Prevajanje iz ukrajinskega v hebrejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ukrajinskega v hebrejski jezik

Za spletno prevajanje iz ukrajinskega v hebrejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da so profesionalni prevajalci in sodni tolmači, čeprav primarno usmerjeni na obdelavo vsebin v pisani obliki, usposobljeni tudi za zagotavljanje storitev tolmačenja, ki se nanašajo na ukrajinski oziroma hebrejski jezik, stalni člani ekipe poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford vsaki stranki omogočajo, da dobi tudi neposredno prevajanje iz ukrajinskega v hebrejski jezik.

Omenjeno storitev ti strokovnjaki zagotavljajo, tako v pisani obliki kot tudi v obliki tolmačenja, stranke pa pričakujejo tudi številne dodatne storitve, kot je na primer redakcija materialov, ki jo izvajajo profesionalni korektorji in lektorji, ki so prav tako v naši ekipi.

Prav tako smo specializirani tudi za tolmačenje iz ukrajinskega v hebrejski jezik, toda dolžni smo poudariti, da so naši strokovnjaki specializirani za vse tri vrste te storitve oziroma po potrebi lahko zagotavljajo konsekutivno in šepetano ter simultano tolmačenje v omenjeni jezični različici. Treba je poudariti, da zainteresiranim strankam omogočamo najem opreme za simultano tolmačenje, prav tako pa je razumljivo, da sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi časopisne članke pa tudi poljudne oziroma strokovne besedilne vsebine kot tudi vsa književna dela, zatem revije in učbenike.


Prevajanje iz ukrajinskega v hebrejski jezik
Prevajanje iz hebrejskega v ukrajinski jezik

Zainteresirane stranke pričakuje tudi kompletna obdelava serij, oddaj, različnih vrst filmov, reklamnih sporočil in drugih video oziroma zvočnih materialov, ki najprej vključuje njihovo prevajanje v konkretni jezični različici pa tudi storitev sinhronizacije ali pa njihovega podnaslavljanja. Naši strokovnjaki so poleg tega specializirani tudi za profesionalno obdelavo marketinških materialov, kot so na primer, vizitke, plakati in katalogi oziroma reklamne zloženke, brošure, PR članki in drugo.

Poleg vsega tega prevajalci in sodni tolmači lahko, če to zahtevajo stranke, pristopijo tudi maksimalno profesionalni obdelavi različnih spletnih materialov, tako da je v ponudbi, ne samo neposredno prevajanje iz ukrajinskega v hebrejski jezik za spletne strani in programsko opreme oziroma spletne prodajalne in spletne kataloge, ampak tudi za vse ostale vsebine, ki so kakorkoli povezane s področjem spleta. Da bi strankam lahko zagotovili profesionalno storitev, moramo poskrbeti tudi za to, da se pri njihovi obdelavi, kjerkoli obstaja potreba za tem, uporabljajo tudi pravila povezana s Search Engine Optimisation (SEO), s čimer maksimalno pozitivno vplivamo na njihovo boljše pozicioniranje v okviru iskalnikov.

Za vse navedene vsebine je omogočena elektronska dostava na obdelavo, saj je to hkrati tudi najhitrejši oziroma najpreprostejši način za dostavo materialov. Seveda, če to strankam ustreza, jim prav tako omogočamo, da njihovo prevzemanje po koncu obdelave, izvedejo na enak način.

Kar zadeva prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v hebrejski jezik, se razlikuje, tako princip obdelave kot tudi princip dostave oziroma prevzemanja, saj je dolžnost vsake posamezne stranke, da v tem primeru na vpogled dostavi tudi izvirnik. Vse to se zahteva prav zaradi tega, kar stranke pri nas poleg prevajanja kakršnihkoli dokumentov, pričakuje tudi storitev, ki je zelo pomembna in je povezana z njihovo overitvijo z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Toda le-ta mora, preden prevedeni dokument opremi s svojim žigom, biti popolnoma prepričan, da je vsebina prevodda povsem enaka ista kot v izvirnem dokumentu in prav to je tudi osnovni razlog, zakaj se ta obveznost postavlja vsaki stranki.

