Prevajanje iz ukrajinskega v slovaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ukrajinskega v slovaški jezik

Za spletno prevajanje iz ukrajinskega v slovaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Profesionalno prevajanje iz ukrajinskega v slovaški jezik, za katerega so strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford ozko specializirani, se nanaša na obdelavo katerekoli vrste vsebin v pisani obliki pa tudi na storitev, ki vključuje tolmačenje v tej jezični različici.

Vsekakor moramo poudariti tudi dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci dokumente lahko obdelajo na način, ki ga predpisuje zakon, oziroma najprej izvedejo njihovo prevajanje v konkretni kombinaciji jezikov in da potem omogočijo izvedbo overitve prevedenih dokumentov. Dolžni smo poudariti dejstvo, da uradno zapriseženi sodni tolmači izvajajo to vrsto overitve, ker so s strani pristojnih institucij Republike Slovenije za to tudi zadolženi, toda stranke moramo opozoriti tudi na to, da obstaja tudi overitev, ki vključuje overitev s posebno vrsto žiga. Najprej poudarjamo, da gre za haški oziroma tako imenovani Apostille žig, prav tako pa želimo posebej omeniti tudi to, da naši strokovnjaki ne morejo pristopiti overitvi dokumentov s tem žigom, saj za to niso pooblaščeni. Prav tako želimo posebej omeniti, da je najboljša možnost, da posamična stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v slovaški jezik, informacije najprej poišče v okviru pristojnih institucij oziroma se pozanima o tem, ali je ta vrsta overitve obvezna za konkretne dokumente. Če dobi pritrdilen odgovor na to vprašanje, stranka vsekakor mora izvedeti tudi to, ali se omenjenih vrsta overitve izvaja neposredno preden naši strokovnjaki začnejo obdelovati konkretni dokument ali pa se najprej izvedeta njegovo prevajanje in overitev prevoda in šele na koncu mora stranka odnesti dokument v pristojno institucijo, da bi se overil s haškim žigom.

Postopek, ki ga izvaja zapriseženi sodni tolmač, je specifičen v tem pogledu, da prevedenega dokumenta ne sme opremiti s svojim žigom, če se ne prepriča o tem, da je njegova vsebina enaka kot v izvirnem dokumentu. Samo iz tega razloga se tudi zahteva, da vsaka stranka, ki želi dobi kompletno obdelane dokumente katerekoli vrste priloži tudi izvirnike, ki sodni tolmač uporablja pri overitvi. S samim tem se razume, da stranke dokumente ali prinesejo osebno v prostore poslovalnice omenjene institucije, prav tako pa imajo tudi možnost, da jih pošljejo, tako s priporočeno poštno pošiljko kot tudi po kurirski službi.


Prevajanje iz ukrajinskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v ukrajinski jezik

Vsekakor je v ponudbi tudi nujno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v slovaški jezik, pa s tem v zvezi tudi poudarjamo, da zainteresirana stranka mora konkretne dokumente najprej skenirati in jih poslati na uradni elektronski naslov naslov naše institucije, potema pa je tudi dolžna, da v celoti spoštuje omenjeno pravilo in priloži tudi izvirnike na vpogled.

Prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov poteka na dva načina oziroma posamezna stranka izbere, ali želi, da ji jih dostavimo na določen naslov kot tudi, da omenjeno storitev izvaja pooblaščena kurirska služba in jo tudi zaračuna neposredno od stranke, medtem ko druga možnost prevzemanja pomeni, da stranka osebno pride v prostore poslovalnice, v katero je tudi dostavila vsebine na obdelavo in da njihovo prevzemanje izvede na ta način.

Vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma različne vrste izjav in potrdilo kot tudi soglasij profesionalni sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank kompletno obdelujejo oziroma najprej izvajajo njihovo prevajanje v konkretni jezični različici, potem pa tudi pristopajo postopku, ki vključuje njihovo overitev. Poleg soglasij za zastopanje in potrdila o višini dohodkov oziroma potrdila o stanju računa v banki izvajamo tudi neposredno prevajanje potrdila o samskem stanu iz ukrajinskega v slovaški jezik pa tudi potrdil o nekaznovanosti, zatem potrdila o stalni zaposlitvi in drugih dokumentov iz konkretne skupine.

