Prevajanje iz turškega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ker so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford poleg drugih strokovnjakov tudi prevajalci in sodni tolmači za turški jezik, ki jim je poleg tega le-ta v glavnem tudi materni, lahko vsakdo, ki ima potrebo za tem, da dobi prevajanje iz turškega v slovenski jezik, izvajanje te storitve zaupa našim strokovnjakom. Poleg obdelave pisanih vsebin na vašo zahtevo ponujamo tudi storitve tolmačenja in na osnovi informacij, ki jih morate dostaviti in so povezane z osnovnimi principi organizacije tega dogodka oziroma s prostorom, v katerem naj bi potekal, in številom udeležencev ter trajanjem dogodka, bomo pripravili ponudbo, ker prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje iz turškega v slovenski jezik, pa je zato pomembno, da posedujemo te informacije, da bi vrsto storitve ustrezno prilagodili vašemu dogodku. Toda v primeru, ko naši strokovnjaki ocenijo, da je najboljše uporabiti to vrsto storitve za določen dogodek, v ponudbo lahko vnesemo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Lahko izvajamo tudi kompletno obdelavo zvočnih in video vsebin, kar vključuje najprej njihovo prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov in potem tudi sinhronizacijo ali podnaslavljanje. Tako v optimalnem roku dobite popolnoma obdelane različne vrste oddaj (otroške, informativne, izobraževalne, zabavne in druge), serije, reklamna sporočila, filme (animirane, igrane, risane, dokumentarne in druge) pa tudi vse druge podobne vsebine. Sodni tolmači in prevajalci lahko v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi katerokoli delo književnosti oziroma učbenike pa tudi strokovna in poljudna besedila kot tudi spletne materiale (spletni katalogi, spletne strani, prodajalne, programska oprema in drugo).

Prav tako je tukaj tudi prevajanje iz turškega v slovenski jezik za časopisne članke oziroma reklamne materiale (zloženke, plakati, vizitke, brošure, katalogi, PR članki in ostali) pa tudi za različne vrste revij, lahko pa vam ponudimo tudi redakcijo tistih materialov, ki jih je nekdo pred nami pokušal prevesti v navedeni jezični kombinaciji, pri čemer pa gre za slabo opravljeno prevajanje.


Poleg vsega navedenega, naše stranke dobijo tudi kompletno obdelane vse vrste dokumentov, tako osebne (potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, izpiske iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi in drugo) kot tudi različne vrste dokumentacij oziroma katerikoli dokument, ki sestavlja gradbeno in tehnično pa tudi poslovno, razpisno in medicinsko dokumentacijo (gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, poslovna poročila vseh vrst, ustanovitveni akti podjetja, poslovne odločitve, statuti podjetja, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi podobni dokumenti).

Katerikoli dokument, ki ga je treba predložiti pristojni službi, kar vključuje predvsem različne vrste izjav in potrdil oziroma različnih soglasij sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko obdelujejo v omenjeni kombinaciji jezikov, tako da stranke pri nas pričakuje prevajanje iz turškega v slovenski jezik, ne samo za soglasja za zastopanje in potrdila o nekaznovanosti, ampak tudi za potrdilo o višini dohodkov in o samskem stanu kot tudi za potrdilo o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi ter številne druge dokumente te vrste. Naši strokovnjaki prevajajo tudi pravni red Evropske Unije oziroma različne vrste certifikatov, licenc in pogodb, zatem tudi pooblastilo za zastopanje pa tudi odločitve sodišč, sodbe in pritožbe ter sodne odločbe in tožbe oziroma vse druge neomenjene pravne akte.

Pri overitvi sodni tolmač izvaja tudi primerjanje prevedenih in izvirnih dokumentov in zato se od vsake stranke, ki ji je potrebno prevajanje iz turškega v slovenski jezik za različne vrste dokumentov, zahteva, da pri pošiljanju materialov na obdelavo dostavi tudi izvirnike na vpogled. Poleg tega, da jih lahko pošlje s priporočeno poštno pošiljko na naslov poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, pošiljanje lahko zaupa tudi kurirski službi oziroma dokumente osebno prinese na obdelavo.

Prevajanje iz turškega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v turški jezik

Da bi jim bila omogočena dostava dokumentov, za katere zahtevajo prevajanje v navedeni jezični kombinaciji, na elektronski naslov, morajo zahtevati njihovo nujno prevajanje, toda tudi tedaj je zelo pomembno, da potem v najkrajšem možnem roku izvedejo dostavo izvirnikov na vpogled.

Po drugi strani pa vse druge vsebine, za katere se ne izvaja overitev, stranke lahko, ne samo dostavijo na prevajanje preko elektronske pošte, ampak jih na enak način lahko tudi prevzamejo, ko prevajalci in sodni tolmači končajo njihovo obdelavo. Toda pri dokumentih je postopek dostave malo drugačen, saj jih po koncu obdelave stranke lahko osebno prevzamejo, ali pa jim jih dostavimo preko kurirske službe na naslov, pri čemer ta storitev zahteva dodatno plačilo v skladu s cenikom določene kurirske službe.