Omenjeni strokovnjaki na zahtevo obdelujejo katerikoli dokument, ki je povezan s področji znanosti oziroma izobraževanja ali pa prava in sodstva, kot so recimo zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, sodbe, rezultati znanstvenih raziskav, pogodba, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, sodne odločbe ter pravni red Evropske Unije, znanstveni patenti, sodni sklepi, prepisi ocen, pooblastila za zastopanje, predmetniki in programi fakultet, znanstvena dela, sodne pritožbe, potrdilo o rednem šolanju, licence, seminarske naloge pa tudi tožbe, diplomske naloge, certifikati in številni drugi materiali. Posebej želimo omeniti, da zainteresiranim strankam vsekakor omogočamo tudi neposredno prevajanje gradbene in tehnične dokumentacije iz ukrajinskega v hebrejski jezik. Dejansko to pomeni, da sodni tolmači in prevajalci, poleg specifikacij izdelkov in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev lahko prevajajo tudi navodila za uporabo ter gradbene projekte pa tudi vsak drug dokument, ki je del ene od omenjenih vrst dokumentacij.

Vsekakor lahko ponudimo tudi kompletno obdelavo za sklep o ustanovitvi pravne osebe, zatem za finančna, revizijska in letna poslovne poročila oziroma za statut podjetja, poslovne odločitve in ustanovitveni akt podjetja kot tudi za fakture in številne neomenjene dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo. Seveda sodni tolmači in prevajalci v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi zdravniške izvide kot tudi vsak dokument, ki je del medicinske dokumentacije, kar se nanaša predvsem na specifikacije farmacevtskih izdelkov, zatem na navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi na dokumentacijo o medicinskih izdelkih in druge dokumente te vrste.

Čeprav to samo po sebi pomeni, vseeno moramo posebej poudariti, da je v ponudbi tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz ukrajinskega v hebrejski jezik, tako da naši strokovnjaki poleg potnega lista, vozniškega dovoljenja in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu oziroma sklenitvi zakonske zveze in umrlih vsekakor kompletno obdelujejo tudi osebno izkaznico, zatem delovno dovoljenje in potrdilo o državljanstvu kot tudi dovoljenje za prebivanje, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in druge osebne dokumente. Poleg tega to pomeni, da stranke pri nas lahko dobijo tudi kompletno obdelan katerikoli dokument, ki se mora predati določeni pristojni službi, ne glede na to, ali gre za določene vrste soglasij ali potrdil oziroma za izjave. Poleg potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o nekaznovanosti oziroma potrdila o samskem stanu omenjeni strokovnjaki izvajajo kompletno obdelavo tudi za potrdilo o višini dohodkov pa tudi za soglasje za zastopanje kot tudi za potrdilo o stanju računa v banki in za druge dokumente, ki jih zelo pogosto zahtevajo različne pristojne institucije.

Glede na to, da je treba dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, je vsaka stranka dolžna, da jih dostavi osebno ali pa preko določene kurirske službe, ki izvaja dostavo izvirnih dokumentov na naslov naše poslovalnice, vsekakor pa je vedno odprta tudi možnost, da pošiljanje vsebin, za katere ji je potrebno neposredno prevajanje iz ukrajinskega v hebrejski jezik, izvede preko Pošte Slovenije, pri čemer posebej poudarjamo, da to vsekakor mora biti priporočena pošiljka.

Da bi maksimalno pospešili zagotavljanje storitve, če je stranki potrebno nujno prevajanje dokumentov v omenjeni različici jezikov, je samo v tem primeru dovoljeno, da kasneje dostavijo izvirne vsebine na vpogled in da predtem izvedejo njihovo pošiljanje preko elektronske pošte.

Kot se razlikuje dostava vsebin na obdelavo, se prav tako razlikuje tudi njihovo prevzemanje. Posebej želimo omeniti, da sta v obtoku dve možnosti, natančneje tista, ki vključuje osebno prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov v prostorih poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford tista, ki se nanaša na njihovo dostavo preko kurirske službe, in sicer neposredno na naslov stranke. Poudarjamo, da gre za storitev, ki velja za dodatno, saj ni vračunana v ceno, ki je navedena za obdelavo dokumentov, pa se zaračunava neposredno od stranke in naša institucija nima vpliva na višino nadomestila.

