Prevajanje iz poljskega v nemški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz poljskega v nemški jezik

Za spletno prevajanje iz poljskega v nemški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kot ena od redkih institucij te vrste v naši državi, ki strankam ponuja neposredno prevajanje iz poljskega v nemški jezik, se Akademija Oxford še po mnogih stvareh razlikuje od drugih podobnih institucij. Gre za to, da stranke pri nas pričakujejo tudi prevajalci in sodni tolmači, pa s samim tem tudi kompletna obdelava vseh vrst dokumentov v tej kombinaciji jezikov, ki poleg njihovega prevajanja vključuje tudi obvezna overitev z žigom sodnega tolmača, s čimer se strankam omogoča, da zelo hitro dobijo dokumente, ki jih lahko uporabljajo ob vsaki priložnosti, ko se to od njih zahteva. Posebej poudarjamo, da samo dokument, ki je preveden in overjen z žigom sodnega tolmača, lahko šteje kot pravno veljaven. To se nanaša na prevajanje iz poljskega v nemški jezik za vse vrste dokumentacij, tako poslovno kot tudi medicinsko oziroma osebno, razpisno, gradbeno in tehnično dokumentacijo oziroma prevajalec in sodni tolmač lahko obdelata vse dokumente, ki jih sestavljajo (specifikacija farmacevtskih izdelkov, poslovna poročila, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, poslovne odločitve, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, bilance stanja in uspeha, potrdila o stalnem prebivališču, sklepi o ustanovitvi pravnih oseb, zdravniški izvidi, ustanovitveni akti podjetja, delovno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, statut podjetja, gradbeni projekti, dokumentacija o medicinskih izdelkih, deklaracije izdelkov in ostali osebni dokumenti).

Naši strokovnjaki prav tako lahko obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvena dela oziroma patente pa tudi številne druge dokumente, ki so povezani s področjem znanosti. V optimalnem roku iz poljskega v nemški jezik prevajamo tudi prepise ocen, predmetnike in programe fakultet kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma potrdila o opravljenih izpitih, diplomske naloge ter diplome in dodatke k diplomi kot tudi seminarske naloge in številne druge dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja.

Poleg vsega kar smo omenili, stranke pri nas pričakujejo tudi prevajanje iz poljskega v nemški jezik za vse vrste pravnih aktov, kar vključuje na prvem mestu obdelavo različnih vrst pogodb pa tudi licenc in certifikatov kot tudi pooblastila za zastopanje in sodnih odločb, zatem pravnega reda Evropske Unije in vseh vrst sodnih sklepov kot tudi odločitev, pritožb in tožb.


Prevajanje iz poljskega v nemški jezik
Prevajanje iz nemškega v poljski jezik

Prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi kompletno obdelavo vseh tistih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma vse vrst izjav, soglasij in potrdil (potrdilo o višini dohodkov in o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in druge). Seveda, ko je to potrebno, prevajamo tudi zahteve za pokojnine pa tudi zahteve za vizum in številne druge zahteve in ostale dokumente, ki so potrebni našim strankam.

V vsakem primeru je najbolj pomembno, da stranka pri dostavi dokumentov, za katere zahteva prevajanje iz poljskega v nemški jezik pošlje ali prinese tudi izvirnike na vpogled, saj je to potrebno sodnim tolmačem pri izvajanju storitve overitve. Prav tako se od stranke tudi pričakuje, da pridobi vse informacije o overitvi s haškim ali Apostille žigom za konkretne dokumente, saj ta žig ni v pristojnosti naših strokovnjakov. Pravzaprav ta vrsta overitve se izvaja samo za določene dokumente, pa za določene dokumente overitev z Apostille žigom poteka, preden naši strokovnjaki začnejo z njegovo obdelavo, za nekatera pa šele potem, ko oni končajo s prevajanjem in overjanjema, pa je potrebno, da stranka izve ta zelo pomemben podatek, saj je izključno od njega odvisno, kam se najprej nosi konkretni dokument.

