Prevod sa švedskog na ruski jezik

Besplatni online prevod sa švedskog na ruski jezik

Za online prevod sa švedskog na ruski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Zahvaljujući neospornoj činjenici da deo tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford čine vrhunski prevodioci i sudski tumači i to najpre za švedski jezik, a zatim i oni koji su specijalizovani za obradu sadržaja vezanih za ruski jezik, to na zahtev klijenata možemo da uradimo i direktan prevod sa švedskog jezika na ruski i to za najrazličitije vrste sadržaja, ali isto tako i da im ponudimo i usmeno prevođenje u toj kombinaciji jezika. Prilikom izrade ponude za usmeni prevod, zahtevamo od klijenata da nas informišu o konkretnom događaju, kako bismo mogli da izradimo najbolju ponudu, budući da naši stručnjaci primenjuju i konsekutivno, kao i prevođenje pomoću šapata, odnosno simultani prevod sa švedskog jezika na ruski, te da se svaka od ovih usluga primenjuje za određenu vrstu događaja. A onda kada to zahteva konkretan događaj, u ponudu možemo da unesemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što takođe nudimo našim klijentima.

Pored toga, imamo mogućnost i da izradimo kompletnu obradu dokumenata, te ćemo uz njihov prevod u ovoj kombinaciji jezika da uradimo i overu pečatom sudskog tumača. Zato i zahtevamo da nam klijenti dostave na uvid originale, a preporučujemo im i da izvrše prethodno sve potrebne provere koje se odnose na overu konkretnih dokumenata posebnom vrstom pečata, koji je poznat kao haški, odnosno Apostille i koji se stavlja na dokumenta u okviru nadležnih službi u osnovnom sudu. Inače, klijenti moraju da znaju i to da Apostille pečat ne treba staviti na sva dokumenta, nego samo na ona koja je odredio zakon i da on može biti stavljeni ili tek pošto naši stručnjaci budu završili sa njegovim prevodom i overom pečatom sudskog tumača ili pre toga. Upravo zato i jeste bitno da klijent sazna sve ove detalje, jer će mu to umnogome pojednostaviti čitam postupak obrade konkretnog dokumenta.

Osim različitih vrsta dokumentacija (medicinska, lična, građevinska, poslovna, tenderska i tehnička), te onih dokumenata koja ulaze u njihov sastav, prevodioci i sudski tumači obrađuju i sva pravna akta (tekovine Evropske Unije, sertifikati, punomoćja za zastupanje, ugovori, licence. presude o razvodu braka, sudske žalbe, rešenja, presude, odluke i tužbe svih vrsta), kao i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama po potrebi (uverenja, potvrde, saglasnosti i izjave). Takođe, klijentima omogućujemo i direktan prevod sa švedskog jezika na ruski za diplome i dodatke diplomi, ali i za mnoga druga dokumenta koja se tiču obrazovanja (prepisi ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima i ostalo), kao i za ona dokumenta koja su isključivo vezana za oblast nauke (naučni patenti, naučni radovi, rezultati naučnih istraživanja i ostalo). Ako je neophodno, možemo i da u optimalnom roku prevedemo sve vrste radova, poput na primer diplomskih i seminarskih.Prevod sa švedskog na ruski
Prevod sa ruskog na švedski

Neophodno je, kao što smo već pomenuli da klijenti dostave originale na uvid, tako da mogu da se odluče da li će sadržaje na prevodom da nam donesu lično u jednu od poslovnica ili će ih poslati preko “Pošte Srbije” preporučeno, odnosno putem kurirske službe. A po završetku prevoda i overe dostavljenih dokumenata, klijenti imaju izbor između dostavljanja na adresu ili ličnog preuzimanja, stim što moraju da znaju da dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata na njihovu adresu vrši kurirska služba sa kojom Prevodilački centar Akademije Oxford ima saradnju i naplaćuje ovu uslugu u skladu sa svojim cenovnikom.

Osim obrade dokumenata, na zahtev klijenata prevodioci i sudski tumači mogu da urade i prevođenje sa švedskog jezika na ruski za filmove svih žanrova, odnosno reklamne poruke, zatim emisije, serije i sve druge tipove kako video, tako i audio materijala. A uz ovu uslugu nudimo i njihovo titlovanje, odnosno sinhronizovanje, kako bismo klijentima uštedeli vreme, jer će na jednom mestu da dobiju sve što je potrebno da bi njihovi video i audio sadržaji bili spremni za korišćenje. Vršimo i lekturu, odnosno korekturu za sve one materijale za koje klijent ima urađen prevod u navedenoj kombinaciji jezika, ali on nije dovoljno kvalitetan, pa je neophodno da lektori i korektori urade sve potrebne izmene kako bi prevod prilagodili duhu ruskog jezika, koji je u ovom slučaju ciljani.

