Prevajanje iz ukrajinskega v kitajski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ukrajinskega v kitajski jezik

Za spletno prevajanje iz ukrajinskega v kitajski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V skladu z zahtevami in potrebami posameznih strank lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje iz ukrajinskega v kitajski jezik, pri čemer to storitev uporabljamo tudi kot tolmačenje, prevajamo pa tudi različne vsebine v pisani obliki.

Vsekakor moramo poudariti, da so v naši ekipi angažirani prevajalci in sodni tolmači, ki če strankam omogočajo, da na prvem mestu dobijo profesionalno prevajanje v tej kombinaciji jezikov za katerikoli dokument in da se potem izvede tudi overitev sodnega tolmača za ta dokument. Absolutno vsakdo, ki angažira omenjene strokovnjake, na ta način dobi dokumente, ki so uporabni v praksi in ki se uporabljajo kot vsi ostali pravno veljavni dokumenti.

Poleg vseh osebnih dokumentov (potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in drugo), omenjeni strokovnjaki izvajajo kompletno obdelavo tudi za vse vrste dokumentacij. S tem mislimo, tako na tehnično ter razpisno in gradbeno oziroma na dokumente, ki jih sestavljajo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, navodila za uporabo in drugo) kot tudi na vse dokumente, ki so del poslovne ali medicinske dokumentacije. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci poleg ustanovitvenih aktov in statuta podjetja oziroma sklepa o ustanovitvi pravne osebe ter faktur in poslovnih odločitev in poročil ter kompletno obdelujejo tudi zdravniške izvide pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi vse druge dokumente, ki sestavljajo omenjene vrste dokumentacij.


Prevajanje iz ukrajinskega v kitajski jezik
Prevajanje iz kitajskega v ukrajinski jezik

Prav tako izvajamo tudi overitev prevedenih dokumentov in ta postopek je določen z zakonom pa se od vsake posamezne stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje iz ukrajinskega v kitajski jezik za različne vrste dokumentov, tudi zahteva, da nam pri pošiljanju vsebin na prevajanje dostavi tudi izvirnike. Jasno je, da njih uporabljajo sodni tolmači pri overitvi, stranke pa jih lahko prinesejo osebno ali pa jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe na naslov naše poslovalnice.

Kompletno obdelane jih prevzamejo v prostorih konkretne poslovalnice, če tako želijo, ali pa jim lahko kompletno obdelan katerikoli dokument pošljemo tudi na naslov, ki ga navedejo. Poudarjamo, da to storitev izvaja kurirska služba in jo zaračunava po lastnem ceniku, tako da vsaka stranka, ki se za takšen princip dostave odloči, le-to mora plačati, ko prevzame konkretno pošiljko.

Posebej je pomembno omeniti tudi to, da so sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za nujno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v kitajski jezik in da imajo samo v tej primeru stranke pravico, da vsebine najprej pošljejo preko elektronske pošte in da šele potem dostavijo izvirnike na vpogled.

Vsako posamezno stranko, ki ji je navedena storitev potrebna izključno za določen dokument, moramo seznaniti tudi s tem, da bi bilo dobro, da se v okviru službi, ki so za to pristojne, pozanima tudi o tem, ali se mora za konkretne dokumente izvesti tudi overitev z Apostille oziroma s tako imenovanim haškim žigom. Pri tem moramo tudi poudariti, da naši strokovnjaki nimajo dovolj pristojnosti, da bi to vrsto overitve lahko izvedli, in s tem žigom se opremljajo samo dokumenti, za katere to določa aktualni zakon. S tem v zvezi želimo tudi posebej omeniti, da naše stranke morajo najprej izvedeti, ali je haški žig potreben za dokumente, za katere oni zahtevajo obdelavo oziroma neposredno prevajanje iz ukrajinskega v kitajski jezik. Če dobijo pritrdilen odgovor, morajo prav tako tudi vprašati v katerem trenutku poteka oziroma ali overitev z Apostille žigom poteka na samem začetku postopka obdelave tega dokumenta ali šele potem, ko naši strokovnjaki profesionalno izvedejo svoj del posla.

