zaposlenih te specializirane institucije.

Treba je poudariti tudi to, da se na zahtevo strank lahko izvede tudi neposredno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz poljskega v flamski jezik oziroma vsakega drugega dokumenta, ki je v sestavi medicinske dokumentacije (navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih in številni drugi).

V skladu s postavljenimi zahtevami sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi katerikoli osebni dokument (potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica in številni drugi), poskrbeli pa bodo tudi za to, da odgovorijo na zahteve vseh tistih strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz poljskega v flamski jezik (finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, revizorska poročila, fakture, statut podjetja, letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in drugi).

Kadarkoli je to potrebno, profesionalni sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov izvedejo prevajanje, tako za rezultate znanstvenih raziskav in znanstvene patente oziroma za znanstvena dela kot tudi za vsak drugi dokument, ki je povezan z znanostjo.

Seveda poskrbijo tudi za prevajanje tožb in pritožb iz poljskega v flamski jezik oziroma vseh drugih dokumentov, ki so povezani s pravom ali sodstvom, kot so na primer sodne odločbe, pravni red Evropske Unije in licence, sodni sklepi, certifikati in ostali pravni akti.

Prav tako je predvideno, da na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo tudi vsebino gradbene oziroma tehnične in razpisne dokumentacije. To pa pomeni izvedbo, tako prevajanja laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz poljskega v flamski jezik in potem tudi overitev kot tudi kompletne obdelave navodila za uporabo, gradbenih projektov in deklaracij izdelkov oziroma vsakega drugega dokumenta, ki velja za del konkretne vrste dokumentacije.

Poleg vseh dokumentov, ki so do tega trenutka omenjeni, ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi diplomske oziroma seminarske naloge, zatem potrdilo o opravljenih izpitih, predmetnike in programe fakultet, diplomo in dodatek k diplomi pa tudi prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju in zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma vsak dokument, ki je primarno povezan s področjem izobraževanja.

Prevajanje ilustriranih revij iz poljskega v flamski jezik

Na zahtevo katerekoli stranke prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov obdelajo vsebino teh pa tudi strokovnih in otroških revij če. Prav tako je dostopno tudi profesionalno prevajanje časopisnih člankov iz poljskega v flamski jezik, pri čemer zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko obdelajo tudi strokovna oziroma poljudna besedila. S ponudbo te institucije je zajeta tudi obdelava učbenikov pa tudi poetskih ter proznih književnih del.

V tej instituciji je vsem, ki posedujejo prevod, na razpolago storitev strokovne redakcije v omenjeni različici jezikov. Predvideno je, da pri tem korektorji in lektorji najprej poiščejo vse napake v prevedenih materialih in da jih potem v skladu s pravili ciljnega jezika in same stroke popravijo.

Vsakdo, ki za tem ima potrebo, lahko zaposlene te institucije angažirajo, da bi bili izvršeni neposredno prevajanje spletnih strani iz poljskega v flamski jezik, pri čemer izvajamo tudi storitev optimizacije. Pravzaprav sodni tolmači in prevajalci uporabiti orodja SEO (Search Engine Optimisation) in da bi uskladili, ne samo vsebino spletnih strani, ampak tudi aplikacij oziroma spletnih katalogov in prodajaln ter programov vseh vrst kot tudi drugih spletnih vsebin s pravili iskanja ki so v tem trenutku veljavna.

Pri prevajanju igranih, animiranih in dokumentarnih oziroma risanih filmov pa tudi številnih drugih zvočnih in video materialov (informativne oddaje, serije, otroške in zabavne oddaje, reklamna sporočila in številni drugi) bo strankam ponujena storitev njihove sinhronizacije pa tudi podnaslavljanja. Stranke na ta način lahko zelo hitro dobijo kompletno obdelane in zvočne in video materiale, kar pomeni, da jih v relativno kratkem času moči prikazujejo in potencialnim poslušalcem in gledalcem.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov profesionalno obdelajo tudi vse vsebine, ki so na določen način povezani s področjem marketingom. S tem mislimo predvsem na vizitke, reklamne kataloge in PR članke oziroma zloženke in brošure pa tudi na plakate, zatem reklamne letake in druge podobne vsebine.

Da bi bila uporabljena ustrezna storitev tolmačenja v tej različici jezikov, se stranka obvezuje, da dostavi vse podatke o organizaciji manifestacije, predvsem tiste, ki se nanašajo na trajanje tega dogodka oziroma na število udeležencev in na osnovne značilnosti lokacije, na kateri bo potekal. Pravzaprav se vse to zahteva, ker poleg simultanega tolmačenja iz poljskega v flamski jezik, sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi tako imenovano šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje, in če je to v skladu s ponudbo, bo strankam po odlični ceni ponujen tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Cena prevajanja iz poljskega v flamski jezik

  • Iz poljskega v flamski je 25 EUR po strani

Cena prevajanja iz poljskega v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz poljskega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je 29 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz poljskega v flamski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!