Poleg tega, da jim omogočamo, da dokumente na prevajanje prinesejo osebno v poslovnico Akademije Oxford, jih stranke lahko pošljejo ali priporočeno preko “Pošte Slovenije”, ali pa preko kurirske službe. Kar zadeva pošiljanje prevedenih in overjenih dokumentov, to lahko prav tako poteka preko kurirske službe, toda ta storitev sodi med dodatne in se zaračunava neposredno od stranke pri prevzemanju pošiljke. Cena te storitve je v celosti odvisna od kurirske službe, ki jo tudi izvaja, strankam pa ponujamo tudi možnost, da dokumente prevedene iz poljskega v nemški jezik, prevzamejo osebno v naši poslovalnici.

Poleg prevajanja dokumentov iz poljskega v nemški jezik, Prevajalski center Akademije Oxford strankam ponuja tudi obdelavo številnih drugih vsebin pa tudi tolmačenje, ki vključuje simultano, konsekutivno in šepetano tolmačenje. Vsaka stranka, ki ji ustreza prav ta vrsta tolmačenja, lahko pričakuje, da pri nas po izjemno ugodnih cenah najame tudi opremo za simultano tolmačenje.

Od dodatnih storitev moramo posebej poudariti tudi redakcijo, kar se nanaša na vse tiste vsebine, ki jih je nekdo že prevedel, česar pa ni storil v skladu z veljavnimi smernicami, ki jih določa prevajalska stroka, pa je potrebno, da lektor in korektor opravita vse spremembe, da bi bila prevedena vsebina usklajena s pravili nemškega jezika. Stranke pri nas pričakuje tudi kompletna obdelava filmov vseh žanrov pa tudi oddaj, reklamnih sporočil in serij oziroma vseh vrst video in zvočnih vsebin. S tem mislimo predvsem na njihovo prevajanje iz poljskega v nemški jezik in zatem tudi sinhronizacijo ter na storitev podnaslavljanja, vse to v skladu s potrebami naših strank.

Sodni tolmač in prevajalec lahko obdelujeta tudi vse vrste knjig, tako književna dela kot tudi učbenike, prevajamo pa tudi vse vrste besedil. Naši strokovnjaki med drugim lahko obdelujejo tudi besedila, ki so namenjena javnemu predstavljanju kot tudi tista, ki so izključno namenjena strokovnjakom, ne glede na to, ali gre za tematiko s področja politike, financ in ekonomije ali medicine oziroma izobraževanja pa tudi tista, ki so povezana z gradbeno industrijo, turizmom, komunikologijo in informacijskimi tehnologijami ter menedžmentom, farmacijo, znanostjo in drugimi neomenjenimi vejami naravoslovnih ali družbenih ved.

V tej kombinaciji jezikov prav tako prevajamo časopisne članke kot tudi otroške in ilustrirane oziroma strokovne in vse druge vrste revij. Strankam, ki jim je potrebno njihovo prevajanje iz poljskega v nemški jezik, omogočamo, da nam vsebine pošljejo na elektronski naslov, saj se ne zahteva njihova overitev z žigom sodnega tolmača, pa s samim tem ni pomembno ali pošljejo izvirnike, ali ne. Prav na ta način v veliki meri pospešujejo obdelavo te vrste materialov, prav tako pa jim dajemo možnost, da prevedene vsebine dobijo na enak način.

Kar zadeva pošiljanja dokumentov na elektronski naslov, morajo stranke vedeti, da to ni dovoljeno, razen v primeru, ko jim je njihovo prevajanje iz poljskega v nemški jezik potrebni v posebej kratkem roku, toda tudi tedaj se od njih zahteva spoštovanje pravila o pošiljanju izvirnikov na vpogled, kar stranka lahko izvede naknadno.