Takođe možemo da uradimo i profesionalnom prevod sa švedskog jezika na ruski kako za internet sajtove, tako i za online prodavnice, odnosno web kataloge, ali i za bilo koju vrstu programa i aplikacija, te mnoge druge sadržaje vezane za oblast interneta. U slučaju da su klijentima potrebni i prevodi sa švedskog jezika na ruski za ma koje književno delo, tu su naši sudski tumači i prevodioci da izvrše ovu uslugu i to u naročito kratkim rokovima, a cena ove usluge važi za vrlo pristupačnu.

Možemo da prevedemo i stručne, ali i tekstove koji se smatraju popularnim i to bez obzira na koju oblast da se odnosi njihova tema, odnosno nevezano za to koliko su kompleksni i dugi, te prevodimo i članke iz novina, časopise i sve one materijale čija je namena reklamiranje i to kako poslovanja neke kompanije, tako i različitih proizvoda ili usluga. A sve pomenute sadržaje klijenti na prevod mogu da pošalju i preko mejla, uzevši u obzir dani nisu dužni da dostave originale na uvid, a u slučaju da im tako najviše odgovara po završetku prevoda mogu da ih dobiju na isti način.

Kada je u pitanju prevođenje sa švedskog jezika na ruski za dokumenta koje je klijentima potrebno u vrlo kratkom roku, naglašavamo da je samo tada dozvoljeno da i dokumenta pošalju najpre na mejl, kako bi se njihovoj obradi pristupilo u što kraćem roku i time bio ispunjen uslov za hitnim prevođenjem. Podrazumeva se da svaki klijent koji zahteva hitan prevod sa švedskog jezika na ruski za bilo koji dokument ima obavezu da svakako ispoštuje uobičajenu proceduru, tako da posle toga mora da dostavi i originale na uvid, ali se od njega zahteva da odabere onaj način koji podrazumeva najbržu dostavu.

Prevod članaka iz novina sa švedskog jezika na ruski

Prevodi novinskih članaka sa švedskog na ruski jezik očekuju sve zainteresovane klijente u svakoj od poslovnica Prevodičkog centra Akademije Oxford. A sem toga, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i sadržinu ma koje vrste časopisa, ali i različite vrste knjiga, kako udbenike, tako i književna dela.

Kada je to potrebno, vršimo i profesionalno prevođenje sa švedskog na ruski jezik za internet sajtove, kao i sve ostale vrste web sadržaja (katalozi, softveri, prodavnice i ostalo). Budući da su sudski tumač i prevodilac posebno usmereni na obradu wweb sadržaja, oni će prilikimo njihove obrade da povedu računa i o optimizovanju prevedenih sadržaja za web pregledače i tako im pružiti mogućnost da se uskoro nađu u samom vrhu pretrage, a što će se vrlo pozitivno odraziti i na poslovanje vlasnika prevedenih sadržaja.

Oni klijenti koji su prevod sa švedskog jezika na ruski poverili nekom drugom licu ili instituciji, ali tom prilikom nisu dobili kvalitetno obrađene sadržaje će moći u našim poslovnicama da dobiju njihovu lekturu i korekturu, te će profesionalci u našem timu koji su specijalizovani za redakturu obrađenih sadržaja ispraviti sve greške koje u njima postoje i na taj način će njihovu sadržinu u potpunosti prilagoditi duhu ruskog jezika koji je u ovom slučaju ciljani.

Onda kada naši klijenti organizuju neki događaj na kome će učestvovati izvorni govornici kako švedskog, tako i ruskog jezika, možemo da im ponudimo i usmeno prevođenje sa švedskog jezika na ruski. U obavezi smo da naglasimo da prevodioci i sudski tumači mogu da primene sve tri vrste usmenog prevoda (konsekutivno, šapatno i simultano), a za koju će da se odluče isključivo zavisi od konkretnog događaja. Kada nam budete dali informacije u vezi sa događajem koji organizujete, poput podataka o broju učesnika i trajanju događaja, odnosno o svim detaljima koji se tiču organizacije, te detalje o prostoru u kome bi trebalo da bude održan, naš stručni tim će da pripremi ponudu koja će maksimalno da odgovori na sve zahteve i tako omogući da i vi, kao organizator i sami učesnici budu zadovoljni. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje takođe možemo da omogućimo svim zainteresovanim klijentima, onda kada se ova vrsta usluge preporučuje baš za taj događaj.