Razume se tudi to, da naši strokovnjaki lahko prevajajo katerikoli osebni dokument (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje in drugi), poleg tega pa na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz ukrajinskega v slovaški jezik (pravni red Evropske Unije, licence, tožbe, pogodbe, sodbe in sklepe, certifikati, pritožbe, pooblastilo za zastopanje, sodne odločitve in drugo).

Različne dokumente, ki so povezani, tako s področjem znanosti kot tudi s področjem izobraževanja, kot so na primer predmetniki in programi fakultet, diplomske naloge in znanstvena dela oziroma rezultati znanstvenih raziskav ter potrdila o rednem šolanju pa tudi diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih in diplomske naloge kot tudi znanstveni patenti in drugi dokumenti in vsebine iz teh področij so prav tako lahko profesionalno obdelani s strani naših strokovnjakov, če je to potrebno strankam. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi zdravniške izvide kot tudi vse druge dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo, kar se na prvem mestu nanaša na navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov ter na dokumentacijo o medicinskih izdelkih in druge neomenjene dokumente iz te skupine.

Prav tako moramo tudi poudariti tudi to, da se prevajalci in sodni tolmači vsekakor angažirajo, če je treba izvesti neposredno prevajanje iz ukrajinskega v slovaški jezik za gradbene projekte pa tudi za vse druge dokumentov, ki sestavljajo gradbeno dokumentacijo. Naši strokovnjaki prav tako obdelujejo tudi poslovno dokumentacijo (statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, fakture, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila in drugo), izpolnili pa bodo tudi zahtevo vsake stranke, ki želi dobiti prevajanje v konkretni jezični kombinaciji za laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodila za uporabo oziroma za deklaracije izdelkov ali katerikoli drug dokument, ki je del razpisne in tehnične dokumentacije.

Glede na to, da omenjeni strokovnjaki poleg simultanega oziroma konsekutivno tolmačenje v konkretni jezični različici lahko izvajajo tudi šepetano tolmačenje iz ukrajinskega v slovaški jezik in da je v ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, tako da je tudi posebej pomembno, da vsaka stranka, ki ji je potrebna storitev tolmačenja, predhodno dostavi potrebne informacije, ki se nanašajo na sam tok dogodka. Posebej želimo omeniti, da strokovnjaki, ki so v naši ekipi specializirani prav za izdelavo ponudbe, morajo vsekakor vedeti, koliko ljudi bo prisotno na določenem dogodku oziroma točno mesto ali prostore, v katerem bo organiziran pa tudi kako dolgo bo trajal, saj vse to vpliva na izbiro konkretne vrste storitve.

Prav tako lahko naši strokovnjaki v tej različici jezikov izvajajo tudi neposredno prevajanje za različne materiale, ki sodijo v domeno marketinga, kot so na primer katalogi, zloženke in plakati oziroma brošure in PR članki pa tudi vizitke in ostale vsebine, ki so usmerjene na reklamiranje. Najpomembneje je poudariti dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci odlično obvladajo tudi marketinška pravila, poleg tega pa so v popolnosti seznanjeni s posli, za katere so usposobljeni. Sicer smo omenjeno informacijo navedli zaradi tega, ker se se pri obdelavi teh vsebin posebna pozornost namenja na oblikovanju konkretnega sporočila, ki ga le-te vsebujejo, kar dodatno otežuje delo našim strokovnjakom, saj je težko opazno za običajnega opazovalca. Torej vso pozornost na prvem mestu usmerjajo prevajanju takšnega sporočila v duhu slovaškega jezika, da bi se na ta način potencialnim strankam, ki jim je le-ta materni, ponudila priložnost, da izvedo, kaj se točno reklamira skozi vse te vsebine in s čimer je hkrati tudi dosežen osnovni cilj, ki ga ima prevajanje takšnih vsebin.

Glede na to, da so lektorji in korektorji prav tako stalno zaposleni v ekipi poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, je posebej pomembno poudariti tudi dejstvo, da lahko v vsakem trenutku strankam omogočajo profesionalno lekturo in korekturo oziroma na njihovo zahtevo izvajajo redakcijo materialov, za katere je neposredno prevajanje v konkretni jezični različici izvedeno neprofesionalno. Prav tako je pomembno poudariti, da sodni tolmači in prevajalci po potrebi obdelujejo tudi časopisne članke pa tudi besedilne vsebine katerekoli tematike (poljudne in strokovne) pa tudi književna dela, revije in učbenike.

Ugodili bomo zahtevi vsake stranke, ki želi dobiti profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz ukrajinskega v slovaški jezik, prevajalci in sodni tolmači pa pri njihovi obdelavi uporabljajo tudi smernice, ki se nanašajo na Search Engine Optimisation (SEO), ko obstaja potreba za tem. Torej glede na to, da se prevajajo spletne strani in spletni katalogi oziroma prodajalne pa tudi programska oprema oziroma različne vrste programov ali aplikacij, se morajo stranke zavedati, da se konkretne vsebine v skladu s potrebami tudi optimizirajo za spletne iskalnike, tako da se njihovo mesto v polju iskanja v maksimalni možni meri poboljša, kar ima vsekakor pozitiven vpliv na poslovanje določenega podjetja, ki je lastnik konkretnih vsebin.

Prav tako moramo tudi poudariti, da lahko vse stranke, ki želijo dobiti prevajanje katerihkoli zvočnih ali video vsebin v tej kombinaciji jezikov, v Prevajalskem centru vsekakor dobijo njihovo kompletno obdelavo, ki vključuje, ne samo prevajanje serij in filmov iz ukrajinskega v slovaški jezik oziroma oddaj, reklamnih sporočil in drugih vsebin te vrste, ampak tudi vse tiste storitve, ki vključujejo njihovo sinhronizacijo ali profesionalno podnaslavljanje.

Vsaka stranka, ki želi dobiti prevedeno katerokoli vrsto od prej omenjenih materialov, jih mora dostaviti elektronsko, kar pomeni, da jih pošilja na najhitrejši in najpreprostejši način oziroma preko elektronske pošte, če ji tako najbolj ustreza. Ko pa ti strokovnjaki izpolnijo njene zahteve oziroma profesionalno obdelajo konkretne vsebine, jih stranke lahko prevzamejo na enak način.

Prevajanje izpiskov iz matičnega registra o rojstvu iz ukrajinskega v slovaški jezik

Poleg tega jih v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford v Sloveniji pričakuje tudi neposredno prevajanje izpiskov iz matičnega registra o rojstvu iz ukrajinskega v slovaški jezik, stranke pa ob tej priložnosti dobijo tudi dodatno storitev, da bi bila obdelava tega in drugih dokumentov kompletna. Natančneje sodni tolmači izvajajo overitev prevedenih dokumentov in jim ta način zagotavljajo pravno veljavnost.

S tem v zvezi je pomembno poudariti, da stranka, ki želi dobiti bilo kompletno obdelavo izpiskov iz matičnega registra o rojstvu ali pa nekega drugega osebnega oziroma absolutno vsakega dokumenta, mora predhodno na vpogled dostaviti izvirne vsebine, da bi postopek overitve z žigom zapriseženega sodnega tolmača lahko potekal v skladu z zakonskimi določbami. Poleg tega naša institucija vsaki posamezni stranki predlaga, da se pred dostavo konkretnih dokumentov na obdelavo našim strokovnjakom dobro pozanima o tem, ali je zanje treba izvesti tudi nadoveritev oziroma preveri, ali je zanje potreben tako imenovani haški žig, ki je poznan tudi pod imenom Apostille. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači, ki jih mi zaposlujemo, nimajo možnosti izvajanja navedene vrste overitve, saj ne posedujejo pooblastila ki bi jim to omogočala.

Poleg neposrednega prevajanja izpiskov iz matičnega registra o rojstvu iz ukrajinskega v slovaški jezik, naši strokovnjaki strankam, če jim je to potrebno, omogočajo tudi kompletno obdelano delovno dovoljenje in potrdilo o državljanstvu oziroma izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in potni list kot tudi prometno dovoljenje pa tudi osebno izkaznico in dovoljenje za prebivanje oziroma vozniško dovoljenje ter izpiske iz matičnega registra o smrti in vse ostale osebne dokumente.

Omenjeni strokovnjaki prav tako izvajajo tudi kompletno obdelavo različnih pravnih aktov, od pogodb, pooblastila za zastopanje in sodb preko sodnih odločb oziroma pravnega reda Evropske Unije in licenc ter tožb pa do sodnih pritožb, certifikatov in drugih dokumentov, ki jih so ozko povezani s področjema prava ali sodstva.

Prevajalci in sodni tolmači se trudijo, da izpolnijo tudi zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz ukrajinskega v slovaški jezik, pri čemer zainteresiranim strankam omogočamo, da dobijo tudi kompletno obdelan katerikoli dokument, ki je povezan s področjem izobraževanja (potrdilo o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepis ocen in drugo), vsekakor pa ustrezno odgovorijo tudi na zahtevo stranke, ki želi dobiti prevedene rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvena dela kot tudi znanstvene patente in katerikoli drugi dokument, ki se nanaša na to področje.

Poleg tega je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz ukrajinskega v slovaški jezik, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg zdravniških izvidov izvajajo kompletno obdelavo tudi za dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma za specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi za navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in za vsak drugi dokument, ki predstavlja del omenjene vrste dokumentacije. Jasno je, da na zahtevo stranke naši strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma gradbene projekte in deklaracije izdelkov kot tudi navodila za uporabo in vse ostale dokumente, ki sodijo, tako v gradbeno in razpisno kot tudi v tehnično dokumentacijo.

Fakture, poslovne odločitve, statut in ustanovitveni akt podjetja kot tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe pa tudi katerokoli vrsto poslovnih poročil, kot so na primer letna, revizijska ali finančna, naši strokovnjaki, če je to potrebno, prav tako da prevajajo v konkretni jezični kombinaciji in takoj potem v skladu s pravili tudi izvedejo tudi overitev prevoda.

Vse vrste soglasij, potrdil in izjav sodni tolmači in prevajalci prav tako kompletno obdelajo oziroma izvajajo neposredno prevajanje potrdila o stanju računa v banki iz ukrajinskega v slovaški jezik pa tudi potrdila o stalni zaposlitvi ter potrdila o nekaznovanosti kot tudi potrdila o samskem stanu in potem tudi soglasij za zastopanje in vseh drugih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, ko je to potrebno.

Tolmačenje iz ukrajinskega v slovaški jezik

Ko neka stranka zahteva tolmačenje iz ukrajinskega v slovaški jezik, se mora najprej zavedati, da člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford oziroma na prvem mestu profesionalni prevajalci in sodni tolmači enako kakovostno uporabljajo storitve, ki se nanašajo, tako na šepetano in simultano kot tudi na konsekutivno tolmačenje v tej jezični različici. V naši ponudbi je tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ponudba za omenjeno storitev tolmačenja pa se oblikuje na osnovi značilnosti določenega dogodka. Natančneje rečeno, najprej mora stranka dostaviti informacije, ki se nanašajo na predvideno trajanje oziroma na število udeležencev kot tudi na samo mesto, kjer bo neki dogodek potekal in potem strokovna ekipa analizira vse prispele podatke in sprejme uradno odločitev, ali bo uporabljeno simultano ali konsekutivno tolmačenje iz ukrajinskega v slovaški jezik ali pa njegovim posebnostim najbolj ustreza šepetano tolmačenje.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo strank strokovno obdelujejo tudi marketinške materiale, tako da je v ponudbi najprej neposredno prevajanje reklamnih letakov in zloženk iz ukrajinskega v slovaški jezik pa tudi PR besedil, katalogov in plakatov oziroma vizitk, brošur in drugih podobnih vsebin. Osnovni pogoj, da prevajanje takšnih materialov šteje kot profesionalno oziroma doseže glavni cilj ter najde pot do izvornih govorcev ciljanega jezika, ki se morajo seznaniti z vsebino konkretnih materialov, je v tem, da se sporočilo, ki ga le-ti jo vsebujejo, prilagodi pravilom oziroma duhu ciljanega jezika. Prav ta princip spoštujejo tudi naši strokovnjaki pri obdelavi teh materialov, tako da z gotovostjo lahko rečemo, da stranke dobijo maksimalno profesionalno prevedene vsebine te vrste.

Želimo poudariti tudi to, da je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje besedil iz ukrajinskega v slovaški jezik oziroma sodni tolmači in prevajalci lahko v tej kombinaciji jezikov obdelajo tako poljudna besedila katerekoli tematike kot tudi strokovna. Poleg besedil, ki se ukvarjajo s tematiko v zvezi s področji politike, financ, ekonomije in bančništva oziroma prava, znanosti in farmacije kot tudi izobraževanja in sociologije omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi besedila, ki se nanašajo na področja ekologije in varstva okolja, komunikologije in filozofije pa tudi marketinga, gradbene industrije ter farmacije kot tudi menedžmenta, informacijskih tehnologij, turizma in drugih znanstvenih disciplin in to ne glede na to, ali gre za izključno tista, ki se primarno nanašajo na naravoslovne vede ali pa gre za tista, ki sodijo v domeno družbenih ved.

Profesionalno prevajanje programske opreme iz ukrajinskega v slovaški jezik

Poleg različnih vrst programov in aplikacij sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko izvajajo tudi profesionalno prevajanje spletnih strani iz ukrajinskega v slovaški jezik oziroma spletnih prodajaln pa tudi spletnih katalogov in vseh drugih materialov, ki so na kakršenkoli način povezani s spletom. Glede na dejstvo, da poznajo tudi pravila optimizacije spletnih vsebin, želimo prav tako poudariti, da v odvisnosti od vrste spletnih vsebin spoštujejo pravila SEO oziroma Search Engine Optimisation in jih uporabljajo, kjerkoli obstaja potreba za tem. S tem se omenjenim vsebinam ponuja možnost, da njihov položaj v polju spletnega iskanja postan precej boljši kot pred izdelavo prevoda.

Naši strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov lahko po potrebi obdelajo tudi katerekoli književno delo oziroma tako romane ter beletrijo kot tudi vsako drugo prozno književno delo, na zahtevo pa izvaja tudi neposredno prevajanje poezije iz ukrajinskega v slovaški jezik. Poleg tega lahko ugodijo tudi zahtevi stranke, ko je treba obdelati učbenike kot tudi časopisne članke pa tudi ilustrirane oziroma strokovne in ostale vrste revij.

Omeniti želimo tudi to, da smo specializirani za kompletno obdelavo igranih filmov kateregakoli žanra in da je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje dokumentarnih filmov iz ukrajinskega v slovaški jezik in da sodni tolmači in prevajalci lahko v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi reklamna sporočila kot tudi zabavne oddaje ter animirane filme pa tudi serije, informativne oddaje, risane filme in ostale video in zvočne materiale. Poleg tega moramo omeniti tudi zelo pomemben podatek, ki se nanaša na obdelavo teh vsebin, glede na to, da vsem zainteresiranim strankam ponujamo možnost, da dobijo tudi dodatno storitev, ki se nanaša na njihovo profesionalno sinhronizacijo in podnaslavljanje.

Omeniti moramo tudi to, da smo ozko specializirani za izvajanje storitve redakcije, ki se uporablja v primeru, ko stranka poseduje prevod prevajanje iz ukrajinskega v slovaški jezik, za katerokoli vrsto materialov in v njem obstajajo napake, ki jih profesionalni korektorji oziroma lektorji morajo popraviti.

Cena prevajanja iz ukrajinskega v slovaški jezik

  • Iz ukrajinskega v slovaški je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz ukrajinskega v slovaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ukrajinskega v slovaški z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ukrajinskega v slovaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!