Da bi se stranka, ki zahteva prevajanje iz turškega v slovenski jezik za katerikoli dokument, izognila nepotrebnemu izgubljanju časa, ji svetujemo, da na pristojni instituciji pridobi vse pomembne informacije o potrebi za overitvijo z Apostille oziroma haškim žigom za konkretne dokumente, kar pa pomeni, da mora izvedeti, ali ta overitev poteka za njegove dokumente in ali overitev s tem žigom poteka po ali pred obdelavo tega dokumente s strani naših strokovnjakov.

Prevajanje delovna dovoljenja iz turškega v slovenski jezik

Kar zadeva za prevajanje delovnega dovoljenja iz turškega v slovenski jezik, vsaka stranka, ki ji je potrebna ta storitev, nima absolutno nikakršnega razloga za zaskrbljenost, saj v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi kompletno obdelavo tega dokumenta. S tem na prvem mestu mislimo na prevajanje delovnega dovoljenja v tej kombinaciji jezikov, potem pa sodni tolmač pristopa overitvi izdelanega prevoda oziroma potem, ko primerja preveden in izvirni dokumenti ter ugotovi, da sta njuni vsebini popolnoma enaki, prevod opremi s svojim žigom in mu na ta način omogoči, da postane zakonsko veljaven.

Najpomembneje je, da stranke, ki zahtevajo prevajanje delovnega dovoljenja iz turškega v slovenski jezik ali kateregakoli drugega dokumenta, priložijo tudi izvirni dokument na vpogled, saj je to osnovni pogoj za izvedbo overitve sodnega tolmača. Poleg tega strankam priporočamo, da se tudi pozanimajo o haškem oziroma Apostille žigu oziroma se pozanimajo, ali morajo tudi konkretni dokumenti biti opremljeni z njim in kdaj se mora izvesti ta vrsta overitve, saj zanjo niso zadolženi naši prevajalci in sodni tolmači.

Poleg delovnega dovoljenja prevajamo tudi dovoljenje za prebivanje oziroma vozniško in prometno pa tudi vse druge osebne dokumente, kar vključuje, ne samo izpiske iz matičnega registra o rojstvu in osebno izkaznico, ampak tudi potrdilo o državljanstvu, potni list ter potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze ali izpiske iz matičnega registra o smrti in druge dokumente. Na zahtevo strank lahko obdelujemo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kar pa se nanaša, tako na različne vrste izjav kot tudi na potrdila in soglasja. Tako prevajalci in sodni tolmači med drugim obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti oziroma potrdilo o samskem stanu ter o višini dohodkov pa tudi soglasje za zastopanje ter potrdilo o stalni zaposlitvi in druge dokumente te vrste.

Prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov prav tako obdelujejo tudi zdravniške izvide kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zatem dokumentacijo o medicinskih izdelkih in specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi druge dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo. Ponujamo pa vam tudi prevajanje iz turškega v slovenski jezik za vse poslovne dokumente (poslovna poročila vseh vrst, ustanovitveni akti podjetja, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, statuti podjetja in drugo) pa tudi za vse pravne akte (sodne odločbe, licence, pravni red Evropske Unije, sodne pritožbe, sklepi in tožbe, pooblastilo za zastopanje, certifikati, odločitve sodišč in drugi dokumente, povezani s pravom ali sodstvom).

Če obstaja potreba strank za tem, je tukaj tudi prevajanje iz turškega v slovenski jezik za znanstvena dela oziroma rezultate znanstvenih raziskav kot tudi za znanstvene patente pa tudi za vse dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja (zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet, potrdila o rednem šolanju, diplome in dodatki k diplomi, prepisi ocen in drugo).

Ko to zahtevajo stranke, sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji prav tako obdelujejo tudi razpisno, gradbeno in tehnično dokumentacijo oziroma dokumente, ki jih sestavljajo, kot so na primer gradbeni projekti ali navodila za uporabo in laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi deklaracije izdelkov in podobno.