Poleg vseh predhodno omenjenih dokumentov, prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelajo tudi številne druge vsebine v pisani obliki, strankam pa omogočajo tudi izvedbo storitve, ki se nanaša na tolmačenje. Ponujamo jim tudi najem opreme za simultano tolmačenje, poudarjamo pa, da naši strokovnjaki poleg simultanega lahko izvajajo tudi konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje. Prav zato, ker je predvideno, da se vsaka od teh storitev uporablja za točno določeno vrsto dogodka, je oblikovanje ponudbe na prvem mestu odvisno, tako od števila udeležencev kot tudi od trajanja tega dogodka ter generalno od načina njegove organizacije in značilnosti prostora oziroma mesta, v katerem bo potekal. Samo to je tudi edini razlog, zakaj mi prav te podatke zahtevamo od zainteresiranih strank, da bi lahko izvedeli prav tisto vrsto tolmačenja, ki ponuja maksimum kakovosti.

Posebej poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači lahko prav tako profesionalno obdelujejo tudi vse vsebine, ki so povezane s spletom, kar vključuje prevajanje spletnih strani iz ukrajinskega v kitajski jezik pa tudi programske opreme oziroma različnih vrst aplikacij in programov ter spletnih brošur kot tudi spletnih prodajaln in drugih spletnih materialov. Posebej je pomembno omeniti tudi to, da naši strokovnjaki poznajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation) in da jih seveda maksimalno korektno uporabljajo pri obdelavi. Prav zahvaljujoč temu so lastniki navedenih vsebin lahko povsem prepričani, da bodo le-te po prevajanju imele precej boljši položaj na spletu.

Strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz ukrajinskega v kitajski jezik za besedilne vsebine (strokovne in poljudne) oziroma za časopisne članke kot tudi učbenike. Seveda naši strokovnjaki lahko prevajajo tudi ilustrirane revije kot tudi otroške in strokovne in na zahtevo strank v tej jezični kombinaciji prevajajo tudi romane tudi poetska književna dela kot tudi dela proze, beletrijo in ostale književne vrste.

Razume se, da vsem zainteresiranim strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz ukrajinskega v kitajski jezik za igrane in dokumentarne filme pa tudi za serije, informativne oddaje in reklamna sporočila ter risane filme kot tudi za otroške in zabavne oddaje ter številne druge vrste video in zvočnih materialov. Poudarjamo, da stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobijo tudi zaključno obdelavo omenjenih vsebin, kar se odraža v zagotavljanju storitev, tako sinhronizacije kot tudi podnaslavljanja vseh teh vsebin.

Razume se, da zainteresiranim strankam omogočamo tudi kakovostno oziroma profesionalno obdelavo materialov, povezanih s področjema marketinga in reklamiranja, tako da prevajalci in sodni tolmači poleg brošur in reklamnih letakov lahko obdelajo tudi vizitke in PR članke pa tudi kataloge, plakate in reklamne zloženke ter vse ostale materiale te vrste.

Moramo poudariti, da je strankam dovoljeno, da nam to vrsto vsebin na obdelavo dostavijo preko elektronske pošte, saj jim ni treba priložiti izvirnikov na vpogled izvirnike, kot pri obdelavi dokumentov. Prav tako jim omogočamo, da jih po koncu prevajanja prevzamejo, če se tako dogovorimo.

Dolžna smo poudariti dejstvo, da vsakdo, ki ima potrebo za tem, v Prevajalskem centru prav tako lahko angažira profesionalne korektorje in lektorje, ki v skladu s pravili stroke popravljajo prevode, da bi jih čim bolje prilagodili duhu kitajskega jezika.

Prevajanje potrdila o rednem šolanju iz ukrajinskega v kitajski jezik

Poleg prevajanja potrdila o rednem šolanju, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi strokovno prevajanje dokumentov katerekoli vrste s področja izobraževanja iz ukrajinskega v kitajski jezik, kar vključuje kompletno obdelavo zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, predmetnikov in programov fakultet ter seminarskih nalog kot tudi prepisa ocen ter diplome in dodatka k diplomi oziroma potrdila o opravljenih izpitih pa tudi diplomskih nalog in drugih dokumentov, ki se nanašajo na omenjeno področje.

Prav tako lahko izvajajo tudi kompletno obdelavo vseh osebnih dokumentov (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, delovno dovoljenje in druga), strankam pa omogočajo tudi profesionalno prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe pa tudi vseh vrst poslovnih poročil, tako revizijskih kot tudi finančnih in letnih pa tudi drugih dokumentov, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo, kot so na primer ustanovitveni akt podjetja, fakture, poslovne odločitve in številni drugi, ki se nanašajo na poslovanje.

