Prevajanje iz poljskega v portugalski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz poljskega v portugalski jezik

Za spletno prevajanje iz poljskega v portugalski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Čeprav niso ravno pogoste zahteve, ki vključujejo prevajanje iz poljskega v portugalski jezik, je dejstvo, da to storitev stranke lahko dobijo samo v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford, saj ekipo te institucije sestavljajo tudi prevajalci in sodni tolmači za oba omenjena jezika. Strankam ponujajo obdelavo najrazličnejših vsebin v pisani obliki ter številne dodatne storitve, ki so povezane predvsem z overitvijo prevedenih dokumentov, ki jo v tem primeru izvajajo zapriseženi sodni tolmači, sicer stalni člani ekipe Akademije Oxford.

Poleg tega poleg prevajanja video in zvočnih vsebin iz poljskega v portugalski jezik, vsem zainteresiranim strankam omogočamo tudi njihovo sinhronizacijo kot tudi storitev podnaslavljanja, in to ne samo filmov, ampak tudi reklamnih sporočil in serij pa tudi različnih vrst radijskih ali televizijskih oddaj. Poleg vseh omenjenih dodatnih storitev naše stranke lahko pričakujejo tudi redakcijo slabo prevedenih materialov, ki jih posedujejo in za katero so zadolženi strokovni lektorji ter korektorji v naši ekipi. Oni v optimalnem roku izvajajo potrebne popravke, da bi slabo prevedene vsebine maksimalno prilagodili pravilom ciljnega jezika oziroma jih obdelajo v skladu z duhom portugalskega jezika.

Seveda, naši strokovnjaki lahko izvajajo tudi storitev tolmačenja v tej jezični kombinaciji. Kljub temu stranke morajo vedeti, da prevajalec in sodni tolmač izvajata, ne samo simultano tolmačenje iz poljskega v portugalski jezik, ampak tudi šepetano pa tudi konsekutivno, tako da je izključno od same vrste dogodka, ki se organizira in za katerega stranka zahteva to storitev, v celosti odvisno katera vrsta tolmačenja bo uporabljena ob tej priložnosti. Razume se, da ko to ustreza našim strankam, jim lahko pod ugodnimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.


Prevajanje iz poljskega v portugalski jezik
Prevajanje iz portugalskega v poljski jezik

Poleg obdelave številnih omenjenih vrst vsebin sodni tolmač in prevajalec lahko v navedeni kombinaciji jezikov prevajata tudi vse vrste revij kot tudi časopisne članke oziroma vsebine, ki so povezane s spletnim področjem (programska oprema, spletne strani, spletne prodajalne, katalogi in drugo). Prav tako na zahtevo strank prevajata tudi književna dela pa tudi učbenike oziroma materiale, ki so namenjeni reklamiranju (katalogi, zloženke, brošure, plakati, vizitke, PR besedila in drugo).

Toda, fokus delovanja naših strokovnjakov ter zahtev strank, ki jim je potrebno prevajanje iz poljskega v portugalski jezik, se nanaša na obdelavo različnih vrst dokumentov. Mi jim lahko ponudimo obdelavo, tako osebnih dokumentov (potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpisek iz matičnega registra o rojstvu, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje in drugo) kot tudi dokumentov, ki so ozko povezani s področjem izobraževanja (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih, diplome in dodatki k diplomi, predmetniki in programi fakultet, potrdila o rednem šolanju, prepisi ocen in drugo).

Sodni tolmač in prevajalec prav tako obdelujeta tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam (vse vrste izjav, potrdil in soglasij) pa tudi dokumente, ki so povezani s področjem znanosti oziroma prava (rezultati znanstvenih raziskav, pooblastilo za zastopanje, certifikati, znanstveni patenti, pogodbe, pravni red Evropske Unije, znanstvena dela, licence, sklep o razvezi zakonske zveze, sodne pritožbe, sklepi, sodbe, tožbe, odločitve in ostali osebni dokumenti). Seveda, naši strokovnjaki na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje iz poljskega v portugalski jezik za vse vrste dokumentacij, kar pa vključuje predvsem razpisno dokumentacijo oziroma dokumente, ki jo sestavljajo pa tudi tehnično, poslovno, gradbeno in medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo, zdravniški izvidi, deklaracije izdelkov, finančna poslovna poročila, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, sklepi o ustanovitvi pravnih oseb, specifikacije farmacevtskih izdelkov, revizijska poročila, bilance stanja, poslovne odločitve, gradbeni projekti, bilance uspeha, ustanovitveni akti podjetja, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, statuti podjetja in ostali dokumenti iz te skupine).

Posebej želimo poudariti, da stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz poljskega v portugalski jezik za katerekoli vsebine poleg dokumentov, lahko izvedejo njihovo pošiljanje po elektronski pošti, saj se za njih ne zahteva pošiljanje izvirnih vsebin na vpogled, kot je to primer pri obdelavi dokumentov. Iz tega razloga njih lahko dostavijo preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko na naslov poslovalnice Akademije Oxford, lahko pa jih prinesejo osebno v naše prostore.

Ko prevajalec in sodni tolmač obdelata dostavljene vsebine, jih stranke lahko dobijo po elektronski pošti, seveda samo kar zadeva materiale, ki ne zahtevajo overitve z žigom sodnega tolmača, vse druge pa dobijo na določeni naslov, ali pa jih prevzamejo osebno. Če se stranka odloči za dostavo prevoda na naslov, se ta storitev zaračunava po ceniku kurirske službe, ki jo tudi izvaja, stranka pa jo plača, ko prevzema pošiljko.

Nujno prevajanje dokumentov je edini primer, ki strankam omogoča, da jih najprej pošljejo po elektronski pošti in takoj zatem tudi dostavijo izvirnike na vpogled in to na najhitrejši opisani način.

Za prevajanje iz poljskega v portugalski jezik dokumentov je zelo pomemben podatek, ki se nanaša na overitev s haškim (Apostille) žigom za konkretne dokumente, ki pa je ne moreta izvajati prevajalec in sodni tolmač v naši ekipi, saj zanjo nista pristojna. To vrsto overitve izvajajo izključno službe Republike Slovenije, ki delujejo v okviru okrožnih sodišč in s samim tem stranka mora sama poiskati vse te informacije, ki se nanašajo na konkretne dokumente, saj je od njih odvisno, kam mora najprej odnesti dokument na obdelavo, ker overitev s haškim žigom včasih poteka pred, včasih pa po obdelavi konkretnega dokumenta s strani prevajalcev in sodnih tolmačev.

Prevajanje delovnega dovoljenja iz poljskega v portugalski jezik

Stranke poleg prevajanja delovnega dovoljenja iz poljskega v portugalski jezik v Prevajalskem centru Akademije Oxford pričakuje tudi storitev overitve prevoda, ki jo izvaja s strani državnih institucij uradno pooblaščena oseba oziroma sodni tolmač. Stranke imajo prav tako možnost, da v kratkem roku in na enem mestu dobijo dokumente, ki so obdelani v skladu z zakonom, kar pomeni, da lahko se uporabljajo v praksi, ko se javi potreba za tem.

Poleg delovnega, prevajalec in sodni tolmač prevajata tudi prometno pa tudi dovoljenje za prebivanje oziroma vozniško kot tudi številne druge osebne dokumente (potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in drugo). Ko je to potrebno našim strankam, prav tako prevajamo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma vse vrste potrdil kot tudi soglasij in izjav, kar pa se nanaša predvsem na potrdilo o nekaznovanosti kot tudi, ki je tudi najbolj iskano s strani pristojnih služb oziroma na potrdila o samskem stanu ter o višini dohodkov in o stalni zaposlitvi pa tudi na soglasja za zastopanje in številne druge vrste omenjenih dokumentov.

Naši prevajalci in sodni tolmači strankam ponujajo tudi prevajanje iz poljskega v portugalski jezik za zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultate znanstvenih raziskav ter diplome in dodatke k diplomirani kot tudi za predmetnike in programe fakultet, potrdila o rednem šolanju oziroma potrdila o opravljenih izpitih, prepise ocen ter znanstvena dela pa tudi patente ter diplomske in seminarske naloge pa tudi številne druge dokumente in ostale vsebine, ki so povezane s področjema znanosti in izobraževanja.

Na zahtevo strank izvajamo tudi neposredno prevajanje iz poljskega v portugalski jezik za vse vrste dokumentacij, kar se nanaša predvsem na gradbeno in razpisno oziroma tehnično dokumentacijo, medtem ko prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi vse dokumente, ki sestavljajo poslovno in medicinsko dokumentacijo. Poleg gradbenih projektov in poslovnih poročil oziroma zdravniških izvidov prevajajo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma sklepe o ustanovitvi pravnih oseb, fakture in ustanovitvene akte podjetij ter bilance stanja kot tudi uspeha, statute podjetij pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in številne druge dokumente, ki sestavljajo omenjene vrste dokumentacij.

V tej v kombinaciji jezikov prav tako lahko obdelamo vse sodne in pravne akte, kot so na primer pogodbe, sodne pritožbe, odločitve, sklepe, tožbe in sodbe in jih najprej prevedemo iz poljskega v portugalski jezik in potem tudi overimo z žigom sodnega tolmača. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse vrste certifikatov pa tudi licenc oziroma pooblastilo za zastopanje in pravni red Evropske Unije pa tudi vse ostale dokumente, ki so povezani s področjema prava ali sodstva.

Da bi prevajanje v tej v kombinaciji jezikov potekalo v skladu z zakonskimi določbami, mora stranka na vpogled dostaviti izvirne dokumente in se na okrožnem sodišču, ki je za to pristojno, pozanimajo o tem, ali se za konkretne dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz poljskega v portugalski jezik, mora izvršiti in še vrsta overitve oziroma, ali se zahteva overitev s haškim oziroma žigom, ki je poznan kot Apostille.

Tolmačenje iz poljskega v portugalski jezik

Poleg tega, da strankam omogočajo obdelavo vseh vsebin v pisani obliki, prevajalci in sodni tolmači v Akademiji Oxford izvajajo tudi tolmačenje iz poljskega v portugalski jezik. Želimo poudariti, da so naši strokovnjaki usmerjeni na zagotavljanje storitev simultanega in konsekutivnega tolmačenja, na zahtevo strank pa lahko izvajajo tudi šepetano tolmačenje iz poljskega v portugalski jezik. Ker pa se vse navedene vrste tolmačenja uporabljajo za različne dogodke, nam morajo stranke pravočasno posredovati vse potrebne podatke o samem dogodku, saj v ponudbo po potrebi lahko uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Vsem zainteresiranim strankam ponujamo tudi prevajanje za reklamne vsebine različne vsebine pa tudi namena oziroma, tako za tiste, ki so namenjene javni predstavitvi kot tudi za tiste, ki štejejo za strokovne vsebine. Kar pa zadeva njihovo temo, nimate razloga za zaskrbljenost, če je le-ta med redkeje zastopanimi in nenavadnimi, saj prevajalec in sodni tolmač posedujeta zadostno raven splošnega znanja in izkušenj, tako da poleg obdelave besedil s področij znanosti, izobraževanja, ekonomije, politike in medicine, lahko prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje iz poljskega v portugalski jezik za filozofske besedila pa tudi tista, ki so povezana s katerokoli temo s področja sociologije, komunikologije in psihologije kot tudi menedžmenta oziroma marketinga. Prav tako obdelujemo besedilne vsebine s področja gradbene industrije pa tudi informacijskih tehnologij in turizma kot tudi ekologije in varstva okolja, ne glede na njihovo kompleksnost.

Posebej omenjamo tudi to, da sodni tolmač in prevajalec lahko izvajata tudi neposredno prevajanje iz poljskega v portugalski jezik za tiste vsebine, ki so namenjene reklamiranju poslovanja določenega podjetja ali določenih izdelkov ali storitev. Pri obdelavi teh vsebin posebno pozornost namenjajo tudi marketinškim pravilom, s katerimi so seznanjeni, tako da reklamno sporočilo na ustrezen način prenesejo vsem strankam, ki bi morale začeti kupovati izdelek, ki se na ta način reklamira oziroma uporabljajo določeno storitev in jim je portugalski materni jezik. Prav na ta način dosegajo osnovni cilj obdelave plakatov in reklamnih letakov oziroma katalogov, PR člankov, reklamnih letakov, brošur in drugih podobnih vsebin. Posebej želimo poudariti tudi to, da v primeru potrebe stranke dobijo vizitke, ki so neposredno prevedene iz poljskega v portugalski jezik, strokovnjaki pa jim omogočajo njihovo obdelavo v kratkem roku in po cenah, ki so zelo ugodne.

Prevajanje animiranih filmov iz poljskega v portugalski jezik

Poleg prevajanja animiranih filmov iz poljskega v portugalski jezik, strankam omogočamo, da dobijo tudi njihovo podnaslavljanje, če želijo, pa lahko izvajamo tudi sinhronizacijo prevedenih vsebin. Ta storitev se uporablja tudi za vse ostale vrste in žanre filmov, kot so na primer risani, dokumentarni, igrani in drugi pa tudi za reklamna sporočila in serije. Razume se, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse vrste oddaj, tako tiste, ki bodo predvajane na radijskih postajah ali tiste, ki se prikazujejo na televiziji in poleg informativnih in zabavnih, prevajamo tudi tiste, ki so namenjene najmlajšim pa tudi številne druge vrste oddaj.

Prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje iz poljskega v portugalski jezik za vse vrste knjig, tako za učbenike kot tudi za dela književnosti. Če obstaja potreba, prevajajo tudi časopisne članke pa tudi vsebino vseh vrst revij ter vse tiste vsebine, ki se nanašajo na spletno področje. Tako poleg spletnih strani iz poljskega v portugalski jezik prevajajo tudi spletne prodajalne, programsko opremo in spletne kataloge ter številne druge materiale. Med njihovo obdelavo implementirajo tudi vsa SEO pravila (Search Engine Optimisation) in jim tako dajo priložnost, da v okviru globalnega spletnega iskanja zavzamejo boljši položaj.

Storitev lekture in korekture vseh materialov, ki so neprofesionalno prevedeni v tej v kombinaciji jezikov, prav tako izvajajo strokovnjaki Akademije Oxford (korektorji in lektorji) in ob tej priložnosti popravijo vse napake in prevod maksimalno uskladijo z vsemi veljavnimi pravili portugalskega jezika.

Cena prevajanja iz poljskega v portugalski jezik

  • Iz poljskega v portugalski je 31 EUR po strani

Cena prevajanja iz poljskega v portugalski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz poljskega v portugalski z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz poljskega v portugalski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!