Posebej je pomembno poudariti dejstvo, da zakon določa tudi obvezno overitev s haškim žigom za določene dokumente, za katere se izvaja neposredno prevajanje iz ukrajinskega v hebrejski jezik, toda prav tako je pomembno omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači ne izvajajo te vrste overitve, saj ni v njihovi uradni pristojnosti. S tem v zvezi poudarjamo, da bi vsaka stranka morala samostojno poiskati vse informacije, ki se nanašajo na overitev z Apostille žigom, kot je njen drugačni naziv. Torej najprej mora vprašati, ali je ta vrsta overitve obvezna za dokumente, za katere zahteva prevajanje v omenjeni jezični različici. V primeru, da ob tej priložnosti v pristojnih državnih institucijah dobi pritrdilen odgovor, mora prav tako izvedeti, v katerem trenutku le-ta poteka oziroma ali poteka šele potem, ko omenjeni strokovnjaki, zaposleni v okviru naše institucije, končajo z njegovo obdelavo, ali pa preden sploh pristopijo prevajanju pa tudi overitvi, za katero so uradno pooblaščeni.

Prevajanje pogodb iz ukrajinskega v hebrejski jezik in overitev z žigom sodnega tolmača

Da bi neposredno prevajanje pogodb iz ukrajinskega v hebrejski jezik lahko za posledico imelo dobivanje pravno veljavnega dokumenta, je nujno potrebna tudi overitev le-tega z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Glede na to, da so člani ekipe poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi prevajalci in sodni tolmači, vse stranke dobijo kompletno storitev in takoj po prevzemanju obdelanih dokumentov jih lahko predajo, kjerkoli je to potrebno.

Od vsakogar, ki mu je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v hebrejski jezik se zahteva maksimalno spoštovanje pravila, kar vključuje obveznost dostave izvirnih dokumentov na vpogled zapriseženemu sodnemu tolmaču. Poleg tega je dobro tudi to, da vsaka stranka, ki zahteva to storitev za katerikoli dokument, pravočasno izve, ali se mora izvesti posebna vrsta overitve oziroma ali se na ta dokument neizogibno mora opremiti s tako imenovanim Apostille žigom, ki se imenuje tudi haški. Moramo poudariti tudi to, da naši strokovnjaki te vrste overitve ne morejo izvesti, ker so izključno državne institucije, ki delujejo v sklopu okrožnih sodišč Republike Slovenije, zadolžene za izvajanje te nadoveritve.

Če je to potrebno za nekatere dokumente, sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko obdelajo tudi različne vrste certifikatov oziroma licenc kot tudi sodbe ter pravni red Evropske Unije, pritožbe ter odločitve oziroma pooblastila za zastopanje, tožbe pa tudi sklepe in druge pravne akte oziroma resnično katerikoli dokument, ki se tičejo področij prava ali sodstva.

Naši strokovnjaki vsekakor izvajajo tudi neposredno prevajanje osebne dokumente iz ukrajinskega v hebrejski jezik, kot so potrdilo o državljanstvu, potni list, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje in drugi, zainteresiranim strankam pa omogočajo tudi kompletno obdelavo za dokumente, ki se predajajo pristojnim službam oziroma za različne vrste potrdil in izjava pa tudi soglasij, kot so soglasja za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi in številna druga.

Predmetnike in programe fakultet kot tudi rezultate znanstvenih raziskav, diplomo in dodatek k diplomi pa tudi potrdilo o opravljenih izpitih, zatem diplomske naloge kot tudi znanstvena dela ter potrdila o rednem šolanju, rezultate znanstvenih raziskav in potrdilo o opravljenih izpitih oziroma vsak dokument in material, ki je povezan s področjema znanosti in izobraževanja, naši strokovnjaki lahko v navedeni kombinaciji jezikov najprej prevajajo, pa tudi overijo v skladu s pravili.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci strankam omogočajo, da dobijo kompletno obdelano medicinsko dokumentacijo, v naši ponudbi pa je, tako neposredno prevajanje zdravniških izvidov iz ukrajinskega v hebrejski jezik kot tudi navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma dokumentacije o medicinskih izdelkih pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugih dokumentov, ki sestavljajo to vrsto dokumentacije.

Poudarjamo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko na zahtevo katerekoli stranke, prevajajo in takoj potem tudi overijo prevod za poslovno dokumentacijo, tako da poleg poslovnih odločb in finančnih oziroma revizijskih poročil kompletno obdelujejo tudi statut podjetja kot tudi letna poročila oziroma ustanovitveni akt podjetja pa tudi fakture ter sklep o ustanovitvi pravne osebe in vsak drug dokument, ki predstavlja del poslovne dokumentacije. Želimo poudariti tudi to, da izvajamo neposredno prevajanje gradbenih projektov iz ukrajinskega v hebrejski jezik oziroma po potrebi obdelujemo tudi vsak drug dokument, ki je del gradbene ter tehnične oziroma razpisne dokumentacije, kar se na prvem mestu nanaša na deklaracije izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma na navodila za uporabo in številne druge dokumente iz te skupine.

Prevajanje vizitk iz ukrajinskega v hebrejski jezik

V najkrajšem možnem roku vse zainteresirane stranke lahko poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo neposredno prevajanje vizitk iz ukrajinskega v hebrejski jezik pa tudi vseh drugih vsebin, ki sodijo v domeno marketinga. S tem mislimo predvsem na profesionalno obdelavo reklamnih letakov in PR besedil oziroma zloženk, zatem plakatov, katalogov in vseh drugih vsebin, katerih osnovni namen je uporaba v reklamiranju, ne glede na to, ali gre za storitve ali izdelke oziroma za določeno podjetje ali fizično osebo. S tem v zvezi je posebej pomembno poudariti dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači, ki izvajajo to storitev, vsekakor posedujejo večletne izkušnje na tem področju in so posebej usmerjene na obdelavo različnih marketinških materialov, tako da smo popolnoma prepričani, da na najboljši način prenašajo konkretno sporočilo, ki ga le-ti vsebujejo, saj ga oblikujejo v skladu s pravili oziroma duhom hebrejskega jezika. Tako bo le-to nedvomno našlo pot do vsake potencialne stranke, ki ji to materni jezik oziroma ga uporabljajo.

Ko nekdo organizira dogodek, na katerem bodo prisotni govorci teh dveh jezikov, potem je najboljše angažirati omenjene strokovnjake, da izvedejo tolmačenje iz ukrajinskega v hebrejski jezik. Izjemno je pomembno poudariti, da sodni tolmači in prevajalci poleg simultanega tolmačenja, ki se relativno pogosto uporablja v praksi, strankam prav tako lahko ponudijo tudi storitev konsekutivnega in šepetanega tolmačenja, ki se nanaša na omenjena dva jezika. Prav tako vsem, ki jim je to potrebno, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki je izjemne kakovosti in najsodobnejša, tako da lahko v absolutno kakovostno odgovori na zahteve konkretnega dogodka. Vsaka vrsta dogodka zahteva prevajalsko opremo z jasno določenimi značilnostmi in posebej pomembno je, da stranke, ki jim je omenjena storitev potrebna, pravočasno dostavijo vse informacije, ki se tičejo organizacije konkretnega dogodka, pri čemer mislimo predvsem na podatek, ki se nanaša na trajanje tega dogodka oziroma na število oseb, ki bodo sodelovale kot tudi na mesto oziroma prostor, v katerem bo potekal. Izključno na osnovi vseh teh informacij strokovna ekipa poslovalnice naše institucije lahko oblikuje ponudbo, v katero se po potrebi uvrsti tudi omenjeni najem opreme za simultano tolmačenje.