Prevajanje programske opreme iz poljskega v nemški jezik

Prevajanje programske opreme iz poljskega v nemški jezik, ki ga izvajajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford vključuje obdelavo katerekoli aplikacije ali programa, ki sta vam potrebna. Naši strokovnjaki prav tako lahko izvajajo tudi profesionalno prevajanje spletnih strani v navedeni jezični kombinaciji, prav tako pa obdelujejo tudi spletne kataloge oziroma spletne prodajalne ter številne druge materiale, povezane s spletnim področjem. Imejte v mislih, da sodni tolmač in prevajalec pri obdelavi navedenih vrst materialov, ko je to potrebno, uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation), s čimer jim omogočijo, da se zelo hitro pojavijo na še boljšem mestu v okviru spletnega brskalnika, kar se izjemno pozitivno odraža tudi na poslovanje lastnika spletnih vsebin.

Strankam lahko ponudimo tudi, ne samo prevajanje iz poljskega v nemški jezik za zvočne in video vsebine, ampak tudi njihovo sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje. Ta storitev se nanaša na obdelavo filmov vseh žanrov, prevajalci in sodni tolmači pa obdelujejo tudi igrane pa tudi dokumentarne oziroma risane, animirane in številne druge vrste filmov. Prav tako strankam ponujamo tudi obdelavo različnih vrst radijskih in televizijskih oddaj, tako tistih, ki imajo zabavni karakter kot tudi informativnih pa tudi otroških kot tudi reklamnih sporočil, serij in drugih podobnih vsebin.

Poleg vsega kar smo omenili, strankam omogočamo tudi prevajanje iz poljskega v nemški jezik za besedilne vsebine, ne glede na njihovo temo ter ne glede na to, ali gre za strokovna besedila ali pa za tista, ki bodo predstavljena javnosti. Tako med drugim lahko obdelajo besedila, katerih tema je povezana s področji marketinga in izobraževanja pa tudi znanosti, medicine in ekonomije oziroma farmacije, psihologije in informacijskih tehnologij ter ekologije in varstva okolja in bančništva kot tudi gradbene industrije, turizma in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Prevajanje gradbenih projektov iz poljskega v nemški jezik

Poleg prevajanja gradbenih projektov iz poljskega v nemški jezik Prevajalski center Akademije Oxford, zahvaljujoč prevajalcem in sodnim tolmačem v svoji ekipi, strankam omogoča tudi njihovo overitvitev v skladu z zakonom. To pa pomeni, da naše stranke v zelo kratkem roku dobijo gradbene projekte, ki so prevedeni v tej jezični kombinaciji in so v pravnem pogledu popolnoma veljavni, pa se kot takšni lahko predajo vsaki pristojni instituciji, ko je to potrebno.

Seveda v tej v kombinaciji jezikov prevajamo tudi ostale dokumente, ki sestavljajo gradbeno dokumentacijo pa tudi tiste, ki sestavljajo medicinsko, tehnično in poslovno kot tudi razpisno dokumentacijo. Tako naši strokovnjaki med drugim iz poljskega v nemški jezik prevajajo tudi navodila za uporabo in zdravniške izvide ter deklaracije izdelkov in specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodila za uporabo kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter ustanovitvene akte podjetij in poslovna poročila, fakture in poslovne odločitve pa tudi statute podjetij in številne druge dokumente, ki sestavljajo vse vrste dokumentacij, ki smo jih omenili.

Strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz poljskega v nemški jezik za osebno dokumentacijo, tako da na njihovo zahtevo obdelujemo, tako osebno izkaznico, potrdilo o stalnem prebivališču krštenicu in potni list kot tudi potrdilo o državljanstvu oziroma izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) ter prometno dovoljenje pa tudi vozniško in dovoljenje za prebivanje kot tudi delovno dovoljenje in ostale dokumente, ki veljajo za osebne. Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi dokumente, ki so povezani, ne samo s področjem znanosti, ampak tudi sodstva in izobraževanja pa tudi prava, kar na prvem mestu vključuje obdelavo pogodb, certifikatov, pooblastila za zastopanje in licenc ter sodnih odločitev, sklepov in sodb pa tudi tožb oziroma pritožb kot tudi pravnega reda Evropske Unije oziroma zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, potrdila o opravljenih izpitih, diplom in dodatkov k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih pa tudi rezultatov znanstvenih raziskav, predmetnikov in programov fakultet ter znanstvenih patentov, diplomskih kot tudi seminarskih nalog in znanstvenih del in vseh ostalih dokumentov, ki so povezani z navedenimi področji.

Vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, oziroma različne vrste izjav in potrdil kot tudi soglasij prav tako najprej prevajamo v tej jezični kombinaciji in potem tudi overimo z žigom sodnega tolmača. Tako stranke v zelo kratkem roku dobijo v celoti obdelana potrdila o nekaznovanosti ter potrdila o stanju računa v banki in o višini dohodkov kot tudi soglasja za zastopanje ter potrdila o samskem stanu pa tudi vse ostale vrste navedenih dokumentov.

Vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje iz poljskega v nemški jezik dokumentov mora pravočasno dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, prav tako pa se mora tudi pozanimati na okrožnem sodišču, ali je potrebno za konkretne dokumente opraviti overitev s haškim oziroma s tako imenovanim Apostille žigom, da bi se izognila nepotrebnemu izgubljanju časa in denarja.

Prevajanje web kataloga iz poljskega v nemški jezik

Na področje delovanja strokovnjakov Prevajalskega centra Akademije Oxford sodi tudi prevajanje učbenikov iz poljskega v nemški jezik. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi dela književnosti, kar pa se nanaša predvsem na romane in beletrijo kot tudi na prozna in poetska pa tudi številna druga književna dela.

Zahtevo strank prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje iz poljskega v nemški jezik, tako za časopisne članke kot tudi za različne vrste revij pa tudi za vse vsebine, ki so povezane s področjem reklamiranja, ne glede na to, ali se z njimi reklamirajo določeni izdelki in storitve ali pa poslovanje določenega podjetja. To pa se nanaša predvsem na obdelavo reklamnih letakov oziroma plakatov in zloženk, čeprav prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi reklamne brošure oziroma kataloge ter vizitke kot tudi PR članke in ostale podobne vsebine. Posebej poudarjamo, da naši strokovnjaki posebno pozornost namenjajo tudi maksimalno kakovostnemu prilagajanju reklamnih vsebin duhu nemškega jezika.

Vse tiste stranke, ki posedujejo razne vsebine, ki so že prevedene iz poljskega v nemški jezik, toda z njihovo kakovostjo in načinom obdelave niso v celoti zadovoljni, lahko v naši poslovalnici dobijo storitev redakcije materialov, ki je zaupana profesionalnim lektorjem in korektorjem. Pri tem posebno pozornost namenjajo načinu prilagajanja prevoda duhu pa tudi obstoječim pravilom nemškega jezika in tako strankam zagotavljajo maksimalno kakovostno obdelane vsebine.

Stranka, ki organizira določen dogodek, za katerega ji je potrebno tolmačenje iz poljskega v nemški jezik, v naši poslovalnici lahko angažira strokovnjake za to storitev. Ker so naši prevajalci in sodni tolmači usposobljeni tudi za vse tri vrste tolmačenja oziroma za simultano in konsekutivno kot tudi za šepetano tolmačenje, nam stranke morajo posredovati informacije o samem dogodku, ki se organizira, da bi vrsto tolmačenja lahko prilagodili njegovim zahtevam. Pri izdelavi ponudbe za tolmačenje iz poljskega v nemški jezik, strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to po cenah, ki so izjemno ugodne.

Cena prevajanja iz poljskega v nemški jezik

  • Iz poljskega v nemški je 18 EUR po strani

Cena prevajanja iz poljskega v nemški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz poljskega v nemški z overitvijo sodnega tolmača je 23 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz poljskega v nemški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!