Prevodi dokumentacije za tendere sa švedskog na ruski jezik

Kada prevodioci i sudski tumači budu završili direktan prevod tenderske dokumentacije sa švedskog jezika na ruski, klijenti će moći da tako obrađene sadržaje predaju svakoj nadležnoj institucije, budući da će na njima biti i pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača kojim se potvrđuje vernost prevoda originalnim sadržajima. Upravo to i jeste osnovni razlog zbog čega klijenti moraju da dostave i originalne na uvid, a opšta je preporuka i da samostalno izvrše sve neophodne provere u vezi sa overavanje Apostille pečatom za dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa švedskog jezika na ruski.

Pored dokumentacije za tendere, naši stručnjaci obrađuju i mnoga druga dokumenta, odnosno sve tipove dokumentacija, poput poslovne, građevinske i medicinske, ali i tehničke i lične, tako da će u najkraćem roku izvršiti prevod u navedenoj kombinaciji jezika i overu pečatom sudskog tumača i to za apsolutno bilo koji dokument koji ulazi u sastav navedenih tipova dokumentacija. A sem toga, možemo da vam ponudimo i direktno prevođenje sa švedskog jezika na ruski i za ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što podrazumeva prevod kako različitih tipova potvrda i saglasnosti, tako i uverenja i izjava (potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i druga slična dokumenta).

Uz sve pomenuto, sudski tumač i prevodilac mogu po vašem zahtevu da urade i direktan prevod sa švedskog jezika na ruski, a zatim i overu za ona dokumenta koja su vezana kako za oblast prava i sudstva, tako i za oblast obrazovanja i nauke. Pod tim se podrazumeva, najpre prevođenje svih pravnih akata, počev od različitih tipova sertifikata, ugovora i licenci, preko tekovina Evropske Unije i sudskih presuda, odnosno odluka, žalbi, rešenja i tužbi, pa do punomoćja za zastupanje.

Kod nas klijente očekuju i prevodi sa švedskog jezika na ruski za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, te prepise ocena, kao i za potvrde o redovnom školovanju, te diplome i dodatke diplomi, odnosno za rezultate naučnih istraživanja i naučne radove, a prevodimo i nastavne planove i programe fakulteta i naučne patente, te po potrebi čak i diplomske i seminarske radove.

Prevođenje reklamnih materijala sa švedskog na ruski jezik

Pod reklamnim materijalima se podrazumevaju svi oni sadržaji koji su na neki način vezani za oblast marketinga, pa ukoliko su vam potrebni prevodi sa švedskog jezika na ruski za reklamne plakate, flajere ili letke, tu su prevodilac i sudski tumač da izvrše ovu uslugu. A oni će, takođe da obrade i sve vrste kataloga i brošura, odnosno PR tekstove, pa čak ako je to potrebno mogu da prevedu i vizit kartice i to u najkraćem mogućem roku i po najpristupačnijim uslovima. Zahvaljujući činjenici da su prevodilac i sudski tumač maksimalno dobro upoznati sa marketinškim pravilima, to možete biti sigurni da će i reklamna poruka iz originalnih materijala biti prevedena u skladu sa duhom ruskog jezika, kako bi se potencijalnim klijentima kojima je on maternji ili koji se njime služe omogućilo da se što bolje upoznaju sa onim što se reklamira.

Na vaš zahtev, možemo da izvršimo i direktan prevod sa švedskog jezika na ruski kako za stručne, tako i za popularne tekstualne sadržaje, ma koja da je njihova sadržina. A pod tim se podrazumeva prevođenje kako tekstova iz oblasti informacionih tehnologija, građevinske industrije, turizma, nauke i obrazovanja, tako i onih koji su vezani za oblast ekologije i zaštite životne sredine, politike i medicine, ali i psihologije, sociologije i komunikologije, te menadžmenta, farmacije, marketinga i još mnogo drugih naučnih disciplina.

A našim klijentima možemo da ponudimo i kompletnu obradu različitih tipova bilo video, bilo audio sadržaja, što se odnosi najpre na njihovo prevođenje sa švedskog jezika na ruski, pa zatim i na sinhronizovanje ili titlovanje. Inače, ova usluga podrazumeva kako obradu serija i filmskih ostvarenja različitih žanrova, tako i prevod reklamnih poruka, ali i informativnih, zabavni i drugih vrsta emisija radijskih, odnosno televizijskih emisija.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje