Prevod sa srpskog jezika na švedski

Besplatni online prevod sa srpskog na švedski jezik

Za online prevod sa srpskog na švedski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

 

Da bi ste dobili prevod sa srpskog jezika na švedski za bilo koji dokument, a da on bude primenjiv u praksi, zahteva se i overa pečatom sudskog tumača. A upravo tu uslugu pružaju prevodioci i sudski tumači koji čine samo deo tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Klijenti ovu uslugu mogu da dobiju u svakoj od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku ima u Srbiji.

Overa pečatom sudskog tumača se primenjuje isključivo za prevod dokumenata, a ovim pečatom se pruža i zvanična potvrda da je sadržina prevedenog dokumenta potpuno ista kao i u originalnom, pa je upravo zato neophodno da prilikom slanja dokumenata na prevod klijenti dostave na uvid i originalna dokumenta, kako bi ovlašćeni sudski tumač mogao da izvrši svoj deo posla i to bez ikakvih teškoća. Možete da nam dokumenta na prevod dostavite preko kurirske službe, odnosno da ih lično donesete u jednu od poslovnica, kao i da nam ih pošaljete preporučeno, preko “Pošte Srbije”.

Sa druge strane su svi ostali sadržaji koje takođe obrađuju naši stručnjaci, a za koje se ne zahteva dostavljanje originala, jer se ne vrši njihova overa. A to se primarno odnosi na prevode knjiga i udžbenika, odnosno časopisa i novinskih članaka, ali i tekstova i to bilo koje sadržine i namene. Prevodilac i sudski tumač takođe na zahtev klijenata rade i prevod sa srpskog jezika na švedski za internet sajtove, ali i za online prodavnice i kataloge, odnosno softvere, te mnoge druge sadržaje koji su vezani za oblast interneta, kao i sve one čija je namena upravo reklamiranje (katalozi, plakati, brošure, PR tekstovi, vizit kartice, flajeri i ostalo).

Pored toga, možemo da izvršimo i prevod u navedenoj kombinaciji jezika za razne vrste audio i video sadržaja, a što se prvenstveno odnosi na prevođenje sa srpskog jezika na švedski za filmove različitih žanrova i serije, odnosno reklamne poruke, obrazovne i informativne, ali i emisije zabavnog karaktera i to kako one koje treba da budu emitovane preko radija, tako i televizijske emisije. A u sklopu ove usluge, na zahtev klijenata ćemo da izvršimo i titlovanje prevedenih materijala, odnosno njihovu sinhronizaciju, čime ćemo im omogućiti da u kratkom roku dobiju kompletno obrađene materijale, koje posle toga mogu da prikazuju gde god požele.Prevođenje sa srpskog na švedski
Prevođenje sa švedski na srpski

Naglašavamo da naši stručnjaci mogu da vam pruže i uslugu koja se odnosi na usmeni prevod sa srpskog jezika na švedski, ako imate potrebu za tim. No, ne treba zaboraviti da sudski tumači i prevodioci koji su zaposleni u Akademiji Oxford mogu da izvrše i konsekutivno, ali i prevođenje uz pomoć šapata, kao i simultani prevod u ovoj kombinaciji jezika, tako da je vrlo važno da posedujemo informacije o konkretnom događaju, kako bismo bili u mogućnosti i da uskladimo njegove zahteve i vrstu usmenog prevoda. U svim onim situacijama kada upravo simultano prevođenje odgovara događaju koji klijenti organizuju, omogućujemo im i da po vrlo povoljnim cenama izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

A sada da se vratimo na prevod sa srpskog jezika na švedski za dokumenta, budući da ova usluga zahteva posebnu pažnju, jer se razlikuje u odnosu na obradu svih drugih sadržaja. Naime, postupak je vrlo jednostavan i podrazumeva najpre da se vrši prevođenje, a zatim sudski tumač upoređuje prevod i originalni dokument, koji možete da nam donesete lično, pošaljete preko kurirske službe ili “Pošte Srbije”, ali preporučeno. Kada bude bio siguran da nema odstupanja između ova dva dokumenta on vrši overu, a ukoliko međutim ustanovi da ima određene razlike između ova dva dokumenta, sudsk tumač će klijentu predložiti da se izvrši usluga redakture prevedenih dokumenata, što isto tako rade naši stručnjaci, odnosno lektor i korektor i kada oni budu završili svoj deo posla vratiće tako obrađen dokument sudskim tumačima koji će tada bez ikakvih prepreka biti u prilici da izvrše njegovu overu.

Iako je za mnogobrojna dokumenta opisani postupak obrade sasvim dovoljan da bi mogla da budu i korišćena u praksi, klijenti moraju da znaju da ima i onih dokumenata koja zahtevaju posebnu vrstu overe. U pitanju je stavljanje Apostille, to jest haškog pečata i ova vrsta overe ne isključuje overu sudskog tumača, već je naprotiv podrazumeva, ali klijent mora samostalno da potraži sve podatke u osnovnom sudu, to jest u onim službama koje su za ovu vrstu overe ovlašćene. Ovo naglašavamo, jer je overa Apostille pečatom specifična u tom smislu što zakon tačno određuje da li se na konkretna dokumenta za koje su vam potrebni prevodi sa srpskog jezika na švedski ovaj pečat stavlja kada naši stručnjaci završe njegovu obradu ili se prvo stavlja haški pečat, a zatim se taj dokument donosi na obradu u Prevodilački centar Akademije Oxford, kada se prevodi i sadržina dokumenta i sadržina pečata. Upravo iz tog razloga ovaj proces može nešto duže da traje u odnosu na ovaj koji smo prethodno opisali, pa je i preporučljivo da se klijent o svim ovim detaljima i raspita pre nego što nam dostavi dokumenta na prevod, jer će tako uštedeti ne samo svoje vreme, već i trud, ali i novac, budući da će mu biti mnogo jasnije kako teče obrada konkretnog dokumenta, to jest gde prvo treba da odnese taj dokument.Sudski tumači i prevodioci kod nas mogu u navedenoj kombinaciji jezika da dobiju kompletnu obradu za apsolutno bilo koji dokument, a što uključuje ne samo prevod sa srpskog jezika na švedski za lična dokumenta (uverenje o državljanstvu, pasoš, lična karta, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, dozvola za boravak, radna dozvola i ostala lična dokumenta), već i za sve vrste dokumentacija, odnosno za ona dokumenta koja ulaze u sastav tehničke, poslovne i medicinske, ali i građevinske i dokumentacije za tendere (specifikacije farmaceutskih proizvoda, rešenja o osnivanju pravnih lica, sve vrste poslovnih izveštaja, osnivački akti preduzeća, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, statuti preduzeća, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, poslovne odluke i fakture i druga).

Oni, naravno prevode i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što se prvenstveno odnosi na različite tipove potvrda i uverenja, kao i na sve vrste izjava i saglasnosti (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje i druga).

Sva dokumenta koja su vezana kako za oblast prava i sudstva, isto tako i za oblast obrazovanja, ali i nauke će sudski tumač i prevodilac da obrade na zahtev klijenata, odnosno da najpre izvrše njihov prevod sa srpskog jezika na švedski, a zatim i da ih overe. Osim punomoćja za zastupanje i svih vrsta ugovora, odnosno tekovina Evropske Unije, oni u navedenoj kombinaciji jezika prevode i diplome i dodatke diplomi, ali i uverenja o položenim ispitima i potvrde o redovnom školovanju, kao i rezultate naučnih istraživanja, prepise ocena, te različite vrste licenci i sertifikata, sudske žalbe i tužbe, kao i rešenja, odluke i presude, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i sve vrste radova, kako diplomske, tako i seminarske, ali naučne, odnosno naučne patente i sva ostala dokumenta koja nismo pomenuli, a tiču se navedenih oblasti.

Inače, sve sadržaje za koje su vam potrebni prevodi sa srpskog jezika na švedski, a da ne iziskuju overu pečatom sudskog tumača, možete da nam pošaljete preko mejla, a čak i dokumenta možete poslati na ovaj način, ali samo onda kada zahtevate njihovo hitno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, stim da ste odmah posle toga u obavezi da ispoštujete pravilo o dostavljanju originalnih dokumenata na uvid. Kada je u pitanju dostavljanje, odnosno preuzimanje obrađenih sadržaja, klijenti moraju da znaju da se razlikuje u odnosu na to za koji tip materijala zahtevaju prevod sa srpskog jezika na švedski. Tako, recimo ako su u pitanju dokumenta imaju mogućnost ličnog preuzimanja u našoj najbližoj poslovnici ili slanje preko kurirske službe na željenu adresu, ali je ovo usluga koja podleže dodatnom naplaćivanju budući da nije uračunata u cenu prevoda i overe dokumenta. A kada je u pitanju preuzimanje obrađenih sadržaja za koje se ne vrši overa, njih možemo klijentima da pošaljemo i preko mejla, ako tako žele.

Prevodi stručnih i popularnih časopisa sa srpskog na švedski jezik

Prevodioci i sudski tumači klijentima nude direktno prevođenje kako stručnih, tako isto i popularnih časopisa sa srpskog jezika na švedski. Ovo se odnosi na časopise informativnog, ali i zabavnog karaktera, odnosno na sve one koji su namenjeni mališanima, ali i na mnoge druge vrste časopisa.

Naši stručnjaci, takođe mogu da prevedu i članke iz novina, kao i udžbenike, ali i književna dela (beletristika, poezija, proza, romani i drugo). A ako je to potrebno klijentima koji već imaju urađen prevod sa srpskog jezika na švedski za bilo koju vrstu materijala, omogućićemo im i da dobiju redakturu, ako su u pitanju sadržaji nekvalitetno prevedeni. Naglašavamo da ovu uslugu vrše profesionalni korektor i lektor i to u skladu sa pravilima prevodilačke struke, te da prevedene sadržaje u potpunosti prilagođavaju duhu švedskog jezika, kako bi klijentima omogućili kvalitetne prevode.

Sudski tumač i prevodilac koji su deo tima Akademije Oxford mogu, na zahtev klijenata da urade i direktan prevod sa srpskog jezika na švedski za web sajtove. Oni će tom prilikom da primene i pravila SEO (Search Engine Optimisation), koja imaju za cilj da se konkretnom sajtu omogući još bolja pozicija u okviru globalne mreže, jer će ga internet pretraživač prepoznati kao originalan i samim tim mnogo bolje kotirati, a što će se izuzetno pozitivno odraziti i na poslovanje vlasnika tog sajta. Isto tako naglašavamo i da naši stručnjaci podjednako kvalitetno prevode i mnoge druge sadržaje iz oblasti interneta, počev od online prodavnica, preko različitih aplikacija i programa, pa do web kataloga, ma kako da su oni kompleksni.

Prevođenje sa srpskog jezika na švedski uključuje i obradu tekstova i to kako onih koji se smatraju stručnim, tako i popularnih. Budući da prevodioci i sudski tumači imaju dovoljno profesionalnih znanja, ali i visok nivo znanja u oblasti opšte kulture, odnosno iskustva, to slobodno možemo reći da će u navedenoj kombinaciji jezika da prevedu tekstove apsolutno bilo koje tematike. A osim onih koji su vezani za oblast građevinske industrije, te ekologije i zaštite životne sredine, odnosno farmacije, turizma i nauke, ali i medicine i obrazovanja, sudski tumači i prevodioci obrađuju i tekstove iz oblasti kako filozofije, tako isto i sociologije, odnosno psihologije, kao i sve one koji su vezani za oblast komunikologije, zatim finansija i politike, odnosno sve tekstualne sadržaje koji se tiču marketinga i menadžmenta, ali i bankarstva i mnogih drugih naučnih disciplina koje spadaju u domen društvenih ili prirodnih nauka.

Prevođenje godišnjih poslovnih izveštaja sa srpskog jezika na švedski

Poslovne godišnje izveštaje za koje klijenti zahtevaju prevod sa srpskog na švedski jezik, svakako mogu da dobiju u bilo koji našoj poslovnici, budući da su prevodioci i sudski tumači specijalizovani za obradu svih poslovnih dokumenata. Tako će oni, osim ove vrste izveštaja prevesti, po potrebi i revizorske, ali i finansijske izveštaje, kao i osnivački akt preduzeća, zatim različite tipove poslovnih odluka i statute preduzeća, ali i rešenja o osnivanju pravnih lica, kao i fakture i sva ostala dokumenta koja se odnose na poslovanje bilo kog pravnog lica. A nakon postupka prevoda, oni će da izvrše i overu sudskog tumača, što znači da će konkretnom dokumentu da pruže pravnu validnost, jer se prema slovu zakona jedino dokument koji je preveden u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a zatim i overen pečatom sudskog tumača smatra ispravnim.

Sudski tumači i prevodioci pored toga obrađuju u pomenutoj kombinaciji jezika i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. A to se primarno odnosi na prevođenje sa srpskog na švedski jezik kako za različite tipove potvrda i uverenja, tako i za sve vrste saglasnosti i izjava (potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostala dokumenta ovog tipa).

Naravno, prevodilac i sudski tumač u ovoj jezičkoj kombinaciji prevode i sva lična dokumenta, počev od izvoda iz matične knjige rođenih, lične karte i pasoša, preko izvoda iz matične knjige umrlih i venčanih, odnosno uverenja o državljanstvu i potvrde o prebivalištu, pa do svih vrsta dozvola i to kako vozačke i saobraćajne, tako i dozvole za boravak, odnosno radne.

Uz sve pomenuto, obrađujemo i ona dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i druga dokumenta iz ove grupe), ali i sva pravna akta (ugovori, punomoćje za zastupanje, sudske presude, licence, sudske odluke, tužbe i žalbe, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, sertifikati i ostala dokumenta iz oblasti sudstva i prava).

Naši stručnjaci mogu, na zahtev klijenata da urade i direktno prevođenje sa srpskog na švedski jezik za tendersku dokumentaciju, to jest za sva dokumenta koja ulaze u sastav, kako građevinske, tako isto i tehničke dokumentacije, a što na prvom mestu podrazumeva prevod građevinskih projekata, odnosno uputstava za rukovanje, kao i deklaracija proizvoda, a po potrebi obrađujemo i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i sva ostala dokumenta koja ovim ovom prilikom nismo naveli, a koja čine pomenute tipove dokumentacija.

Kada su klijentima potrebni prevodi sa srpskog na švedski jezik za diplome i dodatke diplomi, sudski tumač i prevodilac će ih obraditi u optimalnom roku, a zatim i izvršiti njihovu overu. Oni će, naravno kada postoji potreba da prevedu i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i potvrde o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta i prepise ocena, ali i uverenja o položenim ispitima i mnoga druga dokumenta koja su vezana za segment obrazovanja. A u pomenutoj jezičkoj kombinaciji prevodimo i sva ona dokumenta iz oblasti nauke, počev od naučnih radova, preko patenata, pa do rezultata naučnih istraživanja.

Svaki klijent koji ima potrebu da dobije prevod bilo kog dokumenta u ovoj kombinaciji jezika, na prvom mestu mora da ispoštuje pravilo koje se odnosi na dostavljanje originalnih sadržaja na uvid, a zatim i da u osnovnom sudu u mestu stanovanja proveri sve što se odnosi na stavljanje Apostille, to jest haškog pečata na ta dokumenta.

Prevod PR tekstova sa srpskog na švedski jezik

Sudski tumači i prevodioci u okviru bilo koje od preko za sada 20 poslovnica Akademije Oxford su takođe specijalizovani i za prevođenje PR tekstova sa srpskog jezika na švedski, budući da su upoznati sa pravilima dobrog marketinga. A pod tim mislimo na činjenicu da će oni reklamnu poruku iz originalnih materijala najpre analizirati, a zatim i u potpunosti prilagoditi pravilima švedskog jezika, kako bi oni klijentima koji se njime složno omogućili da se na najbolji način upoznaju sa onim što konkretan PR tekst reklamira. Osim njih, oni prevode i reklamne flajere, ali i plakate i letke, odnosno brošure i kataloge, a čak mogu da urade i direktan prevod sa srpskog jezika na švedski za vizit karte.

Na zahtev klijenata u navedenoj kombinaciji jezika prevodimo i sve vrste filmskih ostvarenja, kako igrane filmove, tako i crtane, ali i dokumentarne i animirane i, te filmove mnogih drugih žanrova i vrsta, a uz to im omogućujemo i obradu reklamnih poruka i serija, ali i emisija zabavnog, odnosno informativnog karaktera i mnogih drugih video i audio materijala. Prilikom njihove obrade možemo da klijentima ponudimo i sinhronizovanje ili uslugu titlovanja prevedenih sadržaja, te na taj način da im obezbedimo da vrlo brzo dobiju materijale koje mogu da prikažu kako na internetu i u bioskopu, tako i da ih puštaju na radiju ili televiziji.

Usmeno prevođenje sa srpskog jezika na švedski je takođe jedna od mnogobrojnih usluga koje klijentima mogu da pruže naš prevodilac i sudski tumač kada postoji potreba za tim, odnosno kada organizuju neki događaj na kome će biti prisutni ljudi kojima je švedski jezik maternji. Inače, naši stručnjaci mogu da primene sve vrste ove usluge (simultano, konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata), pa isključivo od tipa događaja koji klijenti organizuju i zavisi koja vrsta usmenog prevoda će tom prilikom da bude primenjena. Samo iz tog razloga se i zahteva od svih zainteresovanih klijenata da nas informišu o detaljima vezanim za organizovanje događaja, odnosno o broju učesnika i njegovom trajanju, kao i o prostoru u kome on treba da bude održan, jer od svih tih detalja i zavisi koja vrsta usmenog prevoda najbolje može da odgovori na te zahteve. Budući da možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, naglašavamo da svi oni klijenti kojima odgovara upravo ta vrsta usluge, mogu da dobiju ovu opremu čiji kvalitet je vrhunski i to po cenama koje su vrlo pristupačne.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na švedski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje