Prevajanje iz slovenskega v flamski jezik


V navedeni kombinaciji jezikov stalni člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko obdelajo tudi vsak dokument oziroma katerokoli vrsto dokumentacije pa tudi vse ostale vsebine v pisni obliki.

Seveda uporabljajo tudi storitev, ki vključuje tolmačenje iz slovenskega v flamski jezik in v tem primeru poleg konsekutivnega in simultanega po potrebi izvajajo tudi tako imenovano šepetano tolmačenje. Navedena institucija interesentom ponuja tudi možnost, da pod ugodnimi pogoji izkoristijo storitev, ki se nanaša na najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje.

Pomembno je poudariti, da prevajalci in sodni tolmači lahko v tej kombinaciji jezikov obdelajo, tako strokovna in poljudna besedila, književna dela in učbenike kot tudi revije oziroma časopisne članke.


Prevajanje iz slovenskega v flamski jezik
Prevajanje iz flamskega v slovenski jezik

Uradna ponudba omenjene specializirane institucije obsega tudi profesionalno prevajanje marketinških materialov iz slovenskega v flamski jezik, kar pomeni, da sodni tolmači in prevajalci poleg vizitk, katalogov in reklamnih zloženk strokovno obdelajo tudi PR članke potem brošure in reklamne letake kot tudi plakate in na splošno vse ostale vsebine, ki se nanašajo na reklamiranje.

Specializirani so tudi za obdelavo, tako spletnih strani kot tudi programov vseh vrst potem spletnih prodajaln in aplikacij pa tudi spletnih katalogov in vseh ostalih materialov, ki se lahko najdejo na spletu ali pa se na določen način tičejo računalništva. Da bi strankam v tem primeru zagotovili maksimalno profesionalno storitev, poskrbijo tudi za to, da v skladu z vrsto vsebin uporabijo pravila, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), tako da jih prilagodijo zahtevam iskanja.

Vse vrste filmov, zatem reklamna sporočila in serije kot tudi oddaje različne vsebine člani ekipe te institucije najprej prevedejo v dani različici jezikov in takoj potem tudi izvedejo eno od dodatnih storitev oziroma jih sinhronizirajo ali podnaslovijo.

Posebej poudarjamo, da lektorji in korektorji prav tako delajo v tej instituciji in interesentom ponujajo možnost, da dobijo profesionalno redakcijo oziroma storitvi korekture in lekture in to s katerokoli vrsto materialov.

Kar zadeva prevajanje dokumentov iz slovenskega v flamski jezik, je pomembno, da njihovi lastniki vedo, da prevajalci in sodni tolmači obdelavi takšnih vsebin pristopajo izključno z vidika zakona. To pa pravzaprav pomeni, da izvajajo njihovo prevajanje v konkretni jezični kombinaciji in overitev oziroma pooblaščeni sodni tolmač s postavljanjem svojega žiga na preveden dokument potrjuje, da je njegova vsebina povsem enaka kot tudi v izvirniku.

Stranke dostavljajo na obdelavo tudi izvirne dokumente oziroma jih prinesejo v predstavništvo, pošljejo s priporočeno poštno pošiljko ali preko kurirske službe, vse ostale materiale pa in pošljejo in dobijo obdelane po elektronski poti oziroma na elektronski naslov.

Sicer se dokumenti lahko pošljejo na elektronski naslov samo, če se zahteva njihovo nujno prevajanje iz slovenskega v flamski jezik, toda tudi tedaj se lastnik vsebin mora držati navedenega pravila, in v najkrajšem možnem roku po tem priložiti izvirnike na vpogled.

Vsaka stranka ima pravico izbrati, ali bo kompletno obdelane dokumente prevzela osebno ali pa ji bodo na določen naslov dostavljeni preko kurirske službe. Glede na to, da storitev dostave ni vračunana v uradno ceno obdelave kateregakoli dokumenta, je dolžna vsaka stranka, ki se za to opcijo prevzemanja opredeli, da konkretno storitev tudi plača v skladu s cenikom službe za dostavo.

Poudarjamo tudi to, da poleg pravnih aktov in osebnih dokumentov sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo, tako medicinsko, gradbeno in tehnično kot tudi celotno vsebino razpisne oziroma poslovne dokumentacije.

Seveda bodo poskrbeli tudi za to, da maksimalno korektno in v najkrajšem možnem roku obdelajo tudi vse dokumente, ki jih je kasneje treba predložiti neki pristojni instituciji (katerakoli vrsta potrdila, izjave ali soglasja) kot tudi tiste, ki se tičejo izobraževanja ali znanosti oziroma katerikoli drugi dokument ali dokumentacijo, ki jih stranka v skladu s predhodno navedenimi pravili dostavi na obdelavo.

Da bi lastnik dokumentov lahko relativno hitro dobil omenjeno storitev in da bo ta hkrati usklajena z zakonom, se mora samostojno pozanimati o nadoveritvi. Poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači žiga, poznanega kot Apostille ali Haški nimajo pravice postaviti na katerikoli dokument in poleg tega lastniki vsebin morajo vedeti, da ni obvezen prav za vsako vsebino. Gre za to, da je z zakonom določeno v katerem trenutku in na katere dokumente je treba postaviti Haški žig, pa so prav to informacije, ki jih mora lastnik dokumentov pridobiti od pristojnih. Sicer se overitev s tako imenovanim Apostille žigom izvaja v sklopu okrožnih sodišč Republike Slovenije, v katerih delujejo posebni oddelki, v katerih pristojnosti je ta vrsta overitve. Lastnik dokumentov se mora pozanimati, ali se najprej izvaja prevajanje dokumentov iz slovenskega v flamski jezik pa overitev z žigom sodnega tolmača in na koncu nadoveritev, ali pa postopek poteka v obratni smeri oziroma se najprej na konkretne dokumente postavlja Haški žig in potem se in ta žig in vsebina konkretnega dokumenta prevedeta, na koncu pa je omenjeni strokovnjak na tako obdelane materiale dolžan postaviti svoj uradni žig.

Prevajanje osebnih dokumentov iz slovenskega v flamski jezik

Poleg potrdila o državljanstvu ter prometnega in vozniškega oziroma dovoljenja za prebivanje, prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi prevajanje potnega lista in osebne izkaznice iz slovenskega v flamski jezik. Seveda lahko obdelajo tudi vse ostale osebne dokumente, na primer izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, kot izpiske iz matičnega registra o smrti in o rojstvu pa tudi delovno dovoljenje ter potrdilo o stalnem prebivališču in številne druge, toda samo pod pogojem, da jih stranka na obdelavo dostavi v skladu z veljavnimi pravili, oziroma da priloži tudi izvirnike na vpogled.

Sicer je postopek obdelave kateregakoli osebnega pa tudi vsakega drugega dokumenta maksimalno usklajen z zakonskimi določbami in vsaka stranka, ki se za to zanima, je dolžna, da na vpogled, ali prinese izvirne vsebine, ali pa jih pošlje na dostopne načine.

Ker overitev z žigom sodnega tolmača ni isto kot tudi overitev s tako imenovanim Haškim oziroma z žigom, ki je poznan tudi kot Apostille in je ne morejo izvesti zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford. Zato bi bilo dobro, da si lastnik dokumentov prizadeva samostojno pridobiti vse podatke o tej vrsti overitve, in to v okviru pristojnih institucij naše države.

Če je to nekomu potrebno, sodni tolmači in prevajalci na podlagi trenutno veljavnih pravil obdelajo tudi vsak dokument, ki ga je treba predložiti katerikoli državni instituciji. Predvsem lahko izvedejo prevajanje potrdil iz slovenskega v flamski jezik, pri čemer omenjeni strokovnjaki lahko prevedejo in overijo tudi vse vrst izjav ali soglasij. V glavnem se stranke zaposlenim te institucije obračajo z zahtevo, da dobijo kompletno obdelano potrdilo o stalni zaposlitvi ali potrdilo o samskem stanu oziroma potrdilo o stanju računa v banki pa tudi potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti in soglasje za zastopanje pri čemer seveda lahko dobijo storitev profesionalne obdelave tudi za katerikoli drugi dokument iz te skupine.

Vsak dokument iz sestave medicinske dokumentacije člani ekipe predstavništva omenjene institucije obdelajo, da bi strankam omogočili najboljšo in najhitrejšo možno storitev. Poleg zdravniških izvidov so specializirani tudi za kompletno obdelavo dokumentacije o medicinskih izdelkih, pri čemer vsekakor prevedejo in potem tudi overijo navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov in nasploh vsak dokument, ki je uradno del medicinske dokumentacije.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači obdelujejo, tako diplomske in seminarske naloge, in to katerekoli tematike kot tudi znanstvena dela pa tudi vsak drugi dokument, ki se nanaša ali na področje izobraževanja ali pa je povezan z znanostjo. Na razpolago je prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz slovenskega v flamski jezik kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, pri čemer omenjeni strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi rezultate znanstvenih raziskav ter potrdilo o rednem šolanju in potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi znanstvene patente, predmetnike in programe fakultet ter vsako drugo vsebino, ki na določen način tiče se konkretnih področij.

Ustanovitveni akt podjetja pa tudi fakture in sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi letna, finančna in revizorska poročila oziroma sklep o ustanovitvi pravne osebe pa tudi vsak drugi dokument, ki se nanaša na poslovanje nekih podjetnikov ali pravne osebe, navedeni strokovnjaki pa v tej različici jezikov prevedejo in potem izvedejo tudi overitev v skladu s trenutno veljavnimi pravili.

V skladu z zahtevami strank lahko izvedemo tudi prevajanje pravnih aktov iz slovenskega v flamski jezik, pri čemer bodo obdelane, tako tožbe, pritožbe in sklepi oziroma pooblastilo za zastopanje in pravni red Evropske Unije kot tudi odločitve sodišč, certifikati in pogodbe pa tudi licence kot tudi sklepi o razvezi zakonske zveze ter vsak drugi dokument, ki se nanaša ali na področje prava ali na področje sodstva.

Treba je reči tudi to, da sodni tolmači in prevajalci seveda maksimalno profesionalno odgovorijo na zahtevo e posameznikov, ki jim je v dani jezični kombinaciji prevajanje potrebno za vsebino gradbene ali razpisne oziroma tehnične dokumentacije. Predvsem mislimo na navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in gradbene projekte ter na deklaracije izdelkov pa tudi na katerikoli drugi dokument iz sestave katerekoli vrste dokumentacije.

Šepetano tolmačenje iz slovenskega v flamski jezik

Vsekakor je šepetano tolmačenje v dani različici jezikov samo ena od storitev, za katero so sodni tolmači in prevajalci specializirani. Seveda izvajajo tudi simultano in konsekutivno tolmačenje iz slovenskega v flamski jezik, medtem ko se okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford interesentom ponuja tudi priložnost, da najamejo najkakovostnejšo možno opremo za simultano tolmačenje. Princip, v skladu s katerim se opredeli ponudba za to storitev je specifičen v tem smislu, da je treba analizirati podatke o sami manifestaciji, da bi bila izbrana tista vrsta tolmačenja, ki na vse zahteve udeležencev odgovori na najboljši možni način. Zato je tudi posebej pomembno, da organizator konkretnega dogodka omenjenim strokovnjakom dostavi, ne samo podatke o točnem številu udeležencev in o trajanju, ampak tudi o tem, na katerem mestu naj bi potekal ter na splošno o tem. kako je predvideno, da bo organiziran. Po prejemu vseh teh podatkov ti strokovnjaki pristopijo njihovoj analizi in opredelijo, katera vrsta tolmačenja lahko nanje ustrezno odgovori.

Kadar nekdo navedeno storitev dobi ali v neki drugi instituciji ali od nekega posameznika, ki je za to vrsto prevajanja specializiran, pri čemer pa ta ni profesionalno izvedena, mu je za takšne vsebine na razpolago strokovna redakcija. Konkretno storitev izvedejo korektorji, ki posedujejo dolgoletne izkušnje v obdelavi različnih vrst materialov, ta institucija zaposluje tudi profesionalne lektorje, ki v skladu z zahtevami strank zagotavljajo storitvi, za kateri so specializirani.

V primeru, da je to nekomu potrebno, prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi besedilne vsebine, katerih tema se lahko nanaša, tako na različne družboslovne kot tudi na naravoslovne discipline. Na podlagi postavljenih zahtev lahko obdelajo, tako filozofska, medicinska in turistična kot tudi besedila, katerih tema je povezana s področji sociologije in psihologije oziroma znanosti, farmacije in izobraževanja. V ponudbi je tudi profesionalno prevajanje političnih besedil iz slovenskega v flamski jezik, na zahtevo o strank pa omenjeni strokovnjaki lahko obdelajo tudi besedila s področij ekologije in varstva okolja, financ in komunikologije oziroma gradbene industrije in bančništva ter prava in menedžmenta pa tudi tista, ki so povezana s področji informacijskih tehnologij, marketinga in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Glede na to, da omenjeni strokovnjaki poznajo tudi pravila marketinga, to pomeni, da njih implementirajo, ko izvajajo prevajanje reklamnih zloženk in brošur iz slovenskega v flamski jezik, oziroma ko obdelujejo PR članke, kataloge in letake ter vizitke, plakate in ostale reklamne vsebine. Pomembno je, da lastniki teh dokumentov poznajo dejstvo, da se reklamna sporočila v vsebinah te vrste morajo tako prevesti, da so blizu potencialnim strankam, ki jim je materni jezik flamski. Prav na ta način sodni tolmači in prevajalci tudi obdelujejo vsebine te vrste.

Prevajanje učbenikov iz slovenskega v flamski jezik

Tematika učbenikov, za katere nekdo zahteva prevajanje v dani različici jezikov je lahko povezana s katerokoli znanstveno disciplino, pri čemer prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi prevajanje književnih del iz slovenskega v flamski jezik. Vsekakor profesionalno obdelajo tudi dela beletrije pa tudi poetska kot tudi romane in vsako drugo knjigo, ki jo stranka želi v tej jezični kombinaciji dobiti prevedeno. Poleg tega pa lahko obdelajo tudi časopisne članke pa tudi otroške in ilustrirane kot tudi znanstvene revije.

Storitev, ki je na razpolago v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford se nanaša tudi na prevajanje spletnih strani iz slovenskega v flamski jezik. Pri tem sodni tolmači in prevajalci uporabljajo tudi pravila oziroma orodja, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), da bi vsebino konkretne spletne strani na najboljši možni način uskladili s pravili, ki veljajo na spletu oziroma, ki jih vključuje konkretni spletni brskalnik. Seveda lahko v omenjeni jezični kombinaciji prevedejo tudi različne vrste aplikacij kot tudi spletne prodajalne pa tudi spletne kataloge, programe in vse ostale vsebine, ki se na globalnem omrežju lahko vidijo oziroma se nanašajo na računalništvo.

Če je nekomu potrebno prevajanje serij iz slovenskega v flamski jezik, mu zaposleni v tej specializirani instituciji omogočajo tudi izbiro med dvema dodatnima storitvama. Ta institucija namreč zaposluje tudi strokovnjake, katerih osnovna specialnost je zagotavljanje storitve sinhronizacije vseh video in zvočnih materialov pa tudi tiste, ki na zahtevo izvedejo njihovo profesionalno podnaslavljanje. Poleg seri, prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi igrane filme, reklamna sporočila in otroške oddaje pa tudi risane in dokumentarne ter animirane filme kot tudi informativne ter izobraževalne oddaje in vse ostale vrste in zvočnih in video materialov.

Cena prevajanja iz slovenskega v flamski jezik

  • Iz slovenskega v flamski je 24 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je 28 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v flamski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!