Najpomembneje je, da stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v kitajski jezik, vedo, da naši strokovnjaki prav tako izvajajo tudi overitev prevodov z žigom oseb, ki so uradno pooblaščene oziroma sodnih tolmačev. Dokumenti, ki so po tem principu obdelani, se obravnavajo enako kot vsi drugi, ki so originalni. Stranke, ki zahtevajo to storitev za te vsebine, so vsekakor dolžne priložiti na vpogled tudi izvirne dokumente in predlagamo jim tudi, da pravočasno dobijo informacije, ki se nanašajo na overitev s posebnim žigom, ki je poznana kot haški ali pod drugačnim imenom - Apostille. Omenjena informacija je ključna za postopek obdelave določenega dokumenta, nje pa sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford niso dolžni posedovati oziroma posredovati zainteresiranim strankam, saj ne izvajajo te overitve, ker ni na seznamu poslov, za katere so pooblaščeni.

Omenjamo tudi to, da naši strokovnjaki lahko obdelajo tudi znanstvena dela kot tudi znanstvene patente pa tudi rezultate znanstvenih raziskav in druge dokumente, ki se nanašajo na področje znanosti pa tudi vse vrste potrdil, izjav in soglasij. Dejansko na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam, pri čemer mislimo predvsem na kompletno obdelavo soglasij za zastopanje in potrdila o stanju računa v banki oziroma potrdila o stalni zaposlitvi ter potrdila o višini dohodkov in potrdila o nekaznovanosti kot tudi potrdila o stanju računa v banki in drugih dokumentov te vrste.

Prav tako se razume, da prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi gradbene projekte pa tudi katerikoli drug dokument, ki je del gradbene dokumentacije ter vse druge dokumente, ki so del tehnične ali razpisne dokumentacije, kot so na primer deklaracije izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter navodila za uporabo i drugo. Prav tako lahko kompletno obdelamo tudi pravni red Evropske Unije, izvajamo pa tudi neposredno prevajanje sodnih sklepov v omenjeni kombinaciji jezikov pa tudi pooblastila za zastopanje, zatem sodb, licenc in tožb oziroma odločb in sodnih pritožb ter pogodb, certifikatov in drugih pravnih aktov.

Omenjamo tudi to, da stranke v naši instituciji pričakuje tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz ukrajinskega v kitajski jezik, sodni tolmači in prevajalci pa poleg zdravniških izvidov in dokumentacije o medicinskih izdelkih ob tej priložnosti lahko prevajajo in potem tudi overjajo navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in druge dokumente, ki sestavljajo omenjeno vrsto dokumentacije.

Prevajanje političnih besedil iz ukrajinskega v kitajski jezik

Ne glede na to, ali so politična besedila strokovna ali pa so namenjena širšemu krogu bralcev, prevajalci in sodni tolmači vsekakor izvajajo njihovo neposredno prevajanje v tej kombinaciji jezikov. Seveda lahko profesionalno obdelajo tudi besedila, ki se ukvarjajo s katerokoli temo s področij ekonomije, gradbene industrije in komunikologije oziroma marketinga in psihologije. Razume se tudi, da prevajajo tudi besedila, ki se ukvarjajo s katerokoli temo s področij ekologije in varstva okolja oziroma znanosti in filozofije pa tudi farmacije in bančništva ter sociologije, menedžmenta in drugih znanstvenih disciplin, tako tistih, ki so povezane z naravoslovnimi vedami kot tudi tistih, ki sodijo med družbene.

Poleg tega so sodni tolmači in prevajalci prav tako specializirani tudi za tolmačenje iz ukrajinskega v kitajski jezik in vsem, ki jim je to potrebno, omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Posebej je pomembno poudariti dejstvo, da naši strokovnjaki poleg konsekutivnega oziroma simultano tolmačenje v omenjeni jezični različici lahko uporabljajo tudi pravila, ki se nanašajo na šepetano tolmačenje. Pomembno je poudariti, da se za točno določeno vrsto dogodka lahko uporablja ena od teh storitev in je zato potrebno, da posedujemo ustrezne informacije o konkretnem dogodku. S tem mislimo na dejstvo, da pred začetkom sestavljanja uradne ponudbe za tolmačenje iz ukrajinskega v kitajski jezik, mi moramo vedeti tudi, kako dolgo naj bi trajal določeni dogodek in tudi kje bo potekal oziroma točno koliko ljudi bo prisotnih in nasploh moramo biti seznanjeni z načinom njegove organizacije.

Poleg vsega omenjenega, prevajalci in sodni tolmači lahko prav tako obdelujejo tudi katerokoli vsebino, ki je povezana s področjem marketinga. Dejansko s tem mislimo na to, da je v naši ponudbi, tako neposredno prevajanje reklamnih zloženk in letakov iz ukrajinskega v kitajski jezik kot tudi PR besedil in brošur oziroma vizitk, katalogov in drugih vsebin, ki sodijo v domeno marketinga. Dobro bi bilo tudi, da informiramo vse, ki jim je ta storitev potrebna, da naši strokovnjaki vsekakor uporabljajo tudi pravila dobrega marketinga, pa tako omenjenim vsebinam omogočajo, da se čim bolje predstavijo potencialnim strankam oziroma kupcem izdelkov ali uporabnikom določenih storitev, ki jim je prav kitajski jezik materni ali pa ga uporabljajo.

Prevajanje zvočnih in video vsebin iz ukrajinskega v kitajski jezik

Poleg storitve, ki vključuje neposredno prevajanje video in zvočnih materialov iz ukrajinskega v kitajski jezik, v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford zainteresirane stranke prav tako pričakuje tudi storitev, tako njihove sinhronizacije kot tudi podnaslavljanja. Seveda prevajalci in sodni tolmači poleg igranih filmov kateregakoli žanra kot tudi reklamnih sporočil, informativnih oddaj in serij v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi animirane oziroma dokumentarne filme pa tudi zabavne oddaje in izobraževalne oddaje kot tudi risane filme in ostale vsebine te vrste.

V ponudbi naše institucije je tudi neposredno prevajanje spletnih vsebin iz ukrajinskega v kitajski jezik, tako da sodni tolmači in prevajalci pri njihovi obdelavi maksimalno spoštujejo pravila, ki se nanašajo na optimizacijo za spletne iskalnike. Dejansko gre za SEO pravila (Search Engine Optimisation), ki se uporabljajo, da bi določene spletne strani ali spletne prodajalne oziroma katalogi ter druge spletne vsebine lahko imele precej boljši položaj v okviru spletnega iskanja, kot so ga imele pred prevajanjem. Prav tako je pomembno tudi poudariti, da naši strokovnjaki lahko maksimalno profesionalno prevajajo tudi katerikoli program oziroma različne vrste aplikacij, če to zahtevajo stranke.

Lahko rečemo, da smo specializirani tudi za neposredno prevajanje knjig iz ukrajinskega v kitajski jezik, prevajalci in sodni tolmači pa poleg različnih poetskih oziroma proznih del lahko po potrebi obdelujejo tudi romane oziroma beletrijo kot tudi učbenike. Poleg tega izpolnjujejo tudi pričakovanja vsake stranke, ki zahteva prevajanje v navedeni kombinaciji jezikov za časopisne članke ali pa za strokovne revije, pri čemer lahko prevajajo tudi ilustrirane ter ostale revije.

Če je to potrebno oziroma če stranka poseduje materiale, za katere je neposredno prevajanje iz ukrajinskega v kitajski jezik, izvedeno s strani drugih oseb, lahko ponudimo storitev profesionalnih korektorjev in lektorjev, saj so tudi ti zaposleni v naši ekipi. Dejansko gre za redakcijo materialov, in ko se uporabljata lektura in korektura, se hkrati izvaja tudi preverjanje oziroma popravljanje vseh napak, ki jih takšni materiali posedujejo, da bi jih v celoto prilagodili pravilo, ki jih določa, z ene strani kitajski jezik in z druge prevajalska stroka.

Cena prevajanja iz ukrajinskega v kitajski jezik

  • Iz ukrajinskega v kitajski je 31 EUR po strani

Cena prevajanja iz ukrajinskega v kitajski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ukrajinskega v kitajski z overitvijo sodnega tolmača je 38 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ukrajinskega v kitajski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!