Prav tako je v ponudbi tudi neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz ukrajinskega v hebrejski jezik. Ni slabo poudariti, da našo ekipo sestavljajo tudi vrhunski strokovnjaki, ki na zahtevo strank izvajajo tudi sinhronizacijo takšnih vsebin. Torej, potem ko sodni tolmači in prevajalci obdelajo, tako igrane ali animirane oziroma risane in dokumentarne filme ter reklamna sporočila kot tudi serije pa tudi zabavne, izobraževalne, otroške ali informativne oddaje in številne druge vsebine te vrste, posel prevzamejo njihovi sodelavci, ki vsekakor ugodijo zahtevi stranke in izvajajo njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje.

Prevajanje revij iz ukrajinskega v hebrejski jezik

Ne glede na to, ali stranka želi dobiti prevajanje ilustriranih revij iz ukrajinskega v hebrejski jezik ali pa gre za strokovno oziroma otroško ali katerokoli drugo revijo, sodni tolmači in prevajalci jo obdelajo v skladu s pravili. Prav tako lahko prevajajo tudi časopisne članke, če pa je to potrebno, lahko seveda izvajajo tudi profesionalno obdelavo za različne vrste učbenikov oziroma za katerekoli književno delo, kar se nanaša predvsem na romane, beletrijo in druga prozna in poetska dela književnosti.

V okviru poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford so tudi profesionalni korektorji in lektorji, ki na zahtevo strank, izvajajo redakcijo oziroma pristopajo uporabi pravil, povezanih z lekturo in korekturo. Poudarjamo, da se ta storitev izvaja, če obstajajo neposredni prevodi iz ukrajinskega v hebrejski jezik za katerokoli vrsto materialov, ki niso strokovno obdelani pa morajo se v popolnosti prilagoditi pravilom hebrejskega jezika in prevajalske stroke.

Poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci vsekakor lahko ugodijo zahtevi vsake stranke, ki ji je potrebno profesionalno prevajanje spletnih materialov iz ukrajinskega v hebrejski jezik, kar se poleg spletnih strani nanaša tudi na profesionalno obdelavo programov in aplikacij različne vrste oziroma na spletne prodajalne kot tudi spletne kataloge in ostale podobne materiale. Glede na to, da omenjeni strokovnjaki poznajo tudi pravila, ki se nanašajo na optimizacijo oziroma na SEO (Search Engine Optimisation), je jasno, da bodo v primeru potrebe uporabili te zakonitosti, da bi konkretnim materialom omogočili čim boljše pozicioniranje v polju iskanja. Dejansko, ko se prevodi vsebin optimizirajo v skladu s pravili, potem jih iskalniki prepoznajo kot popolnoma izvirne in s samim tem precej bolje kotirajo.

Moramo poudariti tudi to, prevajalci in sodni tolmači strankam omogočajo tudi profesionalno obdelavo za različne vrste besedil, tako za poljudna, kot tudi za tista, ki se obravnavajo kot strokovna. V ponudbi naše institucije je tudi neposredno prevajanje političnih, ekonomskih in filozofskih besedil iz ukrajinskega v hebrejski jezik, pri čemer naši strokovnjaki lahko profesionalno obdelujejo tudi besedilo, ki je povezano s temo s področij sociologije in psihologije oziroma komunikologije, bančništva in prava pa tudi tista, ki se ukvarjajo s katerokoli temo s področij izobraževanja, medicine, znanosti ali farmacije. Prav tako odgovorijo tudi na zahtevo stranke, ki zahteva obdelavo besedil, povezanih s področjem gradbene industrije, turizma oziroma menedžmenta in informacijskih tehnologij ter ekologije in varstva okolja pa tudi marketinga in številnih drugih področij, ne glede na to, ali gre za teme primarno povezane s področji družbenih ali naravoslovnih ved.

Cena prevajanja iz ukrajinskega v hebrejski jezik

  • Iz ukrajinskega v hebrejski je 54 EUR po strani

Cena prevajanja iz ukrajinskega v hebrejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ukrajinskega v hebrejski z overitvijo sodnega tolmača je 59 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ukrajinskega v hebrejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!