Prevajanje reklamnih vsebin iz turškega v slovenski jezik

Vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, so zelo specifične, kar zadeva njihovo prevajanje iz turškega v slovenski jezik, saj jim treba pristopiti maksimalno profesionalno, kar pa bodo naši prevajalci in sodni tolmači zagotovo tudi storili. Tukaj gre pravzaprav za to, da to ni klasičen način prevajanja, saj morajo najprej odkriti reklamno sporočilo v materialih v turškem jeziku, ki ga pogosto zelo težko opazno tudi s strani potencialnih strank, kar je do neke mere tudi namen marketinga. Ko ga opazijo, ga naši strokovnjaki na najboljši možni način prevedejo v naš jezik oziroma trudijo se, da ga prilagodijo njegovemu duhu in pravilom. Prav tako vsakdo, ki mu je slovenski jezik materni in se mora seznaniti s tistim, kar se reklamira skozi recimo kataloge, plakate, brošure ali PR članke oziroma reklamne zloženke ali letake, to tudi storil in zelo verjetno bo imel občutek, da je vsebina teh reklamnih materialov pisana prav v slovenskem jeziku, s čimer je tudi dosežena osnovna zahteva prevajanja takšnih vsebin. Moramo poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi vizitke, če to zahtevate.

Prav tako prevajamo tudi beletrijo oziroma prozna dela kot tudi romane pa tudi poezijo in številna druga književna dela. Če je to potrebno, naši strokovnjaki obdelujejo tudi vsebino vseh vrst revij oziroma časopisne članke.

Če organizirate kakršnokoli vrsto dogodka, za katerega vam je potrebno tolmačenje iz turškega v slovenski jezik, je najbolje angažirati naše strokovnjake, saj imajo izkušnje pri zagotavljanju, tako storitve šepetanega oziroma simultanega kot tudi konsekutivnega tolmačenja, kar pa pomeni, da lahko odgovorijo na zahteve absolutno vsakega dogodka. Vse to smo poudarili, da bi vam bilo jasneje, zakaj pred izdelavo ponudbe za omenjeno storitev pričakujemo, da nas informirate o detajlih v zvezi z dogodkom, ki ga organizirate in za katerega vam je potrebno tolmačenje iz turškega v slovenski jezik. To pa pomeni, da nam morate posredovati podatke, ne samo o njegovi organizaciji, ampak tudi o prostoru, v katerem naj bi potekal oziroma o trajanju in številu udeležencev ter o ostalih relevantnih detajlih. Ko dobimo te informacije, bomo pripravili ponudbo in izbrali najboljšo vrsto tolmačenja, ki bo zagotovo maksimalno kakovostno odgovorila na navedene zahteve. Samo tedaj, ko se naši strokovnjaki odločijo, da je najboljše uporabiti prav to vrsto storitve, vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje serij iz turškega v slovenski jezik

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje serij iz turškega v slovenski jezik, v okviru poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobijo tudi to pa tudi storitev, ki vključuje njihovo podnaslavljanje. Seveda jim lahko v primeru, da to zahtevajo, omogočimo tudi, da poleg prevajanje serij iz turškega v slovenski jezik, dobijo tudi njihovo sinhronizacijo.

Poleg serij prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi katerokoli drugo vrsto, ne samo video, ampak tudi zvočnih materialov, kar med drugim vključuje tudi prevajanje animiranih, igranih in risanih oziroma dokumentarnih filmov pa tudi reklamnih sporočil in vseh vrst radijskih ali televizijskih oddaj (otroške, izobraževalne, informativne, zabavne in druge).

V navedeni jezični kombinaciji prevajamo tudi spletne strani oziroma spletne kataloge in prodajalne kot tudi vse druge vsebine, ki so povezane s spletom. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači odlično poznajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation), jih v skladu s potrebami implementirajo v svoje delo, s čimer lastnikom na primer spletnih strani omogočajo, da se njihove spletne predstavitve v najkrajšem možnem roku s strani iskalnika prepoznajo kot kakovostne in izvirne, kar se zelo pozitivno odraža tudi na njihov položaj na spletu.

Vsem tistim strankam, ki so obdelavo vseh vrst materialov zaupale nekomu drugemu, lahko ponujamo tudi redakcijo prevoda, kar je storitev, za katero so zadolženi strokovni korektorji oziroma lektorji, tako da so po njihovi obdelavi prevodi iz turškega v slovenski jezik, ne samo v celoti prilagojeni ciljanemu jeziku, ampak tudi maksimalno kakovostni.

Poleg vsega kar smo ob tej priložnosti navedli, prevajalci in sodni tolmači lahko, ko to zahtevate, obdelujejo tudi strokovna besedila katerekoli tematike oziroma besedilne vsebine, ki veljajo za poljudne. Ko rečemo katerakoli tematika, mi to zares tudi mislimo, tako da prevajanje iz turškega v slovenski jezik lahko vključuje besedila iz najrazličnejših področij. Gradbena industrija, psihologija, marketing in filozofija samo so nekatera od njih, medtem ko sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi besedila, povezana z informacijskimi tehnologijami, farmacijo, turizmom ter ekologijo in varstvom okolja oziroma tiste, ki so povezane s področji financ, komunikologije, medicine in bančništva pa tudi prava, ekonomije in še veliko drugih področij.

Cena prevajanja iz turškega v slovenski jezik

  • Iz turškega v slovenski je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!